Årsberetning 2013

ÅRSBERETNING

 

2013

 1. Forord

 Hermed afgiver Tipsungdomsnævnet sin beretning om Nævnets virksomhed i 2013.

Tipsungdomsnævnet blev oprettet for 19 år siden som følge af kritik af Dansk Ungdoms Fællesråds administration af tips- og lottomidlerne. Blandt andet blev det gennem rets-sager ved byret og landsret godtgjort, at kunstigt opskruede medlemstal i flere tilfælde havde ført til uberettigede høje tilskud til nogle organisationer.

Ved en ændring af Tips- og lottoloven i 1995 blev der nedsat et uafhængigt nævn, Tipsungdomsnævnet, der blev tillagt en række selvstændige beføjelser blandt andet:

 • at udstede retningslinjerne for midlernes fordeling
 • at påse at retningslinjerne overholdes
 • at godkende budget og regnskab for midlerne til Dansk Ungdoms Fællesråd samt
 • at behandle klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

Ved en ændring af Tips- og Lottoloven i 2003 blev det bestemt, at tipsmidlerne til ung-domsformål skulle fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd og godkendt af Tipsungdomsnævnet.

Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Tilsynet med fordelingen og anven-delsen af tipsmidlerne samt behandling af klagesager uden for ungdomsområdet varetages af styrelser inden for de pågældende ministerområder. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Tipsungdomsnævnets sekretariatsvirksomhed er siden 2006 blevet varetaget af Lett Advokatfirma. Sekretariatsfunktionen var med bistand fra Kammeradvokaten senest i udbud i 2010.

Folketinget vedtog i 2010 en lovpakke om delvis liberalisering af spillemarkedet med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2011. Lovens ikrafttræden blev dog udsat på grund af en statsstøttesag ved Europakommissionen om forskel i afgiftssatserne mellem visse fysiske spil og online spil. Imidlertid afgjorde Kommissionen, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte, hvorfor loven med nogen forsinkelse trådte i kraft den 1. januar 2012.

Fra 1. januar 2012 er lovgivningen om spil i Danmark samlet i føromtalte Udlodningslov, Lov 2010-06-25 nr. 696 samt i Spilleafgiftsloven Lov nr. 2010-06-25 nr. 698 og i Spille-loven, Lov nr. 2010-07-01 nr. 848.

Tipsungdomsnævnet skal nu i henhold til Udlodningsloven, § 4, stk. 3 bestå af et juridisk uddannet medlem, en statsautoriseret revisor og et ungdomssagkyndigt medlem, som udpeges for en fireårig periode af gangen og sammenlagt højst for otte år. Kultur-ministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de tre medlemmer.

Kulturministeren udpegede i 2011 følgende tre medlemmer for en periode af fire år med mulighed for forlængelse i op til fire år:

Cand.jur. Hanne Bech Hansen som formand, statsautoriseret revisor Niels Thorning Villadsen som nævnsmedlem og højskoleforstander Kurt Villumsen som nævnsmedlem.

Tipsmidlerne - det vil sige overskuddet i Danske Spil A/S – fordeles i henhold til Udlodningslovens § 4, stk. 1. Den største del heraf (63,30%) går til støtte af ungdoms-formål.

 1. Tipsungdomsnævnets virksomhed

 

Tipsungdomsnævnet er som nævnt i forordet nedsat i henhold til Udlodningsloven, Lov nr. 2010-06-25, nr. 696, jf. § 4, stk. 3.

 

Tipsungdomsnævnets virksomhed er ligeledes reguleret i Udlodningsloven, jf. § 4, stk. 2, 4 og 5. Loven er optrykt som bilag nedenfor.

Endvidere reguleres Tipsungdomsnævnets virksomhed af en forretningsorden. Forretningsordenen er indeholdt nedenfor som bilag.

I 2013 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt i alt fire møder.

Endvidere har Tipsungdomsnævnet afholdt fællesmøde med Kulturstyrelsen og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort ultimo maj 2014.

