Forretningsorden

 

FORRETNINGSORDEN FOR TIPSUNGDOMSNÆVNET

 

Oversigt (indholdsfortegnelse)

 

Kapitel 1       Tipsungdomsnævnets sammensætning og opgaver

Kapitel 2       Forberedelse af sagerne

Kapitel 3       Afholdelse af møder, mødeledelse, beslutningsdygtighed og referat

Kapitel 4       Afgørelser m.v.

Kapitel 5       Forskellige bestemmelser

 

Kapitel 1

Tipsungdomsnævnets sammensætning og opgaver

§ 1 Stk. 1. Tipsungdomsnævnet består i henhold til Lovbekendtgørelse 2015-01-31 nr. 115, om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (Spiludlodningsloven) § 4, stk. 3, af 1 juridisk uddannet medlem, 1 statsautoriseret revisor og 1 ungdomssagkyndigt medlem, som efter omlægningen af Undervisningsministeriet udpeges af Kulturministeren for en fireårig periode ad gangen og sammenlagt højst for otte år. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de tre medlemmer.

§ 2 Stk. 1. Tipsungdomsnævnet godkender regler for fordeling af midler efter indstilling af Dansk Ungdoms Fællesråd i henhold til Udlodningslovens § 4, stk. 1, nr. 7.

§ 3 Stk. 1. Tipsungdomsnævnet godkender efter indstilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd regler om kontrol med, at betingelserne for at modtage støttemidler i henhold til Udlodningslovens § 4, stk. 1, er opfyldt, herunder regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd til brug for kontrol kan indhente nødvendige oplysninger fra støttemodtageren og regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd for støttemodtagere, der ikke opfylder betingelserne for støtte, kan tilbageholde støtte, lade støtte bortfalde helt eller delvist eller kræve støtte tilbagebetalt helt eller delvist. Reglerne bekendtgøres i Lovtidende af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Stk. 2. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration af fordeling af midler og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

§ 4 Stk. 1. Tipsungdomsnævnet behandler klager over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte i henhold til Udlodningslovens § 4, stk. 1.

§ 5 Stk. 1. Tipsungdomsnævnet udarbejder en årlig beretning om sin virksomhed, som indsendes til Kulturministeriet, Rigsrevisionen og Folketingets Kulturudvalg.

Stk. 2. De nærmere regler for Tipsungdomsnævnets administrative virksomhed er fastsat i Regnskabsinstruks for Tipsungdomsnævnet, godkendt af Rigsrevisionen.

 

Kapitel 2

Forberedelse af sagerne

§ 6 Stk. 1. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser kan indbringes for Tipsungdomsnævnet senest 4 uger regnet fra dagen efter dateringen af den pågældende afgørelse.

Stk. 2. Klager, der indgives efter udløbet af den i stk. 1 fastsatte frist, afvises. Tipsungdomsnævnet kan dog under særlige omstændigheder beslutte at behandle klagen.

Stk. 3. Tipsungdomsnævnet er berettiget til at iværksætte undersøgelser i forbindelse med behandlingen af de enkelte klager samt at indhente alle nødvendige oplysninger hos Dansk Ungdoms Fællesråd, klager eller andre relevante steder. Tipsungdomsnævnet kan fastsætte en nærmere procedure for behandling, hvis Tipsungdomsnævnet skønner det formålstjenligt.

Stk. 4. Klager og Dansk Ungdoms Fællesråd skal gøres bekendt med det for Tipsungdomsnævnet forelagte materiale, forudsat det ikke indeholder fortrolige oplysninger, som ikke uden skade for andre kan udleveres.

Stk. 5. Dansk Ungdoms Fællesråd og klager kan efter begæring give møde for Tipsungdomsnævnet.

 

Kapitel 3

Afholdelse af møder, mødeledelse, beslutningsdygtighed og referat

§ 7 Stk. 1. Tipsungdomsnævnet afholder møde hvert kvartal og i øvrigt, når formanden skønner det nødvendigt, eller når det kræves af et af de øvrige nævnsmedlemmer.

