Klage 215 – Klage over DUFs placering af DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom i gruppe c

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Nørrebrogade 110, 1. th.

2200 København N

 

30. maj 2018

 

Klage 215 – Klage over DUFs placering af DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom i gruppe c

Tipsungdomsnævnet har 30. maj 2018 behandlet DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdoms klage af den 8. december 2017 over Dansk Ungdoms Fællesråds placering af organisationen i gruppe c, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 19.   

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 9. november 2017. 

 

Sagsfremstilling

Som følge af den nye tilskudsmodel, jf. bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) indplaceret organisationerne i forskellige grupperinger, jf. bekendtgørelsens § 16. 

DUF har den 23. november truffet foreløbig afgørelse om at placere DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) i gruppe c i medfør af tilskudsbekendtgørelsens § 19. DFUNK er den 31. maj fremkommet med en indsigelse til grupperingen. 9. november 2017 har DUF truffet endelig afgørelse om, at placere DFUNK i gruppe c.

 

DFUNKs anbringender:

DFUNK har ved brev af 8. december 2017 klaget over DUFs afgørelse om, at indplacere DFUNK i gruppe c, og har i den forbindelse fremført følgende til støtte for klagen. 

Det forhold, at der ikke i alle DFUNKs aktiviteter ligger en klar forventning til og krav om medlemskab, er ikke ensbetydende med, at DFUNKs aktiviteter i overvejende grad har en målgruppe uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer med demokratisk indflydelse i organisationen. Der er dels mange af DFUNKs aktiviteter, hvor medlemskab er en forudsætning for deltagelse, dels opfordres deltagerne i de aktiviteter, hvor medlemskab ikke er en forudsætning for deltagelse til at tegne medlemskab med henblik på at opnå indflydelse og ejerskab til organisationen og aktiviteterne.  Det er udbredt praksis blandt flere af organisationerne i gruppe b både at tilbyde aktiviteter for medlemmer og ikke-medlemmer. Såvel store som små organisationer i gruppe b arrangerer således et væld af aktiviteter, hvor det ikke er et krav, at man er medlem for at få adgang til at deltage. 

Det fremgår endvidere af Tilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6, litra c, at en landsorganisation for overhovedet at kunne modtage driftstilskud, skal have et almennyttigt formål, hvilket i den kommenterede udgave af tilskudsreglerne (DUFs tilskudsregler med kommentarer, 3. februar 2017) uddybes: ”En organisations virke bør være til gavn for et bredt udsnit af befolkningen, og formålet bør under en eller anden form række ud over medlemsskaren”. Med andre ord forudsættes det, at organisationer, der modtager driftstilskud, laver aktiviteter med et formål, der omfatter andre end medlemsskaren – uanset om der er tale om organisationer i gruppe b eller c. 

DUFs afgørelse om indplacering af DFUNK i gruppe c hviler derfor på en forkert vurdering af målgruppen for DFUNKs aktiviteter. Ligeledes er DFUNKs fokus ikke reduceret til et nærmere afgrænset sagsområde, idet det fremgår af DFUNKs vedtægter § 2, nr. 2, herunder særligt b, at organisationens mission er: ”b) Vi skaber mulighed for, at unge i Danmark på tværs af kulturer og politiske overbevisninger kommer i dialog med hinanden og er en del af et fællesskab”. DFUNKs formål og aktiviteter omfatter derfor unge i Danmark - og ikke kun unge flygtninge. DFUNKs vision er, at unge, uanset om de har flygtningebaggrund eller ej, engagerer sig i at give alle flygtninge bedre forhold. Der er derfor både fokus på at muliggøre unge flygtninges udvikling såvel som på at udvikle danske unge som aktive og engagerede medborgere. 

