Klage 209 – Klage over DUFs gruppering af Israelsmissionens Unge i gruppe c

Israelmissionens Unge

Torvet, Katrinebjergvej 75

8200 Aarhus N

 

30. maj 2018

 

Klage 209 – Klage over DUFs gruppering af Israelsmissionens Unge i gruppe c

Tipsungdomsnævnet har 30. maj 2018 behandlet Israelsmissionens Unges klage af 27. november 2017 over Dansk Ungdoms Fællesråds placering af organisationen i gruppe c, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 19.  

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om grupperingen af 9. november 2017.

 

Sagsfremstilling

Som følge af den nye tilskudsmodel, jf. bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, har Dansk Ungdoms Fællesråd indplaceret organisationerne i forskellige grupperinger, jf. bekendtgørelsens § 16.

DUF har 28. november 2016 truffet foreløbig afgørelse om, at placere Israelmissionens Unge (IMU) i gruppe c. Eftersom IMU ikke er fremkommet med indsigelser over for grupperingen inden for tidsfristen, har DUF 9. november 2017 truffet endelig afgørelse om indplaceringen af IMU i gruppe c.

 

IMUs anbringender:

IMU har ved brev af 27. november 2017 klaget over DUFs afgørelse om at indplacere IMU i gruppe c, og har i den forbindelse fremført følgende til støtte for klagen. 

IMU har anført, at organisationen er blevet placeret i gruppe c sammen med sociale og humanitære ungdomsorganisationer, og ikke i gruppe b sammen med religiøse ungdomsorganisationer, hvor IMU mener, at de hører til. 

IMU er opmærksom på, at denne klage kommer sent i forhold til den gennemførte proces og at IMU har haft mulighed for at gøre indsigelse mod DUFs forhåndstilkendegivelse. Årsagen til den manglende reaktion skal findes i en større udskiftning i medarbejderstaben. 

IMU undrer sig over organisationens indplacering, idet de ved en sammenligning med de øvrige organisationers formål og måde at arbejde på, klart tilhører gruppe b – og ikke gruppe c. IMU har fremhævet, at formålsbestemmelsen ikke bør anvendes til, at kategorisere DUFs medlemsorganisationer, da det ikke defineres mere præcist, hvad der menes med et ’afgrænset sagsområde’. IMU har i forlængelse heraf anført, at organisationens arbejde ikke er væsentligt mere afgrænset end en lang række af de øvrige medlemsorganisationer, der er blevet placeret i gruppe b. 

IMUs aktiviteter retter sig primært mod egne medlemmer, og har fokus på at give medlemmerne muligheder for at udvikle sig, tilegne sig kompetencer og ny viden, som sætter medlemmerne i stand til at være aktive medlemmer og være med til at fremme foreningens formål. IMUs arrangementer er alle - både på lokalt plan og på landsplan - først og fremmest rettet mod egne medlemmer, men er også åbne for andre. 

Organisationens volontørprogram og studietur er ligeledes arrangeret for medlemmer med det formål at give medlemmerne redskaber og viden, der sætter dem i stand til at være aktive i organisationen og give dem nye kompetencer i forhold til at kunne bidrage aktivt til IMUs overordnede formål. IMU har i korrespondancen vedhæftet en gennemgang af sine lokalforeningsaktiviteter for at understrege disses undervisende karakter og for at underbygge, at aktiviteterne ikke er rettet mod målgrupper uden for foreningens medlemsgruppe. 

IMU ser sig selv som en ”lille forening”, der først og fremmest har fokus på egne medlemmer og aktiviteter, der skal uddanne medlemmerne så de kan bidrage til IMUs overordnede formål. IMU har således svært ved at genkende sig selv som en organisation, der først og fremmest arbejder med at forbedre og ændre forhold uden for medlemskredsen. Det er også i dette lys, at organisationens formålsparagraf skal forstås.

