Tilskudsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015, og efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet fastsættes:

Kapitel 1

Generelle regler for støtte

§ 1. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) yder efter denne bekendtgørelse tilskud til ungdomsformål.

Stk. 2. Der ydes driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, jf. kapitel 2.

Stk. 3. Der kan, jf. kapitel 3, ydes indslusningstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, som ikke opfylder kriterierne for at opnå ordinært driftstilskud, jf. kapitel 2.

Stk. 4. Der ydes refusion af internationale udgifter til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, jf. kapitel 4.

Stk. 5. Der kan ydes initiativstøtte til nye aktiviteter for og med børn eller unge, jf. kapitel 5.

Stk. 6. Der ydes ikke efter disse regler tilskud til organisationer, hvis primære formål eller aktiviteter er:

1) idræt, e-sport, tankesport eller andre lignende aktiviteter,

2) faglig organisering og/eller organisationer med et branche- eller professionelt karriereorienteret fokus,

3) sygdomsbekæmpelse og/eller varetagelse af patientinteresser,

4) dyreinternater eller tilsvarende aktiviteter med pleje af dyr, klubber for bestemte dyrearter eller andre aktiviteter med dyr som det centrale omdrejningspunkt,

5) hobby,

6) service eller

7) fester eller andet socialt samvær.

Kapitel 2

Driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer

Generelle kriterier

§ 2. For at kunne modtage driftstilskud i henhold til disse regler skal en landsorganisation opfylde samtlige følgende kriterier:

1) Have mindst seks lokalforeninger, kollektive medlemmer eller andet lokalt baseret arbejde, jf. §§ 11, 12 eller 15, heraf minimum én i hver af de fem danske regioner.

2) Have mindst 500 medlemmer eller deltagere under 30 år.

3) Organisationen skal have eksisteret minimum 12 måneder før ansøgningens indgivelse til DUF, og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for behandlingen af ansøgningen.

4) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og mere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde medlemsrettigheder, skal være under 30 år.

5) Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer mv.

6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning og praksis, forstået ved:

 1. a)Afgrænset medlems-/deltagerkreds.
 2. b)Demokratisk struktur og praksis, som reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes/deltagernes demokratiske indflydelse på organisationens arbejde.
 3. c)Almennyttigt formål.
 4. d)At der ikke må ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.

7) Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne.

8) Organisationen fremmer gennem et aktivt foreningsdemokrati medlemmerne og deltagernes demokratiforståelse og demokratiske engagement.

9) Medlemmerne og deltagerne opnår gennem deres aktive deltagelse i foreningens forpligtende fællesskaber en række kompetencer - som ansvarlighed, samarbejdsevner og ledelseserfaring - der udvikler dem personligt.

10) Organisationen har samfundsengagerende elementer i sin virksomhed.

Stk. 2. Organisationer, der modtager driftstilskud fra andre puljer af udlodningsmidler, kan ikke modtage driftstilskud i henhold til kapitel 2.

Stk. 3. Hvis to eller flere organisationer må anses for sammenfaldende, ydes der kun tilskud til en af disse. I vurderingen heraf indgår elementer som organisationens formål, målsætning, struktur, målgruppe og medlemsskare.

§ 3. Det er en forudsætning for ydelse af støtte, at der er foretaget en fuldt betryggende registrering af de tilskudsudløsende faktorer såsom f.eks. medlemmer, lokalforeninger, internationale udgifter mv., samt at organisationens procedurer understøtter en sådan betryggende registrering.

§ 4. Driftstilskud bevilges til organisationernes almindelige virksomhed og udbetales til organisationernes frie disposition til brug for landsorganisationernes centrale, formålsbestemte arbejde.

§ 5. Hvis organisationen opløses, skal eventuelt overskydende midler, udbetalt fra DUF, betales tilbage til DUF.

Organiseringsformer

§ 6. Landsorganisationer, der modtager driftstilskud i henhold til kapitel 2, skal have en af følgende organiseringsformer:

1) Landsorganisationer, hvor medlemskabet holdes af individuelle medlemmer, jf. § 10, og det lokale arbejde er organiseret i selvstændige lokalforeninger, jf. § 11.

2) Landsorganisationer, hvor medlemskabet holdes af kollektive medlemmer, jf. § 12.

3) Øvrige landsorganisationer, jf. § 13.

Tilskudsudmåling

§ 7. Alle tilskudsberettigede landsorganisationer i gruppe a, gruppe b og gruppe e, jf. §§ 17, 18 og 21, med individuelle medlemmer og selvstændige lokalforeninger, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, tildeles et tilskud i henhold til de gældende takster og samlede tilskudslofter, jf. § 36.

Stk. 2. DUF kan nedsætte en organisations tilskud med maksimalt en tredjedel i forhold til det tilskud, organisationen kunne være berettiget til efter disse regler og de gældende takster og skønsrammer. Som baggrund for en beslutning om nedsættelse af tilskuddet kan indgå en vurdering af omfanget af aktiviteter på landsplan, egenfinansiering, administrative forhold, herunder procedurer for registreringen af medlemmer, lokalforeninger og de øvrige tilskudsudløsende faktorer, forvaltning af tilskuddene samt budget- og formueforhold.

§ 8. Alle tilskudsberettigede landsorganisationer, hvor medlemskabet holdes af kollektive medlemmer, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, øvrige landsorganisationer, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, samt alle tilskudsberettigede landsorganisationer i gruppe d, jf. § 20, tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de gældende skønsrammer og samlede tilskudslofter, jf. § 36.

