Klage 224 - Klage over afvisning af en for sent indsendt ansøgning af driftstilskud

Landssammenslutningen af

Handelsskoleelever

Vibevej 31, 2. sal

2400 København NV

 

18. oktober 2021

 

Klage 224 – Landssammenslutningen af Handelsskoleelever – Klage over afvisning af en for sent indsendt ansøgning af driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har 6. oktober 2021 behandlet Landssammenslutningen af Handelsskoleelevers klage af 15. juni 2021 over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 8. juni 2021 om afvisning af en af Landssammenslutningen af Handelsskoleelevers for sent indsendt ansøgning om driftstilskud.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at hjemvise Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 8. juni 2021.

 

Sagsfremstilling

Fristen for indlevering af ansøgning om driftstilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) for 2021 var 1. juni 2021 kl. 16.00. Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) var fejlagtigt – som følge af download fra DUFs hjemmeside af 2020 ansøgningsskema – af den opfattelse, at fristen var 2. juni 2021. LH forsøgte forgæves via DUFs ansøgningsportal 2. juni 2021 om morgenen at indlevere ansøgningen. LH indleverede ansøgningen 3. juni 2021.

På møde 8. juni 2021 traf DUF’s tipsudvalg afgørelse om, at LHs for sent indleverede ansøgning skulle afvises.    

 

LHs anbringender

LH klagede 15. juni 2021 over DUFs afgørelse om afvisning af den for sent indsendte ansøgning om driftstilskud. LH supplerede sine bemærkninger i et indlæg af 9. juli 2021.

LH har anført, at LH i god tro forsøgte at indlevere ansøgningen rettidigt, idet LH var af den opfattelse, at ansøgningsfristen for driftstilskud var 2. juni, da denne dato fremgik af ansøgningsskemaet for driftstilskud på duf.dk. Da LH forsøgte at aflevere ansøgningen på DUF’s hjemmeside om morgenen 2. juni, var ansøgningsmodulet lukket ned. LH rettede øjeblikkelig henvendelse til DUF og blev af DUF gjort opmærksom på, at ansøgningsfristen var overskredet. DUF var på dette tidspunkt ikke klar over, at LHs ansøgning ikke var modtaget. LHs ansøgning var DUF i hænde 3. juni 2021, hvor LH på opfordring fra chefen fra jura og forvaltning i DUF sendte ansøgningen direkte til hende.

I forhold til gyldigheden af den afgørelse som tipsudvalget traf 8. juni 2021, har LH anført, at LH ikke forud for afgørelsen blev hørt, hvilket undrer, da tipsudvalget, således ikke har haft alle informationer tilgængelige for at vurdere om der var grund til at dispensere fra ansøgningsfristen.

LH har endvidere anført, at DUF har en forvirrende opsætning på sin hjemmeside i forhold til ansøgning om driftstilskud. LH har downloadet ansøgningsdokumenter på duf.dk 26. april 2021. Selve ansøgningen lå på hjemmesiden sammen med andre dokumenter, som skulle udfyldes som led i 2021-ansøgningen. LH gik som vanligt umiddelbart i gang med at udfylde ansøgningen. I ansøgningsdokumentet stod der, at ansøgningsfristen var 2. juni 2020. LH er bekendt med, at der ikke er praksis for at ændre på generiske dokumenter og lagde til grund, at årstallet var noteret forkert, men at datoen var korrekt.

LH har ydermere begrundet denne antagelse med, (i) at ansøgningsfristen var nært forestående og det blev antaget, at det rette ansøgningsskema var lagt på hjemmesiden, (ii) at ansøgningen om driftstilskud beror på 2020, (iii) at det ikke i ansøgningsskemaet er forklaret, at 2020-datoen er en fravigelse, ligesom der ikke er henvist til relevante tilskudsregler, og (iv) at DUF løbende i 2021 havde lagt opdaterede dokumenter, som skulle anvendes i ansøgningsprocessen, op på hjemmesiden.

LH har siden januar 2021 løbende modtaget mails fra DUF med opdateringer, ændringer og nye fortolkninger i forbindelse med ansøgning om driftstilskud. I disse mails har nye og ændrede dokumenter været vedhæftet, men dette var ikke tilfældet for selve ansøgningsskemaet.

