Klage 210 – Klage over DUFs reduktion i bevilling af driftstilskud

Foreningen for Unge Nydanskere

Smallegade 47, 1.

2000 Frederiksberg

 

12. marts 2018

 

Klage 210 – Klage over DUFs reduktion i bevilling af driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har 12. marts 2018 behandlet Foreningen for Unge Nydanskeres klage af den 4. december 2017 over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om afslag på indslusningstilskud i henhold til tilskudsbekendtgørelsens kap. 3.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 10. november 2017.

 

Sagsfremstilling

Foreningen for Unge Nydanskere (FUN) har ved ansøgning af 30. juni 2017 ansøgt om driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, jf. bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 (Tilskudsbekendtgørelsen), kap. 3, der bl.a. vedrører indslusningstilskud.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har 10. november 2017 behandlet sagen og truffet afgørelse om at give FUN afslag på ansøgningen.

 

FUNs anbringender:

FUN har ved brev af 4. december 2017 klaget over DUFs afgørelse og i den forbindelse fremført følgende til støtte for klagen.

FUN har noteret sig, at DUF ikke har fundet det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at FUN har levedygtighed, og at FUN inden for en kort årrække vil kunne opfylde de ordinære krav for at modtage driftstilskud.

FUN har heroverfor fremhævet, at det ikke er rimeligt at udelukke indslusningstilskud på denne baggrund, da FUN ser mange potentielle nye foreninger og medlemmer i FUNs organisation fremover. FUN har brugt meget tid på at opbygge relationer og afholde orienteringsmøder for potentielle nye medlemmer. DUFs indslusningstilskud skulle netop bruges til at tage næste skridt med at organisere disse potentielle medlemmer.

FUN har også noteret sig, at DUF i sin afgørelse har fremhævet, at der ved vurderingen navnlig er lagt vægt på, at FUNs medlemsudvikling nærmest har været stillestående det seneste år, og at FUN har haft tilbagegang i antallet af lokalforeninger siden 2015 på trods af, at FUN har haft driftsmidler til rådighed qua projektindtægter og tilskud fra KTI ligesom der af FUN har været afholdt udgifter til løn og til projekter. 

FUN har heroverfor fremhævet, at det er korrekt, at FUN har haft projektindtægter og at der blev udbetalt løn i 2016 og 2017. Der har imidlertid ikke fra FUNs side været fokus på at oprette flere lokalforeninger eller at øge medlemstallet. Fokus har derimod været at komme i kontakt med flere grupper, primært flygtningegrupper, bl.a. ved lektiehjælp, orientering om foreningsdannelser, og information til forældre, som tidligere er ankommet som FN-kvoteflygtninge eller flygtninge i den aktuelle flygtningekrise osv. De modtagne projektmidler er således ikke anvendt til drift. 

FUN har også fremhævet, at en del af grundene til, at FUN har fået færre medlemmer skyldes, at organisationen ikke kan give fuld støtte til dannelse af lokalforeninger. Dette skyldes, at FUN ikke har penge, som frit kan afsættes til at understøtte landsorganisationens og lokal foreningers arbejde. Foreninger, der har eksisteret i mange år kan klare sig med begrænset støtte, mens nye foreninger har brug for fuld opbakning for at komme godt i gang.

 

DUFs anbringender:

DUF er ved brev af 11. januar 2018 kommet med sine bemærkninger til klagen. DUF har fremhævet, at FUN har eksisteret siden 2006 og fik opstartstilskud (det nuværende indslusningstilskud) fra DUF under de tidligere regler i 2007 og 2008. 

DUF fremhæver endvidere, at FUN endnu ikke har formået at opbygge en tilstrækkelig medlemsbase til at kunne modtage ordinært driftstilskud fra DUF. FUN fik afslag på ansøgning om indslusningstilskud i september 2016, og FUN har ikke i den mellemliggende periode præsenteret en fremgang, der i tilstrækkelig grad berettiger til en positiv vurdering af FUNs tilskudsmuligheder i DUF regi. 

I forhold til FUNs bemærkning om, at DUFs afslag er urimeligt, har DUF anført, at der er fuld forståelse for målgruppens og medlemmernes situation og at bestyrelsens frivillige arbejde mv. er prisværdigt. FUN skal dog behandles på de samme vilkår som øvrige organisationer, og i den forbindelse er der tale om en samlet helhedsvurdering som DUF ikke på grundlag af den fremsendte klage finder anledning til at ændre. 

DUF har også anført, at DUF vil foretage en ny vurdering af FUN i forhold til ordinært driftstilskud inden for en kortere årrække, såfremt FUN søger indslusningstilskud igen ved ansøgningsfristen 1. juni 2018. I sagens natur vil FUNs mulighed for tilskud blive forbedret, såfremt FUN kan præsentere en fremgang i antallet af medlemmer og lokalforeninger samt give indtryk af en mere velkonsolideret og levedygtig organisation med et velfunderet og levende medlemsdemokrati og en tydeligere aktivitetsbase og eksistensberettigelse både på lokalt og nationalt niveau. 

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, kap 3. om indslusningstilskud.

§ 23, stk. 1, har følgende indhold:

”Tilskud i henhold til dette kapitel kan gives til landsorganisationer, der ikke har modtaget ordinært driftstilskud fra DUF de seneste tre år forud for den første ansøgning om indslusningstilskud. Tildelingen sker på baggrund af en vurdering af organisationernes levedygtighed og muligheder for, inden for en kort årrække, at kunne opfylde kravene for at kunne opnå driftstilskud i henhold til kapitel 2. Organisationerne kan tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de til enhver tid gældende skønsrammer, jf. § 36.” 

§ 23, stk. 4 og 5, har følgende indhold:

Stk. 4. Hvis organisationen har modtaget indslusningstilskud to gange, skal organisationen leve op til følgende kriterier for at kunne søge indslusningstilskud igen: 

  1. Organisationen skal leve op til samtlige de generelle kriterier, jf. § 2, undtaget § 2, stk. 1, nr. 1 og 2.
  2. Organisationen skal have etableret mindst seks lokalforeninger, kollektive medlemmer eller lokalt baseret arbejde, heraf minimum én i hver af de fem danske regioner. De lokalforeninger, kollektive medlemmer eller lokalt baseret arbejde, der har indgået i ansøgningen, jf. stk. 3, nr. 2, skal have haft regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for lokalforeningens medlemmer i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter.
  3. Organisationen skal have mindst 400 medlemmer eller deltagere under 30 år.
  4. Organisationen skal have en klar organiseringsform, jf. § 6.
  5. Organisationen skal fremlægge en klar udviklingsplan for, hvordan og hvornår man forventer at kunne søge driftstilskud i henhold til kapitel 2.
  6. Der skal fremlægges et revideret årsregnskab samt en revideret opgørelse af antallet af medlemmer og lokalforeninger/lokalt arbejde.

Stk. 5. En organisation kan modtage indslusningstilskud i henhold til kapitel 3 op til tre gange.

 

Begrundelse

Tipsungdomsnævnet tilslutter sig DUFs begrundelse for den foretagne reduktion af bevillingen af driftstilskud for FUN.

Tipsungdomsnævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret, at de allerede ydede indslusningstilskud har haft effekt på medlemstallet. I lyset af, at der således ikke er sket en stigning i medlemstallet, eller at sådan stigning kan forventes, har Tipsungdomsnævnet således ikke fundet grundlag for at tilsidesætte det af DUF foretagne skøn.

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 4. december 2017.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne

 

Linda Nielsen

Formand