 

DUFs anbringender:

DUF er ved brev af 11. januar 2018 fremkommet med sine bemærkninger til klagen. DUF har noteret, at IMU ikke har gjort indsigelse mod placeringen i gruppe c i perioden november 2016 - juni 2017, idet der da havde været mulighed for en mere åben dialog mellem DUF og IMU. DUF har fastholdt, at IMU er korrekt indplaceret. 

DUF har henvist til, at det er de underliggende definitionsparametre i §§ 17-21, der ligger til grund for den samlede helhedsvurdering ved indplaceringen og ikke de respektive grupperingsoverskrifter. Af § 19, stk. 3, fremgår det, at det er et væsentlig kendetegn for organisationer i gruppe c, at disse ofte arbejder med et nærmere afgrænset sagsområde. DUF har særligt lagt vægt på at IMU arbejder med ”Israelmissionen”. IMUs formål fremgår af organisationens vedtægter: 

”2.a. Foreningen har til formål på Den Danske Evangelisk-Lutherske Folkekirkes grund at give Danmarks unge vision for og kærlighed til kirkens mission blandt det jødiske folk. 

2.b. Foreningen støtter alle bestræbelser på at integrere mission i det kirkelige ungdomsarbejde ved konkrete tilbud om materialer, projekter og personlig medvirken ved kurser m.v. samt på at formidle inspiration og kontakt fra missionsarbejdet blandt jøder til kirken herhjemme.” 

På baggrund heraf er vurderingen, at IMUs formål i høj grad peger mod målgrupper uden for medlemsskaren. De aktiviteter, der primært er foreningsinterne og medlemsrettede er i overvejende grad rettet mod at udvikle medlemmernes kompetencer, så de bliver bedre rustet til netop at udmønte formålet, herunder de udadvendte aktiviteter. 

Det anerkendes, at IMUs aktiviteter giver medlemmerne redskaber, viden og kompetencer mv., hvilket dog også en grundlæggende forudsætning for, at organisationen overhovedet kan modtage tilskud, jf. bl.a. tilskudsbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 9. Dette er dog ikke et selvstændigt argument for en indplacering i gruppe b, hvor medlemskabet jf. § 18, stk. 1, nr. 2 og 3, indtager en mere central rolle end det typisk er tilfældet i gruppe c.

 

 Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte § 19 om gruppe c. 

§ 19 har følgende indhold:

§ 19. Organisationer i gruppe c er kendetegnet ved følgende:

1) Formål og aktiviteter tager i overvejende grad afsæt i et samlet livs- eller verdenssyn, forstået på den måde, at:

a) Den bærende idé er tydeligt retningsgivende for fællesskabet og organisationens virke.

b) Den bærende idé afgrænser i høj grad både medlemsskare og organisation fra andre idébaserede fællesskaber (hvilket ikke er det samme som at der ikke kan være slægtskab eller værdisammenfald mellem to idébaserede organisationer).

c) Organisationens aktiviteter kan udskiftes og udvikles, så de til enhver tid understøtter den samlende idé bedst muligt.

2) Aktiviteterne sigter i overvejende grad på at engagere og inddrage og/eller forbedre forhold, vilkår og muligheder for målgrupper uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer/deltagere med demokratisk indflydelse i organisationen.

3) Organisationen arbejder ofte med et nærmere afgrænset sagsområde.

 

Begrundelse

Tipsungdomsnævnet finder, at Israelmissionens Unge arbejder med et afgrænset sagsområde med et formål, der i hvert fald i væsentlig grad sigter mod målgrupper uden for organisationens medlemmer. På denne baggrund finder Tipsungdomsnævnet ikke anledning til at tilsidesætte Dansk Ungdoms Fællesråds indplacering af Israelmissionens Unge i gruppe c. 

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 9. november 2017.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  

Med venlig hilsen

på Tipsungdomsnævnets vegne

  

Linda Nielsen

Formand