Afgørelse 194 – Klage over DUFs bevilling af driftstilskud

SILBA - Support Initiative for Liberty and Democracy

Gothersgade 151, kl.

1123  København K  

København, den                                       

17. maj 2013                                              

 

Vedr.: Klage 194 – Klage over DUFs bevilling af driftstilskud

 

Tipsungdomsnævnet har den 7. maj 2013 behandlet SILBAs klage af den 8. februar 2013 over Dansk Ungdoms Fællesråds afslag på bevilling af driftstilskud af den 11. december 2012. 

Tipsungdomsnævnet besluttede at hjemvise sagen til fornyet behandling.

Sagsfremstilling:

Den 30. oktober 2012 besluttede Dansk Ungdoms Fællesråd (i det følgende kaldet DUF) at give SILBA (Support Initiative for Liberty and Democracy) afslag på organisationens ansøgning om bevilling af driftstilskud. DUF har i sin begrundelse anført, at DUF har vurderet, at omfanget af medlemsrettet aktiviteter i lokalforeningen på Fyn er så lav, at det ikke lever op til regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter, hvorfor SILBA derfor ikke har tilstrækkelige lokalforeninger.

I sin begrundelse anfører DUF følgende:

DUF bemærker i den forbindelse, at der i lokalforeningen på Fyn i hele kalenderåret kun blev afholdt to oplæg for og med medlemmerne. Lokalforeningen var derudover medarrangør af en filmfestival. Man har derudover afholdt en filmfestival. Men har derudover afholdt en generalforsamling, der i DUFs praksis ikke er en medlemsaktivitet som tillægges særlig høj vægt, da det er et krav, at der afholdes en generalforsamling, for at man overhovedet kan sige at lokalforeningen eksisterer. Den sidste aktivitet er et valgobservationsteknikkursus, der ifølge det oplyste er en fast del af landsorganisationens programmer for udsendelse af valgobservatører. Underviseren er ifølge det oplyste typisk et medlem af SILBAs internationale udvalg (i dette tilfælde landsformanden), som holder et oplæg, der følger et fast koncept. Der er derfor efter DUFs praksis reelt ikke tale om en lokalt iværksat aktivitet, men landsorganisationens arrangement, der afvikles lokalt. Det kan således ikke tillægges særlig vægt som en lokalforeningsaktivitet, selvom lokalforeningen har hjulpet til med det praktiske omkring afholdelsen.”

I skrivelse af 16. november 2012 anmoder SILBA Tipsudvalget om at genoptage sagen. SILBA anfører, at anmodningen skyldes, at afslaget er sket på et forkert grundlag, idet DUF i afslaget anfører, at valgobservationsteknikkurset afholdt i 3.kvartal 2011 hos SILBA Fyn, ikke kan godkendes som et lokalt arrangement.

I anmodningen redegør SILBA nærmere for indholdet m.v. af valgobservationsteknikkurset.

Endvidere anmoder SILBA om, at Tipsudvalget medinddrager, at SILBA Fyn har haft en stand over to dage ved studentermessen på Syddansk Universitet.

Endelig fremhæves, at SILBA Fyn har haft væsentligt højere aktivitetsniveau i 2012 og 2013.

SILBA fremhæver ligeledes, at SILBA i 2011, der var det første år SILBA fik tilskud, fik et reduceret tilskud på baggrund af aktiviteten i lokalforeningerne, og at SILBA først blev gjort opmærksom på, at aktivitetsniveauet var for lavt i forbindelse med tilskudstildelingen i november 2011, hvorfor det på dette tidspunkt var umuligt at rette op på aktivitetsniveauet med tilbagevirkende kraft.

Afslutningsvis fremhæver SILBA, at SILBA i det seneste år har haft stor medlemsfremgang, fra 300 medlemmer til 400 medlemmer, og at SILBA ligeledes har haft vækst i lokalforeningsaktiviteterne.

I mail af 23. november 2012 stiller DUF fire konkrete spørgsmål til SILBA, hvilke spørgsmål besvares i mail af 27. november 2012 fra SILBA.

