Klage 213 – Klage over DUFs afslag på ansøgning om driftstilskud fra tipsmidlerne

Dubal.dk

Skivevej 88

Lindum

7870 Roslev

 

30. maj 2018

 

Klage 213 – Klage over DUFs afslag på ansøgning om driftstilskud fra tipsmidlerne

Tipsungdomsnævnet har 30. maj 2018 behandlet Dubal.dks klage af 27. november 2017 over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om afslag på driftstilskud til landsorganisationer i henhold til tilskudsbekendtgørelsens § 10 og § 11. 

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 10. november 2017. 

 

Sagsfremstilling

Dubal.dk, som udgør Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening (DUBAL), har ved ansøgning af 28. maj 2017 ansøgt om driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, jf. bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 (Tilskudsbekendtgørelsen), § 10 og § 11, der vedrører landsorganisationer, hvor medlemskabet holdes af individuelle medlemmer, og det lokale arbejde er organiseret i selvstændige lokalforeninger. 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har 10. november 2017 behandlet sagen og truffet afgørelse om at give DUBAL afslag på ansøgningen.

 

DUBALs anbringender:

DUBAL har ved brev af 27. november 2017 klaget over DUFs afgørelse og i den forbindelse fremført følgende til støtte for klagen. 

Baggrunden for, at DUBAL ikke ansøgte om overgangsordning inden for den angivne tidsfrist 1. marts 2017, var, at organisationen var af den overbevisning, at lokalafdelingen Circo, som afslaget handler om, kørte fint som lokalafdeling. Hertil kommer, at DUBALs sekretariat udelukkende var baseret på frivillig arbejdskraft. 

Der er tale om en forholdsvis lille fejl, der får store konsekvenser for det arbejde, som DUBAL udretter med børn og unge i Danmark. Det anerkendes, at der skal være styr på dokumentation og regler, men det fremhæves, at det har været en utrolig stor arbejdsopgave, at bygge en landsforening op under DUF. Både i forhold til at sætte sig ind i alle regler, krav og frister, have styr på vedtægter og ændringer af disse, samt indsamle den nødvendige dokumentation for indberetningen til DUF. Både på landssekretariatet og ude i lokalafdelingerne udføres dette arbejde af ulønnede ildsjæle, der alle gør det bedste, de kan. De frivillige er indstillede på at fortsætte arbejdet, men det er svært at se en fremtid for DUBAL, såfremt DUFs afgørelse opretholdes. 

DUBALs hovedbestyrelses var af den opfattelse, at Circo kørte ”efter bogen”, da de så lokalafdelingens medlemmer ved landsaktiviteter. Aktiviteterne i lokalafdelingen Circo i 2016 har været få, og lokalafdelingen har ikke fået registreret medlemmerne, og har ikke afholdt generalforsamling. Lokalafdelingen har dog været aktiv og i i 2017 er der kommet aktive unge i bestyrelsen for Circo. Konsekvenserne af en midlertidig ustabilitet i en enkelt lokalafdeling virker meget store. 

Problemet i denne sag består i at DUBAL som tilskudsberettet landsforening i forhold til tipsmidlerne, ifølge DUFs regler skal være repræsenteret i alle landets regioner. Da Circo i 2016 ikke levede op til retningslinjerne for at blive registreret som A-medlem i DUBAL, havde DUBAL ikke en lokalafdeling i Region Sjælland. DUBAL har - udover Circo - to andre lokalafdelinger i Region Sjælland; Cirkus Kæphøj i Holbæk og Cirkus O’laiski i Kalundborg, men disse lokalafdelinger er registreret som B-medlemmer. DUBAL har derudover flere personlige medlemmer i Region Sjælland, der ikke er tilknyttet nogen lokalafdeling. Der er igangsat en proces, som skal medføre en ændring af denne medlemskategorisering. 

Knap halvdelen af det driftstilskud som DUBAL hidtil har modtaget, er gået til drift af sekretariat og landsaktiviteter. Størsteparten heraf er gået til revisor og andet arbejde i forbindelse med de af DUF opstillede dokumentationskrav. Den manglende bevilling af driftstilskud kommer til at ramme de børn og unge, som det hele drejer sig om. 