Stk. 2. Som baggrund for tilskuddets størrelse indgår navnlig en vurdering af:

1) Organisationens størrelse og udbredelse, herunder antal medlemmer/deltagere og lokalforeninger/kollektive medlemmer samt organiseringsgrad, hvis relevant og muligt at opgøre.

2) Omfanget af organisationens aktiviteter - på lokalt, nationalt og eventuelt regionalt niveau.

3) Omfanget af landsorganisationens internationale aktiviteter.

4) Administrative forhold samt budget- og formueforhold.

5) Om organisationen er indplaceret i gruppe a, b, c, d eller e.

Stk. 3. I udmålingen af skønsmæssigt tilskud for ungdomshandicaporganisationer i gruppe e, jf. § 21, indgår desuden en vurdering af karakteren af organisationens aktiviteter. Disse kan tillige, men ikke udelukkende, være af social karakter, såfremt aktiviteternes karakter kan begrundes i medlemmernes handicap.

Stk. 4. Såfremt organisationen i det efterfølgende år opfylder tilskudskriterierne, kan tilskuddet maksimalt nedsættes med en tredjedel i forhold til det foregående år, jf. § 7, stk. 2, samt i forbindelse med vurderingen, jf. stk. 2.

Stk. 5. Ved generelle nedjusteringer af takster og skønsrammer, jf. § 36, er DUF berettiget til at fravige stk. 4 med en procentdel, der svarer til den generelle nedjustering.

§ 9. Alle tilskudsberettigede landsorganisationer i gruppe c, jf. § 19, med individuelle medlemmer og selvstændige lokalforeninger, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, tildeles et intervaltilskud for antallet af lokalforeninger i henhold til de gældende takster, jf. § 36, samt et skønsmæssigt tilskud for medlemmer og aktiviteter, jf. § 8, stk. 2, 4 og 5.

Medlemsdefinitionen, jf. § 6, stk. 1, nr. 1

§ 10. Som tilskudsudløsende medlem defineres en person, der lever op til følgende kriterier:

1) Endnu ikke var fyldt 30 år ved udgangen af det senest afsluttede regnskabsår.

2) Ved personlig kontingentbetaling på mindst 75 kr. har erklæret sit medlemskab over for organisationen eller en af dens lokalforeninger inden for det senest afsluttede regnskabsår.

3) Har haft fulde medlemsrettigheder, enten:

 1. a)ved regnskabsårets afslutning eller på en anden med DUF aftalt dato i løbet af regnskabsåret, eller
 2. b)i mindst tre sammenhængende måneder i løbet af regnskabsåret.

4) Var bosat i Danmark på tidspunktet for medlemskab. Undtaget herfra er medlemmer, der som en del af foreningens aktiviteter opholdt sig i udlandet i kortere eller længere tid, medlemmer, der var på studieophold i udlandet, og medlemmer, der i op til ét år opholdt sig i udlandet.

Stk. 2. Et kontingent, jf. stk. 1, nr. 2, defineres som:

1) En selvstændig betaling for et ordinært og fuldgyldigt medlemskab med hvad der deraf følger af medlemsrettigheder og -pligter.

2) Kontingentet må ikke være del af deltagerbetalingen til et arrangement eller andet, et gebyr eller betaling for en engangsydelse eller en tidsbegrænset aktivitet, ligesom tidsbegrænsede prøvemedlemskaber eller lignende ikke er tilskudsudløsende, også selvom de øvrige kriterier i medlemsdefinitionen er opfyldt.

3) Et kontingent er personligt, når det er betalt af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre.

Stk. 3. Fulde medlemsrettigheder, jf. stk. 1, nr. 3, defineres som:

1) Ret til at deltage i organisationens eller lokalforeningens aktiviteter på lige fod med lignende medlemmer, samt

2) fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter. Medlemmets demokratiske mulighed for indflydelse skal kunne dokumenteres fra medlemmet til lokalforeningens og landsorganisationens ledelse. Medlemmer under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved deres forældre eller værge.

Stk. 4. Organisationer, der ønsker at anvende en anden opgørelsesdato end regnskabsårets afslutning, jf. stk. 1, nr. 3, litra a, skal indgå en aftale om den konkrete opgørelsesdato med DUF inden indgangen til det regnskabsår, der ligger til grund for ansøgningen.

Stk. 5. Kun organisationer, der har modtaget driftstilskud i minimum fire af de seneste fem år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, kan vælge at søge tilskud på baggrund af medlemmer med mindst tre sammenhængende måneders medlemskab i løbet af regnskabsåret, jf. stk. 1, nr. 3, litra b.

Lokalforeningsdefinitionen, jf. § 6, stk. 1, nr. 1

§ 11. Som tilskudsudløsende lokalforeninger defineres foreninger, der opfylder følgende kriterier:

1) Består af mindst ti tilskudsudløsende medlemmer, jf. § 10.

2) Er godkendt af den landsorganisation, hvorunder lokalforeningen hører, og har eksisteret som lokalforening med fulde medlemsrettigheder i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (minimum 12 måneder).

3) Har en demokratisk foreningsmæssig opbygning og praksis, jf. de generelle kriterier § 2, stk. 1, nr. 6, som reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes demokratiske indflydelse på lokalforeningens arbejde.

4) Har en selvstændig økonomi og et godkendt årsregnskab.

5) Har haft regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for, af eller med lokalforeningens medlemmer i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter.

6) Er hjemmehørende et sted i Danmark, herunder ikke Grønland eller Færøerne.

Stk. 2. Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.

