Årsberetning 2009

Indholdsfortegnelse:

 1. Forord
 2. Tipsungdomsnævnets virksomhed
 3. Bekendtgørelse nr. 1197 af den 30. november 2006 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte
 4. Ny lovgivning
 5. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd
 6. Klagesager 2009
 7. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab
 8. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget
 9. Sekretariatet
 1. Forord

Hermed afgiver Tipsungdomsnævnet sin beretning om nævnets virksomhed i 2009.

Tipsungdomsnævnet blev oprettet for 15 år siden ved en ændring i 1995 af tips- og lotteloven. Baggrunden var kritik af Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) administration af tips- og lottomidlerne. Dette førte til, at undervisningsministeren i 1994 bad Kammeradvokaten om at udpege en af firmaets advokater og i samarbejde med et revisionsfirma at udpege en revisor til at føre tilsyn med DUFs administration. Det var de to udpegede særligt sagkyndiges opfattelse, at DUFs behandling af ansøgninger foregik på et sagligt højt niveau i DUF, ligesom de almindelige regler om inhabilitet blev overholdt. 

Ændringen af tips- og lotteloven var ifølge lovforslaget båret af ønsket om at give administrationen af midler til støtte til ungdomsformål bedre vilkår og at øge sikkerheden ved DUFs fordeling af midlerne. Derfor nedsattes derfor et uafhængigt nævn, Tipsungdomsnævnet, der blev tillagt en række selvstændige beføjelser, såsom at udstede retningslinjer for midlernes fordeling og påse retningslinjernes overholdelse, at godkende budget og regnskab for beløbet til DUF samt at behandle klager over afgørelser truffet af DUF.

Tipsungdomsnævnets kompetence blev dog indskrænket ved en ændring af tips- og lotteloven i 2003. Tipsmidlerne til ungdomsformål fordeles nu af DUF efter regler fastsat af DUF, men forinden godkendt af Tipsungdomsnævnet og efter regler fastsat af DUF efter bemyndigelse af nævnet, jf. § 6C, stk. 2.

Ifølge bekendtgørelsen om Tipsungdomsnævnet kan der oprettes et sekretariat til at varetage den daglige drift, eller sekretariatsopgaverne kan henlægges ”… til udførelse af en privat ansat, en privat virksomhed, en privat organisation eller forening eller en offentlig institution…”, jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 711 af 13. august 2003. For at sikre Tipsungdomsnævnets uafhængighed blev det fra starten besluttet, at nævnets sekretariatsforretninger skulle lægges uden for statsadministrationen. Et advokatfirma blev udpeget til at varetage sekretariatsfunktionen. Siden 2006 har LETT advokatfirma fungeret som Tipsungdomsnævnets sekretariat. Grundlaget er en aftale indgået efter forudgående udbud efter reglerne herom mellem Tipsungdomsnævnet og advokatfirmaet. Sekretariatsfunktionen skal i udbud igen i 2010.

Det er Tipsungdomsnævnets vurdering, at ordningen har fungeret smidigt og effektivt. Det er Tipsungdomsnævnets opfattelse, at man med udbytte kan overveje en tilsvarende ordning af sekretariatsfunktionen for andre mindre klagenævn.

Undervisningsministeriet underrettede i 2009 Tipsungdomsnævnet om, at bestemmelserne om fordeling af tips- og lottomidler i den gældende tips- og lottolov påtænktes udskilt til en ny udlodningslov, der skulle administreres af Kulturministeriet. Efter anmodning fra Undervisningsministeriet udarbejdede Tipsungdomsnævnet til brug for lovrevisionen en beskrivelse af gældende praksis for og administrationen af tips- og lottomidlerne.

I redegørelsen pegede Tipsungdomsnævnet på en række forhold, som man fandt det velbegrundet blev undergivet en mere hensigtsmæssig regulering. Det drejer sig bl.a. om en tydeliggørelse i lovsform af nævnets kompetence.

Tipsungdomsnævnet har med tilfredshed konstateret, at nævnets forslag indgår i det lovforslag, som for tiden behandles i Folketinget.

Fordelingen af tipsmidlerne - dvs. overskuddet i Danske Spil A/S efter fradrag af statsafgift og gevinster mv. - er fastsat i tips- og lottoloven. Den største andel - 66,44 pct. - går til formål under Kulturministeriet. Til formål under Undervisningsministeriet går 12,67 pct., der atter fordeles på støtte til ungdomsformål (63,30 pct.), oplysningsforbundene (24,08 pct.) og folkeoplysning (12,62 pct.).

Ifølge finansloven for 2009 udgjorde overskuddet fra Danske Spil A/S (inkl. et udligningsbeløb fra staten) 1.615,6 mio. kr. Heraf går 202,6 mio. til undervisningsformål. Af dette beløb går atter 129,5 mio. kr. til ungdomsformål og administreres af DUF. Beløbet er på finanslov 2009 opført under Finansministeriet (§ 7.18.03.50).

Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Tilsynet med fordeling og anvendelse af tipsmidlerne uden for ungdomsområdet samt behandling af klagesager mv. varetages af styrelser på de pågældende ministerområder.

