Klage 229 – Det Danske Spejderkorps – Klage over bevilling af driftstilskud

 

 

Til klager

 

7. marts 2024

  

Klage 229 – Det Danske Spejderkorps – Klage over bevilling af driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har 27. februar 2024 behandlet Det Danske Spejderkorps klage vedrørende bevilling af driftstilskud.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at ændre Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 1. november 2023, således at 863 medlemmer at Det Danske Spejderkorps (medlemmer, der er fyldt 25 år, men ikke fyldt 30 år) ikke skal fratrækkes i tilskudsgrundlaget for 2023. Dansk Ungdoms Fællesråd skal således anvende det korrigerede tilskudsgrundlag ved opgørelsen af driftstilskuddet for Det Danske Spejderkorps.

 

Sagsfremstilling

Det Danske Spejderkorps (DDS) har ved ansøgning af 30. maj 2023 ansøgt om driftstilskud efter tilskudsbekendtgørelsens §§ 10 og 11, der vedrører individuelle medlemmer og selvstændige lokalforeninger.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har ved afgørelse af 1. november 2023 tildelt DDS driftstilskud, men fratrukket 863 medlemmer i forhold til DDS’ tilskudsgrundlag, hvilket har medført, at DDS er blevet bevilget et mindre driftstilskud end forudsat. 

Det Danske Spejderkorps (DDS) har 24. november 2023 klaget over DUF’s afgørelse, idet DDS har tilkendegivet, at der ikke skal ske et fratræk af 863 medlemmer, og at der skal ske tildeling af driftstilskud på baggrund af det ansøgte antal medlemmer.

DDS har principielt påstået, at DUF’s afgørelse skal ændres, således at medlemmer i DDS, der er fyldt 25 år, men ikke er fyldt 30 år ikke skal fratrækkes i tilskudsgrundlaget for 2023, og at DUF følgelig skal anvende det korrigerede tilskudsgrundlag ved opgørelse af driftstilskud.

DDS har subsidiært påstået, at DUF’s afgørelse skal hjemvises til fornyet behandling ved DUF ved anvendelse af de tilskudsregler, der er godkendt af Tipsungdomsnævnet.     

DUF har påstået stadfæstelse af DUF’s afgørelse af 1. november 2023.

 

DDS’ anbringender

DDS har anført, at de fratrukne medlemmer alle er fyldt 25 år, men ikke er fyldt 30 år.  DUF har begrundet sin beslutning med, at det er DUF's vurdering, "at der ikke er fri og lige adgang for alle medlemmer til alle demokratisk valgte poster, jf. tilskudsbekendtgørelsen § 10, stk. 3, nr. 2". DUF's vurdering er baseret på DDS' vedtægters § 66, stk. 5. DDS er uenig med DUF i forhold til den trufne beslutning. DDS har særligt anført følgende til støtte for sine påstande:

For det første så har DDS' medlemmer mellem 25 og 30 år stemmeret og er valgbare i henhold til organisationens vedtægter, hvorfor de dermed har fulde medlemsrettigheder som defineret i tilskudsbekendtgørelsen, idet tilskudsbekendtgørelsen ikke stiller nærmere krav til denne stemmeret og valgbarhed.

For det andet så lever valgbarheden i DDS' vedtægter op til kravene i tilskudsbekendtgørelsen.

For det tredje kan der ved vurderingen af spørgsmålet om fulde medlemsrettigheder kun tages hensyn til tilskudsbekendtgørelsen som retligt grundlag.

For det fjerde, så må gælde, at uanset, at hvis DUF's egen vejledning lægges til grund, må DDS' medlemmer mellem 25 og 30 år anses for at have fulde medlemsrettigheder på linje med andre foreninger, der har særlige regler om bestyrelsens sammensætning.

DDS har anført, at det retlige grundlag for DUF's afgørelser om driftstilskud er tilskudsbekendtgørelsen. Det følger af tilskudsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 3, at et tilskudsudløsende medlem skal have "fulde medlemsrettigheder".

DUF's beslutning om fratrækning af 863 medlemmer fra tilskudsgrundlaget er ifølge afgørelsen (og al tidligere korrespondance fra DUF) baseret på kravet i tilskudsbekendtgørelsen § 10, stk. 3, nr. 2, der lyder på "fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter".

Det er ubestridt af DUF, at alle medlemmer i DDS har stemmeret, hvilket også fremgår udtrykkeligt af DDS' vedtægter § 57, stk. 2. DUF's afgørelse hviler således alene på kriteriet om valgbarhed. DDS fastholder, at alle medlemmer i DDS har valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter, og således lever op til kravene om fulde medlemsrettigheder. De øvrige kriterier for at kunne udløse tilskud er ubestridt opfyldt.