Stk. 2. Formanden foranlediger, at møderne indkaldes så vidt muligt med 8 dages varsel med samtidig udsendelse af dagsorden. Med dagsordenen skal følge de til de enkelte punkter relevant skriftligt bilag.

§ 8 Stk. 1. Tipsungdomsnævnets møder er ikke offentlige.

§ 9 Stk. 1. Formanden leder Tipsungdomsnævnets møder og tilrettelægger i øvrigt Tipsungdomsnævnets arbejde.

Stk. 2. Formanden påser, at de for Tipsungdomsnævnet forelagte sager fremmes med tilbørlig hurtighed.

§ 10 Stk. 1. Tipsungdomsnævnet er beslutningsdygtig, når formanden og ét medlem er til stede. I tilfælde af uenighed, er formandens stemme udslagsgivende. Er formanden og begge medlemmer til stede, træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed.

§ 11 Stk. 1. Der skal for hvert møde udfærdiges et referat. Af referatet skal som minimum fremgå, hvem der har deltaget i møderne, mødets dagsorden samt beslutninger truffet for hvert enkelt dagsordenspunkt. Referatet skal yderligere omfatte en kortfattet redegørelse af anliggender, der har været til behandling.

Stk. 2. Ved behandling af klagesager skal Tipsungdomsnævnets afgørelse fremgå af referatet.

Stk. 3. Hvert nævnsmedlem skal snarest efter mødet have tilsendt et udkast til referatet. 

 

Kapitel 4

Afgørelser m.v.

§ 12 Stk. 1. Tipsungdomsnævnets afgørelser træffes efter mundtlig votering ved stemmeflerhed, jf. § 10. Hvert medlem kan kræve tilført afgørelsen en kort begrundelse for sit standpunkt. Tipsungdomsnævnets afgørelse udfærdiges skriftligt med begrundelse og angivelse af, om det er et enigt Tipsungdomsnævn eller et flertal af Tipsungdomsnævnets medlemmer, der har truffet afgørelsen. Tipsungdomsnævnets afgørelse underskrives af formanden eller den, formanden bemyndiger hertil.

§ 13 Stk. 1. Tipsungdomsnævnet kan træffe afgørelse om at Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse stadfæstes, eller at sagen hjemvises til fornyet sagsbehandling. Tipsungdomsnævnet kan endvidere med henvisning til § 6, stk. 1, afvise sagen.

Stk. 2. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14 Stk. 1. Tipsungdomsnævnets afgørelse sendes til sagens parter.

 

Kapitel 5

Forskellige bestemmelser

§ 15 Stk. 1. Der påhviler Tipsungdomsnævnets medlemmer tavshedspligt.

§ 16 Stk. 1. Et nævnsmedlem kan ikke deltage i afgørelse af en sag, der umiddelbart berører institutioner, organisationer, foreninger eller virksomheder m.v., i hvilke nævnsmedlemmet er interesseret eller til hvilke nævnsmedlemmet er knyttet. Det samme gælder for sager, hvori nævnsmedlemmet i øvrigt har personlig eller økonomisk interesse, eller når andre omstændigheder foreligger, som er egnede til at skabe berettiget tvivl om nævnsmedlemmets fuldstændige upartiskhed. Finder blot et af Tipsungdomsnævnets medlemmer, at et andet nævnsmedlem er inhabil, kan nævnsmedlemmet ikke deltage i sagsbehandlingen.

§ 17 Stk. 1. Tipsungdomsnævnet kan indgå aftale med en privat eller offentlig virksomhed om ydelse af sekretariatsbistand på vilkår godkendt af Undervisningsministeren.

 

*****

 

Denne forretningsorden er godkendt af Tipsungdomsnævnet på nævnsmødet 6. oktober 2021.

 

I Tipsungdomsnævnet:

 

_______________________

Bente Hagelund (formand)

(beskikket indtil 31. januar 2025)

 

_______________________

Søren Jensen

(beskikket indtil 31. marts 2023)

 

_______________________

Karen Friis

(beskikket indtil 31. august 2025)