Klage 188 - Klage vedr. T2011-D4F-159 - bevilling af indslusningstilskud

Landsorganisationen KURS

Holsbjergvej 41,1.

2620  Albertslund

København, den 27. februar 2012

Vedr. Klage 188 - Klage vedr. T2011-D4F-159 - bevilling af indslusningstilskud

Tipsungdomsnævnet har den 27. februar 2012 behandlet Landsorganisationen KURS’ klage af den 10. januar 2012 vedrørende Dansk Ungdoms Fælles-råds bevilling af 13. december 2011 om indslusningstilskud på kr. 135.000.

Tipsungdomsnævnet besluttede at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds af-gørelse af den 13. december 2011.

Sagsfremstilling:

Landsorganisationen KURS (LO-KURS) har den 1. juni 2011 ansøgt om driftstilskud til samfunds- eller foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive overenskomster i henhold til Tilskudsbekendtgørelsens kap. 4.

I afgørelse af den 13. december 2011 har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) bevilget et indslusningstilskud til Organisationen på kr. 135.000.

Som det fremgår af afgørelsen, har DUF meddelt LO-KURS afslag på til-skud efter kap. 4 og i stedet bevilget LO-KURS det maksimale indslusnings-tilskud i henhold til Tilskudsbekendtgørelsens kap. 7.

I begrundelsen herfor anfører DUF, at DUFs revisor i sin rapport har kon-kluderet, at LO-KURS ikke er tilskudsberettiget som værende kollektivt or-ganiserende som følge af, at LO-KURS er organiseret på baggrund af indi-viduelle kontingentbetalende medlemmer og lokalforeninger. I sin begrun-delse anfører DUF endvidere, at det er DUFs opfattelse, at LO-KURS’ or-ganisering ikke automatisk medfører, at Organisationen ikke vil kunne søge tilskud efter kap. 4. Når DUF  desuagtet ikke giver tilskud efter kap. 4, be-grunder DUF dette med to væsentlige forhold, nemlig:

  • at LO-KURS som landsorganisation endnu ikke er så tilstrækkeligt velfunderet organisatorisk, at Organisationens strukturelle og demo-kratiske organisering tydeligt hænger sammen og
  • at det er DUFs vurdering, at der ikke er en så tilstrækkelig sammen-hæng mellem Landsorganisationens formål og de aktiviteter, der ud-føres lokalt, som det kræves i bl.a. bekendtgørelsens § 21, stk. 2.

DUF oplyser afslutningsvis i sin begrundelse, at der ikke bør være væsentlige problemer for kommende ansøgninger om driftstilskud, når der er skabt en tydeligere sammenhæng mellem Landsorganisationens sammenhæng og de konkrete aktiviteter og når vedtægterne er på plads.

LO-KURS klager i mail af den 19. januar 2012 til Tipsungdomsnævnet over DUFs afgørelse med den begrundelse, at LO-KURS ikke er enig i DUFs begrundelse om, at LO-KURS ikke er berettiget til tilskud i henhold til kap. 4.

LO-KURS henviser til at være en landsorganisation med ti lokalforeninger fordelt over fire regioner, ligesom det anføres, at LO-KURS modtager kon-tingent alene fra lokalforeninger og ikke fra de individuelle medlemmer fra lokalforeningerne. LO-KURS fastholder at være en kollektiv landsorgani-sation og afviser indholdet af revisionsrapporten.

DUF har modtaget LO-KURS’ klage og henholder sig i det hele til begrun-delsen i afgørelsen af den 13. december 2011.

Retsgrundlag:

Tilskudsbekendtgørelsen nr. 1728 af den 15. december 2010 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorgani-sationer samt retningslinjer for initiativstøtte kap. 4, der vedrører Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlem-skaber og kap. 7, der vedrører Nystartede samfunds- eller foreningsen-gagerende organisationer.

  • 31 i kap. 7 har følgende indhold:

”Tilskud i henhold til dette kapitel gives til nystartede organisationer, der ikke har eksisteret i 24 måneder, men dog har vist deres levedyg-tighed, og som DUF forventer inden for en kort årrække kan leve op til kravene i kapitlerne 2, 3, 4 eller 5. ”

Begrundelse:

Tipsungdomsnævnet tilslutter sig Dansk Ungdoms Fællesråds begrundelse for afslag på at yde tilskud efter kap. 4 og i stedet bevilge det maksimale indslus-ningstilskud i henhold til § 31 i kap. 7.

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds bevillig af indslusningstilskud på kr. 135.000.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hanne Bech Hansen, formand