Klage 218 – Klage over DUFs afslag på ansøgning om driftstilskud

DATS

Landsforeningen for dramatisk virksomhed

Jernbanegade 5

6230 Rødekro

 

30. maj 2018

 

Klage 218 – Klage over DUFs afslag på ansøgning om driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har 30. maj 2018 behandlet DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomheds klage af 6. december 2017 over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om afslag på ansøgning om driftstilskud til landsorganisationer i henhold til tilskudsbekendtgørelsens § 13. 

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 10. november 2017. 

 

Sagsfremstilling

DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed (DATS) har ved ansøgning af 29. maj 2017 ansøgt om driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, jf. bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 (Tilskudsbekendtgørelsen), § 13, der vedrører landsorganisationer, der baserer sig på blandede medlemskaber, eller hvis medlemmer og lokalforeninger i øvrigt ikke opfylder medlems- eller lokalforeningsdefinitionen eller den kollektive medlemsdefinition, jf. §§ 10, 11 og 12. 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har 10. november 2017 behandlet sagen og truffet afgørelse om afslag på ansøgningen om driftstilskud.

 

DATS’ anbringender:

DATS har ved brev 6. december 2017 klaget over DUFs afgørelse, og har i den forbindelse fremført følgende til støtte for klagen. 

I forhold til kravet om, at mere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde medlemsrettigheder, skal være under 30 år (efter tilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4), herunder om anførte aktivitetsmedlemmer lever op til kravene i medlemsdefinitionen, har DATS anført, at organisationens ansøgning bør behandles uden reduktion. Af ansøgningen fremgår et samlet medlemstal på 36.830, heraf 21.375 medlemmer er under 30 år, altså 58 %. Aktivitetsmedlemmer i ansøgningen er opgjort som følger: 

                                                                                                   medlemmer       under 30

Scener/grupper                                                                                   25.343           11.024

Foreninger                                                                                               531                231

Klubber/institutioner                                                                                 836                   0

Skoler/institutioner                                                                              10.120           10.120

 I alt                                                                                                 36.830          21.375

DUF har ved sin vurdering af antallet af aktivitetsmedlemmer, herunder antallet under 30 år, valgt at se bort fra 25.997 medlemmer, hvoraf 16.641 er under 30 år. Denne reduktion er alene begrundet i manglende efterlevelse af et eksplicit krav om en egentlig medlemsopgørelse og et mere eksplicit krav til den demokratiske opbygning og praksis lokalt. 

DATS fik i henhold til ansøgning af 1. juni 2016 bevilget tilskud efter den tidligere bekendtgørelse kapitel 5, hvoraf det i § 26, stk. 1, var anført: 

”§ 26. For at være tilskudsberettiget i henhold til dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier:

1) Have lokalt arbejde i mindst 4 af de 5 danske regioner.

2) Have mindst 300 medlemmer/deltagere under 30 år.

3) Organisationen skal have eksisteret et helt år før ansøgningen, og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for behandlingen af ansøgningen.

4) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og mere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde medlemsrettigheder, skal være under 30 år.

5) Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer m.v.

6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning, forstået ved:

a) Afgrænset medlems/deltagerkreds.

b) Demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes/deltagernes indflydelse på organisationens arbejde.

c) Almennyttigt formål.

d) Der ikke må ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.

7) Organisationen skal være samfundsengagerende og/eller foreningsengagerende.

8) Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne/deltagerne.” 

DATS har pr. 1. juni 2017 søgt tilskud efter den nye bekendtgørelse om ’øvrige landsorganisationer’, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, og er derfor omfattet af § 13 og skal leve op til § 14 i den nye bekendtgørelse: 

”§ 14. De medlemmer/deltagere, der anføres på ansøgningen til DUF, skal opfylde følgende kriterier:

1) De må endnu ikke have været fyldt 30 år ved udgangen af det senest afsluttede regnskabsår.

2) De skal have haft fulde medlemsrettigheder, jf. landsorganisationens vedtægter, enten:

a) ved regnskabsårets afslutning eller på en anden, med DUF aftalt, dato i løbet af regnskabsåret, eller

b) i mindst tre sammenhængende måneder i løbet af regnskabsåret.

3) Være bosat i Danmark på tidspunktet for medlemskab. Undtaget herfra er medlemmer, der som en del af foreningens aktiviteter opholdt sig i udlandet i kortere eller længere tid, medlemmer, der var på studieophold i udlandet, og medlemmer, der i op til ét år opholdt sig i udlandet.” 