DUF har ifølge afgørelsen baseret sin beslutning om valgbarhed på DDS' vedtægters § 66, stk. 5, der lyder således:

"Enhedernes råd skal tilstræbe, at bestyrelsen har medlemmer, der er fyldt 15 år, men ikke 25 år, på valgtidspunktet. Korpsrådet kan ikke vælge mere end 10 personer, der er fyldt 25 år på valgtidspunktet, til korpsledelsen, inklusive spejdercheferne."

DDS' vedtægters § 66, stk. 5, indebærer således, at korpsrådet (generalforsamlingen) højst kan vælge 10 medlemmer af korpsledelsen (landsorganisationens bestyrelse), som er fyldt 25 år på valgtidspunktet. Da der i alt er (op til) 12 pladser i korpsledelsen (jf. vedtægternes § 66, stk. 2, litra a), medfører dette, at to af pladserne kun kan besættes af unge under 25 år.

DDS er enige med DUF i, at dette er virkningen af - og hensigten med - bestemmelsen, da DDS ønsker at sikre, at der er en særlig mulighed for, at unge under 25 år kan få plads i korpsledelsen. DUF har vurderet, at der "ikke er fri og lige adgang for alle medlemmer til alle demokratisk valgte poster". På det grundlag finder DUF ikke, at kravet i tilskudsbekendtgørelsen § 10, stk. 3, nr. 2 om "valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter" er opfyldt, hvilket bestrides.

I forhold til de fire anbringender er anført, at medlemmer i DDS mellem 25 og 30 år har valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter og har dermed (da de øvrige betingelser ubestridt er opfyldt) fulde medlemsrettigheder, som defineret i tilskudsbekendtgørelsen, idet tilskudsbekendtgørelsen ikke stiller nærmere krav til denne valgbarhed.

Forståelsen af "fulde medlemsrettigheder" i en forening skal tage udgangspunkt i foreningens vedtægt. Det fremgår også af den foreningsretlige litteratur. I Foreningsret af Ole Hasselbalch (4. udgave, 2011) beskrives dette bl.a. således, at

"Medlemmets rettigheder udledes af foreningsvedtægten og de forudsætninger, hvorpå denne hviler. Der lader sig ikke give et for alle foreninger dækkende svar på, hvad medlemmets krav på dette grundlag er, men disse skifter fra forening til forening."

Dette bekræfter, at det netop er foreningens – dvs. DDS’ – vedtægter, der må bruges som udgangspunkt for at vurdere valgbarheden.

DDS fremhæver endvidere, at tilskudsbekendtgørelsens nærmere krav til valgbarhed (og valgret) alene er, at der dels skal være "valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter", dels at "[m]edlemmets demokratiske mulighed for indflydelse skal kunne dokumenteres fra medlemmet til lokalforeningens og landsorganisationens ledelse."

Det første krav er utvivlsomt opfyldt, idet medlemmernes valgbarhed er fastslået direkte i DDS' vedtægter, såvel for lokalforeningerne som for landsorganisationen. Det andet krav er også opfyldt og fremgår direkte af vedtægterne. I modsætning til mange andre landsorganisationer med lokalforeninger (jf. tilskudsbekendtgørelsens § 6, nr. 1) er vedtægterne for alle DDS' lokalforeninger indeholdt i de samlede vedtægter for DDS. Det kan uden videre konstateres fra vedtægterne, hvorledes den demokratiske struktur og praksis i DDS fungerer hele vejen fra medlemmet (i DDS' vedtægter kaldet en "spejder") til lokalforeningen (grupper, divisioner og øvrige enheder) og landsorganisationen (korpset).

Når tilskudsbekendtgørelsens § 10, stk. 3, nr. 2, angiver, at valgbarheden skal være "i henhold til organisationens vedtægter" indebærer dette desuden, at organisationens vedtægter kan fastsætte de nærmere rammer for valgbarheden. Dette skal være angivet i vedtægterne, som det også er tilfældet i DDS.

DDS fremhæver, at organisationen er gennemsyret af en demokratisk struktur og praksis, som formelt, reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes demokratiske indflydelse på foreningens arbejde, jf. også det grundlæggende krav i tilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6, litra d. Såvel DDS' vedtægter som kultur og praksis giver til fulde medlemmer mellem 25 og 30 år fulde medlemsrettigheder.

Det er af DDS fremhævet, at DUF udelukkende har begrundet sin beslutning om fratrækningen af de 863 medlemmer med, at "det er DUFs vurdering, at [DDS’] vedtægter § 66, stk. 5 har den konsekvens, at der ikke er fri og lige adgang for alle medlemmer til alle demokratisk valgte poster, jf. tilskudsbekendtgørelsen § 10, stk. 3, nr. 2".