DFUNKs sagsområde er i øvrigt mindst lige så bredt som det, andre organisationer i gruppe b har, hvad enten der er tale om fokus på f.eks. kristne studerende, pigespejdere, udveksling, pinsekirkeligt børne- og ungdomsarbejde, unge i landdistrikterne, eller unge i Nordslesvig. Desuden anerkender DUF, at DFUNK har mange forskellige aktiviteter, hvilket er en del af grupperingsbeskrivelsen for gruppe b, jf. §18, stk. 1, nr. 1, litra c. Netop mangfoldigheden af aktiviteter og de forskelligartede formål, de har, understreger bredden i DFUNKs fokus. 

DFUNK har videre anført, at DUFs omtale af DFUNKs arbejde i sig selv illustrerer, at der ikke er tale om et afgrænset sagsområde. Ifølge DUF arbejder DFUNK med:

- ”at oplyse flygtninge og asylansøgere om deres rettigheder”

- ”at deltage i den demokratiske debat om flygtninge”

- ”at formidle viden til danskerne”

- ”at påvirke udenforstående”

- ”unge flygtninges livs- og udviklingsmuligheder”

- ”at engagere og inddrage og forbedre forhold, vilkår og muligheder for flygtningebørn og

- unge flygtninge”

- ”samarbejde mellem danske unge og flygtninge” 

DFUNK rejser tvivl om rigtigheden af det af DUF anførte om, at dét at forsøge at påvirke udenforstående gennem oplysningsaktiviteter og demokratisk debat er en væsentlig forskel fra organisationer indplaceret i gruppe b. Det er således udbredt blandt andre organisationer i gruppe b, at forsøge at påvirke udenforstående - både gennem oplysningsaktiviteter, debatarrangementer og andre metoder, herunder politisk lobbyisme, youtube-kanaler, m.m. 

Det fremgår af Tilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10, at organisationer, for at kunne modtage driftstilskud fra DUF, skal have samfundsengagerende elementer i sin virksomhed. Dette uddybes i de kommenterede tilskudsregler (DUFs tilskudsregler med kommentarer, 3. februar 2017): ”at der er et tydeligt formuleret ønske om, at organisationens virke skal påvirke/ændre verden i en bestemt retning.” Forsøg på at påvirke omverdenen må således forstås som en forudsætning for overhovedet at kunne modtage driftstilskud, og dermed ikke et kriterie, der kan anvendes til at diskriminere mellem organisationerne. 

DFUNK bør placeres i gruppe b, idet DFUNKs aktiviteter udvikler medlemmer og deltagere i som hele mennesker og kompetente og aktive deltagere i værdibaserede fællesskaber og som aktive samfundsborgere. Gruppe b fokuserer i medfør af tilskudsbekendtgørelsens § 18, nr. 2, på at ”udvikle det enkelte medlem/deltager som et helt menneske og en kompetent og aktiv deltager”. Dette er netop et helt centralt formål med DFUNKS aktiviteter, og kan ikke anses for at være en afledt effekt af organisationens arbejde. 

Der ses ikke en saglig begrundelse for, hvorfor tilskudsudmålingen for DFUNK bør ske ved et skøn fremfor et intervaltilskud baseret på medlemstal. Tilskudsudmåling baseret på skøn må, på grund af den usikkerhed om tilskudsstørrelsen som metoden indebærer for den ansøgende organisation, betragtes som en mere indgribende metode end et intervaltilskud baseret på medlemstal, der er en gennemskuelig og klar metode. Derfor bør der være særlige hensyn, der klart taler for, at et intervaltilskud baseret på medlemstal er en utilstrækkelig metode for, at en skønsmæssig tilskudsudmåling kan finde anvendelse. Der findes ikke sådanne særlige hensyn, der taler for, at en skønsmæssig tilskudsudmåling skulle være nødvendig. 

