Klage 221 - Klage over DUFs afslag på tilskud

Danish Development Research Network

Dronningensgade 14

1420 København K

 

31. marts 2020

 

Klage 221 – Klage over DUFs afslag på tilskud

Tipsungdomsnævnet har 17. marts 2020 behandlet Danish Development Research Networks klage af 12. december 2019 over Dansk Ungdoms Fællesråds afslag på ansøgning om initiativstøtte for 2019 i henhold til tilskudsbekendtgørelsens § 1 og § 27.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om afslag af 14. november 2019.

 

Sagsfremstilling

Danish Development Research Network (DDRN) har ansøgt om initiativstøtte til nye aktiviteter for og med børn eller unge, jf. bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 (Tilskudsbekendtgørelsen), § 27, der vedrører støtte til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af børns og unges engagement og aktive deltagelse i og uden for foreningslivet.

Ansøgningen omhandlede initiativstøtte til projektet ”Initiativ til DDRN Lokalafdeling i Odense som platform for unges vidensdeling, debat og praksis om FNs Verdensmål”.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har 14. november 2019 behandlet sagen og truffet afgørelse om at give DDRN afslag på ansøgningen.

Afslaget var begrundet i, at DUF ikke yder støtte til organisationer med et branche- eller professionelt karriereorienteret fokus. DUF har ved vurderingen lagt vægt på, at DDRNs målgruppe er unge forskere, og at DDRN arbejder for at formidle forskernes forskning til et bredt publikum.

 

DDRNs anbringender

DDRN har ved brev af 12. december 2019 klaget over DUFs afgørelse om afslag på initiativstøtte, og har i den forbindelse fremført følgende til støtte for klagen:

DUFs begrundelse for afslaget synes at bero på DDRNs udfyldelse af følgende rubrik i ansøgningsskemaet:

”Tilbud til børn og unge i dag 

 • Danish Development Research Network (DDRN) formidler unge forskeres forskning til et bredt publikum, herunder forskning udført af unge Globale Syd forskere, som aktuelt læser ved et dansk universitet som led i et Master eller Ph.d.-studium. Formidlingen lægger vægt på at vise ikke-eksperter, hvorledes de unge forskeres arbejde kan bidrage til opfyldelse af FN’s Verdensmål både i Danmark og globalt 
 • DDRN vil fremme værdier blandt studerende og unge forskere om forskning med sigte på FN’s Verdensmål og om sandfærdig og etisk baseret forskningsformidling”

For det første afspejler denne tekst en aktuel aktivitet og ikke hele DDRNs formål. For det andet er formålet med ansøgningen om initiativstøtte netop at anvende en del af DDRNs ressourcer til gavn for en langt bredere kreds af unge og at igangsætte en ændring af organisationen, som gør den relevant og nyttig for unges voksende engagement i klima og FNs Verdensmål til forskel fra hvad organisationen tilbyder ’i dag’, således som det beskrives i bl.a. rubrikken om målgruppen for aktiviteten, hvor det hedder:

”Hvem er målgruppen, og hvor mange børn og/eller unge håber I at nå?

 • Målgruppen for dette initiativ er primært unge mennesker, der er på deres sidste år i gymnasiet, på erhvervsuddannelser eller i deres studietid på universitetet. Vores intention med projektet er at nå ud til så mange unge mennesker, der har interesse i at etablere en demokratisk, selvbestemmende lokalafdeling i Odense og omegn, som muligt.”

DUF har ikke på noget tidspunkt redegjort for grænsedragningen til den type organisationer, som DUF ønsker at udelukke. Mens faglige organisationer, der varetager medlemmers løn- og ansættelsesvilkår, tydeligt adskiller sig fra andre organisationer, er det også således, at fx politiske ungdomsorganisationer og idrætsforeninger udvikler professionelle kompetencer hos deres medlemmer. Dette gælder øvelse som leder, der giver en karrieremæssig gevinst for de pågældende medlemmer.

I lyset af den aktuelle politiske debat om kredsen af begunstigede organisationer for så vidt angår de almindelige udlodningsmidler, bør der ved tildeling inddrages overvejelse om, hvorvidt det ikke er nødvendigt at anerkende nye organisationsformer for børne- og unge aktiviteter som støtteværdige.

DUFs ansøgningscyklus, hvor der ved meddelelse pr. 1. november kan ske bortfald af støtte for indeværende år har voldsomme økonomiske følger for den pågældende organisation. Sammenholdes dette med reglen om, at udlodningsmidler i et år fuldt ud skal opbruges, underbygger et synspunkt om en de facto dominans af traditionelle organisationer i DUF, hvilket gør det vanskeligt for nye organisationer at få del i udlodningsmidlerne.