Supplerende er oplyst, at DUBAL havde ansøgt om driftstilskud fra tipsmidlerne for 2016, og ansøgningen var indsendt rettidigt, at DUBAL har levet op til DUFs kriterier for ansøgning om driftstilskud i 2016 og at DUBAL i 2016 havde langt flere aktiviteter i lokalafdelingerne, på landsplan og internationalt, end mange andre landsforeninger, der modtager driftstilskud fra tipsmidlerne. DUBAL servicerer tæt på 2.000 børn og unge i rundt i hele Danmark. Kun 666 af disse levede i 2016 100% op til de kriterier, der er udstukket af DUF, for at få driftstilskud fra tipsmidlerne. 

Selvom DUBAL er aktive rundt om i hele verden med aktiviteter, ligesom organisationen inviterer unge fra det meste af verden til Danmark, har DUBAL på intet tidspunkt modtaget internationalt tilskud fra tipsmidlerne. Dette skyldes, at DUBAL ikke har et sekretariat, der har tid til at lave disse ansøgninger. DUBAL har deltaget i vejledningsmøder om de nye tilskudsregler, men har ikke forstået, at der var behov for at søge dispensation. 

DUBAL havde pr. 31. december 2016 i alt 16 foreninger og klubber i Danmark, der arbejdede med DUBALs formål, og som deltog i deres landsaktiviteter. DUBAL har anført, at en del af tipsmidlerne i Danmark tilfalder aktiviteter for danske børn og unge, og at DUF er en af de organisationer, der skal sørge for, at disse ender de rette steder. Velvidnende, at det kan få landsforeningen DUBAL til at gå konkurs, har DUF besluttet, at en lille ”fodfejl” får betydning for organisationens virke og fremtid. Jura er til for at hjælpe med at lave retningslinjer, men juraen må nogle gange ”bøjes” for at skabe retfærdighed. 

DUBALs revisor er ved brev af 16. marts 2018 fremkommet med sin vurdering af sagen. Brian Nielsen har anført, at siden DUBAL første gang ansøgte om driftstilskud via tipsmidlerne har han været revisor for landsforeningen. Det er revisors opfattelse, at sekretariatet under hele forløbet har haft godt styr på tingene, også selv om dette har været udført som frivilligt arbejde. 

Revisor har videre anført, at DUF i 2017 ændrede deres tilskudsregler. Denne ændring - som betød at Landsforeningen ikke længere kun skulle være repræsenteret i 4 ud af de 5 regioner i Danmark, men i stedet 5 ud af 5 - anså DUBAL ikke som et problem, da man var repræsenteret i alle 5 regioner. Landsforeningen valgte derfor ikke at søge om dispensation inden 1. marts 2017, og ansøgte derfor heller ikke om tilskud efter overgangsbestemmelserne. På tidspunktet for ansøgningen om dispensation var man i DUBALs hovedbestyrelse af den overbevisning, at man levede op til alle de nye kriterier, hvilket også var revisorernes overbevisning efter forespørgsler hos bestyrelsen. Det var først i april, da revisorerne udarbejdede årsregnskabet til godkendelse på DUBALs landsmøde, at de blev opmærksomme på, at medlemmerne i Circo ikke havde indbetalt kontingent, og de heller ikke havde afholdt generalforsamling for året. 

Revisor har fremhævet, at i det ansøgningsmateriale, som blev indsendt til DUF 1. juni 2017 i forbindelse med ansøgning om driftstilskud via tipsmidlerne for 2017, er der givet meget klart udtryk for, at der desværre er sket en fejl i forbindelse med dispensation. Havde DUBAL indsendt anmodning om dispensation, var den med stor sandsynlighed blevet anerkendt, da DUBAL har to B-medlemsklubber på Sjælland, ligesom man derudover havde lokalafdelingen Circo som A-medlem, der i 2017 desværre ikke opfyldte alle krav.

