Klage 227 – DFUNK - Klage over afslag på bevilling af driftstilskud

Til klager

 

23. maj 2023

 

Klage 227 – DFUNK - Klage over afslag på bevilling af driftstilskud

 

Tipsungdomsnævnet har 16. maj 2023 behandlet Dansk Flygtningehjælp Ungdoms klage over afslag på bevilling af driftstilskud.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 14. december 2023.

 

Sagsfremstilling

Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) har ved ansøgning af 1. juni 2022 ansøgt om driftstilskud efter tilskudsbekendtgørelsens §§ 10 og 11, der vedrører individuelle medlemmer og selvstændige lokalforeninger.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har ved afgørelse af 14. december 2022 givet afslag på ansøgningen, idet DUF har vurderet, at DFUNK ikke har levet op til samtlige kriterier i tilskudsbekendtgørelsens § 2, som er et krav for at modtage driftstilskud. Det er i afgørelsen fremhævet, at DFUNK ikke lever op til bestemmelsen om, at ”have mindst seks lokalforeninger, kollektive medlemmer eller andet lokalt baseret arbejde, jf. §§ 11, 12 eller 15, heraf minimum én i hver af de fem regioner.”, jf. § 2, stk. 1, nr. 1. 

DFUNK har via advokat 11. januar 2023 klaget over DUF’s afgørelse, idet DFUNK har tilkendegivet at have repræsentation i alle fem regioner. 

 

DFUNKs anbringender

DFUNK har anført, at DFUNK har 10 lokalforeninger fordelt med to i Region Nordjylland, fire i Region Midtjylland, to i Region Syddanmark, en i Region Sjælland og en i Region Hovedstaden. Der er således repræsentation af lokalforeninger under landsforeningen i alle landets regioner. Klagen vedrører Region Sjælland. Lokalforeningen i Region Sjælland har tidligere heddet DFUNK Hovedstaden. Lokalforeningens navn blev på ordinær generalforsamling 2. december 2022 ændret til DFUNK Sjælland for at klargøre, at foreningens aktiviteter dækker alle medlemmer i Region Sjælland og ikke kun medlemmer boende i hovedstaden. Langt størstedelen af de medlemmer, der er boende i hovedstaden, hører under Region Hovedstadens lokalforening, DFUNK København.

Det forhold, at DFUNK Sjælland faktisk er funderet i Region Sjælland, fremgår af statsaut. revisors besvarelse af en række spørgsmål fra DUF, herunder oplysning om adresser på medlemmer af DFUNK Sjælland. Efter nedlæggelsen af DFUNK Sydsjælland, tidligere fejlagtigt benævnt DFUNK Vestsjælland, begyndte DFUNK Hovedstaden at udføre aktiviteter for, af og med medlemmer i Region Sjælland. Dette betød, at DFUNK Hovedstaden (nu DFUNK Sjælland) har inviteret alle medlemmer på Sjælland til samtlige sine aktiviteter.

Det erkendes, at navneskiftet kunne være sket tidligere, fx ved ændringen af foreningens målgruppe, men dels har et navneskift ikke været påtalt af DUF på sine årlige vejledningsmøder, dels fremgår det ikke af tilskudsreglerne, at der er krav til lokalforeningernes navne. Da forpersonskabet for lokalforeningen har været bosiddende i Region Sjælland, har DFUNK ikke anset navnet som et problem. I øvrigt gælder, at andre lokalforeninger har navne, der henviser til foreningens hjemby, uden at regionens er særskilt nævnt. Dette er af DUF i september 2022 påtalt blot med en opfordring til at navngive lokalforeningerne på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvilken region de dækker.

Det er forkert, når DUF anfører, at lokalforeningen Region Sjælland snarere har karakter af en lokalforening beliggende i Region Hovedstaden end en lokalforening i Region Sjælland. Synspunktet baserer sig på et standpunkt om, at ordlyden i tilskudsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 5, ikke er gældende. I DUFs kommentarer til tilskudsbekendtgørelsen fremgår, at "aktiviteten skal være arrangeret og afholdt af lokalforeningen og dens medlemmer eller ledelse. Landsorganisationens eller andre foreningers aktiviteter, der afvikles i en lokalforenings område, vil derfor som hovedregel ikke leve op til kriteriet".