DDRN har i øvrigt anført, at DUF under klagesagen har ændret begrundelse for sit afslag fra at argumentere med aktivitetens karakter til at argumentere med organisationens medlemskreds.

DDRN har en meget bred medlemskreds, som på ingen måde er ekskluderende. DDRN er hverken en fagforening eller et fagligt selskab, og DDRN varetager ikke medlemmernes interesser som en brancheorganisation. DDRN beskæftiger sig med oplysningsvirksomhed og er netop afgrænset fra f.eks. Foreningen af danske udviklingsforskere (FAU) og Ingeniørforeningen IDAs faglige selskab Global Development.

DDRN har noteret sig, at DUF har ydet driftstilskud og initiativstøtte til bl.a. følgende organisationer:

Driftstilskud:

 • Studenterforum UC
 • Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
 • AFS Interkultur
 • Dansk Ungdoms Fællesråd

Initiativstøtte:

 • UNF Danmark: Science Festival
 • Unge Humanister: Humanistisk sommerlejr
 • NOAH: Unge og fremtidens landbrug
 • Det sociale netværk - unge på vej, Herning: Hveder der varmer hjertet

DDRN har under klagesagen opfordret DUF til at begrunde, hvorfor hver enkelt af disse organisationer har fået støtte. Endvidere er det anført, at med DUFs praksis bør en række frivillige organisationer som benævnes med en profession efterstillet 'uden grænser' udelukkes fra at modtage støtte. DUF bør have entydige objektive kriterier, som konkret kan eftervises, da vurderingen i modsat fald bliver vilkårlig.

DDRN har også pointeret, at DUF ikke kan redegøre for definition, operationelle kriterier og metode i beslutningsprocessen, og at DUF ikke har underbygget, hvad der skal forstås ved en ’helhedsvurdering’. Sagsbehandlingen fremstår summarisk og vilkårlig, og levner ikke mulighed for at vurdere, om lighedsgrundsætningen er overholdt.

DDRN udfører vidensbaseret oplysningsvirksomhed i lighed med en række DUF støttede organisationer, hvori studerende indgår. DDRN udgiver ikke videnskabelige publikationer og udfører ikke nogen form for professionel træning.

DUFs prioriterede støtte til de politiske ungdomsorganisationer er i modstrid med yngre politikeres stigende og tidlige fravalg af mandat som folkevalgt til fordel for job som lobbyister, hvor disse unges politiske træning og netværk tydeligvis honoreres som professionelle kompetencer.

DDRN har endeligt anført, at DUFs klagevejledning på flere punkter er mangelfuld. DUF forsømmer at oplyse, at DUF er underkastet forvaltningsloven. DUF giver ikke adgang til Kulturministeriets retningslinjer for klagenævnets tilsyn med DUF. DUF oplyser ikke om, hvorvidt DUFs afgørelser kan indbringes for domstolene.

 

DUFs anbringender

DUF er ved brev af 10. januar 2020 fremkommet med sine bemærkninger i anledning af DDRNs klage.

DUF har i sin sagsbehandling redegjort for grænsedragningen til den type organisation, som ikke er berettiget til initiativstøtte. I § 27, stk. 1, henvises til den negative afgrænsning, der fremgår af § 1, stk. 6. DUF kan således ikke bevilge initiativstøtte til organisationer eller formål, der er omfattet af den negative afgrænsning. Den negative afgræsning omfatter organisationer med et branche- eller professionelt karriereorienteret fokus.

På baggrund af en samlet helhedsvurdering af den indsendte ansøgning om initiativstøtte og offentligt tilgængelige oplysninger på DDRNs hjemmeside har DUF vurderet, at DDRN er en organisation med et branche- eller professionelt karriereorienteret fokus. I denne vurdering har DUF bl.a. lagt vægt på, at det på organisationens hjemmeside fremgår, at medlemskab af organisationen er åben for

"… researchers, students, aid practitioners, consultants, private and public entities and others who are involved in the generation, communication and application and knowledge to support sustainable development in the Global South countries".

I forlængelse heraf fremgår, at

"DDRN communicates new research by any scientific discipline addressing Sustainable Development Goals (SDGs). DDRN presents insights created by Southern researchers in Denmark and by their Danish host institutions. DDRN advocates free research and Southern voices in research policy making".

DUF har derfor vurderet, at DDRN er en branche- eller professionelt karriereorienteret organisation for personer, der på den ene eller anden måde arbejder med bæredygtig udvikling i landene i det globale syd, herunder FNs Verdensmål.

