Klage 187 - Klage over kategorisering som foreningsengagerende - T2011-DF3-126

Landsforeningen Bifrost

Vibevej 31

2400 København NV

København, den 27. februar 2012

Vedr. Klage 187 - Klage over kategorisering som foreningsengagerende - T2011-DF3-126

Tipsungdomsnævnet har den 27. februar 2012 behandlet Landsforeningen Bifrosts klage af den 9. december 2011 over Dansk Ungdoms Fællesråds kategorisering (klassefisering) af Landsforeningen Bifrost som foreningsengagerende.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds beslutning om, at Landsforeningen Bifrost kategoriseres som foreningsengagerende.

Sagsfremstilling:

I skrivelse af den 1. juni 2011 har Landsforeningen Bifrost (LB) ansøgt Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) om driftstilskud som samfundsengagerende organisation med individuelle medlemmer i henhold til bekendtgørelsens kap. 2 med den begrundelse, at LB gennem Landsforeningens ”idébestemte arbejde udvikler børn og unge til mere kreative og be-vidste samfundsborgere.”

Endvidere henviser LB til, at Landsforeningen ”som tidligere beskrevet, de sidste 3 år (har) arbejdet på et værdigrundlag, der udtrykker de værdier vores formål rummer og er et pejlemærke for vores arbejde. Værdigrundlaget beskriver de kvaliteter vores medlemmer tilegner sig igennem deres virke i Bifrost.”

LB anfører yderligere, at værdigrundlaget og et tilsvarende principprogram er vedtaget på generalforsamlingen 2010, og at LB i forbindelse med udarbejdelsen af værdigrundlaget ”er (vi) gået væk fra at have fokus på rollespil, men er overgået til at arbejde med aktivi-teter, der alle støtter op om vores formål og værdier.”

I afgørelse af den 31. oktober 2011 bevilgede DUF LB et driftstilskud på kr. 490.000.

I sin begrundelse anfører DUF, at den af LB fremhævede ændring i LBs vedtægt vedrørende formål allerede var sket i forbindelse med DUFs vurdering af LB ansøgning i 2010, hvorfor formålsændringen i sig selv ikke kan tillægges afgørende vægt. Endvidere anfører DUF: ”Den anførte vedtægtsændring samt tilføjelsen til værdigrundlaget medfører efter DUFs vurdering ikke en grundlæggende ændring af de forhold, der gør, at DUF hidtil har vurderet Bifrost som værende foreningsengagerende. Det er efter DUFs opfattelse fortsat sådan, at Bifrosts uudskiftelige aktivitetsmæssige omdrejningspunkt er rollespil, og at vedtægter samt aktiviteter ikke vidner om et sådant grundlæggende menneske- eller samfundssyn, at DUF kan kategorisere jer som værende samfundsengagerende.”

Med denne begrundelse beslutter DUF at behandle Bifrosts ansøgning i henhold til bekendt-gørelsens kap. 3, jf. § 20.

I skrivelse af den 9. december 2011 til Tipsungdomsnævnet klager LB over, at DUF har klas-sefiseret/kategoriseret LB som foreningsengagerende. I klagen redegør LB for, at der er en fejlformulering i den med klagen indsendte vedtægt og henviser herom til den på hjemmesiden udlagte vedtægt. I den rette vedtægt er en aktivitet ikke længere defineret som ”en formåls-bestemt aktivitet, der har rollespil som emne…”, men som en aktivitet ”der i forvejen er annonceret per hjemmeside, e-mail, post, medlemsblad eller opslag.”

Endvidere fremhæver LB sit formål i henhold til vedtægtens § 1, stk. 2 og fremhæver med baggrund heri, at LB arbejder ”for at skabe hele, kreative mennesker med en aktiv til-gang til omverden og samfund. Det er derfor dét vores aktiviteter i landsforeningen har som omgangspunkt og har haft de sidste mange år.”

Endvidere anføres det i klagen, at LB såvel partipolitisk som religiøst er uafhængige, hvorfor LBs menneskesyn nødvendigvis må være defineret i værdigrundlaget.

