Klage 217 – Klage over DUFs reduktion i bevilling af driftstilskud

Landsgardeforeningen

Lille Rugbjerg Vej 7

5720 Odense

 

30. maj 2018

 

Klage 217 – Klage over DUFs reduktion i bevilling af driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har 12. marts 2018 og 30. maj 2018 behandlet Landsgardeforeningens klage af 5. december 2017 over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om reduktion i bevilling om driftstilskud set i forhold til tidligere modtagne bevillinger. 

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 10. november 2017. 

 

Sagsfremstilling

Landsgardeforeningen (LGF) har ved ansøgning af 31. maj 2017 ansøgt om driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, jf. bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 (Tilskudsbekendtgørelsen), § 10 og § 11, der vedrører landsorganisationer, hvor medlemskabet holdes af individuelle medlemmer, og det lokale arbejde er organiseret i selvstændige lokalforeninger. 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har 10. november 2017 behandlet sagen og truffet afgørelse om, at yde LGF et driftstilskud på 541.669 kr., der udgør en reduktion af LGSs tildelte bevillinger af driftstilskud i forhold til tidligere år. 

Tipsungdomsnævnet har på møde den 12. marts 2018 behandlet sagen og truffet beslutning om at indhente yderlige oplysninger.

 

LGFs anbringender:

LGF har ved brev af 5. december 2017 klaget over DUFs afgørelse og i den forbindelse fremført følgende til støtte for klagen. 

LGF har et stabilt aktivitetsniveau nationalt og lokalt, hvilket efter det oplyste har vægtet positivt i tilskudsudmålingen. Desuagtet har DUF reduceret LGFs tilskud mest muligt, svarende til 38 %. 

DUFs generalsekretær har i en artikel i Altinget.dk anført, om at det ikke giver mening at sammenligne 2017-tilskuddet med det tilskud, som LGF modtog i 2016. LGF finder en sammenligning meget relevant, da DUF i bevillingsbrevet netop begrunder reduktionen i LGFs driftstilskud med et faldende medlemstal. Tilskuddet er beregnet ud fra et grundlag på 1.603 individuelle medlemmer under 30 år. I henhold til DUFs hjemmeside er tilskuddet i året forud beregnet ud fra et grundlag på 1.859 medlemmer under 30 år. Faldet i tilskudsberettigede medlemmer i LGF er under 14 %. Alligevel gives et tilskud, der er 38 % lavere. 

Det er første gang, at LGF modtager et skønsmæssigt tilskud efter de nye regler og der er ikke noget argument, der isoleret begrunder et lavere tilskud ved en placering i gruppe d. Rammerne er langt større end LGFs placering i de tidligere tilskudsregler, da en ansøger potentielt kan opnå tilskud med op til 2,5 mio. kr. årligt. LGF har erfaret, at organisationerne indplaceret i gruppe d kun opnår mellem 10 og 50 % af tilskudsloft. LGF har modtaget under 22 % af den samlede tilskudsramme. 

LGF har bevist en betydelig vækst i opbakningen til organisationen, hvilket tydeligt illustreres i de enstemmigt vedtagne årsrapporter, strategiske mål og budgetter, som LGFs bestyrelse har fremlagt på repræsentantskabsmøderne 2016 og 2017. LGF har dokumenteret, at der er oprettet samarbejde ude i landet i form af erfaringsudvekslingsmøder og formandsmøder. LGF har efter gennemførte vedtægtsændringer, der har medført oprettelse af fire udvalg med i alt 12 udvalgsposter, som nu bestrides af mange unge mennesker fra den danske garderkultur, og inddragelse er dermed blevet prioriteret og styrket. Der har været kampvalg til flere af de oprettede udvalg, hvilket viser en stor interesse i organisationen. 

