Klage 201 – Klage over DUFs bevilling af driftstilskud

Ungdommens Røde Kors
H.C. Ørsteds Vej 47, 4.
1879 Frederiksberg C

15. maj 2014

Vedr.: Klage 201 – Klage over DUFs bevilling af driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har den 6. maj 2014 behandlet Ungdommens Røde Kors’ klage af den 5 marts 2014 over det af Dansk Ungdoms Fællesråd bevilgede driftstilskud på kr. 5.256.452.

Tipsungdomsnævnet besluttede at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråd afgørelse af den 6. februar 2014.

Sagsfremstilling:

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har i henhold til bevillingsskrivelse af den 6. februar 2014 bevilget Ungdommens Røde Kors (URK) et driftstilskud på kr. 5.256.452.

I bevillingsskrivelsen anfører DUF, at DUF har besluttet at nedsættes URKs tilskud med 10% i forhold til det beregnede tilskud i henhold til tilskudsbekendtgørelsens § 16.

DUF begrunder nedsættelsen med, at URKs ”interne procedure til at sikre, at lokalforeningerne reelt lever op til lokalforeningsdefinitionen samt den løbende og efterfølgende egen- samt revisorkontrol af lokalforeningernes støtteberettigelse, jf. (tilskudsbekendtgørelsens) § 13 efter DUFs opfattelse har været så mangelfuld, at DUF har besluttet at nedsætte tilskuddet med 10% ift. det beregnede tilskud.”

I bevillingsskrivelsen redegør DUF meget udførligt den konkrete begrundelse for at reducere tilskuddet med de 10%.

I skrivelse af den 5. marts 2014 klager URK over nedsættelsen af ”driftstilskud med 10% af det beregnede tilskud med henvisning til mangelfuld egen- og revisorkontrol af, om lokalforeningerne lever op til DUFs lokaldefinition.”

URK begrunder blandt andet klagen med følgende forhold:

  • ”URKs egen revisor reviderer hvert år Ungdommens Røde Kors’ regnskab, herunder de oplysninger, vi giver til DUF omkring medlemshåndtering, vores lokalforeninger og internationale udgifter. En systematisk årlig stikprøvekontrol af forholdene har ikke afdækket relevante problemstillinger i vores dokumentation eller procedurer.
  • I 2013 har ovenstående revision været suppleret af en omfattende revision specifikt rettet mod vores medlemshåndtering, vores lokalforeninger og vores internationale udgifter foretaget af DUFs eksterne revisor. Konklusionen i revisors afrapportering har på alle måder bestyrket vores tro på, at vi i al væsentlighed lever op til de krav om aktivitet og dokumentation, DUF stiller til sin medlemsorganisationer ved udbetaling af driftstilskud.
  • På baggrund af en efterfølgende meget omfattende og ressourcekrævende undersøgelse af dokumentation for aktiviteterne i vores lokalforeninger (LUR) har vi måtte trække 10 af vores lokalforeninger ud af vores ansøgningsgrundlag, fordi de efter DUFs opfattelse ikke kan godkendes som lokalforeninger af DUF. Bortset fra én LUR (i Favrskov) kan det konstateres, at alle LUR i samtlige regioner undtagen hovedstadsregionen på alle måder lever op til DUFs krav til lokalforeninger. Der er således tale om en isoleret problemstilling relateret til enkelte af vores lokalforeninger i hovedstadsregionen, som samlet udgør mindre end en tredjedel af alle vores lokalforeninger.”

Endvidere anfører URK, at en nedsættelse på 10% af det samlede driftstilskud ikke ”står i et rimeligt forhold til de mangler, der er konstateret.” og at ”En mangel i den interne kontrol, der kan isoleres til et helt specifikt område, som det er tilfældet, og som heller ikke er konstateret af to eksterne revisioner bør føre til en så stor og generel sanktion, som DUFs tipsudvalg har tildelt Ungdommens Røde Kors.”

Endelig fremhæver URK, at URK tillægger det meget stor vægt, at URK honorere de krav, DUF stiller til sine medlemsorganisationer, ligesom URK bruger rigtig mange ressourcer på at sikre dette.

I brev af den 21. marts 2014 fremkommer DUF med sine bemærkninger til klagen.

