Klage 216 – Klage over DUFs gruppering af Africa InTouch i gruppe c

Africa InTouch

Frederiksgade 76 A, 1.

8000 Aarhus C

 

30. maj 2018

 

Klage 216 – Klage over DUFs gruppering af Africa InTouch i gruppe c

Tipsungdomsnævnet har 30. maj 2018 behandlet Africa InTouchs klage af den 8. december 2017 over Dansk Ungdoms Fællesråds placering af organisationen i gruppe c, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 19.   

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om grupperingen af 10. november 2017. 

 

Sagsfremstilling

Som følge af den nye tilskudsmodel, jf. bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) indplaceret organisationerne i forskellige grupperinger, jf. bekendtgørelsens § 16. 

DUF har 28. november 2016 afgivet foreløbig afgørelse om, at indplacere Africa InTouch (AIT) i gruppe c. AIT er den 1. juni 2017 fremkommet med en indsigelse til denne gruppering. 10. november 2017 har DUF truffet endelig afgørelse om, at placere AIT i gruppe c i medfør af bekendtgørelsens § 19.  

 

AITs anbringender:

AIT har ved brev af 8. december 2017 klaget over DUFs afgørelse om at indplacere AIT i gruppe c, og har i den forbindelse fremført følgende til støtte for klagen. 

AIT bør indplaceres i gruppe b, sammen med de øvrige kirkelige organisationer. DUFs vurdering bygger på et mangelfuldt grundlag og på antagelser om AITs formål og samlede virke, som AIT ikke selv kan genkende. 

AIT har fremhævet, at DUF har lagt følgende forhold til grund for indplaceringen i gruppe c:

- ”(…)de faktiske aktiviteter og det højere formål hermed (…) henvender sig til andre end de kontingentbetalende medlemmer”

- ”(…)det tydelige fokus på den ydre mission (…) bestræbelser på at integrere ydre mission i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde (…) viser klart, at aktiviteterne i overvejende grad sigter på (…) målgrupper uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer.” 

- ”Afrika InTouch arbejder med sit fokus på Afrika med et forholdsvis afgrænset sagsområde.”

AIT har anført, at DUF tilsyneladende ser AITs formål anderledes, end de selv gør. Det er således misforstået, at det højere formål med AIT og deres engagement i Afrika er at redde mennesker ud af fattigdom og nød. 

AITs formålsparagraf i deres vedtægters § 2.a, angiver, at: “… på Den Danske Evangelisk-lutherske Folkekirkes grund, at give Danmarks børn og unge vision for og kærlighed til Guds mission i Afrika og Danmark”. Det er altså ikke Afrika, men derimod vision for og kærlighed til Guds mission, der er det højere formål med AIT. 

Grundlaget for AITs virke er Folkekirkes grund, herunder bibelens evangelium, som det primære holdepunkt i alt AITs arbejde. Som AIT tilsvarende har redegjort for i deres indsigelse af 1. juni 2017, er forståelsen af ovenstående grundlag en afgørende præmis, når organisationen formål, aktiviteter og samlede virke skal vurderes. Formålet virkeliggøres ved at skabe foreningsrammer for den personlige proces medlemmerne gennemgår. Igennem forskellige aktiviteter udfordres medlemmernes holdninger og værdier, og de udvikler sig som kristne mennesker og samfundsborgere. Det sker gennem deltagelse i værdibaserede fællesskaber og som deltagere i Guds mission. Derfor forekommer det særdeles uklart hvad det er for at andet ”højere formål” DUF ligger til grund i deres vurdering, ligesom det er uklart, hvordan de er kommet frem til dette. 

”Ydre mission” er en gammel formulering, som for to år siden blev skrevet ud af AITs vedtægter og erstattet af begrebet ”International mission”, hvilket illustrerer den ændrede optik, som AIT ser verden igennem. ”Ydre mission” er et historisk levn fra en tid, hvor kirken i vesten så det som sin opgave, at udbrede sin lære til andre dele af verden. I den forbindelse kan det med noget ret konkluderes, at det afgørende tidligere var nogle andre end AITs kontingentbetalende medlemmer. I dag ser verden anderledes ud, hvilket har givet anledning til vedtægtsændringen. Kristne kirker verden over har gennem de seneste ti år fundet sammen i nye formuleringer af, hvad kirke og mission er - nemlig én global kirke, som sammen er deltagere i Guds Mission. 

”International mission” er en fælles mission, hvor kristne deler deres forståelser og erfaringer om at være deltagere i Guds mission. AIT har det ingen steder i sit formål at bringe det kristne budskab til Afrika, men tager derimod del i et missionsfællesskab, hvor troen gensidigt udfordres og udvikles sammen med andre kristne. Vedtægtsændringen er resultatet af en årelang udvikling i synet på, hvordan kirker og kristne er deltagere i Guds mission. Kirkens globale perspektiv er over tid ændret fra en opfattelse af, at nogen hjælper andre, til en opfattelse hvor fokus ligger på ligeværdige gensidige relationer, som alle parter inspireres og styrkes af. 

