Klage 200 – Klage over bevilling af driftstilskud

Dansk Skoleskak

Brolæggerstræde 6, kld.

1211  København K

maj 2014

Vedr.: Klage 200 – Klage over bevilling af driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har på sit møde den 6. maj 2014 behandlet Dansk Skoleskaks klage af den 26. november 2013 vedrørende bevilling af driftstilskud på kr. 465.000.

Tipsungdomsnævnet besluttede at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 30. oktober 2013.

Sagsfremstilling

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har i henhold til bevillingsskrivelse af den 30. oktober 2013 bevilget Dansk Skoleskak (DSS) et driftstilskud på kr. 465.000.

DUF anfører i bevillingen, at DSS har søgt tilskud som samfundsengagerende organi-sation, hvortil DUF oplyser, at DUF anser DSS som en foreningsengagerende organi-sation. DUF fremhæver, at DUFs hovedpointer vedrørende kategoriseringen af DSS som foreningsengagerende blandt andet har været:

 • ”at Dansk Skoleskaks primære aktivitet skak er et uudskifteligt omdrejningspunkt i foreningens virke.
 • at Dansk Skoleskak ikke i væsentligt omfang har andre aktiviteter end det at drive skoleskakklubber samt, at jeres aktiviteter har skak som uudskifteligt omdrejningspunkt.
 • at Dansk Skoleskaks arbejde som sådan ikke er et udtryk for et særligt ideologisk, politisk, religiøst eller lignende menneskesyn eller samfundsopfattelse.
 • DUF har hele tiden fremhævet, at DUF anerkender at jeres aktivitet (skak) har en række positive, afledte effekter til gavn for de mange deltagere. Sådanne effekter kan opnås gennem foreningsaktiviteter af meget varieret karakter og er – sammen med den demokratiske foreningsmæssige organisering, hovedårsagen til, at DUF i det hele taget uddeler tilskud til foreningsengagerende organisationer.
 • DUF har derudover bl.a. fremhævet overfor Tipsungdomsnævnet, at ”(d)et er DUFs opfattelse, at såfremt en aktivitetsbaseret organisation som Dansk Skoleskak skulle blive kategoriseret som værende samfundsengagerende i tilskudsreglernes forstand, så er grundlaget for den eksisterende opdeling i reglerne væk. Der skal således noget fundamentalt og særligt til for at Dansk Skoleskaks kategorisering kan ændres.”

DUF oplyser, at DUF har taget DSS’ ændre formåls- og virkemiddelsbestemmelser og DSS’ begrundelse for – endnu en gang – at søge tilskud som samfundsengagerende til efterretning, men at DUF ikke finder anledning til at omkategorisere DSS fra at være foreningsengagerende. DUF begrunder denne opfattelse som følger: 

 • ”Dansk Skoleskaks altovervejende aktivitet og kerne er skakspil i regi af grundskolerne – at drive skoleskakklubber. Organisationen ville ikke kunne fortsætte uden denne aktivitet.
 • De eksternt finansierede projekter, som landsorganisationen afvikler og som I fremhæver i jeres argumentation for det tydelige samfundsengagement går efter DUFs opfattelse i al væsentlighed også ud på at inkludere flere og i nogle tilfælde udsatte grupper af børn og unge i skoleskakaktiviteter.
 • I de ændrede formåls- og virkemiddelsbeskrivelser oplistes (fortsat) en lang række positive følgevirkninger af skoleskakken. Dette bevirker dog ikke at Dansk Skoleskaks arbejde som sådan er blevet udtryk for et særligt ideologisk, politisk, religiøst eller lignende menneskesyn eller samfundsopfatte4lse. Ej heller synes et særligt menneskesyn eller samfundsopfattelse at være forankret i det lokale arbejde.”

Vedrørende tilskuddets størrelse anfører DUF følgende:

”Ved fastsættelsen af det skønsmæssige beløb har DUF lagt særlig vægt på eventuelle ændringer af forhold nævnt i tilskudsreglernes § 23. DUF har derudover i år været nødt til at sænke tilskudstaksterne og beløbsrammerne med 2,5%, hvilket også har indgået i overvejelserne omkring fastsættelse af jeres skønsmæssige bevilling.

DUF vurderer samlet set ikke, at jeres udvikling i antal kollektive medlemmer samt aktiviteter i år har været af et omfang, der skal have positive tilskudsmæssige konsekvenser ift. sidste år. Da DUF derudover som angivet er blevet nødsaget til at sænke bevillingerne er jeres bevilling ud fra en samlet konkret vurdering en lille smule mindre end sidste år. ”

I skrivelse af den 26. november 2013 klager DSS over bevillingen, der i forhold til 2012 er nedsat med kr. 10.000 til kr. 465.000.

I klagen anfører DSS, at det er organisationens opfattelse ”at DUF ikke tilskriver den fortsatte, markante (kvalitative) udvikling i antal medlemmer tilstrækkelig stor værdi i tilskudsudmålingen. DUF har i den forbindelse støttet sig til en række argumenter, som relaterer sig til DSS’ tidligere ansøgninger. DSS mener ikke, at disse argumenter kan tillægges den samme betydning, da der er sket en række væsentlige ændringer i DSS’ organisation, samfundsengagerende projekter og medlemstal.”