Det er en forudsætning for, at en landsorganisation er berettiget til at modtage driftstilskud, at medlemmerne i organisationen opnår en række kompetencer som bl.a. ansvarlighed, samarbejdsevner og ledelseserfaring, jf. § 2, stk. 1, nr. 9. Disse kompetencer kan naturligvis komme de enkelte individer til gode, også udover det frivillige engagement. Der er tale om et grundlæggende krav for at være tilskudsberettiget og kommer ikke på samme måde til udtryk i en branche- eller professionelt karriereorienteret organisation.

DUF har ikke under klagesagen ændret begrundelse i forhold til det oprindelige afslag som var sålydende:

"DUF kan ikke imødekomme jeres ansøgning, da DUF ikke yder støtte til organisationer med et branche- eller professionelt karriereorienteret fokus, jf. tilskudsreglerne § 1, stk. 6, nr. 2. DUF har ved vurderingen lagt vægt på, at jeres målgruppe er unge forskere, og at I arbejder for at formidle forskernes forskning til et bredt publikum".

DUF fastholder, at DDRN er en branche- eller professionelt karriereorienteret organisation for personer, der på forskellig vis arbejder med bæredygtig udvikling i landene i det globale syd, herunder FNs Verdensmål. I den af DDRN indsendte ansøgning under 'aktivitetens formål' understøttes dette, da det bl.a. er fremført at

"DDRN vil udvide sin medlemsorganisation med lokalafdelinger (…) for at skabe fora for personligt møde mellem unge forskere fra Danmark og fra Globale Syd lande…"

DUF vurderer ikke, at de af DDRN i klagesagen fremførte organisationer, der har modtaget støtte er omfattet af den negative afgrænsning. DUF fastholder, at DDRN adskiller sig væsentligt fra alle de nævnte organisationer. Dels da formålet er at udbrede videnskabelig forskning om FNs Verdensmål, dels da DDRNs medlemskreds i overvejende grad må forventes at have en professionel interesse i bæredygtig udvikling i landene i det globale syd. DUF har i behandlingen af ansøgningerne fra de af DDRN nævnte organisationer ikke fundet, at der er tale om organisationer med et branche- eller professionelt karriereorienteret fokus.

Vedrørende de nævnte organisationer, der har modtaget driftstilskud bemærkes: Studenterforum UC er en elev- og studenterorganisation, der varetager interesserne for studerende på de danske professionshøjskoler. Ungdommens Naturvidenskabelige Forening har til formål at udbrede interessen for naturvidenskab ved at skabe et fællesskab for unge med naturvidenskabelige interesser. AFS Interkultur er en forening, der faciliterer udvekslingsprogrammer for unge og arbejder på at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs af landegrænser. DUF modtager selv en del af de udlodningsmidler, som DUF forvalter. Dette sker med henvisning til udlodningslovens § 5, stk. 2, og ikke tilskudsbekendtgørelsen, hvorfor DUF ikke kan anvendes i sammenligningen.

Vedrørende de nævnte organisationer, der har modtaget initiativstøtte bemærkes: Ungdommens Naturvidenskabelige Forening er adresseret under driftstilskud. Unge Humanister er en forening for unge, der deler de humanistiske værdier og ønsker at arbejde for et samfund, hvor alle livssyn er ligestillede. Ungdom NOAH er en ungdomsmiljøorganisation, hvor unge kan mødes og drøfte miljø- og klimaspørgsmål. Det Sociale Netværk arbejder for at nedbryde tabuer og fordomme om psykisk sårbarhed samt forbedre livskvaliteten for psykisk sårbare. Disse organisationer er således ikke sammenlignelige i hverken formål eller medlemsskare med DDRN.

DUF forstår ikke DDRNs bemærkninger om frivillige organisationer, som benævnes med en profession efterstillet 'uden grænser'. Der er ikke organisationer ved navn "… uden grænser", der har henvendt sig vedrørende mulighederne for at modtage tilskud fra DUF. DUF træffer altid afgørelse på baggrund af en konkret vurdering af hver enkelt sag med udgangspunkt i en helhedsvurdering, herunder bl.a. organisationens formål og medlemsskare.

DUF har valgt ikke at forholde sig til generelle bemærkninger fra DDRN om DUFs tilskudsordning, da disse ikke er relevante for klagesagen.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte.

§ 1, har følgende indhold:

”§ 1 Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) yder efter denne bekendtgørelse tilskud til ungdomsformål.

Stk. 2. Der ydes driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, jf. kapitel 2.

Stk. 3. Der kan, jf. kapitel 3, ydes indslusningstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, som ikke opfylder kriterierne for at opnå ordinært driftstilskud, jf. kapitel 2.

Stk. 4. Der ydes refusion af internationale udgifter til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, jf. kapitel 4.