Den kollektive medlemsdefinition, jf. § 6, stk. 1, nr. 2

§ 12. Som kollektive medlemmer defineres elevråd, studieråd eller lignende organer, der repræsenterer én skole, én uddannelsesinstitution, én gruppe af elever, studerende eller lignende, og som opfylder følgende kriterier:

1) Er demokratisk valgt, jf. organisationens vedtægter/en elevrådsbekendtgørelse eller lignende.

2) Optager ikke individer som medlemmer med demokratisk indflydelse.

3) Ved kontingentbetaling på minimum 400 kr. har erklæret deres medlemskab over for organisationen inden for det senest afsluttede regnskabsår.

4) Har haft fulde medlemsrettigheder i landsorganisationen på tidspunktet for organisationens opgørelse af medlemstal i det senest afsluttede regnskabsår.

5) Har haft regelmæssige, lokalt iværksatte aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter.

Stk. 2. Intet kollektivt medlem kan indgå i ansøgningsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.

Øvrige landsorganisationer, jf. § 6, stk. 1, nr. 3

§ 13. Landsorganisationer, der baserer sig på blandede medlemskaber, eller hvis medlemmer og lokalforeninger i øvrigt ikke opfylder medlems- eller lokalforeningsdefinitionen eller den kollektive medlemsdefinition, jf. §§ 10, 11 og 12, kan modtage støtte, såfremt de lever op til de generelle kriterier, jf. § 2, og hvis medlemmerne/deltagerne og det lokale arbejde lever op til kriterierne, jf. §§ 14 og 15.

§ 14. De medlemmer/deltagere, der anføres på ansøgningen til DUF, skal opfylde følgende kriterier:

1) De må endnu ikke have været fyldt 30 år ved udgangen af det senest afsluttede regnskabsår.

2) De skal have haft fulde medlemsrettigheder, jf. landsorganisationens vedtægter, enten:

 1. a)ved regnskabsårets afslutning eller på en anden, med DUF aftalt, dato i løbet af regnskabsåret, eller
 2. b)i mindst tre sammenhængende måneder i løbet af regnskabsåret.

3) Være bosat i Danmark på tidspunktet for medlemskab. Undtaget herfra er medlemmer, der som en del af foreningens aktiviteter opholdt sig i udlandet i kortere eller længere tid, medlemmer, der var på studieophold i udlandet, og medlemmer, der i op til ét år opholdt sig i udlandet.

§ 15. De lokalforeninger/enheder af lokalt baseret arbejde, der anføres på ansøgningen til DUF, skal opfylde følgende kriterier:

1) Have haft regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for, af eller med lokalforeningens medlemmer i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter.

2) Lokalt arbejde, der ikke er organiseret med egne vedtægter, skal have en anden form for dokumenteret demokratisk opbygning og praksis, eventuelt via den formelle tilknytning til landsorganisationens demokratiske strukturer.

3) Være godkendt af den landsorganisation, hvorunder enheden hører, og have eksisteret og have haft fulde medlemsrettigheder i landsorganisationen, jf. dennes vedtægter, i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (minimum 12 måneder).

4) Være hjemmehørende et sted i Danmark, herunder ikke Grønland eller Færøerne.

Stk. 2. Ingen lokalforening/enhed af lokalt arbejde kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.

Grupperinger

§ 16. En landsorganisation, der søger om driftstilskud i henhold til kapitel 2, placeres i en af fem grupper på baggrund af en vurdering af organisationens samlede virke, herunder blandt andet formål, aktiviteter, organiseringsmåde, medlems- og deltagerskare mv. Vurderingen foretages af DUF ved organisationens indtræden i tilskudssystemet og er gældende, indtil der vedtages nye definitioner, eller der sker væsentlige ændringer af organisationens interne forhold med relevans for vurderingen. Ved væsentlige organisatoriske ændringer af blandt andet ovenstående forhold har organisationen altid pligt til at underrette DUF, senest ved indsendelse af ansøgningen om driftstilskud.

Gruppe a - Politiske ungdomsorganisationer mv.

§ 17. Organisationer i gruppe a er kendetegnet ved følgende:

1) Formål og aktiviteter tager i overvejende grad afsæt i et samlet livs- eller verdenssyn, forstået på den måde, at:

 1. a)Den bærende idé er tydeligt retningsgivende for fællesskabet og organisationens virke.
 2. b)Den bærende idé afgrænser i høj grad både medlemsskare og organisation fra andre idébaserede fællesskaber (hvilket ikke er det samme som at der ikke kan være slægtskab eller værdisammenfald mellem to idébaserede organisationer).
 3. c)Organisationens aktiviteter kan udskiftes og udvikles, så de til enhver tid understøtter den samlende idé bedst muligt.

2) Formål og aktiviteter rækker ud over foreningens egen medlems- og deltagerkreds mod samfund og omverden.

3) Der er et tydeligt formuleret ønske om, at organisationens virke skal påvirke/ændre verden i en bestemt retning, der typisk tager udgangspunkt i en helhedsorienteret vision for samfundet.

4) Organisationens aktiviteter mv. benyttes, organiseres og udvikles af medlemmerne som demokratiske medejere af organisationen i alle led.

Gruppe b - Spejdere, religiøse ungdomsorganisationer, udvekslingsorganisationer mv.

