Klage 202 – Klage over afslag på driftstilskud

Internationalt Forum
Griffenfeldsgade 41
2200 København N

København, den 23. oktober 2014

Vedr.: Klage 202 – Klage over afslag på driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har på sit møde den 21. oktober 2014 behandlet Internationalt Forums klage modtaget af Tipsungdomsnævnet den 1. ok´tober 2014 vedrørende DUFs afslag på bevilling af driftstilskud.

Tipsungdomsnævnet besluttede at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds beslutning af den 2. september 2014.

Sagsfremstilling

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har i afgørelse af den 2. september 2014 meddelt Internationalt Forum (IF) afslag på organisationens an-søgning om driftstilskud.

DUF har begrundet sin afgørelse som følger:

”DUF har vurderet, at omfanget af medlemsrettede aktiviteter i lokal-foreningerne i Aalborg i 2013 har været så lavt, at det ikke lever op til kravet om regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter, jf. tilskudsbe-kendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 4. I har herefter ikke tilstrækkeligt med lokalforeninger, jf. bekendtgørelsens § 11, nr. 1 og er derfor ikke til-skudsberettiget.”

Endvidere anfører DUF, at DUF særligt har lagt vægt på, at IF ”ikke har kunnet dokumentere eller sandsynliggøre at møderne i migrationsgrup-pen, hvor der ifølge det oplyste kun har været to deltagere, i 2013 reelt har været for hele den lokale medlemskreds i Aalborg. De øvrige aktivi-teter i gruppen er ikke af et omfang, der kan siges at have været regel-mæssigt. I den forbindelse gør DUF opmærksom på, at jf. gældende prak-sis kan lokalforeningsrepræsentanters deltagelse i styrelsesmøder, emne-gruppemøder, stormøder og landsmøder i regi af landsorganisationen ikke tælles med som en lokalforeningsaktivitet, idet der lige netop er tale om landsorganisationens og ikke lokalforeningens aktivitet.”

I skrivelsen påpeger DUF over for IF forskellige forhold, der skal være på plads i organisationens lokalforeninger, såfremt organisationen fremad-rettet ønsker at søge tilskud i henhold til tilskudsbekendtgørelsens kap. 2.

I en udateret skrivelse modtaget af Tipsungdomsnævnet den 1. oktober 2014 klager IF over DUFs afslag.

I klagen anfører IF, at organisationen mener, at afslaget hviler på et ”tyndt grundlag” og derfor ønsker ”endnu en behandling af afslaget.”

I mail af den 14. oktober 2014 til Tipsungdomsnævnet fremkommer DUF med sine bemærkninger til IFs klage.

DUF afviser heri, at afslaget hviler på et tyndt grundlag og anfører, at af-slaget ”tværtimod er givet (med) en saglig og uddybende begrundelse for hvorfor lokalforeningen i Aalborg jf. DUFs praksis ikke har haft regel-mæssige formålsbestemte og lokalt iværksatte aktiviteter for og med hele den lokale medlemskreds i 2013. Organisationen har herefter ikke til-strækkeligt med tilskudsberettigede lokalforeninger, jf. tilskudsbekendt-gørelsens § 11, nr. 1 og er derfor ikke tilskudsberettiget. Der er således ikke her tale om en helhedsvurdering af organisationen eller lignende, men en ganske specifik og begrundet vurdering af om organisationen i det hele taget er tilskudsberettiget. Der har således heller ikke som organisa-tionen antyder burde have være tilfældet, været andre muligheder end at give fuldstændigt afslag på dette grundlag.” DUF henviser endvidere til afslagsbrevet af 2. september 2014.

DUF gør endvidere udtrykkeligt opmærksom på, at DUFs bemærkninger i afslagsbrevet til IF vedrørende lokalforeningerne i øvrigt udelukkende er tilføjet og skrevet med henblik på, at organisationen fremadrettet kan age-re på de af DUF påpegede konkrete forhold.

IF har ikke ønsket at fremkomme med yderligere bemærkninger til klagen og DUFs svar herpå.

Retsgrundlag

Tilskudsbekendtgørelsen nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte med efterfølgende ændringer, kap. 2, § 13, stk. 1, nr. 4, jf. § 11, nr. 1, der har følgende ordlyd:

”§ 13. Som lokalforeninger defineres foreninger, der opfylder følgende 4 kriterier:

1) …..
2) ….
3) ….
4) Har regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter.”

”§ 11. For at være tilskudsberettiget efter dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier:
1) Have mindst en lokalforening i mindst 4 af de 5 danske regioner, jf. § 13.”

Begrundelse

Klagen er indgivet rettidigt til Tipsungdomsnævnet, idet den er modtaget på fire ugers dagen efter den 3. september 2014.

Tipsungdomsnævnet har besluttet med den af Dansk Ungdoms Fællesråd givne begrundelse i afgørelsen af den 2. september 2014 og uddybet i skrivelse af den 14. oktober 2014 at stadfæste det meddelte afslag med henvisning til, at organisationen ikke opfylder betingelserne i tilskudsbe-kendtgørelsen § 13, stk. 1, nr. 4, jf. § 11, nr. 1.

Tipsungdomsnævntes afgørelse kan ikke påklage til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen
På Tipsungdomsnævnets vegne:

Hanne Bech Hansen
Formand