I skrivelse af 11. december 2012 meddeler DUF SILBA, at DUF har genbehandlet SILBAs ansøgning, og har besluttet at stadfæste afslaget.

DUF anfører i sin begrundelse bl.a., at DUF har taget den ekstra aktivitet (studiestartmessen) i lokalforeningen på Fyn i betragtning i forbindelse med vurderingen af det samlede omfang af lokalt iværksatte aktiviteter men, at DUF ”Samlede set” stadig ikke finder, at lokalforeningsaktivitetsniveau er ændret nævneværdigt.

Endvidere anfører DUF følgende:

DUF har taget jeres argumentation ang. aktiviteten ”valgobservationskursus” til efterretning og finder i den forbindelse ikke, at I er fremkommet med væsentligt nye faktuelle oplysninger ang. aktiviteten, der for DUF stadig hovedsageligt fremstår som landsorganisationens aktivitet, der afvikles lokalt med hjælp fra lokalforeningerne. Aktiviteten indgår i det samlede billede af lokalforeningens aktiviteter, men kan fortsat ikke tillægges særlig vægt som en lokalforeningsaktivitet, selvom lokalforeningen har hjulpet til med et praktiske omkring afholdelsen”.

I skrivelse af 8. januar 2012 til Tipsungdomsnævnet klager SILBA over DUFs afslag på driftstilskud.

I klagen gør SILBA gældende, at DUF har truffet sin afgørelse på baggrund af faktuelt forkerte oplysninger, hvorfor afgørelsen ønskes omgjort.

I klagen redegør SILBA nærmere for, at et valgobservationskursus er et lokalt initiativ, iværksat, fastlagt og gennemført af lokalforeningen på Fyn.

Endvidere fremhæver SILBA, at et tilsvarende valgobservationskursus også var en del af lokalforeningens arrangementer i 2010, uden at dette gav DUF anledning til bemærkninger.

SILBA fremhæver, at DUF i sin vejledning for organisationerne anfører, at der ikke findes en fast regel for, hvor mange aktiviteter, der som minimum skal afholdes i en lokalforening, ligesom DUF anfører, at 4 aktiviteter ikke pr. automatik er tilstrækkeligt. Hertil oplyser SILBA, at SILBA Fyn har haft 6 aktiviteter incl. valgobservationskurset, hvortil kommer Balkan filmfestival, alt som SILBA tidligere har beskrevet i sin besvarelse af 27. november 2012.

I mail af 16. februar 2013 til Tipsungdomsnævnet fremkommer DUF med sine bemærkninger til klagen.

DUF bestrider, at afslaget er truffet på faktuelt forkerte oplysninger.

DUF anfører, at afslaget ”ligger samlet i forlængelse af den praksis, som DUF hidtil har anvendt ved vurdering af lokalforeningers aktivitetsniveau”. I tilknytning hertil anfører DUF, at tilskudsmodtagere bliver gjort bekendt med DUFs regler og tolkning af samme ved DUFs årlige vejledningsmøder og i det vejledningsmateriale, der ligger på DUFs hjemmeside.

DUF fremhæver endvidere, at DUF ikke i sin sagsbehandling må sætte skøn under regel, og at DUFs vurdering af om der er tale om regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter, altid er udtryk for  ”et samlet helhedsorienteret skøn”.

DUF fremhæver, at DUF ”Ved afgørelsen om fratræk af lokalforeningen på Fyn, har DUF særligt lagt vægt på, at lokalforeningen i 2011 kun arrangerede 2 oplæg for og med medlemmer, dertil kommer deltagelse i en af tredjemand arrangerede filmfestival og deltagelse i studiestartsmesse. Dertil kommer, som det fremgår af oversigten, valgobservationskurset og generalforsamlingen, der ikke kan tillægges særlig vægt ifølge DUFs praksis”.

I mail af 21. februar 2013 fremkommer SILBA med sine bemærkninger til DUFs bemærkninger. Med mailen følger en af SILBA udarbejdet aktivitetsoversigt over samtlige SILBA Fyns aktiviteter incl. filmarrangementerne og studiestartmessen.

