Årsberetning 2014

 1. Forord

Hermed afgiver Tipsungdomsnævnet sin beretning om Nævnets virksomhed i 2014.

Tipsungdomsnævnet blev oprettet for 20 år siden som følge af kritik af Dansk Ungdoms Fællesråds administration af tips- og lottomidlerne, idet det blev godtgjort, at kunstigt opskruede medlemstal i flere tilfælde havde ført til uberettigede høje tilskud til nogle organisationer.

Ved en ændring af Tips- og lottoloven i 1995 blev der nedsat et uafhæn-gigt nævn, Tipsungdomsnævnet, der blev tillagt en række selvstændige beføjelser blandt andet:

 • at udstede retningslinjer for midlernes fordeling
 • at påse at retningslinjerne overholdes
 • at godkende budget og regnskab for midlerne til Dansk Ungdoms Fællesråd
 • at behandle klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

Ved en ændring af Tips- og Lottoloven i 2003 blev det bestemt, at tips-midlerne til ungdomsformål skulle fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd og godkendt af Tipsung-domsnævnet.

Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Tilsynet med forde-lingen og anvendelsen af tipsmidlerne samt behandlingen af klagesager uden for ungdomsområdet varetages af styrelser inden for de pågældende ministerområder. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Tipsungdomsnævnets sekretariatsvirksomhed er siden 2006 blevet vare-taget af LETT Advokatpartnerselskab. Sekretariatsfunktionen var med bistand fra Kammeradvokaten senest i udbud i 2010.

Folketinget vedtog i 2010 en lovpakke om delvis liberalisering af spille-markedet med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2011. Lovens ikraft-træden blev dog udsat på grund af en statsstøttesag ved Europakom-missionen om forskel i afgiftssatserne mellem visse fysiske spil og online spil. Imidlertid afgjorde Kommissionen, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte, hvorfor loven med nogen forsinkelse trådte i kraft den 1. januar 2012.

 1. januar 2012 blev lovgivningen om spil i Danmark samlet i Udlod-ningsloven, Lov 2010-06-25 nr. 696 samt Spilleafgiftsloven Lov 2010-06-25 nr. 698 og i Spilleloven, lov 2010-07-01 nr. 848. Ved lovændring        L 2014-12-27 nr. 1528 blev gennemført en politisk aftale indgået i maj 2014, der bl.a. medførte, at udlodningen af midler til støtte af ungdoms-formål blev flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet. Udlodningsloven med ændringer er senere samlet i lovbekendtgørelse 2015-01-31 nr. 115. 

Tipsungdomsnævnet skal i henhold til Udlodningsloven, § 4, stk. 3, bestå af et juridisk uddannet medlem, en statsautoriseret revisor og et ung-domssagkyndigt medlem, som udpeges for en fireårig periode ad gangen og sammenlagt højst for otte år. Kulturministeren udpeger Tipsungdoms-nævnets formand blandt de tre medlemmer.

Kulturministeren udpegede i 2011 følgende tre medlemmer for en periode af fire år med mulighed for forlængelse i op til fire år:

Cand. jur. Hanne Bech Hansen som formand, statsautoriseret revisor Niels Thorning Villadsen som nævnsmedlem og højskoleforstander Kurt Vil-lumsen som nævnsmedlem.

Kulturministeren forlængede i marts 2015 Hanne Bech Hansens beskik-kelse som formand frem til den 31. marts 2019 og Niels Thorning Vil-ladsen som nævnsmedlem frem til den 31. marts 2019.

Kurt Villumsens første beskikkelsesperiode udløber den 31. marts 2016.

Tipsmidlerne - det vil sige overskuddet i Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S - fordeles i henhold til Udlodningslovens § 3, stk. 1 (tidligere § 4, stk. 1). 9,79 % går til støtte til ungdomsformål.

 1. Tipsungdomsnævnets virksomhed

Tipsungdomsnævnet er som nævnt i forordet nedsat i henhold til Udlod-ningsloven, Lovbekendtgørelse 2015-01-31 nr. 115, jf. § 4, stk. 3. 

Tipsungdomsnævnets virksomhed er ligeledes reguleret i Udlod-ningsloven, jf. § 4, stk. 2, 4 og 5. Loven er optrykt som bilag nedenfor.

Endvidere reguleres Tipsungdomsnævnets virksomhed af en forretnings-orden.

Forretningsordenen er indeholdt nedenfor som bilag.

I 2014 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt i alt fire møder.

Endvidere har Tipsungdomsnævnet afholdt fællesmøde med Kultur-styrelsen og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort ultimo maj 2015.