Ved at sammenligne de to regelgrundlag ses der ikke at være støtte for DUFs vurdering. Der er ikke i de nye reglers § 14 skærpede krav til opgørelse af medlemmer eller demokratisk opbygning i forhold til de tidligere regler i § 26, og der fremgår ikke af de nye tilskudsregler for ”øvrige landsorganisationer”, jf. § 14, et eksplicit krav om en egentlig medlemsopgørelse. DATS har benyttet samme metode som tidligere år ved opgørelsen af antal aktivitetsmedlemmer. 

I relation til, at DATS har pligt til at foretage en betryggende registrering af de tilskudsudløsende faktorer såsom medlemmer og lokalforeninger mv., er fremhævet, at DATS er omfattet af § 13, hvoraf det fremgår, at der kan modtages støtte, såfremt organisationen lever op til de generelle kriterier i § 2 samt opfylder § 14 og § 15. Organisationer omfattet af § 13 er ikke underlagt § 3. 

Undersøgelsen indenfor skoler/institutioner er udført i august 2017, hvor 46 af 201 medlemmer har svaret. Disse 46 besvarelser omfatter 13.079 medlemmer, der alle er under 30 år. Undersøgelsen underbygger, at den foretagne beregning/skøn i ansøgningen pr. 1. juni 2017 ikke er overvurderet. Undersøgelsen på skoler foretaget i 2017 viser, at elever på skoler/institutioner har demokratiske rettigheder og dermed lever op til § 14. Der er ikke sket ændringer i den demokratiske opbygning for skoler/institutioner fra 2016 til 2017. 

Såvel de nye som de tidligere regler har anvendt formuleringen ”fulde medlemsrettigheder”, og der er således ikke i medfør af den nye bekendtgørelse skærpede krav til den demokratiske opbygning. Det skærpede krav til fulde medlemsrettigheder fremgår af § 10, stk. 3, nr. 2, der omhandler medlemsdefinitionen. DATS søger tilskud efter § 6, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke omfattet af denne paragraf. 

DUF har, i deres kommentarer til de nye tilskudsregler i relation til fulde medlemsrettigheder, anført: ”Det skal afgøres, hvem der kan deltage i aktiviteter samt stemme og stille op på en ekstraordinær generalforsamling. Dem der kan det, kan tælles med i en ansøgning til DUF.” Alle de medlemmer, der er taget med i DATS’ ansøgning, kan deltage i aktiviteter og stemme op stille op på en generalforsamling. 

DATS har anført, at de siden deres start har haft en særlig blanding af medlemmer:

  1. Personlige medlemmer
  2. Scener og grupper
  3. Lokale foreninger
  4. Klubber/institutioner (f.eks. børnehaver, SFO’er…)
  5. Skoler og undervisningsinstitutioner
  6. Biblioteker/amtscentraler
  7. Amtsforeninger (indtil 2007)
  8. Landsforeninger
  9. Andre (f.eks. forsamlingshuse, professionelle teatre etc.)

DATS har en dynamisk sammensat medlemsskare. Fælles for alle medlemmer er, at der er stor aktivitet. De personlige medlemmer er interesserede i DATS’ mange uddannelsestilbud, og andre i deres mange tilbud om konsulentbesøg, uddannelse, festivals i ind- og udland etc. DATS har videre anført, at aktivitetsmedlemmerne (deltagerne) enten er personlige medlemmer af DATS, som dermed har stemmeret på DATS’ årsmøde, eller er medlem/tilhører en scene, gruppe eller forening mv. som er medlem af DATS. Alle DATS’ Scene-, gruppe- og foreningsmedlemmer mv. har også stemmeret på DATS’ årsmøde og aktivitetsmedlemmerne har derved mulighed for via sin scene, gruppe eller forening mv. at yde indflydelse på DATS’ arbejde. Alle medlemmer af en scene, gruppe eller forening mv. har mulighed for på foreningens vegne at blive valgt til DATS’ hovedbestyrelse samt blive valgt ind i DATS’ forskellige udvalg. Herudover er der 3 DATS kredse med eget demokrati, vedtægter etc. Alle DATS’ medlemmer, som bor et sted hvor der er en kreds, er også automatisk medlem af kredsen. 

