Klage 199 – Klage over kategorisering som foreningsengagerende

Landsforeningen Bifrost

Rådhusstræde 13

1466  København K

København, den 23. oktober 2014  

Vedr.: Klage 199 – Klage over kategorisering som foreningsengagerende

Tipsungdomsnævnet har den 21. oktober 2014 behandlet Landsforeningen Bifrosts foreløbige klage af den 28. november 2013, uddybet i den ende-lige/tilrettet klage i mail af den 3. december 2013, over Dansk Ungdoms Fællesråds kategorisering af Landsforeningen Bifrost som foreningsenga-gerende.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds beslutning, om at Landsforeningen Bifrost kategoriseres som foreningsen-gagerende.

Sagsfremstilling

Landsforeningen Bifrost (Bifrost) har den 31. maj 2013 ansøgt Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) om driftstilskud som samfundsengagerende organisation.

I skrivelse af den 30. oktober 2013 har DUF bevilget Bifrost et driftstil-skud på kr. 535.000 i henhold til Tilskudsbekendtgørelsens kap. 3 – Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlem-skaber. Som det fremgår af bevillingsbrevet, har DUF afgjort, at Bifrost i lighed med tidligere år skal kategoriseres som foreningsengagerende og ikke som samfundsengagerende.

I sin begrundelse for kategoriseringen fremhæver DUF de vurderingsparametre, der ligger til grund for DUFs kategorisering i forbindelse med an-søgninger om driftstilskud:

”Samfundsengagerende organisationer er defineret ved:

  • at organisationen har en demokratisk struktur og gennem et ak-tivtforeningsdemokrati fremmer medlemmernes demokratiforståelse og demokratiske engagement,
  • at medlemmerne gennem deres foreningsengagement opnår en række kompetencer – som ansvarlighed, samarbejdsevner og ledelseserfaring – der udvikler medlemmerne personligt,
  • at organisationen bygger på en overordnet idé, og at organisationens aktiviteter hovedsageligt er et middel til at fremme idéen blandt medlemmerne (alle aktiviteter kan principielt udskiftes),
  • at organisationen bygger på et bredt samfundsengagement, hvilket bl.a. indebærer, at der ikke er tale om snæver interessevaretagelse, eller at organisationen ikke er målrettet en meget afgrænset målgruppe.

Foreningsengagerende organisationer er defineret ved:

  • at organisationen har en demokratisk struktur og gennem et aktivt foreningsdemokrati fremmer medlemmernes demokratiforståelse og demokratiske engagement,
  • at medlemmerne gennem deres foreningsengagement opnår en række kompetencer – som ansvarlighed, samarbejdsevner og ledelseserfaring – der udvikler medlemmerne personligt,
  • at organisationen er aktivitetsbaseret og dermed typisk har en aktivitetstype som omdrejningspunkt og således baserer sit medlemsgrundlag på aktivitetstypen (aktiviteten kan ikke udskiftes),
  • at organisationen umiddelbart arbejder med en afgrænset målgruppe, defineret af et konkret interessefællesskab, fast defineret deltagergruppe eller lignende,
  • at omdrejningspunktet for foreningens aktiviteter hovedsageligt er at udvikle én eller flere konkrete færdigheder hos medlemmerne,
  • at organisationen har samfundsengagerende elementer i sin virk-somhed.”

DUF anfører sin hovedbegrundelse for at kategorisere Bifrost som foreningsengagerende som:

”DUFs hovedbegrundelse for jeres kategorisering som foreningsengage-rende har de senere år været at ”(d)et er efter DUFs opfattelse fortsat sådan, at Bifrosts uudskiftelige aktivitetsmæssige omdrejningspunkt er rollespil, og at vedtægter samt aktiviteter ikke vidner om et sådant grund-læggende menneske- eller samfundssyn, at DUF kan kategorisere jer som værende samfundsengagerende.”

I mail af den 28. november 2013 til Tipsungdomsnævnet klager Bifrost over DUFs afgørelse af, at Bifrost kategoriseres som foreningsengage-rende og ikke som samfundsengagerende.