Tilskudsbekendtgørelsen, som denne er godkendt af Tipsungdomsnævnet, er (sammen med loven) den retlige ramme. Uanset, hvad der er anført af DUF, så kan DUF ikke - heller ikke gennem en anvendt fortolkning som DUF har anvendt i en periode - ændre eller stille yderligere krav, end de krav, der fremgår af tilskudsbekendtgørelsen. DUF's supplerende krav har ikke hjemmel eller grundlag i tilskudsbekendtgørelsen.

Det anvendte kriterie om "fri og lige adgang for alle medlemmer til alle demokratisk valgte poster" findes netop ikke i tilskudsbekendtgørelsen § 10, stk. 3, nr. 2, eller de gældende regler om driftstilskud i øvrigt. DUF's afgørelse er således baseret på forkert grundlag. Kriteriet synes at stamme fra DUF's egen vejledning, "DUFs kommenterede tilskudsregler" (seneste version af 27. april 2023). I vejledningen er der som kommentar til tilskudsbekendtgørelsens § 10, stk. 3, nr. 2, angivet, at

"Alle medlemmer – ligegyldig alder – skal have fulde demokratiske rettigheder for at kunne tælle med i tilskudsansøgningen. Dvs. have stemmeret og være valgbare til alle demokratisk valgte poster i organisationen, herunder både i medlemmets lokalforening og i landsorganisationen. Dette betyder, at der ikke må være begrænsninger på stemmeret, og at der ikke fx må være reserveret enkelte pladser til myndige i en bestyrelse el.lign."

Det er imidlertid DDS' klare opfattelse, at DUF's supplerende krav (som udtrykt i vejledningen) i forhold til tilskudsbekendtgørelsen er uberettigede og savner retligt grundlag. DUF har ikke i tilskudsbekendtgørelsen hjemmel til at udstede regler som stiller yderligere krav end, hvad der fremgår direkte af tilskudsbekendtgørelsen.

Tilskudsbekendtgørelsen indeholder ingen materielle regler om valgbarheden, og navnlig ikke om, at der skal være valgbarhed til samtlige poster i organisationen. Det eneste krav er, at stemmeret og valgbarhed skal fremgå af vedtægterne. Der er således ikke blot tale om en (meget udvidende) fortolkning, men reelt et nyt, materielt krav, som ikke har hjemmel.

Tilskudsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i § 4, stk. 2, i den tidligere spilleudlodningslov, og ses videreført uændret efter den nye udlodningslov fra 2017. Det følger af hjemmelsbestemmelsen i loven (nu § 5, stk. 1) at "Dansk Ungdoms Fællesråd fastsætter regler for fordeling af midlerne […]" og at "Reglerne godkendes af Tipsungdomsnævnet […]".

I modsætning til tilskudsbekendtgørelsen er DUF’s vejledning ikke forelagt for eller godkendt af Tipsungdomsnævnet. Vejledningen er ikke en retsakt og kan ikke anses for at være en del af gældende ret. DUF's administration af tilskuddet er underlagt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder legalitetsprincippet, ligebehandlingsprincippet og saglighedsprincippet. DUF’s vejledning kan derfor ikke anvendes som retligt grundlag til skade eller ulempe for DDS eller andre støttemodtagere.

DUF kan således ikke anvende et kriterium, der ikke har fornøden hjemmel i tilskudsbekendtgørelsen, som grundlag for at fratrække 25-30-årige medlemmer i DDS fra tilskudsgrundlaget.

DUF har anført, at det ikke kun er DDS’ vedtægter, der definerer fulde medlemsrettigheder og henvist til § 10 og § 14. Begge bestemmelser henviser imidlertid til organisationens vedtægter som det styrende for nærmere indhold af medlemsrettighederne. Det forhold at § 10 angiver visse medlemsrettigheder giver ikke DUF adgang til at stille supplerende krav.

DDS har anført, at selv hvis DUF's egen vejledning lægges til grund, må DDS' medlemmer mellem 25 og 30 år anses for at have fulde medlemsrettigheder på linje med andre organisationer, der også har særlige regler om bestyrelsens sammensætning. Medlemmer i DDS mellem 25 og 30 år er ubetinget valgbare til flertallet af posterne i korpsledelsen. Det er samme kriterie, som ifølge DUF’s vejledning finder anvendelse ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer – dvs. uden demokratiske valg.

