Klage 226 - Klage over afslag på ansøgning om driftstilskud - Danske Ungdoms og Børne Artisters Landsforening / DUBAL

Til klager

 

8. marts 2023 

 

Klage 226 – Danske Ungdoms og Børne Artisters Landsforening - Klage over afslag på ansøgning om driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har 28. februar 2023 behandlet Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforenings (DUBAL) klage af 8. januar 2023 over Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) afgørelse af 13. december 2022 på afslag af DUBALs ansøgning om driftstilskud.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 13. december 2022.

Sagsfremstilling

DUBAL har fået afslag på ansøgning om driftstilskud via tipsmidlerne, og har klaget over denne afgørelse, idet det er DUBALs opfattelse, at det er misforståelser i sagsforløbet, som har ført til afslaget.

Afslaget er begrundet i, at det til DUF indsendte materiale, ikke dokumenterer, at DUBAL er at betragte som en landsorganisation. Dette skyldes, at de to lokalforeninger, som er indberettet i Region Sjælland, er kommunale og derfor umiddelbart ikke lever op DUFs krav om demokratisk opbygning. DUBAL var ikke opmærksom herpå, da foreningens vedtægter blev ændret i 2020. Når disse to lokalafdelinger fratrækkes tilskudsgrundlaget, har DUBAL ikke over 500 tilskudsberettigede medlemmer under 30 år, ligesom der ikke er en lokalforening i Region Sjælland.

 

DUBALs anbringender

DUBAL har 8. januar 2023 klaget over DUFs afgørelse om afslag på ansøgning om driftstilskud. Afslaget har bevirket, at DUBAL står i en økonomisk uheldig situation. DUBAL har altid gjort sit bedste for at leve op til DUFs krav i forbindelse med tildeling af tipsmidler. Det viste DUBAL bl.a. i 2019 og 2020, hvor foreningen ændrede sine vedtægter efter vejledning fra konsulenter i DUFs juridiske forvaltning. Det må skyldes misforståelser, at DUBAL bl.a. på grund af disse ændringer ikke længere opfylder kravene for driftstilskud.

DUBAL er også kede af, at en lille landsorganisation, er så udsat i forhold til optælling af medlemmer. For selv om det driftstilskud DUBAL plejer at få tildelt, ikke er stort, så er foreningen dybt afhængige af det. Der skal kun små udsving i medlemstal eller placeringer til for, at grundlaget for DUBAL forsvinder.

DUBAL er opmærksom på, at DUF har en forpligtigelse til at efterleve reglerne ved uddeling af tipsmidler. For DUBAL har opbygningen af retningslinjerne været lidt svære at forstå, da det virker som om nogle ”meningsfulde forpligtende fællesskaber” er mere værd end andre. Det har været vanskeligt at navigere i de relevante retningslinjer. Desværre har dette også gjort sig gældende for de personer, der i de sidste par år har været på DUBALs sekretariat, uanset at de har gjort deres bedste.

Med en ihærdig indsats kan det forsøges at løfte medlemstallet tilstrækkeligt - for uanset DUF ikke har godkendt Cirkus Kæphøj og Cirkus O’laiski - så deltager deres 78 medlemmer under 30 år i DUBALs landsaktiviteter. De burde kunne tælles med som personlige medlemmer i forhold til DUBALs vedtægter. Der er nu to yderligere lokalforeninger i Region Sjælland, der blot ikke var blevet en del af tilskudsgrundlaget på ansøgningstidspunktet, da medlemmerne ikke havde betalt kontingent i 2021. DUBAL er først senere blevet opmærksom på, at der ikke som ansøger under ”Øvrige” er et krav om kontingentbetaling.

Ved udgangen af 2022 er DUBALs gæld ca. 160.000 kr., hvoraf de 60.000 kr. vedrører en revisorregning. Uden betaling til revisor kan DUBAL ikke komme videre, da foreningen hverken kan få lavet regnskab eller indberettet i forhold til nyt driftstilskud. Det er DUBALs ønske, at der findes en rimelig løsning, der gør det muligt for DUBAL at fortsætte med at være et samlingspunkt for danske børne og ungdoms artister. Findes der ikke en løsning, er det tvivlsomt om DUBAL kan fortsætte.

