Klage 189 - Klage vedr. afslag af initiativstøtte - IS-2011-07-137

København, den 27. februar 2012

Vedr. klage 189 - Klage vedr. afslag af initiativstøtte - IS-2011-07-137

Tipsungdomsnævnet har den 27. februar 2012 behandlet Danish International Baccalaureate Students klage af den 16. januar 2012 over Dansk Ungdoms Fællesråds afslag af den 11. januar 2012 på ansøgning om initiativstøtte.

Tipsungdomsnævnet besluttede at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds af-gørelse af den 11. januar 2012.

Sagsfremstilling:

Danish International Baccalaureate Student (DIBS) søgte den 29. november 2011 om initiativstøtte på kr. 14.600 til brug for opstart af en ny organisation for alle danske IB elever (International Baccualaureate Students).

I mail af den 30. november 2011 bad DUF om uddybende beskrivelse af or-ganisationen, dens forhold og samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning m.m.

Den 30. november 2011 fremsendte DIBS en uddybende redegørelse som svar til DUF vedhæftet bl.a. vedtægter/love for organisationen.

Tipsungdomsnævnet har noteret sig indholdet af den fortsatte mailkorrespon-dance mellem parterne af henholdsvis den 14. og 15. december 2011.

I mail af den 11. januar 2012 meddeler DUF afslag på den ansøgte initia-tivstøtte til BIBS.

DUF begrunder afslaget med, at DUF på det foreliggende grundlag ikke vur-derer, at organisationen ”i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at der er et reelt behov for eller kan skabes opbakning for en organisation med de nævnte formål og aktiviteter.”

Ved vurderingen har DUF, som det anføres, bl.a. lagt vægt på, at organisa-tionen ”på trods forsøg herpå ikke har formået at skabe den fornødne opbakning til (jeres) organisation blandt IB-koordinatorer og elever”, ligesom DUF vurderer, ”at de planlagte besøg på skolerne (ikke), ud fra det beskrevne indhold i præsentationer vil føre til noget yderligere re-sultater.

DUF anfører, at afslaget er givet i henhold til bekendtgørelsen kap. 9.

I mail af den 16. januar 2012 påklager DIBS DUFs afgørelse.

DIBS anfører i klagen, at organisationen mener, at afslaget er givet på for-kert grundlag, og at DUFs afgørelse og vurderingerne er baseret på misfor-ståelser, hvilket organisationen nærmere redegør for i klagen.

Efter at have modtaget klagen meddeler DUF i mail af den 2. februar 2012 til Tipsungdomsnævnet, at afslaget af den 11. januar 2012 fastholdes.

DUF oplyser, at DUF med henvisning til bekendtgørelsens § 40 altid fore-tager en grundlæggende vurdering af, om det beskrevne projekt fremstår ”så solidt og realiserbart, at det kan anses for værende støtteværdigt”. End-videre anfører DUF, at DUF bl.a. på sin årelange erfaring med opstartende landsorganisationer har vurderet, at ”der er ringe sandsynlighed for, at de i ansøgningen opstillede mål kan realiseres ud fra den beskrevne pro-jektplan”.

Afslutningsvis påpeger DUF, hvad der også fremgår af afslaget, at DUF ikke afviser et eventuelt fremdigt tilskud til opstart af en landsorganisation for og med de studerende på IB gymnasierne.

Indholdet af DUFs mail af den 2. februar 2012 har ikke givet klagerne anled-ning til yderligere bemærkninger.

Retsgrundlag:

Tilskudsbekendtgørelsen nr. 810 af den 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte kap. 9, jf. § 40, der har følgende ordlyd:

”§ 40. Der kan ydes støtte til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af aktiviteter og projekter for og med børn og unge i og uden for for-eningslivet. Der ydes ikke støtte til organisationer eller formål omfattet af den negative afgrænsning, jf. § 1, stk. 6. Det er dog muligt at tildele støtte til de nævnte organisationer, såfremt disse vurderes til at være subkulturelle.

Stk. 2. Der ydes støtte til:

1) Enkeltstående initiativer og aktiviteter af kortere eller længere varighed.

2) Der kan i øvrigt ydes støtte på særlige vilkår til landsorganisationer eller en af dens lokalforeninger inden for nærmere bestemte temaområder, som DUF godkender.

Stk. 3. I vurderingen af projekter og initiativer lægges der vægt på, at støtten gives til følgende formål:

1) Aktiviteter organiseret af børn og unge med børn og unge som målgruppe.

2) Aktiviteter, som er drevet af frivillig arbejdskraft.

3) Aktiviteter, som er udviklende og eksperimenterende for målgruppen.

4) Aktiviteter, som når ud til en bred gruppe af børn og unge.

Stk. 4. Der ydes ikke støtte til offentligt iværksatte initiativer, herunder projekter under anden lovgivning (fx aktiviteter i forbindelse med skole-undervisning eller skolefritidsordninger), til dækning af udgifter i for-bindelse med udenlandsrejser, ophold, større køb af teknisk udstyr eller egentlige bygge- og anlægsopgaver. Endvidere ydes der ikke støtte til egentlige valgkampsaktiviteter (fx partipolitiske valgkampagner). Der ydes ej heller støtte til almindeligt tilbagevendende aktiviteter eller pro-jekter, der er iværksat inden ansøgningen.

Stk. 5. Støtte ydes både til lokale og landsdækkende aktiviteter i Dan-mark. Aktiviteterne skal have en form eller et omfang, som rækker ud over, hvad der almindeligvis vil være omfattet af ansøgerens almindelige aktiviteter.”

Begrundelse:

Tipsungdomsnævnet tilslutter sig Dansk Ungdoms Fællesråds vurdering af sagen og den i afslaget af den 11. januar 2012 givne begrundelse, nemlig at klager ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at der er et reelt behov for eller kan skabes opbakning for en organisation med de nævnte formål og ak-tiviteter.

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 11. januar 2012.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hanne Bech Hansen, formand