Hertil kommer, at DUF ikke er systematisk i referencer til datoer i dokumentnavne. Tro og loveerklæring for årsregnskabet hedder i dokumentoverskriften ”NOT_2017-03-13_Tro-_og_loveerklæring_aarsregnskabet.docs", uanset at der er tale om et dokument, som skal anvendes i 2021-ansøgningen. Konsekvensen er, at der i LH er opstået en forståelsespraksis, hvor et årstal ikke er en indikation på et DUF-dokuments gyldighed.

LH har også fremhævet, at DUF ikke anvender unikke id-numre for deres dokumenter. Dette betyder, at ansøgeren ikke har mulighed for at afdække, hvilke dokumenter, der er opdaterede og korrekte. Anden revidering af vejledningsmaterialet for 2021-ansøgningwn er fejlagtigt dateret 26. marts 2020. Materialet er udsendt 26. marts 2021, hvilket viser, at der er fejl i DUF’s materiale.

LH er bekendt med, at DUF tidligere har ringet ud til ansøgere i forbindelse med ansøgningsfristen, hvis DUF tæt på ansøgningsfristen ikke har modtaget en ansøgning. LH har ikke modtaget sådan opringning, hvilket er ærgerligt, da det kunne have forhindret, at fejlen skete. LH er forundret over, at DUF ikke umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb undersøgte hvilke ansøgninger, der var modtaget, særligt fordi DUF’s digitale ansøgningsmodul gik ned 1. juni 2021.

LH har supplerende anført, at i de to COVID-19 år, 2020 og 2021, har en række industrier været understøttet, betaling af moms og skat for erhvervslivet er blevet udsat, og dispensationer er givet for at hjælpe så alle sektorer af samfundet skulle komme igennem pandemien. Også DUF har løbende skulle forholde sig til COVID-19 pandemien. Ansøgningen om driftstilskud i 2021 har været speciel som følge af COVID-19, hvilket har medført gentagne revideringer, ændringer af tolkninger, nye dispensationer, retningslinjer og tilpassede krav.

COVID-19 restriktioner og ændrede retningslinjer har også været en stor udfordring for LH. Det har specifikt betydet en spidsbelastning for LHs administration og mange andre foreninger i april og maj 2021, da LH med kort forberedelsestid skulle afvikle vedtægtsbestemte arrangementer efter de ændrede retningslinjer, som trådte i kraft 21. maj 2021.

LH har oplevet, at LH af DUF er blevet mødt med yderligere ”bureaukrati”, hvorved ansøgningsprocessen på DUF’s hjemmeside og kommunikationen generelt har været mere forvirrende og krævende end normalt. Det fremstår som om, at selv ikke DUF har haft det fulde overblik over tilgængelige informationer, hvilket understreges af, at den oplyste kontaktperson ikke længere arbejder i DUF og derfor ikke kan kontaktes.

LH har i øvrigt bemærket, at LH har søgt og modtaget driftstilskud fra DUF igennem 30 år og er et betalende medlem. LH antager derfor, at LH allerede er regnet ind i tipsudvalgets sagsbehandling som vanlig modtager af driftstilskud. Driftstilskuddet er meget vigtigt for LH. Det muliggør LHs arbejde som den eneste forening, der varetager handelsskoleelevernes interesser. LH kæmper for at styrke elevdemokratiet og den demokratiske selvtillid i elevrådene. Det vil have store konsekvenser for LH som landssammenslutning og LHs medlemmer, såfremt LH ikke modtager driftstilskud.

LH har afslutningsvis anført, at der konkret har været tale om en kort overskridelse af fristen, og at der ikke foreligger modstridende hensyn i forhold til at behandle LHs ansøgning. Dette understøttes af, at DUF ikke var klar over, at DUF ikke rettidigt havde modtaget LHs ansøgning, før LH selv rettede henvendelse til DUF 2. juni 2021. Den indleverede ansøgning er komplet med alle bilag og blanketter. Der er brugt meget tid på at lave en præcis, retvisende og fyldestgørende ansøgning.

LH har på denne baggrund begæret sagen hjemvist til DUF til fornyet behandling.

 

DUFs anbringender

DUF er 30. juni 2021 og 23. august 2021 fremkommet med sine bemærkninger til LHs klage.