AIT henvender sig i nogen grad til andre end kontingentbetalende medlemmer, men de vil ikke gå ind i en vurdering af, hvorvidt dette sker i større eller mindre grad end andre organisationer, idet det efter AITs opfattelse ikke har relevans for vurderingen af deres organisation.  

DUF lægger i deres vurdering urimelig stor vægt på den del af aktiviteterne, som direkte relaterer sig til projekter i Afrika, samt til samarbejdet om international mission med andre kirkelige aktører herhjemme. For denne type af aktiviteter gælder dog stadig, at de i lige så høj grad er til for medlemmernes egen skyld, som for andre. Netop fordi det at være kirke eller kirkelig organisation på én og samme tid er at være der for sig selv og for andre. Det er deltagelse i Guds Mission. 

DUF tillægger tilsyneladende ikke den del af AITs aktiviteter, som fylder langt mest og som er medlemsengagerende, tilstrækkelig stor betydning. Det gælder eksempelvis børnesommerlejr, debataftener, filmklub mm, som alt sammen foregår indenfor rammene af et klassisk kristent foreningsfællesskab for, af og med AITs medlemmer. Det hører til undtagelsen og ikke reglen, at et medlemskab ikke er en forudsætning for deltagelse i AITs aktiviteter, og der kan således i enkelte tilfælde være tale om engagerede frivillige, som endnu ikke er medlemmer - men der er givetvis tale om under ti personer. AITs primære formål, metode, aktiviteter og samlede virke sigter således på medlemmerne, mens de øvrige aktiviteter blot udspringer heraf. 

AIT har ikke Afrika som afgrænset sagsområde. Som tidligere anført, angiver AITs vedtægter i § 2 a, at deres formål er ”at give Danmarks børn og unge vision for og kærlighed til Guds mission”, hvilket er det AIT har arbejdet med og for.  At være deltager i Guds mission omfatter hele menneskelivet og involverer alle aspekter af det at være menneske, ligesom det involverer alle mennesker. I mødet med- og relationen til den globale kirke og Guds mission, er det netop det hele menneske, der sættes i spil. Ved at give medlemmerne anledning spejle sig selv, sit liv og sin tro i andre mennesker og kulturer og i relationen til Gud, udfordres, formes og dannes medlemmerne som hele mennesker med alt hvad det indebærer. 

AIT har endelig anført, at de anser det for vigtigt, at deres medlemmer kommer til orde vedr. indplaceringen i gruppe c. AIT har derfor vedlagt et dokument (bilag 8) med citater fra nogle af deres medlemmer, hvor disse har udtalt sig om, hvordan de forstår AIT som værende en kristen organisation, samt deres oplevelse af, at blive udviklet personligt igennem deres medlemskab af organisationen.

 

DUFs anbringender:

DUF er ved brev af 16. januar 2018 fremkommet med sine bemærkninger i anledning af klagen af 8. december 2017. 

Det er de underliggende definitionsparametre i §§ 17-21, der ligger til grund for den samlede helhedsvurdering omkring indplaceringen og ikke de respektive grupperingsoverskrifter. Således er AIT heller ikke uden videre sikret en indplacering i gruppe b, blot fordi organisationen har et religiøst formål. 

DUF har aldrig tvivlet på, at AIT burde indplaceres i enten gruppe c eller b, idet organisationen bl.a. er tydeligt idebaseret. I den efterfølgende afvejning af, om AIT skulle placeres i gruppe b eller c, har DUF særligt tillagt to elementer af AITs arbejde betydning: På den ene side, er der arbejdet med at skabe og udvikle kristne fællesskaber for og med børn og unge i Danmark, der igennem deres medlemskab og aktive deltagelse kan udvikle sig som hele mennesker og aktive samfundsborgere mv. På den anden side, er der missions- og oplysningsarbejdet, som har et stort fokus på personer uden for organisationen og/eller uden for landets grænser, og som prøver at få danske børn og unge til at engagere sig i dette arbejde. Begge elementer er, som det fremgår af bl.a. klagen, til stede hos AIT og de centrale spørgsmål for DUF er i den forbindelse om: 

- Organisationens formål, metode og aktiviteter primært fokuserer på at udvikle det enkelte medlem/deltager som et helt menneske og en kompetent og aktiv deltager i værdibaserede fællesskaber, herunder som aktiv samfundsborger? Samt om organisationens aktiviteter mv. benyttes, organiseres og udvikles af medlemmerne som demokratiske medejere af organisationen i alle led? jf. gruppe b-definitionen, § 18, stk. 1, nr. 2 og 3. Eller om

- Aktiviteterne i overvejende grad sigter på at engagere og inddrage og/eller forbedre forhold, vilkår og muligheder for målgrupper uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer/deltagere med demokratisk indflydelse i organisationen? Samt om organisationen evt. arbejder med et nærmere afgrænset sagsområde? Jf. gruppe c-definitionen, § 19, stk. 1, nr. 2 og 3. 