Det fremgår ikke nogen steder, hvordan DUF allerede har og fremover vil sikre sig et tilstrækkeligt informationsgrundlag til at kunne foretage en vurdering af antallet af deltagere, der ikke er medlemmer af organisationen. Det virker i øvrigt ubegrundet, hvorfor det skulle være nødvendigt at lægge vægt på bl.a. organisationens aktiviteter, herunder antallet af deltagere i disse, som ikke er medlemmer af organisationen ifm. tilskudsudmålingen for en lille andel af ungdomsorganisationer med individuelle medlemmer og lokalforeninger, jf. §6, stk. 1, nr. 1, når et langt større antal ungdomsorganisationer med individuelle medlemmer har aktiviteter med deltagere uden medlemskab af den pågældende organisation. 

På trods af, at DFUNKs høje aktivitetsniveau lokalt og nationalt ifølge DUF har haft positiv indvirkning på tilskudsudmålingen, var skønsudmålingen lavere end hvad DFUNK ville have modtaget ved intervaltilskud (uden 1% bonus for gruppe b). At et positivt skøn af DFUNKs aktivitetsniveau udmunder i en negativ skønsudmåling sammenlignet med, hvad et intervaltilskud ville have givet, skaber tvivl om sagligheden i skønsudmålingen.

 

DUFs anbringender:

DUF er ved brev af 15. januar 2018 fremkommet med sine bemærkninger til klagen. DUF har indledningsvis anført, overskrifterne til de forskellige grupperinger i §§ 17-21 kun er retningsgivende, og det således er de underliggende definitionsparametre, der til hver en tid skal lægges til grund for en afgørelse. Kriterierne i § 18, stk. 1, og § 19, stk. 1, er ens, mens de egentlige forskelle på de to grupperinger, fremgår af stk. 2 og 3 i begge bestemmelser. Det følger af stk. 2, at forskellen på grupperne er, at organisationer der indplaceres i gruppe b ”har et formål, metode og aktiviteter hvis primære fokus er at udvikle det enkelte medlem/deltager som et helt menneske og som en kompetent og aktiv deltager i værdibaserede fællesskaber”, mens organisationer der indplaceres i gruppe c ”i overvejende grad har til formål at skabe aktiviteter der sigter på at engagere og inddrage og/eller forbedre forhold, vilkår og muligheder for målgrupper uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer/deltagere med demokratisk indflydelse i organisationen.” 

Det forhold, at det kun er en stor andel af deltagerne i DFUNKs aktiviteter, der er medlemmer, understøtter DUFs vurdering af, at det ikke er et krav, at man er medlem for at få adgang til at deltage i alle organisationens aktiviteter. At deltagelse i organisationens aktiviteter ikke kræver medlemskab, er en væsentlig forskel fra de organisationer der er indplaceret i gruppe b. I gruppe b anses selve medlemskabet i højere grad som indgangen til at kunne deltage i organisationernes aktiviteter mv. DUF er velvidende om, at DFUNK også har aktiviteter, der kun er åbne for medlemmer. 

Det læner sig fint op af Tilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6 c, at flere af organisationerne i gruppe b også tilbyder aktiviteter for deltagere, der ikke er medlemmer, idet organisationer, der modtager driftstilskud, efter bestemmelsen skal have et almennyttigt formål. I forhold til grupperingsindplacering, må man dog anvende de underliggende kriterier i Tilskudsbekendtgørelsens § 16-21. 

Det fremgår såvel af det ansøgningsmateriale, som DFUNK har indsendt til DUF, samt af organisationens hjemmeside (www.dfunk.dk), at organisationens primære arbejde er integration og forbedring af vilkårene for personer, der er kommet til Danmark som flygtninge. At organisationen har medlemskrav på nogle aktiviteter, og at mange flygtninge også er medlemmer af organisationen, ændrer ikke efter DUFs vurdering på, at man stadig primært arbejder med en målgruppe, der lægger sig uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer/deltagere. 