DATS’ egen opgørelse af aktivitetsmedlemmer blev kontrolleret af en ekstern revisor (RSMplus) i 2003 og igen i 2006. Revisionen konstaterede i 2003, at ”vi har ingen bemærkninger til beregningen af antal aktivitetsmedlemmer, idet antagelserne virker rimelige.” Beregningen af aktivitetsmedlemmer er i ansøgningen foretaget efter samme retningslinjer som i 2003, således at de medtagne deltagere er under 30 år, har betalt kontingent, og har fulde medlemsrettigheder. DATS har anført, at denne beskrivelse er blevet indsendt til DUF med ansøgningerne fra tidligere år, og derfor må anses for at være en af DUF godkendt metode, eftersom reglerne herom, som tidligere anført, ikke ses skærpet i den nye bekendtgørelse. 

Der var tilbage i perioden 2008 - 2012 en konkret dialog mellem DATS og DUF om DATS' status som ungdomsorganisation. I den anledning og i fælles forståelse blev DATS' vedtægter ændret, ligesom en udviklingsplan blev vedtaget efter gensidig aftale. Formålet med disse tiltag var at sikre opfyldelse af den tidligere bekendtgørelses § 26 stk. 1, nr. 4: "Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og mere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde medlemsrettigheder, skal være under 30 år." 

DATS har anført, at spørgsmålet er – uagtet fortolkningsmetode/antal unge – om DUF mener, at adskillige tusinder unge mennesker i teaterverdenen ikke fortjener de aktiviteter, der faciliteres gennem DATS med hjælp fra DUF. Teater er jo netop forpligtende fællesskaber baseret på frivillighed, hvor dialog, samarbejde og engagement er en nødvendig del af den skabende proces. Enhver, der har lyst til at have indflydelse på foreningen, har mulighed for det. Uden indflydelse og engagement er der slet ingen forening. DATS er derfor fortsat både uenige og forundrede over, at deres opgørelser ikke lever op til DUFs ønsker.

 

DUFs anbringender:

DUF er ved brev af 15. januar 2018 fremkommet med sine bemærkninger til klagen. Vedrørende den eksterne revisorkontrol, der blev foretaget af DATS’ revisor i 2003 samt i 2006, er fremhævet, at DUF reviderede tilskudsreglerne med virkning fra og med ansøgningsåret 2009, og at DUF igen med virkning for ansøgningsåret 2017 indførte de nuværende regler. En vurdering af DATS’ medlemsopgørelse foretaget ved ekstern kontrol i 2003 og 2006 kan derfor ikke tillægges nogen afgørende vægt i vurderingen af et afslag givet under et sæt tilskudsregler, der er revideret grundlæggende to gange siden. Tilsvarende er der sket en afgørende kodificering af praksis om medlemsdemokrati, herunder ikke mindst i relation til det lokale demokrati, hvilket har særlig relevans for DUFs afslag af 10. november 2017. 

De relevante ændringer i reglerne beror således ikke udelukkende på en ændret praksis i sagsbehandlingen af den nye § 14 overfor den tidligere § 26. Således fremgik det ikke af den tidligere § 26 præcis hvilke medlemmer, der kunne tælle med i en tilskudsansøgning til DUF. Det fremgik alene af § 26, stk. 1, nr. 2, at organisationen skulle have mere end 300 medlemmer/deltagere under 30 år. Dette tal er hævet til 500 i de nye regler, men er yderligere blevet suppleret med en række eksplicitte kriterier for hvilke medlemmer, der konkret kan tælles med i ansøgning til DUF, jf. § 14. Dette medfører også - modsætningsvis - hvilke medlemmer/deltagere, der ikke kan tælle med. 

DUF anvender tilskudsbekendtgørelsens således, at alle tilskudsmodtagende organisationer skal leve op til samtlige generelle kriterier jf. §§ 2-5. DATS har som led i ansøgningen underskrevet en tro og loveerklæring, hvori det bl.a. erklæres ”at organisationen har en fuldt betryggende registrering af de tilskudsudløsende faktorer; medlemmer, lokalforeninger og internationale udgifter”, hvorfor DUF antager at DATS har været bevist om, at dette krav også gælder for deres administration og medlemsopgørelser. Det ville ikke give mening, såfremt en tilskudsmodtager kunne tillades ikke at have en betryggende registrering af medlemmer og lokalforeninger mv. og stadig modtage tilskud. 

