Nævnsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om et Tipsungdomsnævn

I medfør af § 6 C, stk. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 8. maj 2002, som ændret ved lov nr. 204 af 26. marts 2003, fastsættes:

§ 1. Formanden og de to øvrige medlemmer af Tipsungdomsnævnet beskikkes for 4 år. Fratræder et medlem sit hverv, beskikker undervisningsministeren et nyt medlem for 4 år. Genbeskikkelse af formand og medlemmer kan finde sted en gang for yderligere 4 år.

§ 2. Tipsungdomsnævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og et medlem er til stede. I tilfælde af uenighed er formandens stemme udslaggivende. Er formanden og begge medlemmer til stede, træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 2. Referater af Tipsungdomsnævnets møder indføres i en protokol og godkendes ved underskrift af de på mødet tilstedeværende medlemmer. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Det fraværende medlem bekræfter på udskrift af referat, at det er gjort bekendt med referatet.

Stk. 3. Tipsungdomsnævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 3. Efter indstilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd godkender Tipsungdomsnævnet regler for fordelingen af de midler, der i medfør af lovens § 6 C, stk. 1, nr. 1, er afsat til støtte af ungdomsformål.

Stk. 2. Tipsungdomsnævnet kan beslutte, at Tipsungdomsnævnet alene skal godkende de overordnede regler for fordelingen, mens Dansk Ungdoms Fællesråd fastsætter de detaljerede regler herom. Tipsungdomsnævnet træffer afgørelse om graden af den selvstændighed, der tillægges Dansk Ungdoms Fællesråd ved fastsættelse af regler for fordelingen.

Stk. 3. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd i henhold til beslutning herom på Dansk Ungdoms Fællesråds årlige delegeretmøde kan anvende til administration af fordelingen af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer. Tipsungdomsnævnet kan fra Dansk Ungdoms Fællesråd indhente alle oplysninger om størrelsen af beløbet og dets anvendelse.

Stk. 4. Tipsungdomsnævnet påser, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i medfør af stk. 1 eller 2   fastsatte regler og kan til brug herfor indhente alle oplysninger hos Dansk Ungdoms Fællesråd.

§ 4. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte, jf. § 3, kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Tipsungdomsnævnet kan til varetagelse af den daglige drift oprette et sekretariat eller overdrage sekretariatsopgaverne til udførelse af en privat ansat, en privat virksomhed, en privat organisation eller forening eller en offentlig institution, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Sekretariatsbistanden kan ikke varetages af personer, der er ansat hos eller har lignende tilknytning til Tipsungdomsnævnets medlemmer, Dansk Ungdoms Fællesråd eller støttemodtagerne.

Stk. 3. Oprettelse af stillinger til ansættelse i eget sekretariat sker efter Undervisningsministeriets godkendelse. Aflønningen m.v. af personalet sker efter de for statens personale gældende regler. Vilkår for aflønning m.v. af en daglig leder skal godkendes af Undervisningsministeriet. Ved uansøgt afskedigelse af personale skal Tipsungdomsnævnet indhente Undervisningsministeriets forudgående godkendelse.

Stk. 4. Hvis Tipsungdomsnævnet beslutter at overdrage sekretariatsopgaverne, skal Tipsungdomsnævnet udbyde opgaverne, jf. Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver.

§ 6. Udgifterne til Tipsungdomsnævnets administration afholdes af midlerne til støtte af ungdomsformål. De samlede årlige udgifter skal afholdes inden for en beløbsramme, der årligt fastsættes af Undervisningsministeriet.  

Stk. 2. Tipsungdomsnævnets medlemmer ydes vederlag efter statens regler om særskilt vederlæggelse m.v. og godtgørelse for befordringsudgifter i forbindelse med deltagelse i nævnets møder efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Vederlaget og udgifterne til befordringsgodtgørelse afholdes inden for det i stk. 1 nævnte beløb og skal afholdes inden for en beløbsramme, der årligt fastsættes af Undervisningsministeriet.  

§ 7. Tipsungdomsnævnet er omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, jf. Finansministeriets budgetvejledning.

Stk. 2. Tipsungdomsnævnet udarbejder en regnskabsinstruks. Instruksen underskrives af alle medlemmer og indsendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen.

§ 8. Tipsungdomsnævnet udarbejder et driftsbudget for finansåret med budgetoverslagsår, der skal godkendes af Undervisningsministeriet. Når budgettet er godkendt, foranlediger Undervisningsministeriet beløbet overført fra Dansk Ungdoms Fællesråd til Tipsungdomsnævnet.

§ 9. Tipsungdomsnævnets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet underskrives af alle medlemmer og indsendes senest den 1. maj efter udløbet af finansåret til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen. Senest den 1. juni efter udløbet af finansåret afgiver Tipsungdomsnævnet en beretning over dets virksomhed i regnskabsåret, herunder om fordeling af midlerne.

Stk. 3. Tipsungdomsnævnets regnskab revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber.

Stk. 4. Regnskabet skal omfatte resultatopgørelse og balance.

§ 10. I tilfælde af Tipsungdomsnævnets ophør tilfalder eventuelle midler den pulje, der i medfør af lovens § 6 C, stk. 1, nr. 1, anvendes til støtte af ungdomsformål.

§ 11.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. august 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 983 af 16. december 1998 om et Tipsungdomsnævn ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Beskikkelsesperioden for formanden og øvrige medlemmer, der er beskikket i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, opretholdes.

Stk. 4. Den aftale om overdragelse af sekretariatsopgaverne, der er indgået af Tipsungdomsnævnet i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, opretholdes, indtil beslutning om varetagelse af sekretariatsopgaverne er truffet og gennemført, jf. § 5, dog senest til udgangen af juni 2004.

 

Undervisningsministeriet, den 13. august 2003

P.M.V. e.b. Per Hansen Afdelingschef

/Henrik Køber