Der er således i DUF's egne retningslinjer taget højde for, at en lokalforenings aktiviteter kan afholdes udenfor lokalforeningens hjemkommune eller -region. Der er i tilskudsbekendtgørelsen ikke hjemmel til synspunktet om, at udtrykket "lokalt afviklet" er at sidestille med, at aktiviteten skal afvikles indenfor regionens grænser. At en aktivitet skal være lokalt baseret, betyder alene, at aktiviteten skal være udsprunget af et lokalt engagement og omfatte regionens medlemmer. En sådan udlægning ville også være i modstrid med landsforeningens formål, som lokalforeningerne er underlagt.

Af landsorganisationens vedtægters formålsbestemmelse fremgår det nemlig, at det er en del af formålet at udleve en vision om, at " ... unge, der er flygtet til Danmark, lever et trygt og stabilt ungdomsliv med lige rettigheder, hvor vi udvikler os og handler sammen med andre unge." For at kunne udleve denne vision, har DFUNK formuleret følgende mission, der fremgår af formålsbestemmelsens stk. 2: "Vi vil være en familie for unge, der er flygtet, ved at være nærværende, støttende og yde den nødvendige omsorg og anerkendelse. Vi vil være ungefællesskabet for unge, der er flygtet, ved at facilitere socialt udviklende fællesskaber, hvor man kan være ung, drømmende og kreativ. Vi vil være organisationen for unge, der er flygtet, og understøtte den politiske kamp for et retfærdigt og værdigt samfund."

Ingen af disse visioner - eller missionen - kræver, at der alene afholdes aktiviteter i selve lokalområdet. Tværtimod er det understøttende for formålet, fx at kunne bidrage til, at medlemmer i yderkommunerne kommer til fx hovedstaden og deltager i arrangementer der. Det har da også vist sig, at medlemmerne af DFUNK Sjælland, efter en lang periode med Corona-restriktioner prioriterede en tur til Tivoli og Zoologisk Have i København.

En gennemgang af aktivitetslisten for 2021 viser, at alle bestyrelsesmøder blev afholdt online grundet Corona-restriktioner og -anbefalinger, at da hele 2021 var præget af Corona pandemien, var det begrænset, som lokalforeningerne kunne afholde fysisk, at alle frivillige organisationer har været ramt af denne globale krise, at det var vigtigt for DFUNK at få genskabt engagementet i de frivillige lokale fællesskaber, hvorfor det blev prioriteret at samle mange til færre aktiviteter, fremfor få til mange aktiviteter, at lokalforeningen har haft begrænset planlægningskapacitet i forhold til, hvad der var realistisk at gennemføre med de skiftende restriktioner, at de lokale frivillige og medlemmer i DFUNK Sjælland (tidligere Region Hovedstaden) ønskede at samle medlemmer fra hele Sjælland med transport betalt til bl.a. en større udflugt til Zoo samt en sommer- og en efterårsfest kombineret med generalforsamlingen og at aktivitetslisten for 2022 viser, hvor højt aktivitetsniveauet i DFUNK Sjælland har været siden genåbningen.

DUFs anbringende om, at aktiviteter afholdt udenfor lokalforeningens område, alene kan anerkendes, hvis det sker som ”et supplement til aktiviteter afholdt indenfor lokalforeningens område” bestrides. 2021 var et af de mest turbulente år i vores levetid, med indgribende restriktioner i danskernes færden i almindelighed og forsamlingsfriheden i særdeleshed, som følge af Corona-pandemien. Det er foruroligende, at DUF ikke anerkender Corona-pandemiens påvirkning af medlemsorganisationernes arbejde. Dette særligt i lyset af, at DUF tidligere har givet udtryk for fuld forståelse for de påvirkninger, som medlemsorganisationerne oplevede. DFUNK benyttede den generelle dispensation, som så mange andre medlemsorganisationer, da der var ikke var tale om en total nedlukning af aktiviteter, men alene om et lavere aktivitetsniveau end sædvanligt.

DFUNK er uenig med DUF i oplevelsen af restriktioner. Det fremhæves, at regeringen 10. juni 2021 fremlagde en rammeplan for udfasning af restriktionerne, der ville ske gradvist frem til 1. september og først i februar måned 2022 var alle restriktioner ophævet. Regeringen opfordrede i slutningen af 2021 til ”ikke at holde sociale arrangementer på arbejdspladser herunder julefrokoster, og […] til, at medarbejdere både i det offentlige og private i udstrakt grad arbejder hjemme”.

