Afgørelse nr. 198, Danske Ungdoms- og Børne-Artisters Landsforening (DUBAL)

AFGØRELSE NR. 198

Danske Ungdoms- og Børne-Artisters

Landsforening (DUBAL)

Skivevej 88

Lindum

7870  Roslev

København, den                                        

18. februar 2014                                      

Tipsungdomsnævnet har den 6. februar 2014 behandlet Danske Ungdoms- og Børne-Artisters Landsforenings klage modtaget den 29. november 2013 over Dansk Ungdoms Fællesråds kategorisering af Danske Ungdoms- og Børne-Artisters Landsforening som foreningsengagerende i forbindelse med Dansk Ungdoms Fællesråds bevilling af den 30. oktober 2013 af driftstilskud til organisationen på kr. 200.000.

Tipsungdomsnævnet besluttede at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 30. oktober 2013.

Sagsfremstilling

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har i henhold til bevillingsskrivelse af den 30. oktober 2013 bevilget Danske Ungdoms- og Børne-Artisters Landsforening (DUBAL) et driftstilskud på kr. 200.000.

I bevillingen oplyser DUF, at DUF har behandlet DUBALs ansøgning om kategorisering som samfundsengagerende og ”afgjort, at I (DUBAL) skal kategoriseres som foreningsengagerende.”

I afgørelsen redegør DUF herefter for ”DUFs kategoriseringsparameter” vedrørende definitionen af samfundsengagerende organisationer og foreningsengagerende organisationer.

Ved vurderingen af DUBALs kategorisering som foreningsengagerende oplyser DUF særligt at have lagt vægt på følgende:

  • ”at DUBALs altovervejende udgangspunkt er kerneaktiviteten artisteri, som er landsorganisationens og lokalforeningernes uudskiftelige omdrejningspunkt,
  • at jeres formål og arbejde som sådan ikke er udtryk for et særligt ideologisk, politisk religiøst eller lignende menneskesyn eller samfundsopfattelse. Ej heller synes et særligt menneskesyn eller samfundsopfattelse at være forankret i det lokale arbejde,
  • at I bl.a. anvender cirkus og artisteri til at fremme integration, øge selvværd og demokratiforståelse mv. og at I således har nogle samfundsengagerende elementer i jeres virksomhed.”

Som følge af kategoriseringen foreningsengagerende er DUBALs ansøgning behandlet i henhold til Tilskudsbekendtgørelsens kap. 3, jf. § 20, i henhold til hvilken bestemmelse DUBAL skønsmæssigt er tildelt et tilskud på kr. 200.000.

DUBAL har i organisationens klage af den 29. november 2013 gjort gældende, at DUBAL bør kategoriseres som en samfundsengagerende organisation.

I klagen har DUBAL med henvisning til den mellem DUF og DUBAL førte korrespondance forud for DUFs afgørelse, fremhævet organisationens formål, som beskrevet i vedtægten, nemlig ”at udvikle børn og unges selvtillid, kreativitet, samarbejdsevner, samt respekt for deres medmennesker.”

DUBAL fremhæver endvidere, at organisationen ”ikke (tager) stillig til politiske, religiøse eller sociale forskelle.” og at ”Samarbejde, god fysisk og psykisk form, kreativ tankegang, selvstændighed, positivt livssyn, verdensborger osv., er nogle af de færdigheder DUBALs medlemmer får ved at arbejde med artistiske udtryksformer, og møde børn og unge fra andre lande, med samme interesse.”

DUBAL bestrider, at organisationen ”kun har samfundsengagerende elementer og ikke er bredt samfundsengagerende”, i hvilken forbindelse DUBAL fremhæver, at DUBAL, udover fokus på integration, også i forbindelse med det internationale samarbejde ”har stor fokus på hvordan artisteri kan bruges som værktøj til løsning af andre sociale problemer.”

Afslutningsvis bemærker DUBAL, at mange af de organisationer, som DUF anerkender som samfundsengagerende organisationer, efter DUBALs opfattelse er sammenlignelige med DUBAL: ”Hvor DUBAL bruger en bred vifte af ”artistiske udtryksformer”, som værktøj, for at nå deres mål, så bruger andre organisationer andre værktøjer.”

I skrivelse af den 13. januar 2014 fastholder DUF kategoriseringen af DUBAL som foreningsengagerende.

