Årsberetning 2010

 1. Forord
 2. Tipsungdomsnævnets virksomhed
 3. Bekendtgørelse nr. 1728 af den 15. december 2010 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende  ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte
 4. Ny lovgivning
 1. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd
 2. Klagesager 2010
 3. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab
 4. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget
 5. Sekretariatet

      

 1. Forord

Hermed afgiver Tipsungdomsnævnet sin beretning om nævnets virksomhed i 2010.

Tipsungdomsnævnet blev oprettet for 16 år siden ved en ændring i 1995 af tips- og lotteloven. Baggrunden var kritik af Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) administration af tips- og lottomidlerne. Dette førte til, at undervisningsministeren i 1994 bad Kammeradvokaten om at udpege en af firmaets advokater og i samarbejde med et revisionsfirma at udpege en revisor til at føre tilsyn med DUFs administration. Det var de to udpegede særligt sagkyndiges opfattelse, at DUFs behandling af ansøgninger foregik på et sagligt højt niveau i DUF, ligesom de almindelige regler om inhabilitet blev overholdt. 

Ændringen af tips- og lotteloven var ifølge lovforslaget båret af ønsket om at give administrationen af midler til støtte til ungdomsformål bedre vilkår og at øge sikkerheden ved DUFs fordeling af midlerne. Derfor nedsattes derfor et uafhængigt nævn, Tipsungdomsnævnet, der blev tillagt en række selvstændige beføjelser, såsom at udstede retningslinjer for midlernes fordeling og påse retningslinjernes overholdelse, at godkende budget og regnskab for beløbet til DUF samt at behandle klager over afgørelser truffet af DUF.

Tipsungdomsnævnets kompetence blev dog ved en ændring af tips- og lotteloven i 2003. Tipsmidlerne til ungdomsformål fordeles nu af DUF efter regler fastsat af DUF, men forinden godkendt af Tipsungdomsnævnet og efter regler fastsat af DUF efter bemyndigelse af nævnet, jf. § 6C, stk. 2.

Ifølge bekendtgørelsen om Tipsungdomsnævnet kan der oprettes et sekretariat til at varetage den daglige drift, eller sekretariatsopgaverne kan henlægges ”… til udførelse af en privat ansat, en privat virksomhed, en privat organisation eller forening eller en offentlig institution…”, jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 711 af 13. august 2003. For at sikre Tipsungdomsnævnets uafhængighed blev det fra starten besluttet, at nævntes sekretariatsforretninger skulle lægges uden for statsadministrationen. Et advokatfirma blev udpeget til at varetage sekretariatsfunktionen.

Siden 2006 har LETT Advokatfirma fungeret som Tipsungdomsnævnets sekretariat. Tipsungdomsnævnets sekretariatsfunktion var i 2010 i udbud. Kammeradvokaten bistod Tipsungdomsnævnet hermed. Resultatet af udbuddet var, at Tipsungdomsnævnet indgik en ny aftale med LETT Advokatfirma.

Fordelingen af tipsmidlerne - dvs. overskuddet i Danske Spil A/S efter fradrag af statsafgift og gevinster mv. - er fastsat i tips- og lottoloven. Den største andel går til formål under Kulturministeriet. Til formål under Undervisningsministeriet går 12,67 pct., der atter fordeles på støtte til ungdomsformål (63,30 pct.), oplysningsforbundene (24,08 pct.) og folkeoplysning (12,62 pct.). Fordelingen er uændret i den nedenfor nævnte udlodningslov.

Ifølge finansloven for 2010 udgjorde overskuddet fra Danske Spil A/S (inkl. et udligningsbeløb fra staten) 1.768 mio. kr. Heraf går 202,3 mio. til undervisningsformål. Af dette beløb

går atter 129,3 mio. kr. til ungdomsformål og administreres af  DUF. Beløbet er på finanslov 2010 opført under Finansministeriet (§ 7.18.03.50).

Lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål udlodningsloven), der hører under Kulturministeriet, skal afløse en række bestemmelser i tips- og lotteloven, herunder § 6C, om DUFs administration af tipsmidlerne til ungdomsformål samt Tipsungdomsnævnet.

 Efter anmodning fra Undervisningsministeriet udarbejdede Tipsungdomsnævnet i 2009 til brug for lovrevisionen en beskrivelse af gældende praksis for og administrationen af tips- og lottomidlerne. I redegørelsen pegede Tipsungdomsnævnet på en række forhold, som man fandt det velbegrundet blev undergivet en mere hensigtsmæssig regulering. 

Tipsungdomsnævnet har med tilfredshed konstateret, at nævnets forslag indgår i udlodningsloven.

Efter udlodningslovens § 4, stk. 3 skal Tipsungdomsnævnet herefter bestå af et juridisk uddannet medlem, en statsautoriseret revisor og et ungdomssagkyndigt medlem. Medlemmer skal - som i tips- og lotteloven - udpeges af undervisningsministeren for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse til i alt otte år. Nærmere regler om Tipsungdomsnævnets virke fastsættes af undervisningsministeren.

Tidspunktet for udlodningslovens ikrafttræden fastsættes af kulturministeren. Da der er rejst tvivl om udlodningslovens overensstemmelse med EUs regler, har kulturministeren besluttet at udskyde lovens ikrafttræden. Det betyder, at det ved denne årsberetnings afgivelse endnu er reglerne i tips- og lotteloven, der gælder. Da to medlemmer (et juridisk uddannet medlem (formand) og et ungdomssagkyndigt medlem) udtrådte af Tipsungdomsnævnet ved udgangen af marts 2011 efter den maksimale funktionsperiode på otte år, skal undervisningsministeren udpege to nye medlemmer efter reglerne i tips- og lotteloven. Det forventes, at undervisningsministeren udpeger de to nye medlemmer primo juni 2011.

2 Tipsungdomsnævnets virksomhed

Tipsungdomsnævnet er nedsat i henhold til § 6 C, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 273 af den 17. april 2008 om visse spil, lotterier og væddemål (Tips- og Lottoloven). § 6 C er medtaget som bilag nedenfor.

 Tipsungdomsnævnets virksomhed er reguleret i henhold til bekendtgørelse nr. 711 af den 13. august 2003, hvilken bekendtgørelse er optrykt som bilag nedenfor.

Endvidere reguleres Tipsungdomsnævnets virksomhed af en forretningsorden. Forretningsordenen er indeholdt nedenfor som bilag.

I 2010 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt i alt tre møder.

Endvidere har Tipsungdomsnævnet afholdt et fællesmøde med Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort ultimo maj 2011.

3. Bekendtgørelse nr. 1728 af den 15. december 2010 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Dansk Ungdoms Fællesråd yder i henhold til denne bekendtgørelse tilskud til ungdomsorganisationer i Danmark. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag nedenfor. Efter bekendtgørelsen yder Dansk Ungdoms Fællesråd tilskud til ungdomsorganisationer i Danmark, nemlig

 • Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber.
 • Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber.
 • Samfunds og foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemskaber.
 • Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer, der ikke lever op til medlems- eller lokalforeningsdefinitionen.
 • Nystartede samfunds- eller foreningsengagerende organisationer.

Herudover yder Dansk Ungdoms Fællesråd anlægstilskud til landsorganisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste fem år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, ligesom Dansk Ungdoms Fællesråd yder tilskud til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af aktiviteter og projekter for og med børn og unge i og uden for foreningslivet, benævnt initiativstøtte.

 1. Ny lovgivning

Som nævnt i forordet modtog Tipsungdomsnævnet i 2009 fra Undervisningsministeriet udkast til påtænkt forslag til spiludlodningslov med henblik på høring og beskrivelse af den gældende praksis for og administration af tips- og lottomidlerne.