LGF har i alt 51 medlemsforeninger, hvoraf 45 er tilskudsgivende. LGF har således en større medlemskreds end DUF har antaget. Der mangler derfor heller ikke opbakning til organisationen. Ændringer af opgørelsen af tilskudsberettigede medlemmer er udtryk for DUFs tilskudsregler og ikke svigtende opbakning til organisationen. Der er ikke i de nye tilskudsregler ændringer, som indikerer eller berettiger, at en placering i gruppe d kan og bør betyde en reduktion i driftstilskud. Tværtimod er tilskudsloftet blevet hævet. 

Det er naturligt og vigtigt at sammenligne den nye tilskudsbekendtgørelse med det tidligere regelgrundlag, idet DUF skal indplacere organisationerne på ny i tilskudssystemet. Der er ikke indhold i de nye tilskudsregler, der indikerer, at en placering i gruppe d er begrundelse for et reduceret driftstilskud, og LGF undres over, at skønsmæssige målinger kan ændre sig så meget, når tilskudsreglerne ikke lægger op til en reduktion.

 

DUFs anbringender

DUF er ved brev af 11. januar 2018 kommet med sine bemærkninger til klagen. 

En sammenligning af tilskud modtaget i 2016 med det bevilligede tilskud i 2017 giver ikke mening. Der er tale om to forskellige tilskudsmodeller. DUF medgiver, at henvisningen i begrundelsen til organisationens medlemstal i 2016 (1.603 medlemmer under 30 år) isoleret set kunne give indtryk af, at det modsatte skulle være tilfældet. Der er ikke herved foretaget en usaglig tilskudsudmåling. Da det er første gang, at LGF modtager et skønsmæssigt tilskud efter de nye regler, har DUF indplaceret organisationen forholdsmæssigt i forhold til de andre organisationer i gruppe d. DUF har i denne forbindelse bl.a. lagt vægt på medlemstallet såvel som aktivitetsniveauet, som også fremhævet i begrundelsen. 

Tilskudsloftet for den gruppering, som LGF er indplaceret i pt. er 2,5 mio. kr. imod 920.000 kr. under de gamle regler. Dette er dog ikke er et selvstændigt argument for, at der skal bevilges et højere tilskud til LGF. 

DUF har en særlig opgave i at fastlægge tilskudsniveauer på tværs af alle organisationer og grupperinger, idet alle organisationer er blevet vurderet og indplaceret for første gang under de nye tilskudsregler. Ved en sænkning af taksterne for de rent intervalbaserede organisationer med 5 % i forhold til det takstbilag, der var udarbejdet af regelarbejdsgruppen i 2015, blev der ”frigjort” midler til, at DUF kunne udmåle de korrekte skønsmæssige tilskud uden frygt for, at pengene ikke ville slå til. Af samme grund blev der også efterfølgende ekstraordinært udbetalt en restfordeling til alle organisationer, da det viste sig, at ikke alle de frigjorte midler blev fordelt som skønsmæssigt tilskud. 

DUF har udmålt et skønsmæssigt tilskud til LGF, som ligger en anelse under det minimumstilskud på 2/3 af tilskuddet i 2016, som organisationen i henhold til § 44 havde krav på. Derfor har DUF også foretaget en udbetaling, der lever op til minimumsforpligtelsen, men har samtidig fundet det mest korrekt at give LGF en tydelig indikation på, hvor stort tilskuddet alt andet lige havde været, såfremt LGF ikke var omfattet af reglernes overgangsbestemmelser og derved fik udbetalt en ekstraordinær restfordeling. 

På forespørgsel fra Tipsungdomsnævnet, har DUF ved brev af 4. april 2018 oplyst følgende: LGF modtog i 2016 800.000 kr. i driftstilskud fra DUF. Beløbet blev givet som anden del af en toårig bevilling, og var desuden fratrukket 5%, da DUF i 2016 var nødt til at sænke tilskudstaksterne og beløbsrammerne generelt med 5%. I 2017 vurderede DUF, at organisationens driftstilskud skulle være 500.000 kr. Da DUF, jf. § 44, maksimalt kan nedsætte en organisations driftstilskud med en tredjedel ift. sidste år, er driftstilskuddet i 2017 på 506.667 kr. Dertil kommer en ekstraordinær restfordeling på 18.906 kr. og refusion af internationale udgifter på i alt 16.096 kr. Organisationen modtog i 2017 således 525.573 kr. i driftstilskud, dog ekskl. international refusion. 

