Årsberetning 2018

1. Forord

Tipsungdomsnævnet afgiver herved sin beretning om Nævnets virksomhed i 2018.

Tipsungdomsnævnet blev oprettet for 24 år siden som følge af kritik af Dansk Ungdoms Fællesråds administration af tips- og lottomidlerne, idet det blev godtgjort, at kunstigt opskruede medlemstal i flere tilfælde havde ført til uberettigede høje tilskud til nogle organisationer.

Ved en ændring af Tips og lottoloven i 1995 blev der nedsat et uafhængigt nævn, Tipsungdomsnævnet, der blev tillagt en række selvstændige beføjelser, blandt andet:

at       udstede retningslinjer for midlernes fordeling,

at       påse at retningslinjerne overholdes,

at       godkende budget og regnskab for midlerne til Dansk Ungdoms Fællesråd, og

at       behandle klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

Ved en ændring af Tips- og Lottoloven i 2003 blev det bestemt, at tipsmidlerne til ungdomsformål skulle fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd og godkendt af Tipsungdomsnævnet.

Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Tilsynet med fordelingen og anvendelsen af tipsmidlerne samt behandling af klagesager uden for ungdomsområdet varetages af styrelser inden for de pågældende ministerområder. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Folketinget vedtog i 2010 en lovpakke om delvis liberalisering af spillemarkedet med henblik på ikrafttræden 1. januar 2011. Lovens ikrafttræden blev dog udsat på grund af en statsstøttesag ved Europakommissionen om forskel i afgiftssatserne mellem visse fysiske spil og online spil. Imidlertid afgjorde Kommissionen, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte, hvorfor loven med nogen forsinkelse trådte i kraft 1. januar 2012.

  1. januar 2012 blev lovgivningen om spil i Danmark samlet i Udlodningsloven, lov nr. 696 af 25. maj 2010, i Spilleafgiftsloven, lov nr. 698 af 25. maj 2010 og i Spilleloven, lov nr. 848 af 1. juli 2010. Ved lovændring, lov nr. 1528 af 27. december 2014, blev gennemført en politisk aftale indgået i maj 2014, der bl.a. medførte, at udlodningen af midler til støtte af ungdomsformål blev flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet. Udlodningsloven med ændringer er ultimo 2017 blevet opdateret ved lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.

Tipsmidlerne – det vil sige overskuddet i Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S – fordeles i henhold til Udlodningslovens § 4, idet 145,8 mio. kr. gives til Dansk Ungdoms Fællesråd, der fordeler midlerne, jf. lovens § 5.

Tipsungdomsnævnet er løbende blevet holdt orienteret om Dansk Ungdoms Fællesråds arbejde med udarbejdelse af en ny tilskudsbekendtgørelse, som er blevet vedtaget og godkendt af Tipsungdomsnævnet i foråret 2016.

Tipsungdomsnævnet skal i henhold til Udlodningsloven § 5, stk. 5, bestå af et juridisk uddannet medlem, et medlem der er godkendt revisor og et ungdomssagkyndigt medlem. Medlemmerne beskikkes for en fireårig periode ad gangen og sammenlagt højst for otte år, jf. § 5, stk. 6. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de tre medlemmer.

Kulturministeren udpegede i februar 2017 professor Linda Nielsen som formand for en periode af fire år gældende frem til 31. januar 2021.

Kulturministeren udpegede i 2011 Niels Thorning Villadsen (godkendt revisor) som nævnsmedlem. Beskikkelsen er i marts 2015 blevet forlænget frem til 31. marts 2019, hvorefter genbeskikkelse ikke kan ske.

Kulturministeren udpegede i 2012 Kurt Willumsen (ungdomssagkyndig) som nævnsmedlem. Beskikkelsen blev i februar 2017 forlænget frem til 31. marts 2020, hvorefter genbeskikkelse ikke kan ske.

Tipsungdomsnævnets sekretariatsvirksomhed er siden 2006 blevet varetaget af DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab. Den nuværende aftale er udløbet, men forlænget ved tillæg til udløb ultimo marts 2019. Udbud af sekretariatsfunktionen forventes at blive igangsat primo 2019.

 

2. Tipsungdomsnævnets virksomhed

Tipsungdomsnævnet er nedsat i henhold til Udlodningsloven, lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Tipsungdomsnævnets virksomhed er ligeledes reguleret i Udlodningsloven, jf. § 5. Loven er optrykt som bilag.

Tipsungdomsnævnets virksomhed reguleres endvidere af en forretningsorden. Forretningsordenen er medtaget som bilag.