Blandet andet med baggrund i Tipsungdomsnævnet og Dansk Ungdoms Fællesråds høringssvar har undervisningsministeren den 26. marts 2010 fremsat forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Loven blev vedtaget den 25. juni 2010. Loven og lovforslaget er vedlagt som bilag.

Loven skulle være trådt i kraft den 1. januar 2011, men lovens ikrafttræden er midlertidigt blevet udskudt, da der er indgivet klage til EU-Kommissionen. 

Loven fastsætter i § 4, stk. 1 de nye, ændrede regler vedrørende Tipsungdomsnævnet.

I de specielle bemærkninger til lovforslagets § 4 er redegjort for forskellen mellem reglerne for det siddende Tipsungdomsnævn og det fremtidige Tipsungdomsnævn. Bemærkningerne fremgår af lovforslaget side 13, 14 og 15.

 

 1. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd

Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbekendtgørelsen fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne.

Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd selv modtager. Tilsynsvirksomheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds budget samt årsregnskab med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2010 foretaget fire eksterne revisionskontroller vedrørende udvalgte organisationers ansøgningsgrundlag. Tipsungdomsnævnet har gennemgået disse revisionskontroller og behandlet rapporterne i tilknytning hertil på sine møder. Tre af revisionsrapporterne var tilfredsstillende og gav ikke Nævnet anledning til bemærkninger. Den sidste rapport gave DUF anledning til særlig opfølgning, hvilket Nævnet tilsluttede sig.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2010 givet anledning til kritik. Dette gælder såvel sagsbehandlingen, budgettet for 2011 samt Dansk Ungdoms Fællesråds overholdelse af forvaltningsloven m.m.

6. Klagesager 2010

Tipsungdomsnævnet har i 2010 behandlet og afgjort ni klagesager. Alle klager har vedrørt størrelse af det af Dansk Ungdoms Fællesråd bevilgede driftstilskud. Fire af klagerne har endvidere vedrørt Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om at kategorisere de enkelte organisationer som foreningsengagerende organisationer og ikke som ønsket af klagerne som samfundsengagerende organisationer.

Tipsungdomsnævnet har stadfæstet seks af afgørelserne og hjemvist tre afgørelse til fornyet behandling.

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse skal indbringes for Tipsungdomsnævnet senest fire uger regnet fra dateringen af den pågældende afgørelse. I henhold til praksis lægges det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse dagen efter

afgørelsens datering, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres. Senest fire uger fra modtagelsen af klagen betyder således, at klagen skal være hos Tipsungdomsnævnet inden for normal kontortid, senest på selve fire ugers-dagen fra modtagelsen af afgørelsen. Klager, som modtages på fire ugers-dagen efter normal kontortid, betragtes son indleveret for sent. Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdomsnævnets formand har dog i et enkelt tilfælde dispenseret fra klagefristen, da der var tale om en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.

På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede klagesager ses.

 1. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1/1 til 31/12 2010 bevilget tilskud til 73 organisationer til deres drift og aktiviteter.

Som bilag til nærværende årsberetning er optrykt specificeret oversigt over, hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har uddelt støtte til samt størrelsen heraf.

I øvrigt henvises til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk, hvor der kan læses nærmere om driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte ydet i 2010.  

 1. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget

Tipsungdomsnævnet har i 2010 haft udgifter på kr. 791.549. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne kr. 152.804 og sekretariatsassistance inkl. moms kr. 520.833 samt ekstraordinært udgift vedrørende honorar til Kammeradvokaten i forbindelse med udbud af sekretariatsfunktionen kr. 93.750 inkl. moms. Årsregnskabet 2010 er vedhæftet som bilag.

Tipsungdomsnævnets budget 2011 udgør kr. 826.250 og er vedhæftet som bilag.

9. Sekretariatet

Sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet varetages af LETT Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V i henhold til kontrakt med Tipsungdomsnævnet.