DUF bør derfor anerkende - og administrere således - at ordningen i DDS' vedtægters § 66, stk. 5, fortsat lever op til tilskudsbekendtgørelsens krav om "valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter" og vejledningens retningslinje om at tilskudsberettigede medlemmer skal være "valgbare til alle demokratisk valgte poster i organisationen". Det fremgår således af DUF's vejledning, at det

"efter DUFs opfattelse ikke [er] i strid med tilskudsreglerne, at et antal bestyrelsespladser er reserveret til specifikke repræsentanter fra eksempelvis det lokale menighedsråd eller en moderorganisation, så længe denne gruppe ikke har vetoret, og organisationens medlemmer fortsat udgør over halvdelen af bestyrelsen". DUF anfører i forlængelse heraf: "Medlemmerne skal således altid kunne udgøre et flertal i bestyrelsen og andre ledende organer i henhold til organisationens vedtægter. Forældrerepræsentanter (dvs. forældre eller værger, der repræsenterer deres barn under 16 år) er i den forbindelse at sidestille med et medlem, såfremt at medlemmer fra 16 år og opefter også har mulighed for at stille op til samme plads. Pladser i en bestyrelse reserveret særskilt til forældre tæller ikke med i den del af bestyrelsen, som skal udgøres af medlemmerne."

DDS bemærker, at det således - selv i DUF's egen vejledning – er forudsat, at der i en bestyrelse kan findes reserverede poster i begrænset omfang til specifikke repræsentanter, eksempelvis baseret på geografi, køn, medlemsform eller andre kvoteordninger. Det gælder selv, hvis sådanne poster besættes af personer, der slet ikke vælges af foreningsdemokratiet.

Det eneste kriterium DUF opstiller i den henseende er, at bestyrelsens flertal skal bestå af organisationens medlemmer, som er demokratisk valgte, og at der heller ikke gives vetorettigheder til sådanne udenforstående. Det forekommer således allerede af den grund inkonsistent og uberettiget, at DUF stiller større krav, når der er tale om demokratiske valg, end der stilles til eksternt udpegede medlemmer. Sat på spidsen vil det således være tilladt efter DUF’s vejledning, at bestyrelsen eller et eksternt organ fuldstændig diskretionært udpegede to medlemmer under 25 år, mens DUF tillægger det skadevirkning for DDS, at foreningen lader medlemmerne vælge disse på demokratisk vis.

DDS fremhæver, at det alene er to ud af i alt 12 bestyrelsespladser, der er forbeholdt medlemmer under 25 år. Der er således ingen tvivl om, at medlemmer i DDS mellem 25 og 30 år under alle omstændigheder er valgbare til flertallet af pladserne i korpsledelsen. DDS' vedtægter efterlader således samlet set medlemmerne med større og mere direkte demokratisk indflydelse, end de udpegningsordninger, som DUF ifølge vejledningen anser for acceptable.

DDS har noteret sig, at DUF i begrundelse for afgørelsen desuden har anført, at "[a]fgørelsen er i overensstemmelse med den afgørelse, som I modtog i forbindelse med jeres bevilling sidste år.", hvilket imidlertid ikke er korrekt.

Tilskudsgrundlaget for udlodningsmidlerne i 2022 var de medlemstal, som DDS indberettede i 2021, idet tildelingen er toårig, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 22, stk. 3. DUF har ikke truffet nogen afgørelse om DDS’ medlemstal ved bevillingen af driftstilskud i 2022 (afgørelse af 1. november 2022 i sagsnr. DT-B-2022-0511), da der ikke var anledning hertil. DDS har ikke accepteret DUF's uformelle tilkendegivelser om fortolkningen, der blev afgivet inden ansøgningen i 2022, eller de “øvrige bemærkninger” i forbindelse med tildelingen i 2022.

DDS gør også gældende, at DUF's vejledning og afgørelse ikke stemmer med de grundlæggende formål, der er udtrykt i tilskudsbekendtgørelsen. DDS arbejder (jf. vedtægterne § 50) for, at alle aldersgrupper er repræsenteret i ledelsen af såvel landsorganisationen som enhederne. Årsagen til afgrænsningen på 25 år er, at spejderarbejdet udføres for unge under 25 år, og at DDS ønsker at sikre og motivere til, at disse også er direkte repræsenteret i korpsets bestyrelser.

Det fremgår af tilskudsbekendtgørelsens § 2, at der gælder en række generelle kriterier for tilskud, herunder blandt andet, at:

"6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning og praksis, forstået ved: […] b) Demokratisk struktur og praksis, som reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes/deltagernes demokratiske indflydelse på organisationens arbejde." og at 8) Organisationen fremmer gennem et aktivt foreningsdemokrati medlemmerne og deltagernes demokratiforståelse og demokratiske engagement."

I det lys forekommer det for DDS besynderligt og ikke stemmende med disse overordnede mål, at DUF søger at indføre og opretholde en praksis, der tillægger det negativ vægt og direkte negativ økonomisk virkning, at DDS ønsker at give unge under 25 år en særlig mulighed for at deltage i foreningsdemokratiet i foreningen.

Det forhold at DUF finder, at DUFs tolkning af netop denne bestemmelse har fyldt meget i DUFs vejledning og korrespondance ændrer ikke på de retlige rammer. DUFs brev af 8. maj 2018 til Tipsungdomsnævnet ændrer heller ikke herpå. De supplerende krav, som DUF med den indklagede afgørelse søger at håndhæve, er slet ikke omtalt i ansøgningen, ligesom Tipsungdomsnævnets svar på ansøgningen også alene omtaler bekendtgørelsens krav om "fulde demokratiske medlemsrettigheder for alle organisationens medlemmer".