§ 18. Organisationer i gruppe b er kendetegnet ved følgende:

1) Formål og aktiviteter tager i overvejende grad afsæt i et samlet livs- eller verdenssyn, forstået på den måde, at:

 1. a)Den bærende idé er tydeligt retningsgivende for fællesskabet og organisationens virke.
 2. b)Den bærende idé afgrænser i høj grad både medlemsskare og organisation fra andre idébaserede fællesskaber (hvilket ikke er det samme som at der ikke kan være slægtskab eller værdisammenfald mellem to idébaserede organisationer).
 3. c)Organisationens aktiviteter kan udskiftes og udvikles, så de til enhver tid understøtter den samlende idé bedst muligt.

2) Organisationens formål, metode og aktiviteter fokuserer primært på at udvikle det enkelte medlem/deltager som et helt menneske og en kompetent og aktiv deltager i værdibaserede fællesskaber, herunder som aktiv samfundsborger.

3) Organisationens aktiviteter mv. benyttes, organiseres og udvikles af medlemmerne som demokratiske medejere af organisationen i alle led.

Gruppe c - Frivillige sociale ungdomsorganisationer, humanitære ungdomsorganisationer, elev- og studenterorganisationer mv.

§ 19. Organisationer i gruppe c er kendetegnet ved følgende:

1) Formål og aktiviteter tager i overvejende grad afsæt i et samlet livs- eller verdenssyn, forstået på den måde, at:

 1. a)Den bærende idé er tydeligt retningsgivende for fællesskabet og organisationens virke.
 2. b)Den bærende idé afgrænser i høj grad både medlemsskare og organisation fra andre idébaserede fællesskaber (hvilket ikke er det samme som at der ikke kan være slægtskab eller værdisammenfald mellem to idébaserede organisationer).
 3. c)Organisationens aktiviteter kan udskiftes og udvikles, så de til enhver tid understøtter den samlende idé bedst muligt.

2) Aktiviteterne sigter i overvejende grad på at engagere og inddrage og/eller forbedre forhold, vilkår og muligheder for målgrupper uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer/deltagere med demokratisk indflydelse i organisationen.

3) Organisationen arbejder ofte med et nærmere afgrænset sagsområde.

Gruppe d - Kulturelle ungdomsorganisationer mv.

§ 20. Organisationer i gruppe d er kendetegnet ved følgende:

1) Der er et klart defineret almennyttigt formål med organisationens aktiviteter og arbejde, der rækker ud over det enkelte medlem/den enkelte deltager.

2) Organisationen har en aktivitet eller en aktivitetstype som uudskifteligt omdrejningspunkt. Aktiviteterne kan således ikke udskiftes, uden at organisationens eksistensberettigelse må antages at falde bort.

3) Omdrejningspunktet for organisationens virke kan ligeledes være hovedsageligt at udvikle én eller flere konkrete færdigheder hos medlemmerne.

Gruppe e - Ungdomshandicaporganisationer

§ 21. Organisationer i gruppe e er kendetegnet ved følgende:

1) Organisationen organiserer og repræsenterer unge handicappede i Danmark eller er en paraplyorganisation, der organiserer førnævnte organisationer. Som handicap defineres en medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse.

2) Organisationen arbejder for at unge med handicap får mulighed for at deltage i alle dele af samfundet. Det gøres både ved at varetage politiske interesser og ved at vejlede, rådgive og give andre tilbud, målrettet den enkelte unge i målgruppen.

3) Organisationens aktiviteter kan tillige, men ikke udelukkende, være af social karakter, såfremt aktiviteternes karakter kan begrundes i medlemmernes handicap.

Stk. 2. Organisationer i gruppe e skal minimum have lokalforeninger eller lokalt arbejde, jf. § 11 eller § 15, i mindst to af de fem danske regioner, og skal have minimum 150 medlemmer/deltagere, jf. § 10 eller 14, under 30 år, men skal i øvrigt leve op til alle andre kriterier, jf. kapitel 2. Paraplyorganisationers medlemsorganisationers arbejde anses også som værende lokalt arbejde i paraplyorganisationen.

2-årigt driftstilskud

§ 22. Organisationer, der har modtaget driftstilskud i minimum fire af de seneste fem år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, kan vælge at søge tilskud for en 2-årig periode på baggrund af det senest afsluttede regnskabsår.

Stk. 2. Angivelse af, om der søges tilskud for en 1- eller 2-årig periode er bindende og skal ske i forbindelse med ansøgningen. Bindingen ophæves kun, såfremt ansøger ikke bevilges nogen form for driftstilskud eller hvis der som led i sagsbehandlingen sker nedjusteringer af ansøgningsgrundlaget for så vidt angår tilskudsudløsende medlemmer og lokalforeninger. I så fald kan organisationen ansøge på almindelige vilkår det efterfølgende ansøgningsår.

Stk. 3. For landsorganisationer med individuelle medlemmer og selvstændige lokalforeninger, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, sker fastsættelsen af bevillingen i den 2-årige periode på baggrund af ansøgers medlems- og lokalforeningsantal i år 1, beregnet ud fra de på enhver tid gældende takster.

Stk. 4. For landsorganisationer med kollektive medlemmer, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, og for øvrige landsorganisationer, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, gælder, at den skønsmæssigt fastsatte bevilling i år 1 er identisk med den bevilling, der udbetales i år 2. Ved op- og nedjusteringer af de gældende takster og/eller skønsrammer tilstræber DUF at justere bevillingen i år to tilsvarende.

Kapitel 3

Indslusningstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer

§ 23. Tilskud i henhold til dette kapitel kan gives til landsorganisationer, der ikke har modtaget ordinært driftstilskud fra DUF de seneste tre år forud for den første ansøgning om indslusningstilskud. Tildelingen sker på baggrund af en vurdering af organisationernes levedygtighed og muligheder for, inden for en kort årrække, at kunne opfylde kravene for at kunne opnå driftstilskud i henhold til kapitel 2. Organisationerne kan tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de til enhver tid gældende skønsrammer, jf. § 36.