 1. Bekendtgørelse nr. 810 af den 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

 

Dansk Ungdoms Fællesråd yder i henhold til denne bekendtgørelse tilskud til ungdomsorganisationer i Danmark. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag nedenfor. Efter bekendtgørelsen yder Dansk Ungdoms Fællesråd tilskud til ungdomsorganisationer i Danmark, nemlig

 • Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber.
 • Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber.
 • Samfunds og foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemskaber.
 • Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer, der ikke lever op til medlems- eller lokalforeningsdefinitionen.
 • Ungdomshandicaporganisationer
 • Nystartede samfunds- eller foreningsengagerende organisationer.

Herudover yder Dansk Ungdoms Fællesråd anlægstilskud til landsorganisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste fem år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, ligesom Dansk Ungdoms Fællesråd yder tilskud til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af aktiviteter og projekter for og med børn og unge i og uden for foreningslivet, benævnt initiativstøtte.

 1. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd

 

Som nævnt i forordet fører Tipsungdomsnævnet tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbekendtgørelsen fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne.

Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd modtager. Tilsynsvirksomheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds budget samt årsregnskab med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2013 foretaget fem eksterne revisionskontroller vedrørende udvalgte ungdomsorganisationers ansøgningsgrundlag. Tipsungdomsnævnet har gennemgået disse revisionskontroller og behandlet rapporterne i tilknytning hertil på sine møder. Alle revisionsrapporter var tilfredsstillende og gav ikke Nævnet anledning til bemærkninger.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2013 givet anledning til kritik. Dette gælder såvel sagsbehandlingen, budgettet for 2014 samt Dansk Ungdoms Fællesråds overholdelse af Forvaltningsloven m.m.

 1. Klagesager

 

Tipsungdomsnævnet har i 2013 modtaget syv nye klagesager og har i året behandlet og afsluttet seks klagesager.

Af de behandlede sager, har fire vedrørt bevilling af driftstilskud og to vedrørt afslag på initiativstøtte. Tipsungdomsnævnet har stadfæstet fire afgørelser og én klage er af den klagende organisation trukket tilbage. Endvidere har Tipsungdomsnævnet hjemvist én klage til fornyet behandling i Dansk Ungdoms Fællesråd, hvorefter Dansk Ungdoms Fællesråd har besluttet at udbetale driftstilskud i henhold til organisationens ansøgning.

Også i 2013 har en del af klagesagerne vedrørt de ansøgende organisationers fortolkning af tilskudsbekendtgørelsens kategorisering af samfundsengagerende og foreningsengagerende. Dansk Ungdoms Fællesråd har oplyst Tipsungdomsnævnet, at Dansk Ungdoms Fællesråd er opmærksom på problemstillingen og løbende arbejder på at forbedre Dansk Ungdoms Fællesråds vejledninger m.m. herom.

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse skal indbringes for Tipsungdomsnævnet senest fire uger regnet fra dateringen af den pågældende afgørelse. I henhold til praksis lægges det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse dagen efter afgørelsens date-

ring, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres. Senest fire uger fra modtagelsen af klagen betyder således, at klagen skal være hos Tipsungdomsnævnet inden for normal kontortid, senest på selve fire ugers-dagen fra modtagelsen af afgørelsen. Klager, som modtages på fire ugers-dagen efter normal

kontortid, betragtes son indleveret for sent. Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdomsnævnets formand har dog i et enkelt tilfælde dispenseret fra klagefristen, da der var tale om en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.

På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede klagesager ses.

 

 1. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab

 

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar til 31. december 2013 bevilget driftstilskud til 75 organisationer.

Som bilag til nærværende årsberetning er optrykt en oversigt over, hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har bevilget driftstilskud samt størrelsen af de bevilgede tilskud.

I øvrigt henvises til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.DUF.dk, hvor der kan læses nærmere om driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte ydet i 2013.  

 

 1. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget

 

Tipsungdomsnævnet har i 2013 haft udgifter på kr. 711.143. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne kr. 156.115 og sekretariatsassistance inkl. moms kr. 550.000. Årsregnskabet 2013 er vedhæftet som bilag.

Tipsungdomsnævnets budget 2014 er på kr. 806.250 og er vedhæftet som bilag.

 1. Sekretariatet

 

Sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet varetages af LETT Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V i henhold til kontrakt med Tipsungdomsnævnet.

København, den 6. maj 2014

Hanne Bech Hansen   Niels Thorning Villadsen Kurt Villumsen

Formand