Tipsungdomsnævnets virksomhed

Tipsungdomsnævnet blev i 1995 oprettet som et uafhængigt nævn. Tipsungdomsnævnet har en række selvstændige beføjelser, blandt andet:

at     udstede retningslinjer for midlernes fordeling,

at     påse at retningslinjerne overholdes,

at     godkende budget og regnskab for midlerne til Dansk Ungdoms Fællesråd, og

at     behandle klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

Tipsmidlerne til ungdomsformål fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd og godkendt af Tipsungdomsnævnet.

Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Tilsynet med fordelingen og anvendelsen af tipsmidlerne samt behandling af klagesager uden for ungdomsområdet varetages af styrelser inden for de pågældende ministerområder. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.