Årsberetning 2016

  1. Forord

Tipsungdomsnævnet afgiver herved sin beretning om Nævnets virksomhed i 2016.

Tipsungdomsnævnet blev oprettet for 22 år siden som følge af kritik af Dansk Ungdoms Fællesråds administration af tips- og lottomidlerne, idet det blev godtgjort, at kunstigt opskruede medlemstal i flere tilfælde havde ført til uberettigede høje tilskud til nogle organisationer.

Ved en ændring af Tips og lottoloven i 1995 blev der nedsat et uafhængigt nævn, Tipsungdomsnævnet, der blev tillagt en række selvstændige beføjelser, blandt andet:

at       udstede retningslinjer for midlernes fordeling,

at       påse at retningslinjerne overholdes,

at       godkende budget og regnskab for midlerne til Dansk Ungdoms Fællesråd, og

at       behandle klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

Ved en ændring af Tips- og Lottoloven i 2003 blev det bestemt, at tipsmidlerne til ungdomsformål skulle fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd og godkendt af Tipsungdomsnævnet.

Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Tilsynet med fordelingen og anvendelsen af tipsmidlerne samt behandling af klagesager uden for ungdomsområdet varetages af styrelser inden for de pågældende ministerområder. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Folketinget vedtog i 2010 en lovpakke om delvis liberalisering af spillemarkedet med henblik på ikrafttræden 1. januar 2011. Lovens ikrafttræden blev dog udsat på grund af en statsstøttesag ved Europakommissionen om forskel i afgiftssatserne mellem visse fysiske spil og online spil. Imidlertid afgjorde Kommissionen, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte, hvorfor loven med nogen forsinkelse trådte i kraft 1. januar 2012.

1. januar 2012 blev lovgivningen om spil i Danmark samlet i Udlodningsloven, lov nr. 696 af 25. maj 2010, i Spilleafgiftsloven, lov nr. 698 af 25. maj 2010 og i Spilleloven, lov nr. 848 af 1. juli 2010. Ved lovændring, lov nr. 1528 af 27. december 2014, blev gennemført en politisk aftale indgået i maj 2014, der bl.a. medførte, at udlodningen af midler til støtte af ungdomsformål blev flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet. Udlovningsloven med ændringer er senere samlet i lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015.

Tipsmidlerne – det vil sige overskuddet i Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S – fordeles i henhold til Udlodningslovens § 3, stk. 1, idet 9,79 % går til støtte til ungdomsformål. Tipsungdomsnævnet er løbende blevet holdt orienteret om Dansk Ungdoms Fællesråds arbejde med udarbejdelse af en ny tilskudsbekendtgørelse, som er blevet vedtaget og godkendt af Tipsungdomsnævnet i foråret 2016.

Tipsungdomsnævnet skal i henhold til Udlodningsloven § 4, stk. 3, bestå af et juridisk uddannet medlem, en statsautoriseret revisor og et ungdomssagkyndigt medlem, som udpeges for en fireårig periode ad gangen og sammenlagt højst for otte år. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de tre medlemmer.

Tipsungdomsnævnets formand Hanne Bech Hansen afgik ved døden i september 2016. Kulturministeren udpegede i februar 2017 professor Linda Nielsen som ny formand for en periode af fire år gældende frem til 31. januar 2021.

Kulturministeren udpegede i 2011 Niels Thorning Villadsen (statsautoriseret revisor) som nævnsmedlem. Beskikkelsen er i marts 2015 blevet forlænget frem til 31. marts 2019, hvorefter genbeskikkelse ikke kan ske.

Kulturministeren udpegede i 2012 Kurt Willumsen (ungdomssagkyndig) som nævnsmedlem. Beskikkelsen blev i februar 2017 forlænget frem til 31. marts 2020, hvorefter genbeskikkelse ikke kan ske.

Tipsungdomsnævnets sekretariatsvirksomhed er siden 2006 blevet varetaget af Lett Advokatpartnerselskab. Den nuværende aftale er udløbet og udbud af sekretariatsfunktionen vil blive gennemført i 2017.