DUBAL har gennem flere år været delt ind i A- og B-medlemmer. A-medlemmer var de frivillige klubber, som var organiseret med egne vedtægter. B-medlemmer var de klubber, der kørte i kommunalt regi med lønnede medarbejdere, og de klubber, der var organiseret under en anden landsforening end DUBAL. Alle havde samme rettigheder i forhold til deltagelse af landsaktiviteter, alle kunne komme med input til det årlige visionsmøde, og alle kunne være med til at træffe fælles beslutninger. De medlemmer, der indgik i en B-medlemsklub kunne dog ikke stille op til DUBALs hovedbestyrelse, da DUBAL holdt fast i, at DUBAL som udgangspunkt var en landsforening, der varetog de opgaver, der lå i det frivillige foreningssamarbejde.

Til landsmødet i 2019 ændrede DUBAL sine vedtægter. Dette i forhold til, at medlemmer havde fulde medlemsrettigheder fra det fyldte 16 år. Under samme landsmøde blev det debatteret om der kunne gås væk fra A- og B-medlemskaber, så alle havde samme rettigheder. Dette ville gøre at alle havde mulighed for at stille op til hovedbestyrelsen. Repræsentanter fra DUBAL holdt møde med DUFs daværende generalsekretær [*] 29. april 2019 og med daværende formand i DUF [*] 3. september 2019.  Samtidig rettede DUBAL henvendelse til afdelingen for jura og forvaltning i DUF med følgende mail:

”[*] og jeg skal til møde med formanden hos jer d. 3. september. Jeg har nogle ting, som jeg meget gerne vil snakke med dig om også og vil høre om du evt. også har tid til møde den dag? Det jeg overordnet gerne vil have snakket om / vejledning i, er:

  • Forskel på om vi fortsætter i organisationsformen: Øvrige landsorganisationer eller om det er en fordel for os at blive landsforening med individuelle medlemmer / selvstændige lokalafdelinger? 
  • Hvis vi fortsætter under øvrige landsorganisationer: Mulighed for at få nogle af vores B-medlemsforeninger ind som fuldgyldige medlemmer? 
  • Mulighed for både at være medlem af DGI og DUBAL?”

DUBAL mødtes med afdelingen, [*] og juridisk konsulent [*]. DUBAL redegjorde for, at foreningen havde nogle lokalafdelinger, som var kommunale institutioner, og derfor havde valgt, at de ikke indgik i optællingen og i indberetningen til DUF. DUBAL havde valgt, at de var B-medlemmer. DUF oplyste på mødet, at disse godt kunne tælle med, hvis indberetning skete som ”Øvrige Landsforeninger”. De skulle blot have en ”form for demokratisk proces”.

Da DUBAL blev stiftet var ambitionen at leve op til samme kriterier som spejdere, og i forbindelse med overgangen til DUFs nye retningslinjer i 2016, søgte DUBAL driftstilskud under Gruppe D. DUBAL undrede sig derfor over, at der nu skulle ske indberetning som ”Øvrige Landsforeninger”, men da DUBAL fremover kunne inkludere de lokalafdelinger med, der var i kommunalt regi med lønnede medarbejdere, så måtte DUBAL bøje sig for argumenterne. På baggrund heraf udarbejdede DUBAL nye vedtægter med god sparring fra [*] og [*] fra DUF. Til landsmødet 2020 blev nye vedtægter vedtaget, og nu kunne de der før var B-medlemmer deltage fuldbyrdet i den demokratiske proces.

Da DUBAL i 2021 skulle indberette medlemmer til DUF tog DUBAL nu alle lokalafdelinger med. De lokalafdelinger, der ikke allerede fra tidligere år havde vedtægter liggende hos revisor, fremsendte dokumentation på, at de havde ”en form for demokratisk proces”. Der indsneg sig dog en fejl i indberetningen, idet vedtægter fra 2019 blev indberettet (i stedet for vedtægter 2020). Ved DUBALs indberetning i 2021 (for 2020) blev alle indberettede lokalafdelinger godkendt. Der blev indberettet fire i Region Sjælland. Udover Cirkus Kæphøj og Cirkus O’laiski var det Solcirkusvognen og Cirkusklubben Møn.

