Årsberetning 2020

1. Forord

Tipsungdomsnævnet afgiver herved sin beretning om Nævnets virksomhed i 2020.

Tipsungdomsnævnet blev oprettet for 26 år siden som følge af kritik af Dansk Ungdoms Fællesråds administration af tips- og lottomidlerne, idet det blev godtgjort, at kunstigt opskruede medlemstal i flere tilfælde havde ført til uberettigede høje tilskud til nogle organisationer.

Ved en ændring af Tips og lottoloven i 1995 blev der nedsat et uafhængigt nævn, Tipsungdomsnævnet, der blev tillagt en række selvstændige beføjelser, blandt andet:

at       udstede retningslinjer for midlernes fordeling,

at       påse at retningslinjerne overholdes,

at       godkende budget og regnskab for midlerne til Dansk Ungdoms Fællesråd, og

at       behandle klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

Ved en ændring af Tips- og Lottoloven i 2003 blev det bestemt, at tipsmidlerne til ungdomsformål skulle fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd og godkendt af Tipsungdomsnævnet.

Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Tilsynet med fordelingen og anvendelsen af tipsmidlerne samt behandling af klagesager uden for ungdomsområdet varetages af styrelser inden for de pågældende ministerområder. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Folketinget vedtog i 2010 en lovpakke om delvis liberalisering af spillemarkedet med henblik på ikrafttræden 1. januar 2011. Lovens ikrafttræden blev dog udsat på grund af en statsstøttesag ved Europakommissionen om forskel i afgiftssatserne mellem visse fysiske spil og online spil. Imidlertid afgjorde Kommissionen, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte, hvorfor loven med nogen forsinkelse trådte i kraft 1. januar 2012.

1. januar 2012 blev lovgivningen om spil i Danmark samlet i Udlodningsloven, lov nr. 696 af 25. maj 2010, i Spilleafgiftsloven, lov nr. 698 af 25. maj 2010 og i Spilleloven, lov nr. 848 af 1. juli 2010. Ved lovændring, lov nr. 1528 af 27. december 2014, blev gennemført en politisk aftale indgået i maj 2014, der bl.a. medførte, at udlodningen af midler til støtte af ungdomsformål blev flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet. Udlodningsloven med ændringer er ultimo 2017 blevet opdateret ved lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.

Tipsmidlerne – det vil sige overskuddet i Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S – fordeles i henhold til Udlodningslovens § 4, idet ca. 150 mio. kr. gives til Dansk Ungdoms Fællesråd, der fordeler midlerne, jf. lovens § 5.

Tipsungdomsnævnet er løbende blevet holdt orienteret om Dansk Ungdoms Fællesråds arbejde med udarbejdelse af en ny tilskudsbekendtgørelse, som er blevet vedtaget og godkendt af Tipsungdomsnævnet i foråret 2016.

Tipsungdomsnævnet skal i henhold til Udlodningsloven § 5, stk. 5, bestå af et juridisk uddannet medlem, et medlem der er godkendt revisor og et ungdomssagkyndigt medlem. Medlemmerne beskikkes for en fireårig periode ad gangen og sammenlagt højst for otte år, jf. § 5, stk. 6. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de tre medlemmer.

Kulturministeren udpegede i februar 2021 rektor, cand.jur. Bente Hagelund som formand for en periode af fire år gældende frem til 31. januar 2025. Indtil denne udpegning var professor cand.jur. Linda Nielsen formand for nævnet.

Kulturministeren udpegede i 2019 Søren Jensen (godkendt revisor) som nævnsmedlem for en periode af fire år gældende frem til 31. marts 2023. 

Kulturministeren udpegede i 2020 Simon Axø (ungdomssagkyndig) som nævnsmedlem for en periode af fire år gældende frem til 31. marts 2024. Indtil 1. april 2020 var Kurt Willumsen medlem af nævnet.

Tipsungdomsnævnets sekretariatsvirksomhed er siden 2006 blevet varetaget af DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab. Der blev efter gennemført udbud, der blev afsluttet i august 2019 indgået ny kontrakt om sekretariatsbistand med DLA Piper Denmark gældende fra 1. december 2019 og fire år frem.

Tipsungdomsnævnet indgik i december 2019 databehandleraftale med DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab med henblik på sikring af korrekt behandling af persondataoplysninger.