Der bør tages hensyn til, at DFUNK er en frivillig forening og, at det ikke kan forventes, at der handles hurtigt i forhold til ny planlægning af aktiviteter, så sent på året. Når aktivitetslisten for 2022 har relevans for klagen skyldes det, at den viser en lokalforening med en høj grad af lokal aktivitet, når blot der ikke er ydre omstændigheder, der griber forhindrende ind. Det var vigtigt for DFUNK, at der under nedlukning fortsat var aktiviteter for foreningens målgruppe, som netop i perioden under Corona-pandemien, kæmpede med følgerne af social isolation, idet mange ikke har nær familie eller solide netværk i Danmark. 

DUF fremfører i sine bemærkninger flere fortolkninger af praksis og af de kommenterede tilskudsregler, som synes opfundet til lejligheden. Formuleringer som ”eget område”, ”det er DUF’s tolkning”, "overvejende grad” og ”i et vist omfang” bidrager til en uklar praksis, der synes skabt af DUF, hvilket betyder, at regelsættet bliver fuldstændig utilgængelig for ansøgere af driftstilskuddet. Det må antages, at formålet med de kommenterede tilskudsregler er at skabe gennemsigtighed og tilregnelighed for de ansøgende medlemsorganisationer og at gøre driftstilskuddet opnåeligt for ansøgere. Men når praksis fortolkes efter DUFs egne principper bliver reglerne uigennemsigtige og vanskelige eller umulige at navigere i for ansøgerne. DFUNK har på ingen måde ønsket at etablere en skinmanøvre, så man kunne "påkalde sig at være en landsforening med lokalt baseret arbejde i alle 5 regioner”, uden det skulle have hold i virkeligheden. Tværtimod er der tale om en landsforening, der i højere grad, end det er påkrævet, har støttet etablering af lokale foreninger, således som det også fremgår af revisors gennemgang. Lokalforeningen har ageret lokalt.

DFUNKs revisor har undersøgt forholdene for lokalforeningerne grundigt, herunder bl.a. medlemslister med adresser, aktivitetslister og lokalforeningens regnskab for at fastslå, om lokalforeningen lever op til DUF's kriterier for tilskudsudløsende lokalforeninger. Revisors konklusion er, at lokalforeningen DFUNK Sjælland (tidligere DFUNK Hovedstaden) lever op til kravene om at være lokalforening forankret i Region Sjælland. Dette understreger, at DFUNKs lokalforening har afviklet kontinuerlige, bæredygtige og regelmæssige aktiviteter for deres medlemmer på Sjælland, at bestyrelsens ledelse bestod af medlemmer bosiddende i region Sjælland, at man ingen steder kan læse sig frem til eller regne ud, at deres aktiviteter var i modstrid med de gældende tilskudsregler, og at DFUNK har søgt driftstilskud på baggrund af 10 fungerende lokalforeninger fordelt på alle fem regioner.

Det fremgår af tilskudsbekendtgørelsen og af DUFs kommentarer til denne, at ''alle landsorganisationer, der lever op til kriterierne, har krav på driftstilskud." DUF har ikke dokumenteret, at DFUNK ikke lever op til de i bekendtgørelsen fastsatte kriterier og allerede fordi afgørelsens begrundelse mangler hjemmel, er afgørelsen ugyldig, hvorfor DFUNK har krav på tilskud.

 

DUFs anbringender

DUF hæfter sig overordnet set ved, at DFUNK ikke anfægter DUFs konklusion om, at der ikke i 2021 er afholdt aktiviteter i Region Sjælland. Det centrale i klagen er derfor om afgørelsen mangler hjemmel i tilskudsbekendtgørelsen. En aktivitetsliste, der vedrører aktiviteter i 2022, har ikke relevans for vurderingen af en ansøgning indsendt samme år. DUF bemærker, at DUF ikke på noget tidspunkt har fremført krav om, at en lokalforening ikke må afholde aktiviteter udenfor eget område, men det er DUFs tolkning af tilskudsbekendtgørelsen, at dette i så fald må ske som et supplement til aktiviteter afholdt indenfor lokalforeningens område. DUF stiller jf. § 2, stk. 1, nr. 1, krav om, at en landsorganisation, for at være tilskudsberettiget bl.a. skal ”have mindst 6 lokalforeninger, kollektive medlemmer eller andet lokalt baseret arbejde jf. §§ 11, 12 eller 15, heraf minimum 1 i hver af de 5 danske regioner”, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1.