DDS har i øvrigt noteret sig, at DUF i begrundelsen for afgørelsen har fremsat bemærkninger om DDS' overskud og egenkapital. DDS har ikke nogen særlig stor egenkapital og havde ikke i 2022 noget særligt stort overskud. DDS har tværtimod gennem en årrække haft et resultat og en egenkapital, der reelt var for beskedent i forhold til organisationens størrelse, og som ikke i tilstrækkelig grad sikrede et forsvarligt kapitalberedskab. Gennem et markant fokus på økonomistyring de seneste år har DDS' ledelse formået at rette op på dette og sikre en sundere økonomi for foreningen. DDS er således generelt uenige i DUF's bemærkninger herom.

Det er imidlertid under alle omstændigheder irrelevant for DDS' ansøgning om driftstilskud og for DUF's bevilling heraf. Hverken udlodningsloven eller tilskudsbekendtgørelsens regler tilsiger, at DUF kan eller skal foretage vurdering af ansøgernes økonomi, herunder overskud eller egenkapital. Det fremgår af tilskudsbekendtgørelsens § 4, at

"Driftstilskud bevilges til organisationernes almindelige virksomhed og udbetales til organisationernes frie disposition til brug for landsorganisationernes centrale, formålsbestemte arbejde."

Det er DDS’ synspunkt, at så længe midlerne overordnet set anvendes inden for disse rammer, kan der ikke stilles yderligere krav. Det bemærkes i den henseende også, at DDS har omkostninger til landsorganisationen som langt overstiger driftstilskuddet fra DUF, og at der således slet ikke er overskud eller egenkapital, som hidrører fra driftstilskuddet, idet DDS har en betydelig egenfinansiering gennem kontingenter og andre indtægter.

I det omfang DUF inddrager eller har inddraget DDS' overskud eller egenkapital ved tildelingen af driftstilskud, er der tale om et uhjemlet og usagligt hensyn. Ved DUF's behandling af sagen, bør det således sikres, at DDS' økonomi ikke indgår i vurderingen vedrørende driftstilskud.

 

DUF’s anbringender

DUF har anført, at DUF ikke på baggrund af klagen finder anledning til at ændre sin afgørelse af 1. november 2023 eller til at genbehandle sagen. DUF noterer sig, at DDS er enig med DUF i, at DDS’ vedtægters § 66, stk. 5, medfører, at medlemmer i alderen 25-29 år ikke kan vælges til op til to pladser i korpsledelsen. Klagen omhandler således udelukkende om DUF har hjemmel til at træffe afgørelse om at fratrække 863 medlemmer fra tilskudsgrundlaget.

DUF understreger, at DUF ikke med tilskudsbekendtgørelsen definerer, hvem organisationerne skal anse som værende medlemmer med fulde medlemsrettigheder, men alene hvem der har fulde medlemsrettigheder i tilskudsbekendtgørelsens forstand og dermed, hvem der kan indgå i tilskudsgrundlaget.

Tilskudsbekendtgørelsen blev offentliggjort i Lovtidende 29. maj 2016, og der blev første gang uddelt tilskud på baggrund heraf med ansøgningsfristen 1. juni 2017. Gennem DUFs anvendelse af tilskudsbekendtgørelse i årene fra 2017 og frem til nu, har DUF fastlagt, hvordan DUF tolker bekendtgørelsens bestemmelser, hvilket er beskrevet nærmere i de kommenterede tilskudsregler. Af DUFs kommenterede tilskudsregler fremgår bl.a. udfor § 10, stk. 3, nr. 2, følgende:

"Alle medlemmer – ligegyldig alder – skal have fulde demokratiske rettigheder for at kunne tælle med i tilskudsansøgningen. Dvs. have stemmeret og være valgbare til alle demokratisk valgte poster i organisationen, herunder både i medlemmets lokalforening og i landsorganisationen. Dette betyder, at der ikke må være begrænsninger på stemmeret, og at der ikke fx må være reserveret enkelte pladser til myndige i en bestyrelse el.lign.

Nogle organisationer finder det ikke hensigtsmæssigt, at børn skal kunne stemme og/eller blive valgt til en tillidspost. Derfor kan medlemmer under 16 år lade sig repræsentere af sine forældre eller værge både i forhold til stemmeret og valgbarhed. Jf. tilskudsreglerne skal medlemmer fra 16 år og op efter have ret til at repræsentere sig selv, have stemmeret og være valgbar, for at kunne indgå i tilskudsgrundlaget.

