Klage 207 – Klage over DUFs afslag på international refusion

Konservativ Ungdoms Landsorganisation
Allégade 24A, 1.sal
2000 Frederiksberg

13. maj 2016

Klage 207 – Klage over DUFs afslag på international refusion

Tipsungdomsnævnet har 18. april 2016 behandlet Konservativ Ungdoms klage af 30. no-vember 2015 over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om afslag på refusion af udgifter til Konservativ Ungdoms studietur til Budapest i august 2014.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af
2. november 2015.

Sagsfremstilling

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har ved brev af 2. november 2015 bevilliget et drifts-tilskud til Konservativ Ungdom (KU) i henhold til ansøgning på 1.888.000 kr., jf. be-kendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 (Tilskudsbekendtgørelsen).

Det fremgår, at DUF har bevilliget delvist tilskud i henhold til ansøgning, idet der ikke er ydet refusion for udgifter for afholdt studietur. Der fremgår følgende begrundelse:

”DUF har trukket 105.751 kr. fra de internationale udgifter i forbindelse med den ansøgte studietur til Budapest. DUF vurderer ikke, at indholdet af studieturen lever op til kravet om, at kulturmødet mellem mennesker af for-skellige nationaliteter er gennemgående og dominerende, hvilket er et krav for at kunne opnå refusion, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 15, stk. 1. Ved vurderingen har DUF særligt lagt vægt på, at der ifølge det oplyste er tale om et i så overvejende grad turistpræget program, hvor museumsbesøg, sightseeing, byvandring, flodsejlads, besøg i termalbade samt vinsmagning er af et sådant omfang i det samlede program, at det ikke ligger inden for formålet med den internationale refusion af støtte til en sådan tur. Formålet med den internationale refusion er således grundlæggende at støtte lands-organisationers formålsbestemte internationale aktiviteter, hvilket ikke i til-strækkelig grad vurderes at have været tilfældet med den ansøgte studietur.”

KU har ved brev af 30. november 2015 klaget over DUFs afslag på refusion af udgifter til internationale aktiviteter, jf. Tilskudsbekendtgørelsens § 15, stk. 1. Det er KUs opfattelse, at studieturen lever op til kravene anført i § 15, stk. 1, og at DUF med sit afslag på refu-sion bryder en præcedens på området for de internationale studieture. KU har fremhævet, at KU ved behandlingen af ansøgningen ikke er blevet kontaktet med henblik på en ud-dybelse af studieturens program.

Om selve studieturen har KU anført, at 50 deltagere var i Budapest for at få en bredere forståelse af kulturen i Ungarn, herunder den politiske virkelighed, erhvervskulturen, de historiske særpræg og kultur i dens nuværende daglige form blandt unge mennesker. Pro-grammet skulle underbygge uddannelsen og dannelsen af unge samfundsengagerede men-neskers forståelse for den kultur, der opleves i et centraleuropæisk land og den udvikling, som i øjeblikket foregår i regionen.

Programmet levede op til KUs formålsbestemte internationale aktiviteter via de politiske, erhvervsmæssige og demokratiske programpunkter. KU har nærmere redegjort for pro-grammets elementer. Det er fremført, at KUs medlemmer består af både unge politikere, men også unge iværksættere og meningsdannende personer, som går op i sammenkob-lingen mellem historie, kultur, erhverv og deraf politiske systemer.

I forhold til bemærkningen om præcedens har KU anført, at programsammensætningen for studieturen 2014 ikke var tilfældig, men byggede på mange års erfaring med studie-ture. KU har anført, at KU i mange år har arrangeret studieture til forskellige europæiske destinationer. KUs procedurer for, hvordan der arrangeres studieture i forhold til formål, program, planlægning, udførelse mv., har ikke ændret form i de sidste mange år. KU har altid indleveret beskrivelser af internationale arrangementer, hvor der åbent og ærligt er redegjort for og forklaret, hvordan KU har disponeret over der midler, som der søges om. Programbeskrivelsen er blevet afleveret frivilligt, og er ikke et formelt krav.