DUF har anført, at DUF’s sekretariatet 2. juni 2021 modtog en mail fra LH, hvoraf det fremgik, at LH netop havde opdaget, at LH havde kigget på ansøgningsskemaet fra sidste år, hvor fristen var 2. juni. Sekretariatet svarede i mail af 2. juni 2021 tilbage til Landssammenslutningen af Handelsskoleelever:

"Sekretariatet har selvfølgelig stor forståelse for, at det er en meget uheldig situation I er havnet i. Det er imidlertid sådan, at det fremgår af tilskudsbekendtgørelsen § 34, stk. 2, at alle ansøgninger skal være DUF i hænde seneste den 1. juni kl. 16. Den eneste undtagelse er såfremt den 1. juni falder på en lørdag, søndag eller helligdag, hvilket var grunden til, at ansøgningsfristen ekstraordinært faldt den 2. juni sidste år.”

Sagen blev forelagt Tipsudvalget på møde 8. juni 2021. Udvalget besluttede, at det ikke var muligt at tage imod LHs ansøgning. Tipsudvalget lagde til grund, at alle ansøgninger skal være DUF i hænde senest 1. juni kl. 16, og at DUFs tilskudsregler ikke giver mulighed for at dispensere for en for sent indgivet ansøgning.

DUF har endvidere anført, at det fremgik af det ansøgningsskema, der tidligere lå på DUFs hjemmeside, at der var tale om sidste års ansøgningsskema. Tilskudsreglerne er tilgængelige på DUFs hjemmeside, hvoraf fristerne også fremgår. Der har på hjemmesiden direkte været angivet, at fristen for 2021-ansøgningen var 1. juni kl. 16.

DUF finder derfor ikke anledning til at ændre sin afgørelse eller genbehandle sagen.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte.

 

§ 34 har følgende indhold:

§ 34. Ansøgning om driftstilskud, refusion af internationale udgifter og indslusningstilskud fremsendes anbefalet, afleveres personligt til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) eller indsendes elektronisk via www.duf.dk. Der foreligger særlige ansøgningsskemaer, som skal anvendes.

Stk. 2. Ansøgninger om driftstilskud, refusion af internationale udgifter og indslusningstilskud skal være DUF i hænde senest kl. 16 den 1. juni eller førstkommende hverdag, såfremt 1. juni falder på en lørdag, søndag eller helligdag.

Stk. 3. Har en organisation modtaget driftstilskud eller indslusningstilskud og ikke ansøger om nyt indslusningstilskud eller driftstilskud, skal regnskab mv. indsendes senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning i henhold til revisionsbekendtgørelsen.

  

Tipsungdomsnævnets afgørelse og begrundelse

Tipsungdomsnævnet lægger til grund, at LH har indleveret sin ansøgning om driftstilskud for sent i henhold til ansøgningsfristen 1. juni 2021, kl. 16.00. Nævnet lægger endvidere til grund, at LH i slutningen af april 2021 har downloadet et ansøgningsskema fra DUFs hjemmeside, der reelt var ansøgningsskemaet fra sidste år, hvor det fremgår, at ansøgningsfristen var ”2. juni 2020”.

Flertallet i Tipsungdomsnævnet er af den opfattelse, at det er muligt at dispensere fra den fastsatte regel om frist for ansøgning om driftstilskud, selvom denne dispensationsmulighed ikke er indskrevet i tilskudsbekendtgørelsen.

Flertallet finder, at der konkret bør dispenseres for den for sent indleverede ansøgning, da DUF har været medvirkende til at skabe tvivl og usikkerhed om ansøgningsfristen i 2021 ved at have et forkert ansøgningsskema liggende på DUFs hjemmeside.

Mindretallet i Tipsungdomsnævnet finder, at det fremgår af gældende regler, at ansøgningsfristen hvert år er 1. juni, kl. 16.00. Dette har også for 2021 fremgået af DUFs hjemmeside flere steder, og øvrige ansøgere til driftstilskud har overholdt fristen for indlevering af ansøgningen.

Mindretallet finder ikke, at der er hjemmel til at DUF kan dispensere for den i bestemmelsen anførte ansøgningsfrist, og kan tilslutte sig DUFs argumentation om, at en for sent indleveret ansøgning ikke kan imødekommes.

Tipsungdomsnævnet træffer afgørelse efter stemmeflerhed, jf. nævnets forretningsorden § 12.

 

Tipsungdomsnævnet hjemviser således DUFs afgørelse af 8. juni 2021 til fornyet sagsbehandling.

 

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne

   

Bente Hagelund

Formand