DUFs forventninger til bl.a. det levede demokratiske liv i organisationerne og herunder i lokalforeningerne er blevet skærpet betydeligt i de nye regler. Det generelle kriterium, der gælder for alle tilskudsmodtagere om demokratisk opbygning, er blevet udbygget i forhold til de tidligere regler og lyder i dag som følger: 

”§ 2 (…)

6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning og praksis, forstået ved:

a) Afgrænset medlems-/deltagerkreds.

b) Demokratisk struktur og praksis, som reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes/deltagernes demokratiske indflydelse på organisationens arbejde.

c) Almennyttigt formål.

d) At der ikke må ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner”

(Det understregede er tilføjelser ift. de tidligere regler) 

Det fremgår flere steder af vejledningsmateriale mv. at dette krav gælder for alle led af landsorganisationen. Således skriver DUF bl.a. følgende i de kommenterede regler, som indledende uddybning af § 2, stk. 1, nr. 6: 

”Med tipsmidlerne prioriterer DUF det demokratiske arbejde og medlemmernes/deltagernes muligheder for at indgå i den demokratiske dialog i den enkelte organisation. DUF lægger derfor i tråd med den danske foreningstradition stor vægt på, at de organisationer, der modtager støtte, er demokratiske, medlemsejede og medlemsdrevne foreninger. DUF stiller ikke specifikke formkrav til, hvordan dette udmøntes, og giver således en stor frihed til, at organisationerne indretter deres medlemsdemokrati, som de ønsker det. Dog skal organisationerne leve op til følgende krav til den demokratiske, foreningsmæssige opbygning af hele organisationen. Dvs. både landsorganisationen og det lokale arbejde: (…)” 

DUF har videre anført, at af § 15 om lokalt arbejde i øvrige landsorganisationer fremgår følgende bestemmelse, hvilket også er uddybet i de kommenterede regler: 

”Lokalt arbejde, der ikke er organiseret med egne vedtægter, skal have en anden form for dokumenteret demokratisk opbygning og praksis, eventuelt via den formelle tilknytning til landsorganisationens demokratiske strukturer.” 

På baggrund af denne forståelse af forventningerne til demokratisk liv og praksis fastholdes det, at DATS ikke ved sin undersøgelse blandt de tilknyttede skoler i august 2017, har dokumenteret en egentlig demokratisk foreningsmæssig opbygning, der relaterer sig til skolens teaterarbejde. Skoler og lignende institutioner er således grundlæggende organiseret på en anden måde end en demokratisk medlemsejet forening, som DUF baserer sit tilskudssystem på. DATS har da heller ikke medtalt de pågældende skoler og institutioner i sin opgørelse af lokalt arbejde iht. § 15. DATS’ undersøgelse hos de pågældende skoler indikerer, at eleverne på en stor del af skolerne ikke er med til at bestemme, hvem der skal være skolens repræsentant til DATS’ årsmøde. DATS havde ikke på ansøgningstidspunktet gennemført en fyldestgørende opgørelse over og undersøgelse af de tilskudsberettigede medlemmer. 

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, § 2 og § 3, om generelle kriterier, § 13, om øvrige landsorganisationer, § 14, om medlems- og deltagerbetingelser for disse 

§ 2, stk. 1, har følgende indhold: 

”§ 2. For at kunne modtage driftstilskud i henhold til disse regler skal en landsorganisation opfylde samtlige følgende kriterier:

[…]

4) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og mere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde medlemsrettigheder, skal være under 30 år. 

§ 14 har følgende indhold: 

”§ 14. De medlemmer/deltagere, der anføres på ansøgningen til DUF, skal opfylde følgende kriterier:

1) De må endnu ikke have været fyldt 30 år ved udgangen af det senest afsluttede regnskabsår.

2) De skal have haft fulde medlemsrettigheder, jf. landsorganisationens vedtægter, enten:

a) ved regnskabsårets afslutning eller på en anden, med DUF aftalt, dato i løbet af regnskabsåret, eller

b) i mindst tre sammenhængende måneder i løbet af regnskabsåret.

[…]” 

 

Begrundelse

Tipsungdomsnævnet finder, at DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed ikke opfylder betingelserne til medlemstal for at opnå driftstilskud. Tipsungdomsnævnet har i den forbindelse lagt vægt på opgørelsesmetoden af medlemmer, herunder hvorledes medlemmerne er organiseret på skolerne. 

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 10. november 2017. 

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne

 

Linda Nielsen

Formand