Årsberetning 2021

1. Forord

Tipsungdomsnævnet afgiver herved sin beretning om Nævnets virksomhed i 2021.

Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Tilsynet med fordelingen og anvendelsen af tipsmidlerne samt behandling af klagesager uden for ungdomsområdet varetages af styrelser inden for de pågældende ministerområder. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Tipsmidlerne – det vil sige overskuddet i Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S – fordeles i henhold til Udlodningslovens § 4, idet ca. 150 mio. kr. gives til Dansk Ungdoms Fællesråd, der fordeler midlerne, jf. lovens § 5.

Tipsungdomsnævnet skal i henhold til Udlodningsloven § 5, stk. 5, bestå af et juridisk uddannet medlem, et medlem der er godkendt revisor og et ungdomssagkyndigt medlem. Medlemmerne beskikkes for en fireårig periode ad gangen og sammenlagt højst for otte år, jf. § 5, stk. 6. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de tre medlemmer.

Kulturministeren udpegede i februar 2021 rektor, cand.jur. Bente Hagelund som formand for en periode af fire år gældende frem til 31. januar 2025. Professor Linda Nielsen var formand indtil 31. januar 2021.

Kulturministeren udpegede i 2019 Søren Jensen (godkendt revisor) som nævnsmedlem for en periode af fire år gældende frem til 31. marts 2023. 

Kulturministeren udpegede i september 2021 Karen Friis (ungdomssagkyndig) som nævnsmedlem for en periode af fire år gældende frem til 31. august 2025. Simon Axø var medlem af nævnet indtil 31. august 2021.

Tipsungdomsnævnets sekretariatsvirksomhed er siden 2006 blevet varetaget af DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab. Der blev efter gennemført udbud, der blev afsluttet i august 2019 indgået ny kontrakt om sekretariatsbistand med DLA Piper Denmark gældende fra 1. december 2019 og fire år frem.

Tipsungdomsnævnet indgik i december 2019 databehandleraftale med DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab med henblik på sikring af korrekt behandling af persondataoplysninger.

 

2. Tipsungdomsnævnets virksomhed

Tipsungdomsnævnet er nedsat i henhold til Udlodningsloven, lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Tipsungdomsnævnets virksomhed er ligeledes reguleret i Udlodningsloven, jf. § 5. Loven er optrykt som bilag.

Tipsungdomsnævnets virksomhed reguleres endvidere af en forretningsorden. Forretningsordenen er medtaget som bilag.

I 2021 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt syv møder. Nævnet har derudover deltaget i et møde med Dansk Ungdoms Fællesråd. Endvidere har Tipsungdomsnævnet afholdt fællesmøde med Kulturstyrelsen og Dansk Ungdoms Fællesråd. Tipsungdomsnævnet har også deltaget i DUFs delegeretmøde i december 2021.

Herudover har nævnet i 2021 behandlet en række henvendelser fra Dansk Ungdoms Fællesråd som følge af konsekvenser af COVID-19 pandemien for Dansk Ungdoms Fællesråds medlemsorganisationer.

Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort i maj 2022.

 

3.  Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Dansk Ungdoms Fællesråd yder i henhold til tilskudsbekendtgørelsen tilskud til ungdomsformål. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag.

Der ydes driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Der kan ydes indslusningstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, som ikke opfylder kriterierne for at opnå ordinært driftstilskud. Ligeledes kan ydes refusion af internationale udgifter og initiativstøtte til nye aktiviteter for og med børn eller unge.

 

4. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd

Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbekendtgørelsen fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne. Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd modtager.

Tilsynsvirksomheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds årsregnskab og revisionsprotokoller – herunder også det af Dansk Ungdoms Fællesråds specifikt udarbejdede tipsregnskab – med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2021 fået foretaget eksterne revisionskontroller vedrørende udvalgte ungdomsorganisationers ansøgningsgrundlag. Tipsungdomsnævnet har gennemgået rapportering om disse revisionskontroller og behandlet rapporterne i tilknytning hertil på sine møder, uden at dette har givet Tipsungdomsnævnet anledning til bemærkninger. Tipsungdomsnævnet har endvidere gennemgået rapportering om de af Dansk Ungdoms Fællesråds egne gennemførte stikprøvekontroller i 2021.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2021 givet anledning til kritik.

 

5. Klagesager

Tipsungdomsnævnet behandlede i 2021 to klagesager. I den ene sag stadfæstede nævnet Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelsen om gruppeindplacering i tilskudssystemet. I den anden sag hjemviste nævnet sagen til fornyet behandling hos Dansk Ungdoms Fællesråd.

På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede klagesager ses.

 

6. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar – 31. december 2021 bevilget driftstilskud til 70 organisationer. Som bilag til årsberetningen er optrykt en oversigt over, hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har bevilget driftstilskud til samt størrelsen af de bevilgede tilskud.

I øvrigt henvises til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk, hvor der kan læses nærmere om driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte ydet i 2021. 

 

7. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget

Tipsungdomsnævnet har i 2021 haft udgifter på 622 t.kr. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne 116 t.kr. og sekretariatsassistance, inkl. moms, udgjorde 450 t.kr. Årsregnskabet 2021 er vedhæftet som bilag.

Tipsungdomsnævnets udgiftsbudget 2022 er på 623 t.kr., og er vedhæftet som bilag.

 

8. Sekretariatet

Sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet varetages af DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, i henhold til kontrakt med Tipsungdomsnævnet.

 

København, 10. maj 2022

 

_________________                    _________________                     _________________

Bente Hagelund                            Søren Jensen                                 Karen Friis

Formand