Årsberetning 2023


1. Forord

Tipsungdomsnævnet afgiver herved sin beretning om Nævnets virksomhed i 2023.

Tipsmidlerne – det vil sige overskuddet i Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S – fordeles i henhold til Udlodningslovens § 4, idet ca. 150 mio. kr. gives til Dansk Ungdoms Fællesråd, der fordeler midlerne, jf. lovens § 5. Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med fordelingen af midlerne og behandler klagesager. Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art, idet tilsynet med fordelingen og anvendelsen af tipsmidlerne samt behandling af klagesager uden for ungdomsområdet varetages af styrelser inden for de pågældende ministerområder. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Tipsungdomsnævnet skal i henhold til Udlodningsloven § 5, stk. 5, bestå af et juridisk uddannet medlem, et medlem, der er godkendt revisor og et ungdomssagkyndigt medlem. Medlemmerne beskikkes for en fireårig periode ad gangen og sammenlagt højst for otte år, jf. § 5, stk. 6. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de tre medlemmer.

Kulturministeren udpegede i februar 2021 Bente Hagelund (cand.jur.) som formand for en periode af fire år gældende frem til 31. januar 2025.

Kulturministeren udpegede i 2019 Søren Jensen (godkendt revisor) som nævnsmedlem. Beskikkelsen blev i marts 2023 forlænget frem til 31. marts 2027, hvorefter genbeskikkelse ikke kan ske.

Kulturministeren udpegede i september 2021 Karen Friis (ungdomssagkyndig) som nævnsmedlem for en periode af fire år gældende frem til 31. august 2025.

Tipsungdomsnævnets sekretariatsvirksomhed er siden 2006 blevet varetaget af DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab. Der gældende kontrakt om sekretariatsbistand er i maj 2023 blevet forlænget, og løber nu frem til 1. december 2025.

Tipsungdomsnævnet indgik i december 2019 databehandleraftale med DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab med henblik på sikring af korrekt behandling af persondataoplysninger. Databehandleraftalen er opdateret i december 2023.


2. Tipsungdomsnævnets virksomhed

Tipsungdomsnævnet er nedsat i henhold til Udlodningsloven, lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Tipsungdomsnævnets virksomhed er ligeledes reguleret i Udlodningsloven, jf. § 5. Loven er vedhæftet som bilag.

Tipsungdomsnævnets virksomhed reguleres endvidere af en forretningsorden. Forretningsordenen er vedhæftet som bilag.

I 2023 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt fire møder samt et møde med Dansk Ungdoms Fællesråd om forståelse af regler og retningslinjer og en redegørelse om DUFs økonomistyring. Endvidere har Tipsungdomsnævnet afholdt fællesmøde med Slots- og Kulturstyrelsen og Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor bl.a. DUF gav en status om aktiviteter og initiativer. Herudover har Tipsungdomsnævnet også sagsbehandlet mellem møderne. Tipsungdomsnævnet har deltaget i Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde i december 2023.

Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort i marts 2024.


3. Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Dansk Ungdoms Fællesråd yder i henhold til tilskudsbekendtgørelsen tilskud til ungdomsformål. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag.

Der ydes driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Der kan ydes indslusningstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, som ikke opfylder kriterierne for at opnå ordinært driftstilskud. Ligeledes kan ydes refusion af internationale udgifter og initiativstøtte til nye aktiviteter for og med børn eller unge.

4. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd

Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbekendtgørelsen fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne. Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd modtager.

Tilsynsvirksomheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds årsregnskab og revisionsprotokoller – herunder også det af Dansk Ungdoms Fællesråds specifikt udarbejdede tipsregnskab (der blev i 2022 uddelt driftstilskud til 68 organisationer) – med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2023 fået foretaget eksterne kontroller vedrørende udvalgte ungdomsorganisationers ansøgningsgrundlag. Tipsungdomsnævnet har gennemgået rapportering om disse kontroller og behandlet rapporterne i tilknytning hertil på sine møder, uden at dette har givet Tipsungdomsnævnet anledning til bemærkninger, idet dog bemærkes, at to af kontrollerne ikke var afsluttet ved udgangen af 2023, og en ekstern kontrol fortsat ikke er afsluttet ved afgivelse af denne beretning. Tipsungdomsnævnet har endvidere gennemgået rapportering om de af Dansk Ungdoms Fællesråds egne gennemførte stikprøvekontroller i 2023, uden at dette har givet anledning til bemærkninger.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2023 givet anledning til kritik, idet nævnet har fået oplyst, at Dansk Ungdoms Fællesråd har styrket indsatsen i forhold til økonomisk rapportering.

5. Klagesager

Tipsungdomsnævnet behandlede i 2023 tre klagesager. En klagesag vedrørte tolkning af tilskudsreglerne, idet denne klage blev afvist af formelle grunde. To klagesager førte til afslag på bevilling af driftstilskud, idet Tipsungdomsnævnet stadfæstede Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede klagesager ses.


6. Dispensationer

Tipsungdomsnævnet behandlede i 2023 en dispensationsanmodning og gav samtykke til Dansk Ungdoms Fællesråds anmodning om dispensation i henhold til tilskudsbekendtgørelsens § 41.


7. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab

På baggrund af de ansøgninger om driftsskud, der pr. 30. juni 2023 var indkommet til Dansk Ungdoms Fællesråd har Tipsungdomsnævnet efter en dialog med Dansk Ungdoms Fællesråd godkendt fordelingsbudget og takstbilag for 2023.

I øvrigt henvises til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk, hvor der kan læses nærmere om driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte.


8. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget

Tipsungdomsnævnet har i 2023 haft udgifter på 589 t.kr. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne 85 t.kr. og sekretariatsassistance (herunder DPO-bistand og klagesagsbehandling), inkl. moms, udgjorde 495 t.kr. Årsregnskabet 2023 er vedhæftet som bilag.

Tipsungdomsnævnets udgiftsbudget 2024 er på 607 t.kr., og er vedhæftet som bilag.


9. Sekretariatet

Sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet varetages af DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, i henhold til kontrakt med Tipsungdomsnævnet.


København, 14. marts 2024

_________________    _________________    _________________
Bente Hagelund            Søren Jensen                Karen Friis
Formand