 

DUFs anbringender:

DUF er ved brev af 11. januar 2018 kommet med sine bemærkninger til klagen. DUFs afslag af 10. november 2017 indeholder flere delafgørelser. Den indeholder således både et afslag på ansøgningen under reglerne for individuelle medlemmer og selvstændige lokalforeninger (iht. §§ 10 og 11), et afslag på et driftstilskud under de mere lempelige regler for øvrige landsorganisationer (iht. §§ 13-15) samt et afslag på at dispensere fra fristen for at søge godkendelse af en overgangsordning (iht. § 46) den 1. marts 2017. 

DUBAL har fået afslag, fordi organisationen ikke har levet op til det grundlæggende krav om at være landsdækkende, idet der ikke har været lokalt arbejde i overensstemmelse med DUFs definitioner heraf i alle de fem danske regioner. 

DUF har i forbindelse med vedtagelsen af de nye tilskudsregler flyttet fristen for at søge dispensation (efter § 47) eller godkendelse af en overgangsordning (efter § 46) fra det oprindelige forslag 1. november 2016 til 1. marts 2017 for, at organisationerne kunne få tid efter årsafslutningen til at undersøge om medlemmer og lokalforeninger mv. levede op til alle nye krav og kriterier. DUBAL henvendte sig først ultimo maj til DUFs sekretariat. 

DUF har vurderet, at DUBAL har haft en rimelig mulighed for inden for reglerne at afdække de vitale interne forhold om. bl.a. Circos og de øvrige lokalforeningers overholdelse af formalia. Når DUBAL ikke har gjort dette mere tilbundsgående, er der tale om et valg, som organisationen har truffet, ligesom organisationen øjensynligt har valgt at fortsætte driften af organisationen uden justeringer eller budgettilpasninger, selvom DUBAL i hvert fald siden maj 2017 har været klar over det alvorlige i situationen. 

DUF har vurderet, at der i Circo ej heller ud fra en konkret vurdering har været regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter i henhold til DUFs regler herfor. Afholdelse af generalforsamling efter vedtægterne og opkrævning af de fastsatte kontingenter er vigtige aspekter i relation til en forenings virke. Det efterfølgende igangsatte arbejde med vedtægtsændringer har ikke betydning for klagen. 

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, § 46 om godtgørelse efter overgangsordningen.

 § 46, stk. 1, har følgende indhold:

”Organisationer, der har modtaget driftstilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 i minimum et ud af tre år forud for ansøgningsåret 2017, og som ved ansøgningsfristerne i 2017 og 2018 ikke kan opfylde alle krav, jf. nærværende bekendtgørelses kapitel 2, er i 2017 og 2018 berettigede til at modtage et skønsmæssigt tilskud i henhold til de gældende skønsrammer, jf. § 36. Det er en forudsætning, at organisationen i perioden 1. november 2016 til 1. marts 2017 henvender sig til DUF og gør opmærksom på, hvilke krav der ikke kan opfyldes, og fremlægger en udviklingsplan for, hvordan organisationen senest ifm. ansøgningen i 2019 vil kunne leve op til de almindelige kriterier, jf. kapitel 2, til DUFs godkendelse. DUF tilstræber så vidt muligt at behandle udviklingsplanerne løbende.”

§ 47 har følgende indhold:

”§ 47. DUF kan i særlige tilfælde, med Tipsungdomsnævnets samtykke, i overgangsperioden ifm. ansøgninger i 2017 og 2018 dispensere fra enkelte nye tilskudskriterier for organisationer, der ikke kan opfylde disse. En motiveret dispensationsansøgning skal i perioden 1. november 2016 til 1. marts 2017 indsendes til DUF sammen med en udviklingsplan for, hvordan organisationen senest ifm. ansøgningen i 2019 vil kunne leve op til de almindelige kriterier, jf. kapitel 2. DUF tilstræber så vidt muligt at behandle dispensationsansøgninger og udviklingsplaner løbende.”

  

Begrundelse

Tipsungdomsnævnet finder, at Dubal.dk på ansøgningstidspunktet ikke opfyldte betingelserne om at være en landsdækkende organisation, hvilket er et grundlæggende kriterie for at modtage driftstilskud. 

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 10. november 2017. 

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne 

 

Linda Nielsen

Formand