DUF har dog ikke ved indplacering af DFUNK i gruppe c, kun lagt vægt på, hvem der deltager i organisationens aktiviteter, men også hvilket formål aktiviteterne har – herunder at organisationens aktiviteter bl.a. er at oplyse flygtninge og asylansøgere om deres rettigheder i Danmark, samt at deltage i den demokratiske debat om flygtninge ved at formidle viden til danskerne og sætte ansigt på de mennesker, det drejer sig om. At DFUNK på denne måde i høj grad prøver at påvirke udenforstående, er endnu en væsentlig forskel fra organisationer indplaceret i gruppe b. DUF vurderer derfor fortsat, at DFUNKs primære arbejde er for og med en målgruppe uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer. Denne vurdering af formålet, er den samme, der må foretages efter Tilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10. 

I relation til det af DFUNK anførte om, at de tilhører gruppe b, idet de sigter mod at udvikle sine medlemmer og deltagere som hele mennesker mv., har DUF anført, at dette er et af de generelle kriterier for at modtage driftstilskud, jf. § 2, stk. 1, nr. 8. Det er korrekt, at denne bestemmelse til dels er sammenfaldene med § 18, stk. 2. Dog er forskellen, at de organisationer, der er indplaceret i gruppe b, typisk har denne udvikling som det primære fokus for organisationens arbejde, mens det for flere andre organisationer, herunder DFUNK, vurderes at være en afledt positiv effekt af organisationens arbejde. 

DFUNKs primære fokus er efter DUFs opfattelse unge flytningens liv- og udviklingsmuligheder. Der er således tale om en organisation med et nærmere afgrænset sagsområde, hvilket er et kendetegn for størstedelen af de organisationer, der er indplaceret i gruppe c, jf. § 19, stk. 3. Et nærmere afgrænset sagsområde, er yderligere en forskel på organisationer i gruppe b og c. DFUNKs vision og mission fremgår af organisationens formålsparagraf; 

”DFUNKs vision er et samfund, hvor unge, der kommer til Danmark som flygtninge, har et trygt og værdigt ungdomsliv med mulighed for at udvikle sig i fællesskab med andre unge. Og det er et samfund, hvor unge samarbejder om at skabe bedre forhold for flygtninge. Derfor har vi formuleret følgende mission:

- Vi arbejder for god integration og for at forbedre livsvilkårene for personer, der er kommet til Danmark som flygtninge. Dette gør vi gennem sociale aktiviteter, fortalervirksomhed, o lysning, debat og events.

- Vi skaber mulighed for, at unge i Danmark på tværs af kulturer og politiske overbevisninger kommer i dialog med hinanden og er en del af et fællesskab.

- Vi skaber rammerne for, at danske unge og unge, der er kommet til Danmark som flygtninge, kan tage et ansvar i DFUNK og har mulighed for at forstå og deltage aktivt i det danske samfund.

- Vi arbejder for, at unge med flygtningebaggrund får et bedre kendskab til deres rettigheder og muligheder i Danmark og har mulighed for at blive hørt og deltage i den offentlige debat

- Vi laver oplysningsarbejde for unge om internationale flygtningeforhold, flygtninges vilkår i Danmark og asylpolitik.”

DFUNK har mange forskellige aktiviteter, hvilket også er en del af grupperingsbeskrivelse, jf. § 19, stk. 1, nr. 1, litra c, men det ændrer ikke på, at endemålet eller udbyttet med DFUNKs

aktiviteter alle kan føres tilbage til ovenstående mission og vision, hvorfor der er tale om et afgrænset sagsområde, hvor unge flygtninges livs-og udviklingsmuligheder er det primære fokus. 