DUF har således modtaget KUs beskrivelser af studieture, og har ikke tidligere påtalt eller kommenteret på indhold, programudførelse eller lignende. KU har derfor været af den overbevisning, at KUs studieture har holdt sig inden for de rammer, som DUF har opsat, da DUF aldrig har påtalt, kommenteret, irettesat eller rådgivet om andet. KU har derfor oplevet afslaget som et ”lyn fra en skyfri himmel”, da KU ikke er blevet gjort opmærk-som på, at DUF havde ændret procedure for, hvilke kriterier, der lægges vægt på i forhold til ansøgning og tipsmidler til internationale aktiviteter.

DUF er ved brev af 22. december 2015 kommet med sine bemærkninger til KUs klage. DUF fremhæver, at KU ikke er fremkommet med væsentlige nye oplysninger i sagen, og DUF finder således ikke anledning til at genbehandle sagen.

DUF har noteret sig, at KU i sin klage har beskrevet de enkelte programpunkter på en an-den måde end hidtil. DUF kan fx konstatere at den guidede rundtur i parlamentet samt be-søget på museet Terrorens Hus beskrives som henholdsvis oplæg og debat med en un-garsk delegation og debat med en ungarer. DUF vurderer dog ikke, at det ville have ført til en anden afgørelse, hvis det materiale, der er fremsendt sammen med klagen, var blevet fremsendt som led i sagsbehandlingen.

DUF anerkender fortsat, at studieturen ganske givet har lært deltagerne en del om Ungarn både med hensyn til kultur, politik og historie, men er stadig af den holdning, at kriteri-erne i § 15 ikke er opfyldt, da et ”kulturmøde mellem den danske og ungarske kultur” ikke i sig selv er tilstrækkeligt. Det er afgørende, at der er tale om aktiviteter, som bringer mennesker af forskellige nationaliteter sammen. Få internationale deltagere gør ikke au-tomatisk et arrangement til et internationalt arrangement. En rundvisning af en guide, som besvarer eventuelle spørgsmål, kan ikke nødvendigvis tillægges nogen særlig positiv vægt ved vurdering af om der skal ske refusion.

DUF foretager en konkret vurdering af den enkelte sag med henblik på at vurdere om kulturmødet har været gennemgående og dominerende. I den foreliggende sag har DUF vurderet, at ”… museumsbesøg, sightseeing, byvandring, flodsejlads, besøg i termalbade samt vinsmagning er af et sådant omfang i det samlede program, at det ikke ligger inden for formålet med den internationale refusion af støtte til en sådan tur”. Der er tale om en helhedsvurdering af den forholdsmæssige fordeling mellem aktivitetstyper.

DUF har anført, at der under sagsbehandlingen ikke var behov for en særlig dialog med KU. KU havde ved ansøgningen vedlagt en fyldig beskrivelse af studieturens forløb, som blev gentaget og bekræftet i forbindelse med den henvendelse, som skete i juli 2015. DUF har fundet sagen tilstrækkeligt oplyst til at træffe afgørelse. I øvrigt stiller DUFs tipsadmi-nistration ikke spørgsmål som led i sagsbehandlingen, medmindre at DUF har en klar an-ledning hertil.

I forhold til spørgsmålet om præcedens anerkender DUF, at programmerne for KUs stu-dieture har fulgt den samme overordnede opskrift, men DUF fastholder også, at der på den for denne klage relevante studietur var et sådant omfang af aktiviteter, der ikke er om-fattet af Tilskudsbekendtgørelsen § 15, at DUFs afslag hverken er usagligt eller udtryk for, at DUF har fastlagt en ny praksis.