Med brevet vedlægger og henviser DUF til hele den meget udførlige mailkorrespondance mellem URK og DUF forud for DUFs afgørelse og bevilling af den 6. februar 2014.

I skrivelsen af den 21. marts 2014 henviser DUF til den detaljerede begrundelse i bevillingsskrivelsen af den 6. februar 2014, ligesom DUF bestrider at den nedsatte bevilling er givet på et uklart grundlag, som anført i URKs klage.Endvidere henviser DUF til den ”meget grundige sagsbehandling forud for DUFs afgørelse, jf. den mellem parterne førte mailkorrespondance.”

Med baggrund heri anfører DUF, ”at sagen er belyst tilstrækkeligt til at træffe den pågældende afgørelse, som DUF finder både korrekt og proportionel”.

I indlægget redegør DUF endvidere nærmer for den udførte revision henholdsvis af URKs revisor og af DUFs revisor, ligesom DUF nærmere redegør for lokalforeningernes økonomi og godkendte regnskaber med henvisning til tilskudsbekendtgørelsens § 13, stk. 1 nr. 3.

Endelig behandler og redegør DUF for størrelsen af nedslaget i bevillingen og henviser til tilskudsbekendtgørelsens § 16, i henhold til hvilken DUF kan nedsætte en organisations tilskud med maksimalt 1/3 i forhold til det samlede tilskud, organisationen ellers kunne være berettiget til i henhold til tilskudsbekendtgørelsens kap. 2 samt takstbilaget. I forbindelse hermed anfører DUF:

” Det konkrete fratræk på 10% (584.050 kr.) er således ikke knyttet særskilt til takstbilagets lokalforeningstilskud, som URK antyder det bør være. DUF kan i den forbindelse ikke tilslutte sig URKs argument om, at det væsentligste enkeltforhold, for beregning af tilskuddet er medlemstallet, såfremt der dermed menes, at de to øvrige tilskudsudløsende faktorer (lokalforeningstallet og de internationale udgifter) ikke er lige så væsentlige. Alle tre faktorer er direkte tilskudsløsende for organisationer der modtager tilskud iht. kapitel 2 og på den baggrund finder DUF de mangelfulde procedurer vedrørende lokalforeningerne stærkt problematiske og et så væsentligt problem, at det berettiger til, at der trækkes en betydelig del af tilskuddet.”

Endvidere anfører DUF, at da det ”er første gang, at DUF opdager væsentlige mangler ved URKs procedurer mv. har DUF fundet det rimeligt og proportionelt at trække organisationen 10% frem for eksempelvis de maksimalt mulige ca. 33,3%.”

I mail og skrivelse af den 11. april 2014 fremkommer URK med supplerende bemærkninger til DUFs skrivelse af den 24. marts 2014.

I indlægget fastholder URK sin klage, ligesom URK uddyber de tidligere anførte bemærkninger i klagen.

I mail af den 30. april 2014 svarer DUF på URKs mail af den 11. april 2014 og anfører følgende:

”Denne sag er dog på mange måder enestående. DUF har derfor været nødsaget til at foretage en konkret vurdering i den enkelte sag og har i den forbindelse fundet det sagligt og proportionelt at trække 10% af det samlede tilskud mod det maksimalt muige på 1/3, jf. den tidligere fremsendte begrundelse.”

Da lokalforeningstallet er direkte tilskudsudløsende finder DUF som fremhævet tidligere de mangelfulde procedurer og kontrol vedrørende lokalforeningerne stærkt problematiske og et så væsentligt problem, at det berettiger til, at der trækkes en ganske betydelig del af tilskuddet.”

Retsgrundlaget:

Bekendtgørelse 2011-06-29 nr. 810 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte kap. 2.

Begrundelse:

Tipsungdomsnævnet kan tilslutte sig den af Dansk Ungdoms Fællesråd givne begrundelse for fastsættelsen af driftstilskuddets størrelse i bevillingsskrivelsen af den 6. februar 2014 uddybet i skrivelserne af den 21. marts 2014 og 11. april 2014.

Tipsungdomsnævnet har derfor besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds bevilling af den 6. februar 2014.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen
På Tipsungdomsnævnets vegne:

Anne Troelsen