Det er efter DUFs opfattelse ikke i strid med tilskudsreglerne, at et antal bestyrelsespladser er reserveret til specifikke repræsentanter fra eksempelvis det lokale menighedsråd eller en moderorganisation, så længe denne gruppe ikke har vetoret, og organisationens medlemmer fortsat udgør over halvdelen af bestyrelsen. Medlemmerne skal således altid kunne udgøre et flertal i bestyrelsen og andre ledende organer i henhold til organisationens vedtægter.

Forældrerepræsentanter (dvs. forældre eller værger, der repræsenterer deres barn under 16 år) er i den forbindelse at sidestille med et medlem, såfremt at medlemmer fra 16 år og opefter også har mulighed for at stille op til samme plads.

Pladser i en bestyrelse reserveret særskilt til forældre tæller ikke med i den del af bestyrelsen, som skal udgøres af medlemmerne. DUF har udarbejdet et juridisk notat, der behandler spørgsmålet om fulde medlemsrettigheder til umyndige, herunder tegningsberettigelse mv. Dette kan findes på DUFs hjemmeside" (DUFs understregning).

Det fremgår klart i tilskudsbestemmelsens ordlyd, at § 10, stk. 3, netop indeholder en definition af ’fulde medlemsrettigheder’. Det fremgår ligeledes klart i ordlyden, at denne definition rækker udover ’stemmeret og valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter’ i og med, at der står ”herunder stemmeret og valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter”

DUF er enig med DDS i, at forståelsen af fulde medlemsrettigheder skal tage udgangspunkt i foreningens vedtægter, men fremhæver at DUFs afgørelse ikke medfører, at DDS ikke kan anse medlemmer i alderen 25-29 år som havende fulde medlemsrettigheder i DDS. Det er op til DDS selv at foretage denne tolkning af egne vedtægter.

DUF anerkender, at definitionen af fulde medlemsrettigheder bl.a. består af en henvisning til, at organisationens medlemmer skal have haft den stemmeret og valgbarhed, som fremgår af organisationens egne vedtægter, herunder i forhold til hvordan et medlem kan stemme og hvad det kræver for, at et medlem kan blive valgt til en post i den konkrete organisation.

DUF kan dog ikke anerkende, at dette i forhold til tilskudsberettigelse er det eneste krav, der stilles til stemmeret og valgbarhed, da formuleringen ”fulde demokratiske rettigheder” forstås som, at der er lige adgang for alle til alle demokratisk valgte poster. Følges DDS’ argumentation ville det i yderste konsekvens betyde, at en organisation kunne udforme sine vedtægter således, at kun personer med en bestemt alder, fx 20 år, kunne vælges til bestyrelsen. En sådan forståelse af tilskudsbekendtgørelsens krav ser DUF som værende direkte i strid med tilskudsbekendtgørelsens ordlyd og hensigt.    

DUF stiller imidlertid med tilskudsbekendtgørelsen en række kriterier, der skal være opfyldt for, at medlemmer, lokalforeninger og internationale udgifter kan indgå i tilskudsgrundlaget. Medlemmer, der tælles med i tilskudsgrundlaget, skal således være tilskudsberettiget efter tilskudsbekendtgørelsens bestemmelser, og det er derfor, at DUF har vurderet, at de pågældende medlemmer ikke har fulde demokratiske rettigheder, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 10, stk. 3, nr. 2.

At det ikke alene er organisationernes vedtægter, der definerer fulde medlemsrettigheder i forhold til antal tilskudsudløsende medlemmer for organisationer, der modtager tilskud i henhold til § 10, tydeliggøres ved, at bekendtgørelsens ordlyd i § 10 afviger fra ordlyden i § 14. § 14 er relevant for såkaldte ’øvrige organisationer’, og her er det netop og alene organisationens egne vedtægter, der definerer, hvornår et medlem har fulde medlemsrettigheder og dermed kan indgå i tilskudsgrundlaget. Tilskudsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 2: ”De skal have haft fulde medlemsrettigheder, jf. landsorganisationens vedtægter…”.

DUF er således ikke enig med DDS i, at DUF ikke kan stille yderligere krav til medlemmernes stemmeret og valgbarhed, og DUF finder netop, at der er hjemmel i bekendtgørelsen til, at forståelsen af ’fulde medlemsrettigheder’ i § 10 rækker udover en tolkning af organisationernes egne vedtægter.

I forhold til DDS’ bemærkning om, at det ligefrem for en organisation får negativ virkning at give unge under 25 år særlig mulighed for at deltage i foreningsdemokratiet, bemærker DUF, at DUF er optaget af, at alle de medlemmer, der søges tilskud på baggrund af, skal være tilskudsberettigede i henhold til Tilskudsbekendtgørelsens kriterier. Konkret, at de har fulde demokratiske rettigheder jf. § 10, stk. 3, nr. 2, hvilket DUF forstår således, at de skal have stemmeret og være valgbare til alle demokratisk valgte poster i organisationen.