Stk. 5. Der kan ydes initiativstøtte til nye aktiviteter for og med børn eller unge, jf. kapitel 5.

Stk. 6. Der ydes ikke efter disse regler tilskud til organisationer, hvis primære formål eller aktiviteter er:

1) idræt, e-sport, tankesport eller andre lignende aktiviteter,

2) faglig organisering og/eller organisationer med et branche- eller professionelt karriereorienteret fokus,

3) sygdomsbekæmpelse og/eller varetagelse af patientinteresser,

4) dyreinternater eller tilsvarende aktiviteter med pleje af dyr, klubber for bestemte dyrearter eller andre aktiviteter med dyr som det centrale omdrejningspunkt,

5) hobby,

6) service eller

7) fester eller andet socialt samvær.”

 

§ 27 har følgende indhold:

”§ 27 Der kan ydes støtte til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af børn og unges engagement og aktive deltagelse i og uden for foreningslivet. Alle, der ønsker at iværksætte initiativer og udviklingsarbejde, som falder inden for initiativstøtteordningens formål, kan søge støtte. Undtaget herfra er dog organisationer eller formål, omfattet af den negative afgrænsning, jf. § 1, stk. 6. Det er dog muligt at tildele støtte til de nævnte organisationer, såfremt disse vurderes at være subkulturelle.

Stk. 2. Der kan ydes støtte til:

1) Enkeltstående aktiviteter og projekter i Danmark af kortere eller længere varighed.

2) Der kan i øvrigt ydes støtte på særlige vilkår til landsorganisationer, som modtager driftstilskud i henhold til kapitel 2, eller en af deres lokalforeninger inden for nærmere bestemte temaområder, som DUF fastsætter.

Stk. 3. I vurderingen af projekter og initiativer lægges der vægt på, at støtten gives til følgende formål:

1) Aktiviteter organiseret af børn og unge under 30 år med børn og unge som målgruppe.

2) Aktiviteter, som er drevet af frivillig arbejdskraft.

3) Aktiviteter, som er udviklende og eksperimenterende for ansøger.

4) Aktiviteter, som når ud til en bred gruppe af børn og unge.

5) Aktiviteter, som i form eller omfang rækker ud over, hvad der almindeligvis er omfattet af ansøgers almindelige aktiviteter.

Stk. 4. Der ydes ikke støtte til:

1) offentligt iværksatte initiativer, projekter under anden lovgivning og aktiviteter, der afvikles som led i en formel uddannelse, herunder eksamensprojekter,

2) egentlige valgkampsaktiviteter (f.eks. partipolitiske valgkampagner),

3) dækning af udgifter i forbindelse med udlandsrejser,

4) større indkøb af udstyr,

5) egentlige bygge- og anlægsopgaver,

6) almindeligt tilbagevendende aktiviteter,

7) projekter, der har til formål at give overskud eller

8) aktiviteter, som er afsluttet, inden ansøgningen indsendes til DUF.

Stk. 5. Der ydes støtte i henhold til gældende takster, jf. § 36. DUF yder kun støtte til rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med projektet.”

 

Tipsungdomsnævnets afgørelse og begrundelse

Tipsungdomsnævnet finder, at DDRN i sig selv har et interessant formål, og at det konkrete projekt er både spændende og relevant. Tipsungdomsnævnet bemærker, at det må forventes, at der fremover kommer nye og mere netværksbaserede organisationsformer, der er anerkendelsesværdige.

DUF har givet afslag på DDRNs ansøgning om initiativstøtte, idet DUF ikke yder støtte til organisationer med et branche- eller professionelt karriereorienteret fokus. DUF har ved vurderingen lagt vægt på, at DDRNs målgruppe er unge forskere og at DDRN arbejder for at formidle forskernes forskning til et bredt publikum. DUF har foretaget en helhedsvurdering, bl.a. også via offentligt tilgængelige informationer om DDRN.

Tipsungdomsnævnet har i sin afgørelse ikke fundet grundlag for at tilsidesætte det af DUF foretagne skøn, hvor det er vurderet, at DDRN er at anse for en organisation, der er omfattet af den negative afgrænsning i tilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 6, nr. 2, der vedrører organisationer med et branche- eller professionelt karriereorienteret fokus, og derfor ikke er berettiget til støtte.

DDRNs bemærkninger om, hvorledes DUF sagsbehandler generelt, og hvorledes DUF har sagsbehandlet i forhold til ansøgninger fra andre organisationer, kan ikke føre til et andet resultat. Tipsungdomsnævnet har ikke konstateret, at der er begået sagsbehandlingsfejl ved DUFs behandling af ansøgningen.

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 14. november 2019.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne

 

Linda Nielsen

Formand