Ved DUBALs indberetning i 2022 (for 2021) var Solcirkusvognen og Cirkusklubben Møn ikke med. De havde haft aktiviteter, og holdt generalforsamling, men havde ikke opkrævet kontingent. Derfor var de ikke med, og DUBAL fokuserede ikke på det, da DUBAL med Kæphøj og O’laiski levede op til kravet om 500 medlemmer og lokalafdelinger i alle fem regioner. Det er DUBALs opfattelse, at DUBAL er blevet vejledt af DUF således, at kommunale institutioner kunne tælle med under ”Øvrige landsforeninger”.  I bund og grund havde det ikke været nødvendigt at udarbejde nye vedtægter.

DUF har senest på vejledningsmøde 5. december 2022 oplyst, at når der indberettes under ”Øvrige Landsforeninger”, behøver medlemmerne ikke at betale kontingent. Dette var en ny oplysning og kan ikke udledes af ”DUFs tilskudsregler” og ”DUFs kommenterede tilskudsregler”. Både Solcirkusvognen og Cirkusklubben på Møn opfylder alle krav, når der ikke er krav om kontingentindbetaling under ”Øvrige”. Dette giver mellem 20 – 40 medlemmer og aktivitet i Region Sjælland.

Uanset at Cirkus Kæphøj og Cirkus O’laiski ikke kan tælle med som lokalafdeling burde deres medlemmer - der året rundt deltager i DUBALs aktiviteter - kunne betegnes som personlige medlemmer. Det samme burde gøre sig gældende for Cirkus Arcus, hvor lokalafdelingen er under DUI Leg & virke, men hvor medlemmerne deltager i DUBALs landsaktiviteter.

DUBAL ønsker sagen hjemvist til DUF til fornyet sagsbehandling.

 

DUFs anbringender

DUF er 23. januar 2023 fremkommet med sine bemærkninger til DUBALs klage.  DUBAL har anført, at det hele beror på en misforståelse mellem DUBAL og to medarbejdere i DUF. Som DUF forstår den vedlagte beskrivelse fra DUBAL skulle misforståelsen være opstået i 2019-2020 i forbindelse med, at DUBAL henvendte sig til DUF for at få vejledning ved en organisationsændring. Henvendelsen var begrundet i et ønske om at kunne tælle flere lokalforeninger med i ansøgningen om driftstilskud, herunder om foreningens daværende B-medlemsforeninger kunne indgå i tilskudsgrundlaget. DUF vejledte om tilskudsreglerne, herunder særligt at der under reglerne for ’øvrige landsorganisationer’, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, er mulighed for at tælle lokalt arbejde med, som ikke lever op til kravene i § 11.

DUF har ikke oplyst, at alle B-medlemsforeninger uden videre ville kunne tælle med i en tilskudsansøgning, sådan som DUBAL anfører. Dette understøttes af e-mails sendt fra DUF til DUBAL 25. november 2019 og 18. marts 2020, hvoraf det klart fremgår, at DUBAL naturligvis kun kan søge tilskud på baggrund af de medlemsforeninger, der lever op til tilskudskriterierne, herunder kravet om at have en dokumenteret demokratisk opbygning og praksis. Dette fremgår også af DUFs kommenterede tilskudsregler. DUF vurderer på den baggrund, at DUBAL er blevet vejledt tilstrækkeligt og retvisende om tilskudskriterierne, herunder også kravene til medlemmernes indflydelse på den daglige drift.