DUF henviser ligesom DUBAL til parternes interne korrespondance frem til afgørelsen den 30. oktober 2013, ligesom DUF anfører følgende:

”DUF konstaterer, at DUBAL ikke er enig med DUF men fastholder bl.a., at ”DUBAL’s altovervejende udgangspunkt er kerneaktiviteten artisteri, som er landsorganisationens og lokalforeningernes uudskiftelige omdrejningspunkt.” DUF finder det fortsat ikke sandsynliggjort, at landsorganisationen DUBAL ville have nogen eksistensberettigelse hvis man fjernede aktivitetstypen artisteri eller artistiske udtryksformer.

DUF gør opmærksom på at det netop er de positive effekter ved DUBAL’s arbejde samt den demokratiske læring og dannelse som medlemmerne opnå via deres virke i foreningen, der er hele baggrunden for, at en organisation som DUBAL overhovedet kan modtage tilskud fra DUF. Kategorien ”foreningsengagerende” er således i høj grad etableret bl.a. for at favne organisationer som eksempelvis DUBAL.”

I relation til DUBALs betragtninger om andre samfundsengagerende organisationer anfører DUF:

”Uden at ville gå ind i konkrete sager så fastholder DUF, at forskellen netop er at spejderorganisationer og andre samfundsengagerende organisationer, der modtager tilskud fra DUF bl.a. er defineret ved, at de ”(…) bygger på en overordnet idé, og at (deres) aktiviteter hovedsageligt er et middel til at fremme idéen blandt medlemmerne (alle aktiviteter kan principielt udskiftes)”.”

I mail af den 3. februar 2014 fremkommer DUBAL med kommentarer til DUFs replik.

I indlægget uddyber DUBAL organisationens tidligere fremførte bemærkninger, herunder DUBALs værdigrundlag og indholdet af DUBALs vedtægter.

Endvidere redegør DUBAL for ”socialt cirkus”, som DUBAL også arbejder med, og som ifølge DUBAL ”overordnet dækker over anvendelse af cirkusaktiviteter/cirkuskunst til at aktivere eller behandle mennesker, der på den ene eller anden måde er udfordrede og besidder særlige behov.”

I skrivelse af den 5. februar 2014 kommenterer DUF DUBALs førnævnte indlæg.

I indlægget fastholder DUF ”at DUBAL fortsat ikke overordnet set har sandsynliggjort, at artisteri (af organisationen også kaldet artistiske eller cirkusaktiviteter mv.) meningsfyldt vil kunne udskiftes eller fjernes fra organisationens eller lokalforeningernes aktivitetsportefølje, uden at selve grundlaget for landsorganisationens virke dermed også udskiftes eller fjernes helt.”

Endvidere fastholder DUF, at ”DUBAL’s formål og arbejde som sådan ikke er udtryk for et særligt idélogisk, politisk, religiøst eller lignende menneskesyn eller samfundsopfattelse. Ej heller synes et særligt menneskesyn eller samfundsopfattelse at være forankret i det lokale

arbejde. Dette ændres efter DUFs opfattelse ikke ved, at der sættes yderligere ord på de positive afledte effekter af deltagelse i DUBALs og organisationens internationale samarbejdspartneres aktiviteter.”

I mail af den 5. februar 2014 kommenterer DUBAL kort DUFs indlæg af samme dag.

I mail af den 6. februar 2014 meddeler DUF, at DUF ikke har yderligere bemærkninger til sagen.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse 2011-06-29 nr. 810 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte kap. 3, § 20, der har følgende ordlyd:

”Alle tilskudsberettigede organisationer tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de til enhver tid gældende takster. Som baggrund for tilskuddets størrelse indgår bl.a. en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktiviteter på landsplan, internationale aktiviteter, egenfinansiering samt budget og formueforhold.”

Begrundelse:

Tipsungdomsnævnet kan tilslutte sig de af Dansk Ungdoms Fællesråd i bevillingsskrivelsen af den 30. oktober 2013 anførte begrundelser for, at Danske Ungdoms- og Børne-Artisters Landsforening (DUBAL) kategoriseres som foreningsengagerende, uddybet i skrivelsen af den 13. januar 2014, herunder at Danske Ungdoms- og Børne-Artisters Landsforenings overvejende udgangspunkt er kerneaktiviteten artisteri, som er landsorganisationens og lokalforeningens uudskiftelige omdrejningspunkt.

Tipsungdomsnævnet har derfor besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 30. oktober 2013.


Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

På Tipsungdomsnævnets vegne:

Hanne Bech Hansen

Formand