Stk. 2. Første gang der søges indslusningstilskud skal organisationen leve op til følgende kriterier:

1) Organisationen skal leve op til samtlige de generelle kriterier, jf. § 2, undtagen § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 3.

2) Organisationen skal have etableret mindst tre lokalforeninger, kollektive medlemmer eller lokalt baseret arbejde, fordelt på tre forskellige af de fem danske regioner.

3) Organisationen skal have mindst 200 medlemmer eller deltagere under 30 år.

4) Organisationen skal have en klar organiseringsform, jf. § 6.

5) Organisationen skal fremlægge en klar udviklingsplan for, hvordan og hvornår man forventer at kunne søge driftstilskud i henhold til kapitel 2.

Stk. 3. Hvis organisationen har modtaget indslusningstilskud én gang, skal organisationen leve op til følgende kriterier for at kunne søge indslusningstilskud igen:

1) Organisationen skal leve op til samtlige de generelle kriterier, jf. § 2, undtagen § 2, stk. 1, nr. 1 og 2.

2) Organisationen skal have etableret mindst fire lokalforeninger, kollektive medlemmer eller lokalt baseret arbejde, fordelt på fire forskellige af de fem danske regioner. De lokalforeninger, kollektive medlemmer eller lokalt baseret arbejde, der har indgået i ansøgningen, jf. stk. 2, nr. 2, skal have haft regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for lokalforeningens medlemmer i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter.

3) Organisationen skal have mindst 300 medlemmer eller deltagere under 30 år.

4) Organisationen skal have en klar organiseringsform, jf. § 6.

5) Organisationen skal fremlægge en klar udviklingsplan for, hvordan og hvornår man forventer at kunne søge driftstilskud i henhold til kapitel 2.

6) Der skal fremlægges et revideret årsregnskab samt en revideret opgørelse af antallet af medlemmer og lokalforeninger/lokalt arbejde.

Stk. 4. Hvis organisationen har modtaget indslusningstilskud to gange, skal organisationen leve op til følgende kriterier for at kunne søge indslusningstilskud igen:

1) Organisationen skal leve op til samtlige de generelle kriterier, jf. § 2, undtaget § 2, stk. 1, nr. 1 og 2.

2) Organisationen skal have etableret mindst seks lokalforeninger, kollektive medlemmer eller lokalt baseret arbejde, heraf minimum én i hver af de fem danske regioner. De lokalforeninger, kollektive medlemmer eller lokalt baseret arbejde, der har indgået i ansøgningen, jf. stk. 3, nr. 2, skal have haft regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for lokalforeningens medlemmer i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter.

3) Organisationen skal have mindst 400 medlemmer eller deltagere under 30 år.

4) Organisationen skal have en klar organiseringsform, jf. § 6.

5) Organisationen skal fremlægge en klar udviklingsplan for, hvordan og hvornår man forventer at kunne søge driftstilskud i henhold til kapitel 2.

6) Der skal fremlægges et revideret årsregnskab samt en revideret opgørelse af antallet af medlemmer og lokalforeninger/lokalt arbejde.

Stk. 5. En organisation kan modtage indslusningstilskud i henhold til kapitel 3 op til tre gange.

§ 24. Indslusningstilskud bevilges til organisationernes almindelige virksomhed og udbetales til organisationernes frie disposition til brug for landsorganisationernes centrale formålsbestemte arbejde, herunder opbygning af organisatorisk volumen og kapacitet til at kunne søge ordinært driftstilskud i henhold til kapitel 2.

§ 25. Hvis organisationen opløses, skal eventuelt overskydende midler, udbetalt fra DUF, betales tilbage til DUF.

Kapitel 4

International refusion

§ 26.Landsorganisationer, der modtager driftstilskud i henhold til kapitel 2, kan søge et tilskud på 75 pct. af nettoudgifterne til landsorganisationens internationale aktiviteter, jf. stk. 2-6. Ved internationale aktiviteter forstås arrangementer, hvor kulturmødet mellem mennesker af forskellige nationaliteter er gennemgående og dominerende. Kun internationale aktiviteter, som ligger tydeligt inden for landsorganisationens formål, kan støttes. Tilskuddet til den internationale virksomhed kan højst udgøre 25 pct. af det samlede driftstilskud. Det er en forudsætning, at aktiviteten sker i regi af landsorganisationen, eller at deltagelsen i aktiviteten sker på vegne af landsorganisationen, at det er landsorganisationen, der afgør, om udgiften skal afholdes, og at udgiften afholdes af landsorganisationen.

Stk. 2. Landsorganisationer kan medtage det fulde ordinære medlemskontingent, som landsorganisationen betaler til internationale sammenslutninger eller organisationer. Posterne må ikke indeholde andre ydelser end det fastsatte kontingent.

Stk. 3. Landsorganisationer kan medtage udgifter til aktiviteter, som foregår i udlandet. Grønland og Færøerne sidestilles her med udlandet.

Stk. 4. Aktiviteter, der blandt andet kan medtages, er landsorganisationens deltagelse i:

1) internationale arrangementer,

2) kurser,

3) konferencer,

4) seminarer,

5) studierejser og lignende eller

6) internationale organisationers kongresser og styrelsesmøder.

Stk. 5. Udgifterne kan f.eks. omfatte rejseomkostninger, deltagerafgifter og diæter (maksimalt de beløb, som af Finansministeriet er fastsat for tjenesterejser i udlandet).