DSS fremhæver i forbindelse hermed, at de væsentligste ændringer blandt andet omfatter følgende:

 1. ”DSS har foretaget en omfangsrig ændring af organisationens vedtægter. Det fremgår således klart af DSS’ nye vedtægter, at skoleskak ikke drejser sig om at få flere til at spille skak på skoler, men derimod handler skoleskak om at forbedre børn og unges generelle trivsel og muligheder i samfundet. Skakspillet er således blot vores middel til at opnå målet om et bedre samfund. Der henvises herved til formåls- og virkemiddelsparagrafferne i vores vedtæger gengivet nedenfor. Det bemærkes desuden, at den tankegang, som fremgår af DSS’ opdaterede vedtægter ikke blot er udtryk for den måde, DSSD opfatter sig selv på, men at den også er udtryk for den måde, DSS’ mange samarbejdspartnere, der som bekendt tæller ministerier, kommuner, ekspert m.v., opfatter DSS på.”
 2. For det andet har DSS med de mange nye projekter i årets ansøgning vist, at vi vedholdende er i stand til at løfte store projekter både som selvstændig organisation, men også med bistand fra ministerier og kommuner. Projekterne har alle det til fælles, at de ikke handler om at skaffe DSS flere medlemmer, som DUF fremfører (andet bullet på side 2), men at der derimod handler om at bidrage til løsningen af centrale problemer i samfundet. DSS mener, at det bør gøre indtryk på DUF og tillægges betydelig vægt, at det ikke kun er DSS, men også ministerier, kommuner, ekspert, politikere m.v., som er af den opfattelse, at skoleskak bidrager til samfundet.
 3. For det tredje er DSS af den opfattelse, at DUF ikke igen i år kan fastholde en opfattelse af, at medlemsudviklingen og udviklingen i samfundsengagerende projekter ikke er tilstrækkelig markant til, at støtteudmålingen bør følge med i samme takt. Som det fremgår af tabellen nedenfor har tilskuddet fra DUF nemlig været på samme niveau siden 2011. Når dette sammenholdes med, at der fra 2011 til 2013 næsten er sket en fordobling af antallet af kollektive medlemmer og næsten en tredobling af antallet af individuelle medlemmer, kan DUFs beslutninger om at fastholde tilskuddet på samme niveau i årene 2011-2013 blot skabe undren.”

Med baggrund i det anførte anfører DSS, at tilskuddet for 2013 bør være på samme nive-au som i 2011 og 2012.

I skrivelse af den 2. april 2014 fastholder DUF det af den 30. oktober 2013 bevilgede driftstilskud.

DUF bestrider på det kraftigste, at der, som DSS anfører ”skulle ligge skjulte kriterier eller hensyn til grund for DUFs afgørelse, som DUF betragter som fuldt ud lovlige.”

Vedrørende kategoriseringen fastholder DUF, at DSS er foreningsengagerende og vedlægger som bilag 1 en af DUF udarbejdet sammenstilling af DSS’ gamle og nye vedtægter vedrørende formåls- og virkemidler.

Vedrørende tilskudsudmålingen anfører DUF, at bevillingen er sket i henhold til tilskudsbekendtgørelsen § 23. Endvidere redegør DUF nærmere herfor.

Endvidere fremhæver DUF, at DUFs takster i 2013 er blevet sænket med 2,5%, hvilket også som angivet i afgørelsen har indgået i overvejelserne omkring fastsættelse af DSS’ og de øvrige organisationers skønsmæssige bevillinger.

I skrivelse af den 24. marts 2014 fremkommer DSS med sine kommentarer til DUFs bemærkninger af den 13. januar 2014.

DSS fastholder og begrunder uddybende, at DSS efter DSS’ opfattelse er en samfundsengagerende organisation. DSS henviser i forbindelse hermed til de nye reviderede vedtægter.

Vedrørende tilskuddets størrelse anfører DSS, at DSS finder, at ”DUFs afgørelse om at sænke tilskuddet til DSS er mærkværdigt og inkonsistent, såfremt skønnet bygger på de parametre, som er nævnt i bekendtgørelsen, og som udgør det juridiske grundlag for DUFs skønsudøvelse. DSS har igen i 2013 oplevet en markant fremgang på de i lovgivningen nævnte parametre. DSS ligger ligeledes højt på nævnte parametre sammenlignet med andre organisationer, som DUF uddeler tilskud til.”

I forbindelse hermed fremhæver DSS, at organisationen fra 2012 til 2013 har haft en nettostigning i antallet af kollektive medlemmer på 21%, at DSS i samme periode har haft en nettostigning i antallet af individuelle aktivitetsmedlemmer på 35%, at DSS nu er repræsenteret i 80 af landets 98 kommuner og at kendskabet til DSS i befolkningen i 2013 er øget markant. Endvidere fremhæver DSS omfanget af de af DSS afholdte aktiviteter på landsplan, DSS’ internationale aktiviteter, DSS’ egenfinansiering m.m.

I mail af den 7. april 2014 oplyser DUF ikke at have yderligere at tilføje.

Retsgrundlaget:

Bekendtgørelse 2011-06-29 nr. 810 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte kap. 4 og særligt § 23, stk. 1, der har følgende indhold:

”Alle tilskudsberettigede organisationer tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de enhver tid gældende takster. Som baggrund for tilskuddets størrelse indgår bl.a. en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktiviteter på landsplan, internationale aktiviteter, egenfinansiering, om organisationen er samfunds- eller foreningsengagerende samt budget og formueforhold”.

Begrundelse:

Tipsungdomsnævnet kan tilslutte sig den af Dansk Ungdoms Fællesråd givne begrundelse for, at Dansk Skoleskak er en foreningsengagerende organisation, ligesom Nævnet kan tilslutte sig fastsættelsen af driftstilskuddets størrelse i bevillingsskrivelsen af den 30. oktober 2013 uddybet i skrivelserne af den 13. januar og 2. april 2014.

Tipsungdomsnævnet har derfor besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds bevilling af den 30. oktober 2013.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

På Tipsungdomsnævnets vegne:

Anne Troelsen