 

  1. Tipsungdomsnævnets virksomhed

Tipsungdomsnævnet er nedsat i henhold til Udlodningsloven, lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015, jf. § 4, stk. 3. Tipsungdomsnævnets virksomhed er ligeledes reguleret i Udlodningsloven, jf. § 4, stk. 2, 4 og 5. Loven er optrykt som bilag.

Tipsungdomsnævnets virksomhed reguleres endvidere af en forretningsorden. Forretningsordenen er medtaget som bilag.

I 2016 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt i alt fire møder. Endvidere har Tipsungdomsnævnet afholdt fællesmøde med Kulturstyrelsen og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Arbejdet med denne årsberetning april 2017.

 

  1. Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Dansk Ungdoms Fællesråd yder i henhold til denne bekendtgørelse tilskud til ungdomsformål. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag.

Der ydes driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Der kan ydes indslusningstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, som ikke opfylder kriterierne for at opnå ordinært driftstilskud. Ligeledes kan ydes refusion af internationale udgifter og initiativstøtte til nye aktiviteter for og med børn eller unge.

 

  1. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd

Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbekendtgørelsen fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne. Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd modtager.

Tilsynsvirksomheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds budget samt årsregnskab med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2016 foretaget såvel eksterne som interne revisionskontroller vedrørende udvalgte ungdomsorganisationers ansøgningsgrundlag. Tipsungdomsnævnet har gennemgået disse revisionskontroller og behandlet rapporterne i tilknytning hertil på sine møder. Alle revisionsrapporter var tilfredsstillende og gav ikke Nævnet anledning til bemærkninger.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2016 givet anledning til kritik. Dette gælder såvel sagsbehandlingen, budgettet for 2017 som Dansk Ungdoms Fællesråds overholdelse af Forvaltningsloven m.m.

  

  1. Klagesager

Tipsungdomsnævnet har i 2016 modtaget en ny klagesag, og har i året behandlet og afsluttet en klagesag.

Den i 2016 afgjorte sag vedrørte et afslag på refusionsansøgning. Tipsungdomsnævnet har stadfæstet Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse.

Den i 2016 indbragte sag vedrørte reduktion af bevilling og er blevet afgjort i februar 2017, idet Tipsungdomsnævnet har stadfæstet Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse.

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse skal indbringes for Tipsungdomsnævnet senest fire uger regnet fra dateringen af den pågældende afgørelse. I henhold til praksis lægges det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse dagen efter afgørelsens datering, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres.

Senest fire uger fra modtagelsen af klagen betyder således, at klagen skal være hos Tipsungdomsnævnet inden for normal kontortid, senest på selve fire ugers-dagen fra modtagelsen af afgørelsen. Klager, som modtages på fire ugers-dagen efter normal kontortid, betragtes son indleveret for sent.

Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdomsnævnets formand har dog i et enkelt tilfælde dispenseret fra klagefristen, da der var tale om en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.

På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede klagesager ses.

  

  1. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar til 31. december 2016 bevilget driftstilskud til 75 organisationer. Som bilag til årsberetningen er optrykt en oversigt over, hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har bevilget driftstilskud samt størrelsen af de bevilgede tilskud.

I øvrigt henvises til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk, hvor der kan læses nærmere om driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte ydet i 2016. 

 

  1. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget

Tipsungdomsnævnet har i 2016 haft udgifter på 697.995 kr. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne 139.216 kr. og sekretariatsassistance, inkl. moms, udgjorde 550.000 kr. Årsregnskabet 2016 er vedhæftet som bilag.

Tipsungdomsnævnets budget 2017 er på 699.000 kr., og er vedhæftet som bilag.

 

  1. Sekretariatet

Sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet varetages af LETT Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, i henhold til kontrakt med Tipsungdomsnævnet.

  

København, 9. maj 2017

 

Linda Nielsen                             Niels Thorning Villadsen          Kurt Willumsen

Formand