DUBAL har anført, at det blandt andet er på baggrund af de ændringer, som de lavede i vedtægterne, at de nu ikke længere opfylder kravene til at modtage driftstilskud. Det er DUF ikke enig i. DUBAL har fået afslag på ansøgning om driftstilskud, da de ikke lever op til kriterierne i tilskudsbekendtgørelsen. Havde organisationen ikke ændret vedtægter, kunne de tidligere B-medlemsforeninger slet ikke tælle med, heller ikke, hvis de levede op til tilskudsbekendtgørelsens § 14, da organisationens egne vedtægter ikke gav dem fulde rettigheder i organisationen.

DUBAL har bemærket, at DUBAL først på DUFs vejledningsmøde i december 2022 blev opmærksom på, at der ikke efter reglerne for ’øvrige landsorganisationer’ er krav om, at medlemmerne betaler kontingent, og at de, hvis de havde vidst dette, kunne have søgt tilskud på baggrund af yderligere to lokalforeninger i Region Sjælland. Tilskudsbekendtgørelsen er ikke ændret siden maj 2016. I e-mailen sendt fra DUF til DUBAL 25. november 2019 vejledes netop om, at der ikke er krav om kontingentbetaling fra det enkelte medlem. Organisationerne skal dog leve op til egne vedtægter, og fremgår der et kontingentkrav heri, skal medlemmerne fortsat leve op til dette for at have fulde medlemsrettigheder.

Ifølge de oplysninger, som DUF har modtaget 8. december 2022 om de to lokalforeninger, Cirkusklubben Møn og Solcirkusvognen, så er disse oprettet efter DUBALs standardvedtægter for lokalafdelinger. På forespørgsel fra DUF har DUBAL 23. november 2022 fremsendt deres standardvedtægter for lokalafdelinger, hvoraf det fremgår, at et gyldigt medlemskab forudsætter kontingentbetaling.

Endelig fremhæver DUF, at der ikke efter ansøgningsfristen kan ske forhøjelse i tilskudsgrundlaget, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 30. Det er derfor ikke muligt efter ansøgningsfristen at lade flere medlemmer og/eller lokalforeninger indgå i tilskudsansøgningen.

DUF finder ikke anledning til at ændre sin afgørelse eller genbehandle sagen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, §§ 2, 10 og 11.

§ 2 har følgende indhold:

Ӥ 2

For at kunne modtage driftstilskud i henhold til disse regler skal en landsorganisation opfylde samtlige følgende kriterier:

1) Have mindst seks lokalforeninger, kollektive medlemmer eller andet lokalt baseret arbejde, jf. §§ 11, 12 eller 15, heraf minimum én i hver af de fem danske regioner.

2) Have mindst 500 medlemmer eller deltagere under 30 år.

3) Organisationen skal have eksisteret minimum 12 måneder før ansøgningens indgivelse til DUF, og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for behandlingen af ansøgningen.

4) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og mere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde medlemsrettigheder, skal være under 30 år.

5) Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer mv.

6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning og praksis, forstået ved:

a) Afgrænset medlems-/deltagerkreds.

b) Demokratisk struktur og praksis, som reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes/deltagernes demokratiske indflydelse på organisationens arbejde.

c) Almennyttigt formål.

d) At der ikke må ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.

7) Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne.

8) Organisationen fremmer gennem et aktivt foreningsdemokrati medlemmerne og deltagernes demokratiforståelse og demokratiske engagement.

9) Medlemmerne og deltagerne opnår gennem deres aktive deltagelse i foreningens forpligtende fællesskaber en række kompetencer - som ansvarlighed, samarbejdsevner og ledelseserfaring - der udvikler dem personligt.

10) Organisationen har samfundsengagerende elementer i sin virksomhed.

Stk. 2. Organisationer, der modtager driftstilskud fra andre puljer af udlodningsmidler, kan ikke modtage driftstilskud i henhold til kapitel 2.

Stk. 3. Hvis to eller flere organisationer må anses for sammenfaldende, ydes der kun tilskud til en af disse. I vurderingen heraf indgår elementer som organisationens formål, målsætning, struktur, målgruppe og medlemsskare.

§ 10 har følgende indhold:

 § 10 Som tilskudsudløsende medlem defineres en person, der lever op til følgende kriterier:

1) Endnu ikke var fyldt 30 år ved udgangen af det senest afsluttede regnskabsår.