Det fremgår desuden af DUFs kommenterede tilskudsregler, at DUF forstår denne paragraf som ”Én af grundpræmisserne i DUFs driftstilskudsordning er, at DUF støtter landsorganisationer, der baserer sig på bæredygtigt, kontinuerligt og regelmæssigt arbejde, og som har lokalt arbejde fordelt ud over landet”. Det er fortsat DUFs opfattelse at DFUNK i 2021 ikke havde lokalt baseret arbejde i alle fem danske regioner. For så vidt angår Region Sjælland, skulle det lokale arbejde ifølge det oplyste udgøres af den daværende lokalforening DFUNK Hovedstaden. Det er DUFs vurdering, at tilskudsbekendtgørelsen indeholder hjemmel til at kræve, at en lokalforenings arbejde i overvejende grad skal være lokalt forankret og have sit fysiske virke i sit lokalområde i den relevante region.

DUF kan ikke anerkende DFUNKs argument om, at aktiviteter alene behøver at være planlagt af og for personer med medlemskab i en forening, der angives som henhørende under den pågældende region, og hvor de fysiske aktiviteter udelukkende foregår i en anden region. Det er en helt grundlæggende præmis i tilskudsbekendtgørelsen, at driftstilskud bevilges til landsorganisationer, der er til stede i alle fem regioner. Begreberne ”lokalt baseret arbejde”, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, samt ”lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter”, jf. § 11, stk. 1, nr. 5, kan således ikke med rimelighed forstås således, at de udelukker DUF for, i overensstemmelse med en omfattende fast praksis, at lægge afgørende vægt på egentlige regelmæssige lokale aktiviteter i alle fem regioner.

Følges DFUNKs argumentation vil det medføre, at en landsorganisation vil kunne oprette seks lokalforeninger, der vedtægtsmæssigt og aktivitetsmæssigt, befinder sig i én og samme region, men hvor minimum 10 medlemmer har bopælsadresse i hver af de fem danske regioner, og derved påkalde sig at være en landsorganisation med lokalt baseret arbejde i alle fem danske regioner. En sådan forståelse af tilskudsbekendtgørelsens krav ser DUF som værende i direkte strid med tilskudsbekendtgørelsens ordlyd samt hensigten bag denne. DFUNK anfører også, at et krav om gennemførelse af aktiviteter indenfor den relevante region vil være i strid med landsforeningens formål. Hertil bemærker DUF, at DFUNK synes at blande interne foreningsmæssige forhold sammen med kravene i tilskudsbekendtgørelsen, og samtidigt vælger at se bort fra, at der ikke er tale om et forbud mod aktiviteter uden for lokalområdet, men alene tale om, at en lokalforening i et vist omfang, skal virke lokalt.

DUF kender i høj grad betydningen af Corona-epidemien og af samme årsag bl.a. har vedtaget generelle dispensationer herunder vedrørende manglende regelmæssige aktiviteter. I efteråret 2021, var samfundet helt overvejende ude af begrænsningerne og den generelle dispensation vedrørende manglende regelmæssige aktiviteter var derfor ikke gældende i sidste halvår af 2021, med mindre DFUNK, på grund af sin egenart konkret var ude af stand til at påbegynde sine normale aktiviteter. Af dispensationsteksten fremgår: "Dispensationen er gyldig for den periode, hvor myndighedernes restriktioner og anbefalinger medfører, at der (de facto) er lukket ned for afholdelse af lokale foreningsaktiviteter samt i op til 1 måned efter genåbning af foreningslivet i de tilfælde, hvor en lokal forening/det lokale arbejde ikke uden betydelige vanskeligheder kan genstarte de lokale aktiviteter efter genåbning af foreningslivet. Ved genåbning af foreningslivet forstås i dette tilfælde, at myndighedernes restriktioner og anbefalinger er lempet i en sådan grad, at den lokale forening/det lokale arbejde henset til sin egenart kan genoptage aktiviteter for en kreds af sine medlemmer/deltagere." DUF finder ikke, at DFUNKs argumenter om den manglende åbning af samfundet og manglende mulighed for at genoptage foreningsaktiviteterne giver grundlag for at træffe en anden afgørelse i sagen. Det ændrer ikke ved denne vurdering, at ansøgers revisor har anset betingelserne om regelmæssige aktiviteter som værende helt eller delvist opfyldte.