I relation til det af DFUNK anførte om, at det ikke er sagligt begrundet, hvilke karakteristika

for organisationen, der taler for, at tilskudsudmålingen foregår ved skøn fremfor interval, har DUF anført, at DFUNK jf. § 9, grundet sin indplacering i gruppe c skal tildeles et delvis skønsmæssigt tilskud. DUF har i den forbindelse administreret i henhold til. reglerne og opfatter primært denne del af DFUNKs anke som en utilfredshed med reglernes udformning. DFUNK er naturligvis i sin gode ret til at være utilfreds med selve reglerne, hvilket DFUNK heller ikke hidtil har lagt skjul på, at man er. DUF finder dog grundlæggende ikke, at disse bemærkninger bør tillægges særlig vægt ved behandlingen af en konkret klage over DUFs indplacering af og efterfølgende udmåling af skønsmæssigt tilskud til DFUNK, hvilket er sket i overensstemmelse med reglerne. 

En del af argumentet for, at organisationer indplaceret i gruppe c skal tildeles et skønsmæssigt tilskud, er, at det giver mulighed for, at DUF i sit skøn ikke kun ser på antallet af lokalforeninger og kontingentbetalende medlemmer, men også lægger vægt på bl.a. organisationernes aktiviteter, herunder antallet af deltagere i disse, som ikke er medlemmer af organisationen. I denne sag har DUF netop lagt vægt på DFUNKs høje aktivitetsniveau både lokalt og nationalt, hvilket ikke havde været muligt, såfremt der skulle udmåles et intervaltilskud baseret udelukkende på kontingentbetalende medlemmer og lokalforeninger. 

Udmålingen af driftstilskud kan ikke sammenlignes på tværs af grupperingerne, og DFUNK kan derfor ikke holde sit tilskud op imod, hvad de ville have modtaget på intervaltilskud, idet der er tale om to forskellige grupperinger, og derfor to forskellige måder at udmåle tilskud på. 

Alle organisationer, der modtager skønsmæssigt driftstilskud, skal ved indsendelse af ansøgning om driftstilskud vedlægge en redegørelse, jf. vejledningen i ansøgningsskemaet om ”driftstilskud til landsorganisationer hvor medlemskabet holdes af individuelle medlemmer, jf. § 10 og det lokale arbejde er organiseret i selvstændige lokalforeninger, jf. § 11.” DUF anvender redegørelsen ved udmålingen af tilskuddet. Hvilke kriterier der har betydning for fastsættelsen af tilskuddet, fremgår af tilskudsbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Det fremgår bl.a. af denne bestemmelse, at der foretages en vurdering af organisationens størrelse og udbredelse, herunder antallet af medlemmer/deltagere og omfanget af aktiviteter, jf. § 8, stk. 2, nr. 1 og nr. 2. 

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte § 19 om gruppe c. 

§ 19 har følgende indhold: 

1) 19. Organisationer i gruppe c er kendetegnet ved følgende:

1) Formål og aktiviteter tager i overvejende grad afsæt i et samlet livs- eller verdenssyn, forstået på den måde, at:

a) Den bærende idé er tydeligt retningsgivende for fællesskabet og organisationens virke.

b) Den bærende idé afgrænser i høj grad både medlemsskare og organisation fra andre idébaserede fællesskaber (hvilket ikke er det samme som at der ikke kan være slægtskab eller værdisammenfald mellem to idébaserede organisationer).

c) Organisationens aktiviteter kan udskiftes og udvikles, så de til enhver tid understøtter den samlende idé bedst muligt.

2) Aktiviteterne sigter i overvejende grad på at engagere og inddrage og/eller forbedre forhold, vilkår og muligheder for målgrupper uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer/deltagere med demokratisk indflydelse i organisationen.

3) Organisationen arbejder ofte med et nærmere afgrænset sagsområde.

  

Begrundelse

Tipsungdomsnævnet finder, at DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom arbejder med et afgrænset sagsområde med et formål, der i hvert fald i væsentlig grad sigter mod målgrupper uden for organisationens medlemmer. På denne baggrund finder Tipsungdomsnævnet ikke anledning til at tilsidesætte Dansk Ungdoms Fællesråds indplacering af DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom i gruppe c. 

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 9. november 2017. 

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne

 

Linda Nielsen

Formand