KU er ved brev af 21. januar 2016 kommet med sine yderligere bemærkninger. KU er af den opfattelse, at de oplysninger, som er indeholdt i klagen bør medføre, at de afholdte udgifter i hvert fald nu er refusionsberettigede, da programmet fremviser et dominerende kulturmøde mellem mennesker af forskellige nationaliteter. Det er således KUs holdning, at programmet lever op til retten til refusion, dette uanset hvordan programmet er for-muleret af frivillige KU’ere både i ansøgningsproces og andre led af sagen – alt andet er en form for ordkløveri.

Det er KUs opfattelse, at DUFs svar på KUs spørgsmål til den afslåede ansøgning har væ-ret begrænset og uhjælpsomt, hvilket også er baggrunden for klagen. Det spørgsmål, som DUF stillede i juni 2015 var formuleret på en uklar måde og den efterfølgende korre-spondance, hvor der ikke af DUF er givet en klar begrundelse for, hvorfor ansøgningen er afvist, giver et indtryk af, at afgørelsen er skønsmæssig forkert.

KU har i øvrigt anført, at den for denne klage relevante ansøgning ikke adskiller sig fra, hvordan en række af de andre ungdomsforeningers internationale tilskud bevilliges. KU har henvist til en række programmer for internationale studieture afholdt af andre ung-domspartier.

DUF har ved brev af 8. februar 2016 kommet med sine afsluttende bemærkninger. DUF har anført, at DUF alene stiller spørgsmål i forbindelse med sagsbehandlingen, hvis det har potentiel relevans for sagens afgørelse. Det er beklageligt, hvis KU har misforstået hensigten med spørgsmålet fra 25. juni 2015, men dette vurderes ikke at have haft negativ indvirkning på KUs stilling i sagen. Tilsvarende finder DUF ikke, at sagens efterspil med møder og korrespondance har nogen relevans for sagen.

For så vidt angår DUFs praksis og konsistens forudsætter DUF, at hver ansøger foretager en grundig egen- og revisorkontrol i henhold til Tilskudsbekendtgørelsen. DUFs alminde-lige sagsbehandling består dog for alle organisationers ansøgninger i, at alle de indsendte dokumenter gennemlæses grundigt, og hvis der er anledning til det, stilles der opfølgende spørgsmål til organisationen. De centrale spørgsmål bliver herefter forelagt Tipsudvalget til afgørelse. Der bliver sagsbehandlet og truffet afgørelse på baggrund af de samme reg-ler og principper for alle organisationer.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, kap. 2, om internationale udgifter.

§ 15, stk. 1 har følgende indhold:

”Der ydes et tilskud på 75 pct. af nettoudgifterne til landsorganisationernes inter-nationale aktiviteter, jf. stk. 2-6. Ved internationale aktiviteter forstås arrangementer, hvor kulturmødet mellem mennesker af forskellige nationaliteter er gennemgående og dominerende. Tilskuddet til den internationale virksomhed kan højst udgøre 25 pct. af det samlede lokalforenings- og medlemstilskud. Det er en forudsætning, at det er landsorganisationen, som afgør, om udgiften skal afholdes, og at udgiften afholdes af landsorganisationen.”

Begrundelse
Tipsungdomsnævnet tilslutter sig Dansk Ungdoms Fællesråds begrundelse for afslag på at yde refusion af internationale udgifter til studietur i august 2014 til Budapest.

Tipsungdomsnævnet har i sin afgørelse således ikke fundet grundlag for at tilsidesætte det af DUF foretagne skøn, hvor det er vurderet, at kulturmødet mellem mennesker af forskel-lige nationaliteter i henhold til det afholdte program og de afgivne oplysninger ikke er til-strækkeligt gennemgående og dominerende.

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af 2. novem-ber 2015 om afslag på refusion af 105.751 kr. for afholdte internationale udgifter i for-bindelse med studietur til Budapest.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen
På Tipsungdomsnævnets vegne

Hanne Bech Hansen
Formand