DUF har i deres afgørelse ved en fejl henvist til en formålsparagraf, der blev revideret i november 2016. Ændringen har dog ikke haft afgørende indvirkning på afgørelsen, idet det ikke er den konkrete ordlyd, der er tillagt særlig betydning, men derimod de samlede oplysninger, som DUF har modtaget fra AIT, herunder også AITs indsigelse af 1. juni 2017 inkl. bilag samt de reviderede vedtægter, som blev fremsendt samme dato. 

DUF har således baseret vurderingen på en helhedsvurdering af AITs formål, aktiviteter og medlems- og deltagerskare mv. Herunder har DUF ingenlunde antaget, at AIT er en nødhjælpsorganisation, som arbejder med at redde fattige afrikanere ud af fattigdom og nød. DUF har bl.a. lagt til grund at AIT, som det fremgår af vedtægterne ”har til formål (…) at give Danmarks børn og unge vision for og kærlighed til Guds mission i Afrika og Danmark”, og at AIT ”støtter alle bestræbelser på at integrere international mission i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde ved konkrete tilbud om materialer, projekter og personlig medvirken ved kurser m.v. samt ved at formidle inspiration fra de afrikanske kirker til kirken herhjemme.” 

AITs vedtægter sigter i afgørende grad på en målgruppe, der er større og ligger ud over skaren af kontingentbetalende medlemmer, helt konkret; ”Danmarks børn og unge” samt deltagerne/medlemmerne ”i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde”. DUF har ikke i denne forbindelse implicit antaget, at afrikanere skulle være den eneste målgruppe for organisationens aktiviteter, selvom disse også indgår som en del af den samlede målgruppe for AITs aktiviteter, hvor elementer som international diakoni og udviklingsbistand eksempelvis træder frem blandt meget andet, når man læser organisationens hjemmeside og øvrige beskrivelser af sig selv igennem.

DUF anerkender, at en andel af målgruppen udgøres af AITs medlemmer, ligesom de ankerender, at medlemmerne er meget aktive, at de brænder for deres organisation og at de får værdifulde kompetencer, personlig udvikling mv. ud af deres foreningsengagement, herunder også de aktiviteter, der relaterer sig til partnere i Afrika. Samtidig fastholder DUF, at dette grundlæggende er en forudsætning for, at organisationen overhovedet kan modtage tilskud, jf. bl.a. tilskudsbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 9. DUF finder dog ikke, at den konkrete effekt af disse aktiviteter kan adskilles fra endemålet og det højere formål med aktiviteterne, hvorfor aktiviteterne i overvejende grad sigter på at engagere og inddrage og/eller forbedre forhold, vilkår og muligheder for målgrupper uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer. 

AIT har tidligere har oplyst, at et medlemskab ikke er en afgørende forudsætning for at kunne engagere sig i AITs aktiviteter. DUF finder i den forbindelse ikke, at de foreningsinterne og udelukkende medlemsrettede aktiviteter er blevet underkendt eller tillagt for lille vægt i den samlede helhedsvurdering, hvor DUF fortsat fastholder at disse ikke kan ses adskilt fra det ovenfor citerede formål med organisationens virke som sådan. Der er dog ikke i vurderingen lagt afgørende vægt på, at AIT tidligere har oplyst ovenstående. 

AITs aktiviteter er mangeartede og, at den internationale mission har mange facetter, både for den enkelte og for organisationen, men AIT kan med sit fokus på bl.a. mission og kulturmøde og samarbejde mellem Danmark og Afrika siges, at arbejde med et nærmere afgrænset sagsområde. 

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte § 19 om gruppe c. 

§ 19 har følgende indhold: 

§ 19. Organisationer i gruppe c er kendetegnet ved følgende:

1) Formål og aktiviteter tager i overvejende grad afsæt i et samlet livs- eller verdenssyn, forstået på den måde, at:

a) Den bærende idé er tydeligt retningsgivende for fællesskabet og organisationens virke.

b) Den bærende idé afgrænser i høj grad både medlemsskare og organisation fra andre idébaserede fællesskaber (hvilket ikke er det samme som at der ikke kan være slægtskab eller værdisammenfald mellem to idébaserede organisationer).

c) Organisationens aktiviteter kan udskiftes og udvikles, så de til enhver tid understøtter den samlende idé bedst muligt.

2) Aktiviteterne sigter i overvejende grad på at engagere og inddrage og/eller forbedre forhold, vilkår og muligheder for målgrupper uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer/deltagere med demokratisk indflydelse i organisationen.

3) Organisationen arbejder ofte med et nærmere afgrænset sagsområde.

  

Begrundelse

Tipsungdomsnævnet finder, at Africa Intouch arbejder med et afgrænset sagsområde med et formål, der i hvert fald i væsentlig grad sigter mod målgrupper uden for organisationens medlemmer. På denne baggrund finder Tipsungdomsnævnet ikke anledning til at tilsidesætte Dansk Ungdoms Fællesråds indplacering af Africa Intouch i gruppe c. 

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 10. november 2017. 

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne 

 

Linda Nielsen

Formand