LB finder det problematisk, at LB ”i DUF-regi kun anses for værende en rollespilsfor-ening.” LB fremhæver, at LB ikke ser ”rollespil som en enkelt aktivitet, og slet ikke den eneste og uudskiftelige aktivitet i Bifrost.”

I skrivelse af den 3. januar 2012 til Tipsungdomsnævnet fremkommer DUF med bemærknin-ger til klagen. DUF anfører, at afgørelsen af den 31. oktober 2011 er i direkte forlængelse tilskudsbekendtgørelsens kategoriseringer og dens formål og hensigter. Det fremhæves, at kategoriseringerne blev ændret fra ”idébestemt” og ”samfundsengagerende” til de nuvæ-rende ”samfundsengagerende” og ”foreningsengagerende”.

DUF anfører videre herom:

Tilskudskategorierne blev indført af to primære årsager. For det første var det op-fattelsen, at kulturelle organisationer ikke hørt til i den højeste kategori. De blev vur-deret som værende et aktivitetsfællesskab mere end organisationer, der i sit udgangs-punkt gik efter demokratisering, var funderet på et politisk, religiøst eller andet ideo-logisk tankesæt og verdens- og menneskeopfattelse. For det andet ønskede man at un-derstrege, at det, at en organisation eksempelvis havde et forkyndende formål, ikke i sig selv burde berettige organisationen til den højeste værdisætning, idet man også måtte se på, om der reelt var tale om en aktivitetsbaseret organisation.”

I sine kommentarer til klagen fremhæver DUF endvidere, at fælles for de organisationer, der i henhold til den nye bekendtgørelse i 2006 blev flyttet ned i kategori og dermed tilskud i for-bindelse med regelrevisionen var, ”at de alle havde udøvelsen af konkrete aktiviteter som uudskifteligt omdrejningspunkt”, ligesom det anføres, at ”forekomsten af positive effek-ter i relation til den uudskiftelige aktivitet ikke i sig selv (er) nok til at medføre en kate-gorisering som samfundsengagerende.” I forbindelse hermed fremhæver DUF, at der så-ledes skal ”noget fundamentalt og særligt til for, at Bifrosts kategorisering kan æn-dres.”

Med baggrund i disse bemærkninger anfører DUF, at DUF har vurderet det af LB frem-sendte materiale, og at det er DUFs opfattelse, ”at der ikke er sket sådanne ændringer af organisationens formål og aktiviteter, at det kan føre til en kategorisering som sam-fundsengagerende.”

Sluttelig påpeger DUF, at intet ved LBs ansøgning eller andet ”har formået at give et andet indtryk end det at Bifrost har rollespil som aktivitetsmæssigt uudskifteligt omdrejnings-punkt.” I tilknytning hertil fremhæver DUF, at også LBs hjemmeside underbygger DUFs syn på rollespillet som det aktivitetsmæssige samlingspunkt for Bifrost.

I skrivelse af den 8. februar 2012 til Tipsungdomsnævnet fremkommer LB med kommentarer til DUFs bemærkninger af den 3. januar 2012. I indlægget fastholder og uddyber LB de tidli-gere anførte og fremhævede bemærkninger til klagen.

DUF har ikke haft yderligere bemærkninger til sagen.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 208 af den 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfunds- og forenings-engagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte kap. 3, Foreningsen-gagerende organisationer baseret på individuelle medlemsskaber, § 20, der har følgende ord-lyd:

”§ 20, stk. 1. Alle tilskudsberettigede organisationer tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de enhver tid gældende takster. Som baggrund for tilskuddets størrelse ind-går bl.a. en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktiviteter på landsplan, internationale aktiviteter, egenfinansiering samt budget og formuefor-hold."

 

Begrundelse:

Tipsungdomsnævnet kan tilslutte sig Dansk Ungdoms Fællesråds begrundelse i bevillingsskri-velsen af den 31. oktober 2011 samt de uddybende bemærkninger i skrivelse af den 3. januar 2012 om, at Landsforeningen Bifrost kategoriseres som foreningsengagerende.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hanne Bech Hansen, formand