Endvidere redegør SILBA uddybende for valgobservationskurset.

Som svar på DUFs konstatering af, at SILBA ikke har reageret på, at DUF i sin tidligere afgørelse fratrak kr. 25.000 i tilskuddet, anfører SILBA, at fradraget blev taget til efterretning, idet der var afholdt for få aktiviteter, ligesom SILBA i den anledning kontaktede DUF for nærmere rådgivning.

I mail af 22. januar 2013 svare DUF på SILBAs indlæg, ligesom DUF henviser til begrundelserne for afslaget samt bemærkningerne i mail af 16. januar 2013.

I mail af 24. januar 2013 fremkommer SILBA med yderligere bemærkninger til sagen.

I bemærkningerne uddybes endnu en gang og mere uddybende indholdet af valgobservationskurset.

Endvidere uddyber SILBA indholdet af filmfestivalen og bestrider med henvisning til DUFs svar, at der er tale om et ”arrangement af tredjemand”.

Endelig fremhæver SILBA, at SILBA er uforstående overfor, at et ”konkret helhedsorienteret skøn” betyder, at SILBA ikke er tilskudsberettiget for 2011, men var det i 2010, samtidig med, at der i 2011 var langt flere aktive medlemmer end i 2010.

I mail af 29. januar 2013 fremhæver DUF, at det konkrete helhedsorienteret skøn udelukkende relaterer sig til om, hvorvidt lokalforeningen på Fyn levede op til lokalforeningsdefinitionen i tilskudsbekendtgørelsens § 14 stk. 4.

I mail af 30. januar 2013 til Tipungdomsnævnet fremkommer SILBA med yderligere bemærkninger til sagen, og DUFs mail af 29. januar 2013.

I mail af 31. januar 2013 meddeler DUF Tipsungdomsnævnet, at DUF ikke har yderligere bemærkninger til sagen.

Tipsungdomsnævnet behandlede i sit møde den 1. februar 2013 klagesagen, og anmoder herefter i brev af 12. februar 2013 til henholdsvis SILBA og DUF om nogle yderligere oplysninger i sagen.

I mail af 25. februar 2013 besvarer DUF Tipsungdomsnævnets spørgsmål, ligesom SILBA i mail af 12. marts 2013 med bilag, for sit vedkommende besvarede de af Tipsungdomsnævnet stillede spørgsmål.

SILBA fremhæver i besvarelsen, at DUF ikke i forbindelse med sagsbehandlingen har udbedt sig forklaring om selve programmet for valgobservationskurset, og at DUF efter SILBAs opfattelse ”alene på formodninger” har vurderet at kurset ikke er et lokalt foreningens arrangement.

Vedrørende Balkan filmfestivalen oplyser SILBA, at invitationer hertil har været udsendt til alle SILBA Fyns medlemmer, det vil sige 50 personer. Alle filmforevisninger har været ledsaget af et oplæg, foredrag eller debat, som det ses af det til skrivelsen vedlagte program. Et medlem af SILBA Fyns bestyrelse har ved hver forevisning introduceret og efterfølgende styret debatten. Balkan filmfestivalen bestod af 5 selvstændige filmforevisninger.

I mail af 12. marts 2013 til Tipsungdomsnævnet fremkommer SILBA med afsluttende bemærkninger, ligesom DUF i mail af 13. marts 2013 til Tipsungdomsnævnet fremkommer med sine afsluttende bemærkninger.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 810 af den 29. juni 2001 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøttes, kapitel 3.

Begrundelse:

Tipsungdomsnævnet har besluttet at hjemvise sagen til fornyet behandling og skal i den forbindelse anføre, at det er Nævnets opfattelse, at der med baggrund i de af SILBA givne oplysninger og redegørelser, herunder de med indlægget af 12. marts 2013 foreliggende bilag er fremkommet uddybende og nye oplysninger der kræver en genbehandling af sagen.

Med venlig hilsen

På Tipsungdomsnævnets vegne

Anne Troelsen