I klagen påpeger Bifrost særligt følgende:

”I Bifrost har vi nemlig et klart og tydeligt mål; at udvikle børn og unge og gøre dem til hele, kreative og sociale individer. Det gør vi gennem rollespil. Og det er ikke en aktivitet. Det er en metode. Et mindset om man vil. Det dækker over båltænding, tango og vold med gummisværd. Det dækker over krisehåndtering, prædikener og afstemninger. Det dækker over så mange forskellige aktiviteter, at vi er så vant til at kalde rollespil for en aktivitet i sig selv, og vi ikke har set skoven for bare træer. Vi har tænkt i de forkerte baner, men det er slut med det nu. Skoven står klart og tydeligt foran os.”

I klagen anfører Bifrost, at DUF ikke i sin afgørelse har taget stilling hertil.

I klagen fremhæver Bifrost endvidere, at rollespil ”ikke (er) en aktivitet. Det er tusind aktiviteter,” hvorfor Bifrosts ”aktivitet ikke alene KAN skif-tes ud. Den bliver det også. konstant.”. Endvidere anfører Bifrost, at Bi-frost ”har et overordnet menneske- OG samfundssyn.”, og fremhæver i den forbindelse, at medlemmerne lærer at ”refleksive og kreative individer …. at lære medlemmerne noget om sociale konstruktioner og at være med-skabere af deres egne historier.”

Endelig henviser Bifrost til organisationens formål i henhold til vedtæg-terne.

I mail af den 2. december 2013 fremkommer DUF med kommentarer til klagen af den 28. november 2013, hvori DUF oplyser ikke umiddelbart at have nogen substantielle bemærkninger til klagen. I skrivelsen henleder DUF opmærksomheden på de tidligere klagersager, henholdsvis klage nr. 177 og klage nr. 187.

Da DUFs svar af den 2. december 2013 er afgivet, før modtagelsen af Bifrosts tilrettede klage af den 3. december 2013, oplyser DUF Tipsung-domsnævnet, at den tilrettede klage af den 3. december 2013 ikke giver DUF anledning til yderligere bemærkninger.

I mail af den 3. januar 2014 fremkommer Bifrost med bemærkninger til DUFs svar af den 2. december 2013. Bifrost anfører heri, at DUF har ig-noreret og ikke kommenteret Bifrosts to hovedargumenter for at være samfundsengagerende med henvisning til det i klagen anførte.

I mail af den 5. februar 2014 fremkommer DUF med bemærkninger til Bi-frosts indlæg af den 30. januar 2014. DUF henviser heri til sin afgørelse af den 30. oktober 2013 og den der anførte begrundelse for, at Bifrost fortsat skal kategoriseres som foreningsengagerende.

Endvidere fastholder DUF, at ”Bifrost (ikke) kan siges at bygge på en idé eller et grundlæggende menneske- eller samfundssyn, der gennemsyrer hele organisationen og dens arbejde.”

Endvidere fastholder DUF, ”at de positive effekter ved organisationens aktiviteter bl.a. er en af grundene til at man overhovedet kan modtage driftstilskud som foreningsengagerende organisation.”

Herudover anfører DUF, at Bifrost efter DUFs opfattelse ”fortsat ikke (har) sandsynliggjort, at rollespil eller rollespilslignende aktiviteter meningsfyldt vil kunne udskiftes eller fjernes fra organisationens eller lokalforeningernes aktivitetsportefølje, uden at selve grundlaget for landsorganisationens virke dermed også udskiftes eller fjernes helt.”

I mail af den 6. februar 2014 oplyser Bifrost, at Bifrost ønsker at frem-komme med yderligere bemærkninger i anledning af DUFs kommentarer af den 5. februar 2014. På trods af adskillige opfordringer, senest den 30. juli 2014, er Bifrost ikke fremkommet med yderligere bemærkninger eller kommentarer.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 810 af den 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til sam-fundsengagerende og foreningsengagerende organisationer samt retnings-linjer for initiativstøtte kap. 3.

Begrundelse

Tipsungdomsnævnet kan tilslutte sig Dansk Ungdoms Fællesråds be-grundelse i bevillingsskrivelsen af den 30. oktober 2013 samt de uddy-bende bemærkninger i skrivelserne af henholdsvis den 2. december 2013 og den 5. februar 2014 og stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af, at Bifrost skal kategoriseres som foreningsengagerende og ikke som samfundsengagerende.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

På Tipsungdomsnævnets vegne:

Hanne Bech Hansen

Formand