Det ville forudsætte en konkret dispensation efter § 41, hvis der skulle kunne bevilges driftstilskud. DFUNK anså imidlertid sine aktiviteter i København/hovedstadsområdet for tilstrækkelige og har ikke ansøgt om en konkret dispensation, og DUF har ikke fundet anledning til, af egen drift, at give en så omfattende dispensation med efterfølgende forelæggelse for Tipsungdomsnævnet. Dette er begrundet i, at efter oplysningerne i sagen, har der ikke været lokalt baseret arbejde et eneste sted i Region Sjælland, og at samtlige oplyste aktiviteter har fundet sted i Region Hovedstaden. Dette styrkes også af ordlyden i DFUNK Hovedstadens egne vedtægter.

DUF fastholder, at det i efteråret 2021 var en prioritering fra myndighedernes side at holde kultur-, idræts- og foreningslivet åbent. Dette ses gentagne gange med udbredelse af Coronapas. Bl.a. udtaler tidligere kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse fra 26. november 2021 vedr. coronapas at: ”Målet med de nye tiltag er, at vi fortsat kan holde kultur- og idrætslivet og resten af samfundet åbent i den nuværende smittesituation.”. DUF bemærker, at coronapas dermed blev brugt til fortsat at holde samfundet åbent. DUF er uenig i DFUNKs argument om, at DFUNKs aflysning af sine juleafslutninger er et eksempel på, at der ikke kunne afvikles aktiviteter. DUF finder ikke, at organisationens julefrokoster kunne have ændret afgørelsen, da fester og andre primært eller udelukkende sociale aktiviteter ikke lever op til kriteriet i § 11, stk. 1, nr. 5. DUF har forståelse for, at fest kan være en del af foreningslivet, men det kan ikke være den primære aktivitet, jf. § 1, stk. 6, nr. 7. DUF anser ikke aflysning af julefrokoster eller nytårsfester som argument for, at lokalforeningen ikke ville kunne afholde aktiviteter i efteråret.

DUF fastholder sin afgørelse om afslag, da organisationen ikke lever op til bestemmelsen i tilskudsbekendtgørelsen om at have mindst seks lokalforeninger, kollektive medlemmer eller andet lokalt baseret arbejde, heraf minimum én i hver af de fem danske regioner. DUF finder ikke anledning til at ændre sin afgørelse eller genbehandle sagen.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, §§ 2, 10 og 11.

§ 2 har følgende indhold:

Ӥ 2

For at kunne modtage driftstilskud i henhold til disse regler skal en landsorganisation opfylde samtlige følgende kriterier:

1) Have mindst seks lokalforeninger, kollektive medlemmer eller andet lokalt baseret arbejde, jf. §§ 11, 12 eller 15, heraf minimum én i hver af de fem danske regioner.

2) Have mindst 500 medlemmer eller deltagere under 30 år.

3) Organisationen skal have eksisteret minimum 12 måneder før ansøgningens indgivelse til DUF, og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for behandlingen af ansøgningen.

4) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og mere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde medlemsrettigheder, skal være under 30 år.

5) Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer mv.

6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning og praksis, forstået ved:

a) Afgrænset medlems-/deltagerkreds.

b) Demokratisk struktur og praksis, som reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes/deltagernes demokratiske indflydelse på organisationens arbejde.

c) Almennyttigt formål.

d) At der ikke må ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.

7) Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne.

8) Organisationen fremmer gennem et aktivt foreningsdemokrati medlemmerne og deltagernes demokratiforståelse og demokratiske engagement.

9) Medlemmerne og deltagerne opnår gennem deres aktive deltagelse i foreningens forpligtende fællesskaber en række kompetencer - som ansvarlighed, samarbejdsevner og ledelseserfaring - der udvikler dem personligt.

10) Organisationen har samfundsengagerende elementer i sin virksomhed.

Stk. 2. Organisationer, der modtager driftstilskud fra andre puljer af udlodningsmidler, kan ikke modtage driftstilskud i henhold til kapitel 2.

Stk. 3. Hvis to eller flere organisationer må anses for sammenfaldende, ydes der kun tilskud til en af disse. I vurderingen heraf indgår elementer som organisationens formål, målsætning, struktur, målgruppe og medlemsskare.

§ 10 har følgende indhold:

§ 10 Som tilskudsudløsende medlem defineres en person, der lever op til følgende kriterier:

1) Endnu ikke var fyldt 30 år ved udgangen af det senest afsluttede regnskabsår.

2) Ved personlig kontingentbetaling på mindst 75 kr. har erklæret sit medlemskab over for organisationen eller en af dens lokalforeninger inden for det senest afsluttede regnskabsår.