Når DDS i sine vedtægters § 66, stk. 5, beslutter, at medlemmer, der er fyldt 25 år, maksimalt kan udgøre 10 af op til 12 pladser i korpsledelsen, stiller det medlemmer over 25 år ringere end medlemmer under 25 år. Når DUF særligt går op i medlemmer i alderen 25-29 år, skyldes det naturligvis, at medlemmer fra 30 år og opefter allerede er fratrukket tilskudsgrundlaget.

DUFs tolkning af netop denne bestemmelse har fyldt utrolig meget i DUFs vejledning og korrespondance med de tilskudsmodtagende organisationer siden tilskudsbekendtgørelsens vedtagelse i 2016. Bestemmelsens tolkning er blevet fastlagt løbende i 2017 og 2018, hvorefter der ikke er sket ændringer i DUFs tolkning heraf. Tolkningen medførte bl.a. at DUF i maj 2018 søgte og fik Tipsungdomsnævnets samtykke til at give dispensation til de organisationer, der ikke ved ansøgningsfristen i 2018 levede fuldt ud op til kravet om at sikre fulde demokratiske rettigheder for alle organisationens medlemmer. Denne dispensation omhandlede specifikt medlemmer under en given alder, men af dispensationsanmodningen fremgår det tydeligt, at det omhandler DUFs tolkning af tilskudsbekendtgørelsen og netop DUFs definition af ’fulde demokratiske rettigheder’.

DUFs tolkning har således været genstand for store overvejelser og drøftelser i DUFs tipsudvalg, der som bekendt har kompetencen til at tolke tilskudsbekendtgørelsen og træffe afgørelse i alle sager om driftstilskud. Tolkning af tilskudsbekendtgørelsen sker altid med en opmærksomhed på, hvad der er tilskudsbekendtgørelsens grundlæggende formål og hensigt. DUF er således ikke enig med DDS i, at DUFs vejledning og afgørelse ikke stemmer med de grundlæggende formål, der er udtrykt i tilskudsbekendtgørelsen.

I forhold til DDS’ kommentarer, at andre organisationer også har særlige regler om bestyrelsens sammensætning finder DUF anledning til at understrege, at reserverede pladser netop kun kan accepteres i henhold til tilskudsbekendtgørelsen, såfremt der ikke er valg til disse poster. Hvis en organisation vælger at reservere eksempelvis to pladser i bestyrelsen, så adskiller det sig fra DDS’ situation ved (a) at der er tale om poster, hvortil der ikke er valg, og (b) at disse personer ikke indgår i tilskudsgrundlaget, medmindre de i øvrigt er medlemmer, der samtidig har stemmeret og er valgbare til alle demokratisk valgte poster i organisationen. DUF finder således ikke sammenligningen relevant.

DUF fastholder således, at uagtet at DDS’ medlemmer mellem 25 og 30 år har valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter, har de ikke fulde medlemsrettigheder i tilskudsbekendtgørelsens forstand, hvorfor de ikke kan indgå i tilskudsgrundlaget.

DDS har anført, at DUF’ afgørelse ikke er i overensstemmelse med tidligere afgørelse. DUF’s formulering skal forstås således, at DUFs tolkning af DDS’ vedtægter var anført under ’Øvrige bemærkninger’ i den bevillingsskrivelse, der blev sendt til DDS 1. november 2022. DUF anvender ’Øvrige bemærkninger’ når der er væsentlige forhold fra sagsbehandlingen, som organisationen skal være opmærksom på i forbindelse med fremtidige ansøgninger. DUF skrev således bemærkningen i og med der i forbindelse med sagsbehandlingen i 2022 var en korrespondance mellem DUF og DDS om DUFs tolkning af vedtægtsbestemmelsen.

DDS har også anført, at det fremstår således, at DDS’ økonomi er indgået i DUF’s afgørelse. DUF fastslår, at dette forhold ikke har indgået i afgørelsen. Såfremt det havde været tilfældet, ville det være nævnt i begrundelsen. DUF er som led i den årlige sagsbehandling opmærksom på organisationernes økonomi for at sikre sig, at driftstilskuddet netop anvendes til landsorganisationernes centrale, formålsbestemte arbejde og ikke opspares uden videre formål. DUF finder hjemmel til at interessere sig for dette hensyn, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 4 og § 7, stk. 2.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, § 10.

§ 10 har følgende indhold:

§ 10 Som tilskudsudløsende medlem defineres en person, der lever op til følgende kriterier:

 1) Endnu ikke var fyldt 30 år ved udgangen af det senest afsluttede regnskabsår.

2) Ved personlig kontingentbetaling på mindst 75 kr. har erklæret sit medlemskab over for organisationen eller en af dens lokalforeninger inden for det senest afsluttede regnskabsår.