 1. Bekendtgørelse nr. 810 af den 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisa-tioner samt retningslinjer for initiativstøtte

 

Dansk Ungdoms Fællesråd yder i henhold til denne bekendtgørelse tilskud til ungdomsorganisationer i Danmark. Bekendtgørelsen er optrykt som bi-lag nedenfor. Efter bekendtgørelsen yder Dansk Ungdoms Fællesråd til-skud til ungdomsorganisationer i Danmark, nemlig 

 • Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber.
 • Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber.
 • Samfunds og foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemskaber.
 • Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer, der ikke lever op til medlems- eller lokalforeningsdefinitionen.
 • Ungdomshandicaporganisationer.
 • Nystartede samfunds- eller foreningsengagerende organisationer.

Herudover yder Dansk Ungdoms Fællesråd anlægstilskud til landsorga-nisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste fem år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, ligesom Dansk Ungdoms Fællesråd yder tilskud til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af aktiviteter og projekter for og med børn og unge i og uden for foreningslivet, benævnt initiativstøtte.

 1. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd

 

Som nævnt i forordet fører Tipsungdomsnævnet tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbekendtgørelsen fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne.

Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fælles-råd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd modtager. Tilsynsvirksomheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds budget samt årsregnskab med henblik på en vurde-ring af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer. 

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2014 foretaget fem eksterne revisions-kontroller vedrørende udvalgte ungdomsorganisationers ansøgnings-grundlag, samt medlemsundersøgelse, jf. Tilskudsbekendtgørelsens § 7, i yderligere én udvalg ungdomsorganisation. Tipsungdomsnævnet har gennemgået disse revisionskontroller og behandlet rapporterne i tilknyt-ning hertil på sine møder. Alle revisionsrapporter var tilfredsstillende og gav ikke Nævnet anledning til bemærkninger. 

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2014 givet anledning til kritik. Dette gælder såvel sagsbehandlingen, budgettet for 2015 som Dansk Ungdoms Fællesråds overholdelse af Forvaltningsloven m.m.

 1. Klagesager

 

Tipsungdomsnævnet har i 2014 modtaget tre nye klagesager og har i året behandlet og afsluttet seks klagesager. 

Af de behandlede sager, har alle seks vedrørt bevilling af driftstilskud. Tipsungdomsnævnet har stadfæstet fem afgørelser og i en sag besluttet at organisationen kunne søge driftstilskud i 2014 på baggrund af en ny medlems- og lokalforeningsopgørelse. Dansk Ungdoms Fællesråd har efterfølgende besluttet at genoptage sagen. 

Også i 2014 har en del af klagesagerne vedrørt de ansøgende organisa-tioners fortolkning af tilskudsbekendtgørelsens kategorisering som sam-fundsengagerende og foreningsengagerende. Dansk Ungdoms Fællesråd har oplyst Tipsungdomsnævnet, at Dansk Ungdoms Fællesråd er opmærk-som på problemstillingen og løbende arbejder på at forbedre Dansk Ung-doms Fællesråds vejledninger m.m. herom. 

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse skal indbringes for Tipsungdomsnævnet senest fire uger regnet fra dateringen af den på-gældende afgørelse. I henhold til praksis lægges det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse dagen efter afgørelsens datering, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres. Senest fire uger fra modtagelsen af klagen betyder således, at klagen skal være hos Tipsungdomsnævnet inden for normal kontortid, senest på selve fire ugers-dagen fra modtagelsen af afgørelsen. Klager, som modtages på fire ugers-dagen efter normal kontortid, betragtes son indleveret for sent. Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdoms-nævnets formand har dog i et enkelt tilfælde dispenseret fra klagefristen, da der var tale om en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.

På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede klagesager ses.

 1. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab

 

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar til 31. december 2014 bevilget driftstilskud til 71 organisationer.

Som bilag til nærværende årsberetning er optrykt en oversigt over, hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har bevilget driftstilskud samt størrelsen af de bevilgede tilskud.

I øvrigt henvises til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.DUF.dk, hvor der kan læses nærmere om driftstilskud, anlægstil-skud og initiativstøtte ydet i 2014. 

 

 1. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget

 

Tipsungdomsnævnet har i 2014 haft udgifter på kr. 729.622. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne kr. 156.469 og sekreta-riatsassistance inkl. moms kr. 550.000. Årsregnskabet 2014 er vedhæftet som bilag.

Tipsungdomsnævnets budget 2015 er på kr. 791.250 og er vedhæftet som bilag.

 1. Sekretariatet

 

Sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet varetages af LETT Advo-katpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V i henhold til kon-trakt med Tipsungdomsnævnet.

København, den 5. maj 2015

Hanne Bech Hansen    Niels Thorning Villadsen         Kurt Villumsen

Formand