Klage 191 - klage over bevilling af driftstilskud, Kristeligt Forbund for Studerende

Afgørelse nr. 191 

Kristeligt Forbund for Studerende

Ribevej 71 - Ødsted

7100  Vejle

Vedr.: Klage 191 - klage over bevilling af driftstilskud - DT-5-2012-0040

 

Tipsungdomsnævnet har den 1. februar 2013 behandlet Kristeligt Forbund for Stu-derendes klage over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 31. oktober 2012 vedrørende bevilling af driftstilskud på kr. 595.000.

Tipsungdomsnævnet besluttede at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 31. oktober 2012.

Sagsfremstilling:
Kristeligt Forbund for Studerende (i det følgende kaldet KFS) har søgt om drifts-tilskud i henhold til Tilskudsbekendtgørelsens Kap. 5 Samfunds- eller forenings-engagerende organi-sationer, der ikke opfylder medlems- eller lokalforeningsde-finitionen. Dansk Ungdoms Fæl-lesråd (i det følgende kaldet DUF) har bevilget KFS et driftstilskud på kr. 595.000, der er skønsmæssigt fastsat i henhold til tilskuds-bekendtgørelsens § 27.

I bevillingsskrivelsen af den 31. oktober 2012 anfører DUF, at da ”der ikke har været væsentlige ændringer sammenlignet med sidste ansøgning, er bevillingens størrelse uændret.”.

DUF anfører videre i bevillingsskrivelsen følgende:

”Den eneste væsentlige ændring i disse forhold, som DUF har konstateret, er den positive udvikling i jeres deltager- og lokalgruppetal. DUF har derudover lagt vægt på:

at de lokalgrupper, der indgår i ansøgningen alle har et jpænt niveau af regel-

    mæssige aktiviteter, og
at jeres arbejde er klart samfundsengagerende i DUFs forstand.

Imod at den oplevede stigning skal have bevillingsmæssige konsekvenser taler,

at der er tale om skønnede deltagerantal,
at deltagerne har en løsere tilknytning til organisationen end traditionelle, kon-    
tingentbetalende, registrerede medlemmer, samt
at kravene til hvornår en lokalgruppe defineres som en sådan er lavere end i 
tilskudsreglernes øvrige kapitler.”

I klageskrivelse af den 16. november 2012 gør KFS gældende, at KFS ikke mener, ”at der er belæg for at holde tilskudsbeløbet på status quo ift. 2010-ansøgningen, når KFS har oplevet en væsentlig større udbredelse af organisationen med flere deltagere og flere grupper.”

KFS anfører, at KFS har benyttet et med DUF aftalt optællingsprincip, men ane-rkender, at optællingen ”er skønnet”.

Endvidere anfører KFS, at KFS ”måske nok ikke har kontingentbetalende medlem-mer, men KFS har en principfast kodeks for optælling af deltagere, der kræver en tæt relation mellem organisation og deltagere samt frivillige ledere.”

I mail af den 23. november 2012 til Tipsungdomsnævnet bemærker DUF til det anførte i klagen, at DUF - naturligvis – anerkender, at der er tale om ”et kvalifice-ret skøn baseret på et optællingsprincip, men fastholder samtidig, at en fremgang i et skønnet deltagerantal ikke kan sammenlignes med fremgang i antal medlem-mer, der betaler kontingent og lader sig registrere som værende medlemmer, med alt hvad det indebærer.”

Endvidere anfører DUF, at DUF – naturligvis – har set på de øvrige parametre i for-hold til skønsudmålingen, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 27, nemlig omfanget af aktiviteter på landsplan, internationale aktiviteter, egenfinansiering samt budget of formueforhold, men ikke fundet, at der samlet set har været væsentlige ændringer sammenlignet med seneste ansøgning.

I mail af den 4. januar 2013 til Tipsungdomsnævnet meddeler KFS, at KFS ikke har yderligere bemærkninger at tilføje til klagen.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse 2011-06-29 nr. 810 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og for-eningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativ-støtte, kap. 5 Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer, der ikke op-fylder medlems- eller lo-kalforeningsdefinitionen, særligt § 27, stk. 1, der har føl-gende indhold:

”Alle tilskudsberettigede organisationer tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de til enhver tid gældende takster. Som baggrund for tilskuddets størrelse ind-går bl.a. en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktivi-teter på landsplan, internationale aktiviteter, egenfinansiering samt budget og for-mueforhold.”

Begrundelse:

Tipsungdomsnævnet tilslutter sig Dansk Ungdoms Fællesråds bevilling af driftstil-skud på kr. 595.000 med den i bevillingsskrivelsen af den 31. oktober 2012 anførte begrundelse og de uddybende bemærkninger i mail af den 23. november 2012.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndig-hed.


København, den 1. februar 2013
På Tipsungdomsnævnets vegne:

Hanne Bech Hansen