Stk. 6. Landsorganisationer kan medtage udgifter til landsorganisationens internationale aktiviteter i Danmark. Der kan blandt andet medtages udgifter til egne eller andre landsorganisationers:

1) internationale konferencer,

2) internationale kurser,

3) internationale lejre eller

4) møder med internationale samarbejdspartnere og lignende.

Stk. 7. Landsorganisationer kan ikke medtage udgifter til kongresser, styrelsesmøder og andre vedtægtsbestemte aktiviteter i internationale organisationer, som afvikles i Danmark, jf. stk. 6.

Stk. 8. Fra de tilskudsberettigede internationale udgifter fratrækkes alle indtægter, f.eks. deltagernes egenbetaling, eventuelle tilskud til aktiviteten, eventuel modtaget rejserefusion og lignende. Udgifter til egentlig udveksling eller forberedelsesudgifter, der ikke i sig selv er internationale aktiviteter, kan ikke medtages i tilskudsgrundlaget. Landsorganisationens tilskud til lokalforeningers eller andres internationale aktiviteter kan heller ikke medtages i tilskudsgrundlaget.

Kapitel 5

Initiativstøtte

§ 27. Der kan ydes støtte til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af børn og unges engagement og aktive deltagelse i og uden for foreningslivet. Alle, der ønsker at iværksætte initiativer og udviklingsarbejde, som falder inden for initiativstøtteordningens formål, kan søge støtte. Undtaget herfra er dog organisationer eller formål, omfattet af den negative afgrænsning, jf. § 1, stk. 6. Det er dog muligt at tildele støtte til de nævnte organisationer, såfremt disse vurderes at være subkulturelle.

Stk. 2. Der kan ydes støtte til:

1) Enkeltstående aktiviteter og projekter i Danmark af kortere eller længere varighed.

2) Der kan i øvrigt ydes støtte på særlige vilkår til landsorganisationer, som modtager driftstilskud i henhold til kapitel 2, eller en af deres lokalforeninger inden for nærmere bestemte temaområder, som DUF fastsætter.

Stk. 3. I vurderingen af projekter og initiativer lægges der vægt på, at støtten gives til følgende formål:

1) Aktiviteter organiseret af børn og unge under 30 år med børn og unge som målgruppe.

2) Aktiviteter, som er drevet af frivillig arbejdskraft.

3) Aktiviteter, som er udviklende og eksperimenterende for ansøger.

4) Aktiviteter, som når ud til en bred gruppe af børn og unge.

5) Aktiviteter, som i form eller omfang rækker ud over, hvad der almindeligvis er omfattet af ansøgers almindelige aktiviteter.

Stk. 4. Der ydes ikke støtte til:

1) offentligt iværksatte initiativer, projekter under anden lovgivning og aktiviteter, der afvikles som led i en formel uddannelse, herunder eksamensprojekter,

2) egentlige valgkampsaktiviteter (f.eks. partipolitiske valgkampagner),

3) dækning af udgifter i forbindelse med udlandsrejser,

4) større indkøb af udstyr,

5) egentlige bygge- og anlægsopgaver,

6) almindeligt tilbagevendende aktiviteter,

7) projekter, der har til formål at give overskud eller

8) aktiviteter, som er afsluttet, inden ansøgningen indsendes til DUF.

Stk. 5. Der ydes støtte i henhold til gældende takster, jf. § 36. DUF yder kun støtte til rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med projektet.

Kapitel 6

Ansøgningsprocedurer og dokumentationskrav

Driftstilskud og international refusion

§ 28. Ansøgninger om driftstilskud i henhold til kapitel 2 skal ske på et særligt ansøgningsskema, jf. § 34, og skal som minimum altid ledsages af følgende oplysninger og specifikationer:

1) Regnskab, underskrevet af organisationens ledelse og revisor.

2) Fortløbende nummereret revisionsprotokol, underskrevet af revisor og organisationens ledelse.

3) Revisorerklæring, jf. revisionsbekendtgørelsen.

4) De på ansøgningstidspunktet gældende vedtægter for organisationen med angivelse af eventuelle vedtægtsændringer i forhold til seneste års ansøgning.

5) Tro- og loveerklæringer, jf. revisionsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Organisationer, der modtager skønsmæssigt driftstilskud, jf. § 8, skal derudover fremsende budget og en skriftlig redegørelse for væsentlige ændringer og udviklinger i organisationen siden seneste ansøgning.

Stk. 3. Ved væsentlige organisatoriske ændringer har organisationen altid pligt til at underrette DUF, senest ved indsendelse af ansøgningen om driftstilskud.

§ 29. Ansøgning om international refusion i henhold til kapitel 4 skal søges sammen med ansøgningen om driftstilskud, hvorfor denne skal ledsages af en oversigt over støtteberettigede internationale udgifter med angivelse af art, sted, deltagerantal og beløb samt oplysning om, hvor i årsregnskabet udgiftsposten findes.

Stk. 2. Organisationer, der har fået bevilget toårigt driftstilskud, jf. § 22, skal i år 2 stadig søge om tilskud til internationale aktiviteter.

§ 30. Alle oplysninger, der gives på ansøgningsskemaer til DUF, afgives på tro og love. Der kan efter ansøgningsfristen ikke ske forhøjelse i tilskudsgrundlaget. Alle oplysninger skal omfatte hele det senest afsluttede regnskabsår.