3) Har haft fulde medlemsrettigheder, enten:

a) ved regnskabsårets afslutning eller på en anden med DUF aftalt dato i løbet af regnskabsåret, eller

b) i mindst tre sammenhængende måneder i løbet af regnskabsåret.

4) Var bosat i Danmark på tidspunktet for medlemskab. Undtaget herfra er medlemmer, der som en del af foreningens aktiviteter opholdt sig i udlandet i kortere eller længere tid, medlemmer, der var på studieophold i udlandet, og medlemmer, der i op til ét år opholdt sig i udlandet.

Stk. 2. Et kontingent, jf. stk. 1, nr. 2, defineres som:

1) En selvstændig betaling for et ordinært og fuldgyldigt medlemskab med hvad der deraf følger af medlemsrettigheder og -pligter.

2) Kontingentet må ikke være del af deltagerbetalingen til et arrangement eller andet, et gebyr eller betaling for en engangsydelse eller en tidsbegrænset aktivitet, ligesom tidsbegrænsede prøvemedlemskaber eller lignende ikke er tilskudsudløsende, også selvom de øvrige kriterier i medlemsdefinitionen er opfyldt.

3) Et kontingent er personligt, når det er betalt af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre.

Stk. 3. Fulde medlemsrettigheder, jf. stk. 1, nr. 3, defineres som:

1) Ret til at deltage i organisationens eller lokalforeningens aktiviteter på lige fod med lignende medlemmer, samt

2) fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter. Medlemmets demokratiske mulighed for indflydelse skal kunne dokumenteres fra medlemmet til lokalforeningens og landsorganisationens ledelse. Medlemmer under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved deres forældre eller værge.

Stk. 4. Organisationer, der ønsker at anvende en anden opgørelsesdato end regnskabsårets afslutning, jf. stk. 1, nr. 3, litra a, skal indgå en aftale om den konkrete opgørelsesdato med DUF inden indgangen til det regnskabsår, der ligger til grund for ansøgningen.

Stk. 5. Kun organisationer, der har modtaget driftstilskud i minimum fire af de seneste fem år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, kan vælge at søge tilskud på baggrund af medlemmer med mindst tre sammenhængende måneders medlemskab i løbet af regnskabsåret, jf. stk. 1, nr. 3, litra b.”

§ 11 har følgende indhold:

”§ 11 Som tilskudsudløsende lokalforeninger defineres foreninger, der opfylder følgende kriterier:

1) Består af mindst ti tilskudsudløsende medlemmer, jf. § 10.

2) Er godkendt af den landsorganisation, hvorunder lokalforeningen hører, og har eksisteret som lokalforening med fulde medlemsrettigheder i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (minimum 12 måneder).

3) Har en demokratisk foreningsmæssig opbygning og praksis, jf. de generelle kriterier § 2, stk. 1, nr. 6, som reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes demokratiske indflydelse på lokalforeningens arbejde.

4) Har en selvstændig økonomi og et godkendt årsregnskab.

5) Har haft regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for, af eller med lokalforeningens medlemmer i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter.

6) Er hjemmehørende et sted i Danmark, herunder ikke Grønland eller Færøerne.

Stk. 2. Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.”

 

Tipsungdomsnævnets afgørelse og begrundelse

Af sagens materiale er det ikke dokumenteret, at DFUNK har levet op til samtlige kriterier i tilskudsbekendtgørelsens § 2 for 2021. DUF støtter landsorganisationer, der har lokalt arbejde fordelt ud over Danmark. Det ses ikke, at DFUNK i 2021 har afviklet aktiviteter i Region Sjælland. Det forhold, at der i 2021 af Region Hovedstaden (nu Region Sjælland) har været afviklet aktiviteter uden for regionens grænser, men af og for medlemmer, der er bosiddende i Region Sjælland, kan ikke i sig selv kvalificere som regional aktivitet. DFUNKs revisors bemærkninger kan ej heller føre til andet resultat.

Navn og formål for Region Hovedstaden (nu Region Sjælland) på det for ansøgningen relevante tidspunkt understøtter ikke, at der har været tale om en lokalforening forankret i Region Sjælland. Til trods for Corona-pandemiens indflydelse på foreningslivet også i 2021 kan dette ikke i sig selv undtage DFUNK fra aktiviteter i en region i den relevante periode.

Tipsungdomsnævnet stadfæster således Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 14. december 2022.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne

 

Bente Hagelund

Formand