Hvordan forløber en klagesag?

Når Tipsungdomsnævnets sekretariat har modtaget en klage, sendes denne til udtalelse hos Dansk Ungdoms Fællesråd. Der er mulighed for efterfølgende skriftlige indlæg fra såvel klager som Dansk Ungdoms Fællesråd efter sekretariatets nærmere instruks. Der gives normalt en frist på 14 dage til at fremkomme med bemærkninger, idet Tipsungdomsnævnet kan fastsætte en nærmere procedure for sagsbehandlingen.

Tipsungdomsnævnet er berettiget til at iværksætte undersøgelser i forbindelse med behandlingen af de enkelte klager samt at indhente alle nødvendige oplysninger hos Dansk Ungdoms Fællesråd, klager eller andre relevante steder. Klager og Dansk Ungdoms Fællesråd skal gøres bekendt med det for Tipsungdomsnævnet forelagte materiale, forudsat det ikke indeholder fortrolige oplysninger, som ikke uden skade for andre kan udleveres.

Når klagesagen er færdigforberedt af Tipsungdomsnævnets sekretariat, behandles denne på et møde i Tipsungdomsnævnet. Behandling sker så hurtigt som muligt, idet Tipsungdomsnævnet sikrer, at sager fremmes behørigt. Afgørelse sker som altovervejende udgangspunkt på skriftligt grundlag, men Dansk Ungdoms Fællesråd og klager kan efter begæring give møde for Tipsungdomsnævnet.

Tipsungdomsnævnets afgørelser træffes efter mundtlig votering ved stemmeflerhed. Tipsungdomsnævnets afgørelse udfærdiges skriftligt med begrundelse og angivelse af, om det er et enigt Tipsungdomsnævn eller et flertal af Tipsung-domsnævnets medlemmer, der har truffet afgørelsen. Tipsungdomsnævnets afgørelse underskrives af formanden eller den, formanden bemyndiger hertil. Afgørelsen tilgår både klager og Dansk Ungdoms Fællesråd.