Da LGF modtog anden del af en toårig bevilling i 2016, var det medlemstallet indberettet i 2015, der blev anvendt ved udmålingen af organisationens driftstilskud for både 2015 og 2016. I 2015 fik organisationen tilskud på baggrund af 1.859 medlemmer under 30 år. I år 2017 var der oplyst 1.603 medlemmer under 30 år. 

Gruppe d først kom til med indførelsen af den nye tilskudsbekendtgørelse. I de tidligere regler blev anvendt opdeling i samfunds- og foreningsengagerende organisationer, og tilskudslofterne afhang af kategoriseringen samt organisationens organiseringsform. Gennemsnittet for udbetalte driftstilskud i år 2016 for de øvrige organisationer, der med de nye tilskudsregler er blevet indplaceret i gruppe d, var 486.250 kr. Beløbet er fratrukket 5%, jf. den generelle nedskæring. Gennemsnittet udregnet på baggrund af otte organisationer. Det gennemsnitlige tilskud for de øvrige organisationer indplaceret i gruppe d, der modtog tilskud i år 2017, var 550.518 kr. Beløbet er inkl. restfordelingen, men fratrukket eventuel international refusion. Gennemsnittet er udregnet på baggrund af syv organisationer. 

Det giver ikke et meningsfyldt billede at udregne et gennemsnitligt medlemstal for de øvrige organisationer i gruppe d, ligesom det heller ikke giver mening at udregne udbetalt tilskud i gennemsnit pr. medlem i gruppe d. Dette skyldes, at organisationerne er meget forskellige bl.a. i deres organiseringsform og aktivitetsniveau, hvilket har betydning for udmålingen af tilskud. Dette er også grunden til, at det ikke med de nye regler blev vurderet muligt at lave et intervaltilskud for antallet af medlemmer i gruppe c og d. 

De kriterier, som DUF har lagt til grund ved udmålingen af skøn til LGF og de øvrige organisationer i gruppe d findes i tilskudsbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Det fremgår af denne bestemmelse, at 

”Stk. 2. Som baggrund for tilskuddets størrelse indgår navnlig en vurdering af:

1) Organisationens størrelse og udbredelse, herunder antal medlemmer/deltagere og lokalforeninger/kollektive medlemmer samt organiseringsgrad, hvis relevant og muligt at opgøre.

2) Omfanget af organisationens aktiviteter - på lokalt, nationalt og eventuelt regionalt niveau.

3) Omfanget af landsorganisationens internationale aktiviteter.

4) Administrative forhold samt budget og formueforhold.

5) Om organisationen er indplaceret i gruppe a, b, c, d eller e.”

I forbindelse med indsendelse af ansøgning om driftstilskud, skal alle organisationer oplyse antal lokalforeninger, antal medlemmer i alt samt antal medlemmer under 30 år. Organisationer, der modtager tilskud efter skøn, skal desuden indsende en redegørelse med en uddybning af de forhold der fremgår af § 8, stk. 2. Såfremt en organisation har en dispensation/overgangsordning, lægger DUF i sit skøn også vægt på dette jf. § 46, stk. 2, herunder i hvor høj grad organisationen opfylder den med DUF aftalte udviklingsplan. 

DUF har i henhold til det for LGF udmålte skøn for 2017 foretaget en vurdering ud fra helhedsbilledet af LGF med udgangspunkt i de opstillede parametre. DUF har særligt lagt vægt på organisationens tilbagegang i medlems- og lokalforeningstal. DUF har ikke fastlagt en vægtning af de forskellige kriterier, der fremgår af § 8, stk. 2, da det altid er helhedsbilledet, der er grundlag for skønsudmålingen. En tydelig tilbagegang i antallet af medlemmer/lokalforeninger vil dog altid være en udslagsgivende faktor i DUFs udmåling af skøn. Dette skyldes bl.a., at antallet af medlemmer og lokalforeninger oftest er et meget målbart parameter, idet begge tal således siger en del om opbakningen til og livet i en organisation, og ligeledes om organisationens generelle udvikling. 

