Klage 190 - Klage over afslag på initiativstøtte - IS-2011-07-156

København, den 27. februar 2012

Vedr. Klage 190 - Klage over afslag på initiativstøtte - IS-2011-07-156

Tipsungdomsnævnet har den 27. februar 2012 behandlet Zainab Ali Zadas klage af den 7. februar 2012 over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 11. januar 2012 vedrørende afslag på initiativstøtte på kr. 40.000 ved-rørende projektet ”Igangsættelse af aktiviteter for børn op til 6 år”.

Tipsungdomsnævnet besluttede at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 11. december 2011.

Sagsfremstilling:

I mail af den 14. november 2011 til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) an-søger Zainab Ali Zada DUF om initiativstøtte for at kunne starte aktiviteter for målgruppen ”Børn op til 6 år”. Initiativstøtten skal i henhold til ansøg-ningen anvendes til køb af møbler, legetøj, materialer m.m.

I mail af den 11. januar 2012 meddeler DUF afslag til den ansøgte initia-tivstøtte. DUF begrunder afslaget med, at DUF vurderer, ”at projektet ikke når ud til en bred nok målgruppe af børn og unge til at kravet om en bred målgruppe, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 40, stk. 3, nr. 4 er op-fyldt”. Endvidere anfører DUF, at DUF særligt har lagt vægt på, ”at pro-jektet går ud på at lave en legestue for en målgruppe på kun syv børn, hvilket efter DUFs opfattelse ikke står mål med de budgetterede ud-gifter.”

I mail af den 7. februar 2012 til Tipsungdomsnævnet klager Zainab Ali Zada over afslaget. I klagen anføres bl.a., at ”mange interesserede har kon-taktet (klager) for at starte aktiviteter for børn under 6 år. Der er 7 børn, som har skrevet deres navne for at blive kontaktet, når det er aktuelt, og der bliver selvfølgelig flere børn efterhånden.”

Endvidere anfører klager, ”at man vil arbejde på at skaffe flere inter-esserede for at oprette en forening til børn under 6 år. Det vil sige, at målet er at nå så stor en målgruppe som muligt.”

Klager anfører endvidere, ”at DUF tidligere har støttet andre projekter, som startede med meget få, men hvor formålet har været at nå til en stør-re målgruppe.” Klager henviser i den forbindelse til DUFs oplysning om, at der i 2010 er ydet initiativstøtte til en lektiecafé i Esbjerg.

I mail af den 9. februar 2012 til Tipsungdomsnævnet fremkommer DUF med bemærkninger til klagen.

I bemærkningerne fremhæver DUF, at initiativstøtten i henhold til Tilskudsbe-kendtgørelsens § 40, stk. 1, første punktum er fakultativ. Endvidere frem-hæver DUF, at DUF ikke tvivler på, at klager ”brænder for sit projekt, men DUF finder grundlæggende ikke, at det er InitiativStøttens opgave at støtte oprettelsen af legestuer og private pasningsordninger, uagtet om der oprettes en forening til at varetage driften eller ej.” DUF fremhæver også, at målgruppens størrelse indtil videre udgøres af syv navngivne børn.

Endvidere bemærker DUF, at tilskuddet til lektiecaféen i Esbjerg ikke er di-rekte sammenligneligt med klagers ansøgning.

I mail af den 27. februar 2012 til Tipsungdomsnævnet fastholder klager kla-gen, ligesom klager uddyber klagen.

Retsgrundlaget:

Tilskudsbekendtgørelsen nr. 810 af den 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte kap. 9, jf. § 40, der har følgende ordlyd:

”§ 40. Der kan ydes støtte til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af aktiviteter og projekter for og med børn og unge i og uden for for-eningslivet. Der ydes ikke støtte til organisationer eller formål omfattet af den negative afgrænsning, jf. § 1, stk. 6. Det er dog muligt at tildele støtte til de nævnte organisationer, såfremt disse vurderes til at være subkulturelle……

Stk. 3. I vurderingen af projekter og initiativer lægges der vægt på, at støtten gives til følgende formål:

1) Aktiviteter organiseret af børn og unge med børn og unge som mål-gruppe.

2) Aktiviteter, som er drevet af frivillig arbejdskraft.

3) Aktiviteter, som er udviklende og eksperimenterende for målgruppen.

4) Aktiviteter, som når ud til en bred gruppe af børn og unge.

Begrundelse:

Tipsungdomsnævnet tilslutter sig Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om, at projektet ”Igangsættelse af aktiviteter for børn op til 6 år” ikke når ud til en bred nok målgruppe for børn og unge til, at kravet om bred målgruppe i henhold til tilskudsbekendtgørelsens § 40, stk. 3, nr. 4 er opfyldt.

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 11. januar 2012.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hanne Bech Hansen, formand