2) Ved personlig kontingentbetaling på mindst 75 kr. har erklæret sit medlemskab over for organisationen eller en af dens lokalforeninger inden for det senest afsluttede regnskabsår.

3) Har haft fulde medlemsrettigheder, enten:

a) ved regnskabsårets afslutning eller på en anden med DUF aftalt dato i løbet af regnskabsåret, eller

b) i mindst tre sammenhængende måneder i løbet af regnskabsåret.

4) Var bosat i Danmark på tidspunktet for medlemskab. Undtaget herfra er medlemmer, der som en del af foreningens aktiviteter opholdt sig i udlandet i kortere eller længere tid, medlemmer, der var på studieophold i udlandet, og medlemmer, der i op til ét år opholdt sig i udlandet.

Stk. 2. Et kontingent, jf. stk. 1, nr. 2, defineres som:

1) En selvstændig betaling for et ordinært og fuldgyldigt medlemskab med hvad der deraf følger af medlemsrettigheder og -pligter.

2) Kontingentet må ikke være del af deltagerbetalingen til et arrangement eller andet, et gebyr eller betaling for en engangsydelse eller en tidsbegrænset aktivitet, ligesom tidsbegrænsede prøvemedlemskaber eller lignende ikke er tilskudsudløsende, også selvom de øvrige kriterier i medlemsdefinitionen er opfyldt.

3) Et kontingent er personligt, når det er betalt af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre.

Stk. 3. Fulde medlemsrettigheder, jf. stk. 1, nr. 3, defineres som:

1) Ret til at deltage i organisationens eller lokalforeningens aktiviteter på lige fod med lignende medlemmer, samt

2) fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed i henhold til organisationens vedtægter. Medlemmets demokratiske mulighed for indflydelse skal kunne dokumenteres fra medlemmet til lokalforeningens og landsorganisationens ledelse. Medlemmer under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved deres forældre eller værge.

Stk. 4. Organisationer, der ønsker at anvende en anden opgørelsesdato end regnskabsårets afslutning, jf. stk. 1, nr. 3, litra a, skal indgå en aftale om den konkrete opgørelsesdato med DUF inden indgangen til det regnskabsår, der ligger til grund for ansøgningen.

Stk. 5. Kun organisationer, der har modtaget driftstilskud i minimum fire af de seneste fem år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, kan vælge at søge tilskud på baggrund af medlemmer med mindst tre sammenhængende måneders medlemskab i løbet af regnskabsåret, jf. stk. 1, nr. 3, litra b.”

§ 11 har følgende indhold:

”§ 11 Som tilskudsudløsende lokalforeninger defineres foreninger, der opfylder følgende kriterier:

1) Består af mindst ti tilskudsudløsende medlemmer, jf. § 10.

2) Er godkendt af den landsorganisation, hvorunder lokalforeningen hører, og har eksisteret som lokalforening med fulde medlemsrettigheder i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (minimum 12 måneder).

3) Har en demokratisk foreningsmæssig opbygning og praksis, jf. de generelle kriterier § 2, stk. 1, nr. 6, som reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes demokratiske indflydelse på lokalforeningens arbejde.

4) Har en selvstændig økonomi og et godkendt årsregnskab.

5) Har haft regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for, af eller med lokalforeningens medlemmer i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter.

6) Er hjemmehørende et sted i Danmark, herunder ikke Grønland eller Færøerne.

Stk. 2. Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.”

 

Tipsungdomsnævnets afgørelse og begrundelse

Sagens materiale dokumenterer, at DUBAL ikke på tidspunktet for ansøgning om driftstilskud levede op til § 2 i tilskudsbekendtgørelsen, idet organisationen ikke havde 500 medlemmer under 30 år og ikke havde aktivitet i Region Sjælland.

Tipsungdomsnævnet finder det ikke dokumenteret, at DUF har ydet mangelfuld vejledning over for DUBAL.

Tipsungdomsnævnet stadfæster således Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 13. december 2022.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne

 

Bente Hagelund

Formand