Udover antallet af medlemmer og lokalforeninger, har DUF tillagt LGFs stabile aktivitetsniveau positiv vægt i udmålingen af skønnet. Da det er landsorganisationernes aktiviteter, DUF finansierer og støtter med driftstilskuddet, vil disse altid have størst betydning i forhold til en vægtning af omfanget af aktiviteter nationalt og lokalt. LGFs indplacering i gruppe d har ligeledes haft betydning for udmålingen af skønnet, jf. § 8, stk. 2, nr. 5. 

Da DUFs tipsadministration er underlagt forvaltningsloven og begrundelsespligten, fremgår det også af LGFs bevillingsbrev af 10. november 2017, hvad DUF særligt har lagt vægt på i skønsudmålingen. Organisationernes tilskud i 2017 er baseret på en ny, konkret vurdering foretaget på baggrund af § 8, stk. 2 samtidig med, at DUF har skelet til de øvrige organisationer i gruppe d for at sikre en forholdsmæssighed, dog med respekt for organisationernes forskelligheder. 

DUF har endelig anført, at de ikke i deres udmåling af skøn til LGF har tillagt andre kriterier vægt end hvad der er anført. Det forhold, at der er kommet nye tilskudsregler, har imidlertid haft en naturlig konsekvens for alle tilskudsberettigede organisationer, herunder også for LGF. Den nye tilskudsbekendtgørelse har bl.a. ført til, at alle organisationer har skulle indplaceres på ny i tilskudssystemet. Der er således tale om en ”år 0-problematik”, hvor hverken DUF eller organisationerne har kunne lægge vægt på, hvad organisationerne tidligere har modtaget i driftstilskud efter de gamle regler.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, § 8, stk. 2 og § 44. 

§ 8 har følgende indhold:

”Alle tilskudsberettigede landsorganisationer, hvor medlemskabet holdes af kollektive medlemmer, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, øvrige landsorganisationer, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, samt alle tilskudsberettigede landsorganisationer i gruppe d, jf. § 20, tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de gældende skønsrammer og samlede tilskudslofter, jf. § 36. 

Stk. 2. Som baggrund for tilskuddets størrelse indgår navnlig en vurdering af:

1) Organisationens størrelse og udbredelse, herunder antal medlemmer/deltagere og lokalforeninger/kollektive medlemmer samt organiseringsgrad, hvis relevant og muligt at opgøre.

2) Omfanget af organisationens aktiviteter - på lokalt, nationalt og eventuelt regionalt niveau.

3) Omfanget af landsorganisationens internationale aktiviteter.

4) Administrative forhold samt budget- og formueforhold.

5) Om organisationen er indplaceret i gruppe a, b, c, d eller e.”

 

§ 44 har følgende indhold: 

”Såfremt en organisation har modtaget driftstilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 i minimum fire ud af fem år forud for ansøgningsåret 2017, og hvis organisationen de efterfølgende år er tilskudsberettiget, kan organisationens driftstilskud ved ansøgningen i 2017 og 2018 maksimalt nedsættes med en tredjedel pr. år i forhold til det driftstilskud, organisationen modtog i 2016. 

Stk. 2. Ved generelle nedjusteringer af takster og skønsrammer, jf. § 36, er DUF berettiget til at fravige stk. 1 med en procentdel, der svarer til den generelle nedjustering. § 45”

 

Begrundelse

Tipsungdomsnævnet finder, at DUF i sin sagsbehandling har vurderet de kriterier, der er oplistet i § 8, stk. 2. På denne baggrund finder Tipsungdomsnævnet ikke anledning til, at tilsidesætte det af Dansk Ungdoms Fællesråd udøvede skøn. 

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 10. november 2017. 

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne 

 

Linda Nielsen

Formand