§ 31. Landsorganisationer, der modtager driftsstøtte efter disse regler, skal fremlægge et årsregnskab, revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller et kommunalt revisionsorgan, som i øvrigt skal attestere de oplysninger, der danner grundlag for behandlingen af ansøgningen, jf. revisionsbekendtgørelsen.

Indslusningstilskud

§ 32. Ansøgninger om indslusningstilskud i henhold til kapitel 3 skal ske på et særligt ansøgningsskema, jf. § 34, og skal som minimum altid ledsages af følgende oplysninger og specifikationer:

1) Udviklingsplan for, hvordan og hvornår man forventer at kunne søge driftstilskud i henhold til kapitel 2 samt redegørelse for organisationens historie samt væsentlige ændringer og udviklinger i organisationen siden seneste ansøgning.

2) De på ansøgningstidspunktet gældende vedtægter for organisationen med angivelse af eventuelle vedtægtsændringer i forhold til seneste års ansøgning.

3) Regnskab, underskrevet af organisationens ledelse.

Stk. 2. I år 2 og 3 skal ansøgningen tillige ledsages af:

1) Regnskab, underskrevet af organisationens ledelse og revisor.

2) Fortløbende nummereret revisionsprotokol, underskrevet af revisor og organisationens ledelse.

3) Revisorerklæring, jf. revisionsbekendtgørelsen.

Initiativstøtte

§ 33. Ansøgninger om initiativstøtte i henhold til kapitel 5 skal ske på et særligt ansøgningsskema og skal altid ledsages af det samlede budget for den aktivitet, som der søges støtte til, eventuelt med angivelse af, hvilke udgifter der søges støtte til fra DUF.

Stk. 2. Støtten ydes i form af tilskud eller underskudsgaranti inden for et fastsat, maksimalt garantibeløb.

Stk. 3. Tilskud gives som enkeltbevillinger og udbetales, medmindre andre kriterier er fastlagt i bevillingsskrivelsen, med 75 pct. ved starten af aktiviteten og 25 pct., når endeligt regnskab og rapport for aktivitetens resultater er indsendt til og godkendt af DUF.

Stk. 4. Væsentlige budgetændringer skal endvidere altid forelægges for DUF, da dette kan have betydning for tilskuddets størrelse.

Stk. 5. Såfremt det endelige regnskab udviser et overskud, er DUF berettiget til at reducere tilskuddet med et beløb svarende til overskuddet, herunder at kræve tilbagebetaling af allerede udbetalte beløb.

Frister mv.

§ 34. Ansøgning om driftstilskud, refusion af internationale udgifter og indslusningstilskud fremsendes anbefalet, afleveres personligt til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) eller indsendes elektronisk via www.duf.dk. Der foreligger særlige ansøgningsskemaer, som skal anvendes.

Stk. 2. Ansøgninger om driftstilskud, refusion af internationale udgifter og indslusningstilskud skal være DUF i hænde senest kl. 16 den 1. juni eller førstkommende hverdag, såfremt 1. juni falder på en lørdag, søndag eller helligdag.

Stk. 3. Har en organisation modtaget driftstilskud eller indslusningstilskud og ikke ansøger om nyt indslusningstilskud eller driftstilskud, skal regnskab mv. indsendes senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning i henhold til revisionsbekendtgørelsen.

§ 35. Initiativstøtte kan søges året rundt på et særligt ansøgningsskema, der indsendes elektronisk via www.duf.dk.

Kapitel 7

DUFs sagsbehandling og kontrol.

§ 36. Takster for driftstilskud vedrørende medlemmer og lokalforeninger, samlede tilskudslofter, herunder rammerne for skønsmæssige driftstilskud, indslusningstilskud samt for initiativstøtte fastsættes årligt efter ansøgningsfristen, jf. § 34, stk. 2, af DUF efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet og offentliggøres på DUFs hjemmeside.

§ 37. DUF udpeger hvert år en statsautoriseret eller registreret revisor til at kontrollere de oplysninger, der ligger til grund for organisationernes ansøgninger om driftstilskud fra et antal tilfældigt udvalgte organisationer.

Stk. 2. Tipsungdomsnævnet eller DUF kan herudover udpege en revisor til at kontrollere de oplysninger, der ligger til grund for beregning af tilskud.

Stk. 3. Organisationens udgifter til egen revisors honorar afholdes i begge tilfælde af DUF. Udgifterne kan kun vedrøre organisationens revisors deltagelse i møder i forbindelse med kontrollen samt fremskaffelsen af dokumenter til brug for denne.

§ 38. Såvel organisationens egen revisor som en af DUF eller Tipsungdomsnævnet udpeget revisor kan ved henvendelse til organisationens medlemmer kontrollere rigtigheden af de af organisationen opgivne oplysninger.

§ 39. Driftstilskud udbetales på den betingelse, at de oplysninger, som er afgivet i ansøgningerne, er korrekte og dokumentérbare. Såfremt DUF finder, at registreringen af medlemmer, lokalforeninger og de øvrige tilskudsudløsende faktorer mv. ikke foregår fuldt betryggende, kan driftstilskud ikke tildeles organisationen.

Stk. 2. Skønner DUF, at der er væsentlige mangler eller svagheder ved medlemsregistreringen, forvaltningen af tilskuddene, de administrative forretningsgange i den pågældende organisation, eller at der er afgivet urigtige oplysninger eller foretaget handlinger med henblik på omgåelse af reglerne, kan DUF give fuldstændigt afslag eller nedsætte organisationens tilskud, jf. § 7, stk. 2. DUF kan tillige stille krav til ændringer i organisationens medlemsregistrering, forvaltning af tilskuddene eller de administrative forretningsgange som vilkår for fortsat at yde tilskud.