 

2. Tipsungdomsnævnets virksomhed

Tipsungdomsnævnet er nedsat i henhold til Udlodningsloven, lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Tipsungdomsnævnets virksomhed er ligeledes reguleret i Udlodningsloven, jf. § 5. Loven er optrykt som bilag.

Tipsungdomsnævnets virksomhed reguleres endvidere af en forretningsorden. Forretningsordenen er medtaget som bilag.

I 2020 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt fire møder. Nævnet har derudover deltaget i to møder med Dansk Ungdoms Fællesråd. Endvidere har Tipsungdomsnævnet afholdt fællesmøde med Kulturstyrelsen og Dansk Ungdoms Fællesråd. Herudover har nævnet i 2020 behandlet en række henvendelser fra Dansk Ungdoms Fællesråd som følge af konsekvenser af COVID-19 pandemien for Dansk Ungdoms Fællesråds medlemsorganisationer.

Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort marts 2021.

 

3. Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Dansk Ungdoms Fællesråd yder i henhold til tilskudsbekendtgørelsen tilskud til ungdomsformål. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag.

Der ydes driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Der kan ydes indslusningstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, som ikke opfylder kriterierne for at opnå ordinært driftstilskud. Ligeledes kan ydes refusion af internationale udgifter og initiativstøtte til nye aktiviteter for og med børn eller unge. 

 

4. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd

Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbekendtgørelsen fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne. Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd modtager.

Tilsynsvirksomheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds budget samt årsregnskab og revisionsprotokoller – herunder også det af Dansk Ungdoms Fællesråds specifikt udarbejdede tipsregnskab – med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2020 fået foretaget eksterne revisionskontroller vedrørende udvalgte ungdomsorganisationers ansøgningsgrundlag. Tipsungdomsnævnet har gennemgået rapportering om disse revisionskontroller og behandlet rapporterne i tilknytning hertil på sine møder, uden at dette har givet Tipsungdomsnævnet anledning til bemærkninger. Tipsungdomsnævnet har endvidere gennemgået rapportering om de af Dansk Ungdoms Fællesråds egne gennemførte stikprøvekontroller i 2020.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2020 givet anledning til kritik. Dette gælder såvel sagsbehandlingen, budgettet for 2020 som Dansk Ungdoms Fællesråds overholdelse af forvaltningsloven m.m.

 

5. Klagesager

Tipsungdomsnævnet behandlede i 2020 tre klagesager, hvoraf de to var modtaget ultimo 2019. En af sagerne blev af nævnet hjemvist til fornyet behandling hos Dansk Ungdoms Fællesråd. I en anden af sagerne meddelte Dansk Ungdoms Fællesråd, at sagsbehandlingen ville blive genoptaget.

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse skal indbringes for Tipsungdomsnævnet senest fire uger regnet fra dateringen af den pågældende afgørelse. I henhold til praksis lægges det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse dagen efter afgørelsens datering, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres.

Senest fire uger fra modtagelsen af klagen betyder således, at klagen skal være hos Tipsungdomsnævnet inden for normal kontortid, senest på selve fire ugers-dagen fra modtagelsen af afgørelsen. Klager, som modtages på fire ugers-dagen efter normal kontortid, betragtes som indleveret for sent.

Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdomsnævnets formand har dog i et enkelt tilfælde dispenseret fra klagefristen, da der var tale om en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.

På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede klagesager ses.

 

6. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar til 31. december 2020 bevilget driftstilskud til 70 organisationer. Som bilag til årsberetningen er optrykt en oversigt over, hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har bevilget driftstilskud samt størrelsen af de bevilgede tilskud.

I øvrigt henvises til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk, hvor der kan læses nærmere om driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte ydet i 2020. 

 

7. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget

Tipsungdomsnævnet har i 2020 haft udgifter på 650.723 kr. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne 144.523 kr. og sekretariatsassistance, inkl. moms, udgjorde 500.000 kr. Årsregnskabet 2020 er vedhæftet som bilag.

Tipsungdomsnævnets udgiftsbudget 2021 er på 641.000 kr., og er vedhæftet som bilag.

 

8. Sekretariatet

Sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet varetages af DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, i henhold til kontrakt med Tipsungdomsnævnet.

 

København, 12. marts 2021

 

Bente Hagelund                         Søren Jensen                                Simon Axø

Formand