3) Har haft fulde medlemsrettigheder, enten:

a)ved regnskabsårets afslutning eller på en anden med DUF aftalt dato i løbet af regnskabsåret, eller

b) i mindst tre sammenhængende måneder i løbet af regnskabsåret.

4) Var bosat i Danmark på tidspunktet for medlemskab. Undtaget herfra er medlemmer, der som en del af foreningens aktiviteter opholdt sig i udlandet i kortere eller længere tid, medlemmer, der var på studieophold i udlandet, og medlemmer, der i op til ét år opholdt sig i udlandet.

Stk. 2. Et kontingent, jf. stk. 1, nr. 2, defineres som:

1) En selvstændig betaling for et ordinært og fuldgyldigt medlemskab med hvad der deraf følger af medlemsrettigheder og -pligter.

2) Kontingentet må ikke være del af deltagerbetalingen til et arrangement eller andet, et gebyr eller betaling for en engangsydelse eller en tidsbegrænset aktivitet, ligesom tidsbegrænsede prøvemedlemskaber eller lignende ikke er tilskudsudløsende, også selvom de øvrige kriterier i medlemsdefinitionen er opfyldt.

3) Et kontingent er personligt, når det er betalt af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre.

Stk. 3. Fulde medlemsrettigheder, jf. stk. 1, nr. 3, defineres som:

1) Ret til at deltage i organisationens eller lokalforeningens aktiviteter på lige fod med lignende medlemmer, samt

2) fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter. Medlemmets demokratiske mulighed for indflydelse skal kunne dokumenteres fra medlemmet til lokalforeningens og landsorganisationens ledelse. Medlemmer under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved deres forældre eller værge.

Stk. 4. Organisationer, der ønsker at anvende en anden opgørelsesdato end regnskabsårets afslutning, jf. stk. 1, nr. 3, litra a, skal indgå en aftale om den konkrete opgørelsesdato med DUF inden indgangen til det regnskabsår, der ligger til grund for ansøgningen.

Stk. 5. Kun organisationer, der har modtaget driftstilskud i minimum fire af de seneste fem år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, kan vælge at søge tilskud på baggrund af medlemmer med mindst tre sammenhængende måneders medlemskab i løbet af regnskabsåret, jf. stk. 1, nr. 3, litra b.”

 

Tipsungdomsnævnets afgørelse og begrundelse

Den for sagen afgørende bestemmelse fremgår af tilskudsbekendtgørelsen § 10, stk. 3, nr. 2., 1 punktum, der definerer ”fulde medlemsrettigheder” som bl.a. et krav om ”fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter.” Fulde medlemsrettigheder er en forudsætning for, at et medlem kan indgå i tilskudsgrundlaget ved bevilling af driftstilskud.

Af § 66 i vedtægterne for DDS fremgår, at to af pladserne i organisationens bestyrelse, der kan bestå af op til 12 medlemmer, alene kan besættes af medlemmer, der er under 25 år. DUF har vurderet, at konsekvensen af denne bestemmelse er, at medlemmer, der er over 25 år, men under 30 år (grænsen for at indgå i tilskudsgrundlaget) ikke har fulde medlemsrettigheder og således ikke kan indgå i tilskudsgrundlaget ved bevilling af driftstilskud.     

Nævnet fremhæver, at den for sagen relevante vurdering alene vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de relevante medlemmer kan tælle med i tilskudsgrundlaget. Formuleringen i § 10, stk. 3, nr. 2, anfører stemmeret og valgbarhed som kriterier med henvisning til organisationens vedtægter. Sagen vedrører alene valgbarhed for en aldersspecifik gruppe.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke i formuleringen i § 10, stk. 3, nr. 2, kan indlægges de begrænsninger, der er anført af DUF ved forståelsen af begrebet ”fulde medlemsrettigheder”. Efter nævnets opfattelse må formuleringen i DDS’ vedtægter forstås således, at der er fulde demokratiske rettigheder for medlemmer af DDS, der er mellem 25-30 år - også selvom der er to pladser i bestyrelsen, der er reserveret til medlemmer under 25 år. 

Nævnet finder ikke, at nævnets samtykke til dispensation i 2018 har betydning for denne sag, ligesom nævnet har lagt til grund, at DUF ikke har ladet DDS’ økonomi indgå i sin afgørelse.        

Nævnet har derfor besluttet at ændre DUFs afgørelse af 1. november 2023, således at 863 medlemmer af DDS (medlemmer, der er fyldt 25 år, men ikke fyldt 30 år) ikke skal fratrækkes i tilskudsgrundlaget for 2023.

DUF skal således anvende det korrigerede tilskudsgrundlag ved opgørelsen af driftstilskuddet for DDS.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne

 

Bente Hagelund

Formand