Stk. 3. DUF kan kræve allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

Stk. 4. DUF kan tilbageholde tilskud eller give fuldstændigt afslag til organisationer, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller såfremt der i øvrigt er fare for, at en organisations virksomhed må indstilles.

§ 40. DUF kan udelukke en organisation fra tilskudsordningen, såfremt organisationen eller dens medlemmer deltager i eller hvis organisationen ikke tager afstand fra ulovlige aktiviteter eller aktiviteter, som må anses for at være i strid med den almindelige retsopfattelse ved at være retsstridige eller på anden måde baseret på udemokratiske metoder.

§ 41. DUF kan i særlige tilfælde med Tipsungdomsnævnets samtykke dispensere fra tilskudskriterier for organisationer, der ikke opfylder disse.

Kapitel 8

Klageinstans

§ 42. Tipsungdomsnævnet behandler klager over afgørelser, truffet af DUF efter denne bekendtgørelse. En klage skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft 7. juni 2016 og har virkning for det regnskabsår, der ligger til grund for ansøgningen pr. 1. juni 2017 og følgende år, jf. dog kapitel 10.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for ansøgninger om drifts- eller indslusningstilskud, der indgives til DUF i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte i 2016. Disse ansøgninger skal derfor behandles efter bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, og DUF vil tillige have mulighed for at ændre i bilag 1 mv. til bekendtgørelsen, hvis der opstår behov herfor. Stk. 2 gælder heller ikke for de eksisterende tilbagebetalingsforpligtelser i forhold til anlægstilskud i medfør af § 37 i bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte.

Stk. 4. I 2016 vil det dog ikke være muligt at søge om toårigt driftstilskud, jf. § 44 i bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte.

Kapitel 10

Overgangsbestemmelser

§ 44. Såfremt en organisation har modtaget driftstilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 i minimum fire ud af fem år forud for ansøgningsåret 2017, og hvis organisationen de efterfølgende år er tilskudsberettiget, kan organisationens driftstilskud ved ansøgningen i 2017 og 2018 maksimalt nedsættes med en tredjedel pr. år i forhold til det driftstilskud, organisationen modtog i 2016.

Stk. 2. Ved generelle nedjusteringer af takster og skønsrammer, jf. § 36, er DUF berettiget til at fravige stk. 1 med en procentdel, der svarer til den generelle nedjustering.

§ 45. I forbindelse med driftstilskudsansøgninger, der indsendes i 2017, kan nyoprettede lokalforeninger, kollektive medlemmer eller enheder af lokalt arbejde tælles med i ansøgningen, jf. §§ 11, 12 eller 15, selvom de ikke lever op til 12-månederskravet, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, eller kravet om regelmæssige aktiviteter i hele regnskabsåret, jf. § 11, stk. 1, nr. 5, § 12, stk. 1, nr. 5, eller § 15, stk. 1, nr. 1. Det er dog et krav, at de er oprettet senest inden for det regnskabsår, der ligger til grund for ansøgningen og har haft regelmæssige aktiviteter i den periode af regnskabsåret, hvor de har eksisteret.

Stk. 2. Kun landsorganisationer, der dermed når op på de krævede minimum seks lokalforeninger, kollektive medlemmer eller andet lokalt baseret arbejde, jf. §§ 11, 12 eller 15, eller som dermed opnår tilstedeværelse i hver af de fem danske regioner, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, kan tælle sådanne nyoprettede lokalforeninger, jf. stk. 1, med i ansøgningen.

§ 46. Organisationer, der har modtaget driftstilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 i minimum et ud af tre år forud for ansøgningsåret 2017, og som ved ansøgningsfristerne i 2017 og 2018 ikke kan opfylde alle krav, jf. nærværende bekendtgørelses kapitel 2, er i 2017 og 2018 berettigede til at modtage et skønsmæssigt tilskud i henhold til de gældende skønsrammer, jf. § 36. Det er en forudsætning, at organisationen i perioden 1. november 2016 til 1. marts 2017 henvender sig til DUF og gør opmærksom på, hvilke krav der ikke kan opfyldes, og fremlægger en udviklingsplan for, hvordan organisationen senest ifm. ansøgningen i 2019 vil kunne leve op til de almindelige kriterier, jf. kapitel 2, til DUFs godkendelse. DUF tilstræber så vidt muligt at behandle udviklingsplanerne løbende.

Stk. 2. Som baggrund for tilskuddets størrelse indgår en vurdering, jf. § 8, stk. 2, samt en vurdering af organisationens udviklingsplan, herunder implementeringen af denne.

Stk. 3. Regler for maksimal nedsættelse af tilskuddet følger af § 44.

§ 47. DUF kan i særlige tilfælde, med Tipsungdomsnævnets samtykke, i overgangsperioden ifm. ansøgninger i 2017 og 2018 dispensere fra enkelte nye tilskudskriterier for organisationer, der ikke kan opfylde disse. En motiveret dispensationsansøgning skal i perioden 1. november 2016 til 1. marts 2017 indsendes til DUF sammen med en udviklingsplan for, hvordan organisationen senest ifm. ansøgningen i 2019 vil kunne leve op til de almindelige kriterier, jf. kapitel 2. DUF tilstræber så vidt muligt at behandle dispensationsansøgninger og udviklingsplaner løbende.

 

Dansk Ungdoms Fællesråd, den 29. maj 2016

Henriette Laursen Generalsekretær

/ Jakob Harbo Kastrup