I 2018 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt i alt fire møder, hvoraf et blev afholdt som telefonmøde. Endvidere har Tipsungdomsnævnet afholdt fællesmøde med Kulturstyrelsen og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Herudover har Tipsungdomsnævnet afholdt yderligere to møder med Dansk Ungdoms Fællesråd dels for en overordnet drøftelse af, hvilke kriterier som Tipsudvalget under Dansk Ungdoms Fællesråd har anvendt ved tildeling af driftstilskud, dels for en evaluering af forløbet af klagesager behandlet efter de nye tilskudsregler.

Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort februar 2019.

 

3. Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Dansk Ungdoms Fællesråd yder i henhold til tilskudsbekendtgørelsen tilskud til ungdomsformål. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag.

Der ydes driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Der kan ydes indslusningstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, som ikke opfylder kriterierne for at opnå ordinært driftstilskud. Ligeledes kan ydes refusion af internationale udgifter og initiativstøtte til nye aktiviteter for og med børn eller unge.

 

4. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd

Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbekendtgørelsen fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne. Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd modtager.

Tilsynsvirksomheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds budget samt årsregnskab med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2018 foretaget såvel eksterne som interne revisionskontroller vedrørende udvalgte ungdomsorganisationers ansøgningsgrundlag. Tipsungdomsnævnet har gennemgået disse revisionskontroller og behandlet rapporterne i tilknytning hertil på sine møder. Alle revisionsrapporter var tilfredsstillende og gav ikke Tipsungdomsnævnet anledning til bemærkninger, idet Tipsungdomsnævnet i flere tilfælde er fremkommet med anbefalinger til Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2018 givet anledning til kritik. Dette gælder såvel sagsbehandlingen, budgettet for 2018 som Dansk Ungdoms Fællesråds overholdelse af forvaltningsloven m.m. Tipsungdomsnævnet har med tilfredshed noteret sig, at Dansk Ungdoms Fællesråd selv har foretaget en evaluering af tildelingskriterier efter at have gennemført første års tildeling, baseret på de nye tilskudsregler.

Tipsungdomsnævnet har endvidere i 2018 behandlet 1 konkret ansøgning om godkendelse af en etårig forlængelse af dispensation fra de nye tilskudsregler, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 47, og givet en generel godkendelse af muligheden for Dansk Ungdoms Fællesråd til at give dispensation for fulde medlemsrettigheder i en overgangsperiode, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 41.

 

5. Klagesager

Tipsungdomsnævnet har i 2018 afgjort 11 klagesager. Det forholdsvis store antal klagesager er begrundet i ændringen af reglerne for tildeling, og Tipsungdomsnævnet har således i 2018 haft mulighed for at tage stilling til den fordeling af midler og indplacering af medlemsorganisationer som Dansk Ungdoms Fællesråd har vedtaget i 2018. Tipsungdomsnævnet stadfæstede Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse skal indbringes for Tipsungdomsnævnet senest fire uger regnet fra dateringen af den pågældende afgørelse. I henhold til praksis lægges det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse dagen efter afgørelsens datering, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres.

Senest fire uger fra modtagelsen af klagen betyder således, at klagen skal være hos Tipsungdomsnævnet inden for normal kontortid, senest på selve fire ugers-dagen fra modtagelsen af afgørelsen. Klager, som modtages på fire ugers-dagen efter normal kontortid, betragtes som indleveret for sent.

Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdomsnævnets formand har dog i et enkelt tilfælde dispenseret fra klagefristen, da der var tale om en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.

På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede klagesager ses.

 

6. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar til 31. december 2018 bevilget driftstilskud til 75 organisationer. Som bilag til årsberetningen er optrykt en oversigt over, hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har bevilget driftstilskud samt størrelsen af de bevilgede tilskud.

I øvrigt henvises til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk, hvor der kan læses nærmere om driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte ydet i 2018. 

 

7. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget

Tipsungdomsnævnet har i 2018 haft udgifter på 701.376 kr. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne 136.226 kr. og sekretariatsassistance, inkl. moms, udgjorde 550.000 kr. Årsregnskabet 2018 er vedhæftet som bilag.

Tipsungdomsnævnets budget 2019 er på 700.000 kr., og er vedhæftet som bilag.

 

8. Sekretariatet

Sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet varetages af DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, i henhold til kontrakt med Tipsungdomsnævnet.

 

København, 21. februar 2019

 

                                                                                                                                    

Linda Nielsen                             Niels Thorning Villadsen          Kurt Willumsen

Formand