I ovennævnte redegørelse til Undervisningsministeriet anførte Tipsungdomsnævnets til ministeriets overvejelse, at man formentlig med udbytte kan udvide kompetencen for Tipsungdomsnævnet til også at omfatte de øvrige områder, der får tilskud af tips- og lottomidlerne, så der bliver samme tilsyn, herunder klagebehandling, uanset formål og ministeriel forankring. Alternativt pegede Tipsungdomsnævnet på, at der kan oprettes tilsvarende nævn på de pågældende områder. 

                                              

2. Tipsungdomsnævnets virksomhed

Tipsungdomsnævnet er nedsat i henhold til § 6 C, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 273 af den 17. april 2008 om visse spil, lotterier og væddemål (Tips- og Lottoloven). § 6 C er medtaget som bilag nedenfor.

Tipsungdomsnævnets virksomhed er reguleret i henhold til bekendtgørelse nr. 711 af den 13. august 2003, hvilken bekendtgørelse er optrykt som bilag nedenfor.

Endvidere reguleres Tipsungdomsnævnets virksomhed af en forretningsorden. Forretningsordenen er indeholdt nedenfor som bilag.

Tipsungdomsnævnet består af 3 medlemmer, som udpeges af undervisningsministeren, ligesom undervisningsministeren udpeger Nævnets formand.

I 2008 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt i alt fire møder.

Endvidere har Tipsungdomsnævnet afholdt et fællesmøde med Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd, ligesom Tipsungdomsnævnet har været repræsenteret på Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde den 5. december 2009 i Vejle.

Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort ultimo maj 2010. 

3. Bekendtgørelse nr. 1197 af den 30. november 2006 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier for initiativstøtte.

Som beskrevet i Tipsungdomsnævnets årsberetning for 2007 trådte denne bekendtgørelse i kraft den 1. marts 2007 og har haft virkning for det regnskabsår, der ligger til grund for tilskudsansøgninger fra og med 1. juni 2008 og frem. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag nedenfor. Efter bekendtgørelsen yder Dansk Ungdoms Fællesråd tilskud til ungdomsorganisationer i Danmark, nemlig

 • Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber.
 • Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber.
 • Samfunds og foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemskaber.
 • Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer der ikke lever op til medlems- eller lokalforeningsdefinitionen.
 • Nystartede samfunds- eller foreningsengagerende organisationer.

Herudover yder Dansk Ungdoms Fællesråd anlægstilskud til landsorganisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste fem år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, ligesom Dansk Ungdoms Fællesråd yder tilskud til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af aktiviteter og projekter for og med børn og unge i og uden for foreningslivet, benævnt initiativstøtte.

 1. Ny lovgivning.

Som nævnt i forordet modtog Tipsungdomsnævnet i 2009 fra Undervisningsministeriet udkast til påtænkt forslag til udlodningslov med henblik på at udarbejde en beskrivelse af den gældende praksis for og administration af tips- og lottomidlerne. Med baggrund heri udarbejdede Tipsungdomsnævnet høringssvar af den 18. november 2009, hvilket er vedlagt som bilag nedenfor.

Med baggrund i Tipsungdomsnævnet og Dansk Ungdoms Fællesråds høringssvar har undervisningsministeren den 26. marts 2010 fremsat forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslaget er vedlagt som bilag nedenfor.

Lovforslaget blev førstebehandlet den 23. april 2010 og er planlagt til at blive anden- og tredjebehandlet henholdsvis den 25. maj 2010 og den 1. juni 2010.

Lovforslaget fastsætter i § 4, stk. 1 de nye, ændrede regler vedrørende Tipsungdomsnævnet.

I de specielle bemærkninger til lovforslagets § 4 er redegjort for forskellen mellem reglerne for det siddende Tipsungdomsnævn og det fremtidige Tipsungdomsnævn. Bemærkningerne fremgår af lovforslaget side 11 og 12.

 

 1. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd.

 Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbekendtgørelsen fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne.

Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd selv modtager. Tilsynsvirksomheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds budget samt årsregnskab med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2009 foretaget fem eksterne revisionskontroller vedrørende udvalgte organisationers ansøgningsgrundlag. Tipsungdomsnævnet har gennemgået disse revisionskontroller og behandlet rapporterne i tilknytning hertil på sine møder. Alle revisionsrapporter har været tilfredsstillende og har ikke givet Nævnet anledning til bemærkninger.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2009 givet anledning til kritik. Dette gælder såvel sagsbehandlingen, budgettet for 2010 samt Dansk Ungdoms Fællesråds overholdelse af forvaltningsloven m.m.

6. Klagesager 2009. 

Tipsungdomsnævnet har i 2009 behandlet og afgjort ti klagesager. Alle klager har vedrørt størrelse af det af Dansk Ungdoms Fællesråd bevilgede driftstilskud. Fire af klagerne har endvidere vedrørt Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om at kategorisere de enkelte organisationer som foreningsengagerende organisationer og ikke som ønsket af klagerne som samfundsengagerende organisationer.

Tipsungdomsnævnet har stadfæstet ni af afgørelserne og hjemvist én afgørelse til fornyet behandling. Efter at have genbehandlet den hjemviste sag har Dansk Ungdoms Fællesråd øget driftsbevillingen til organisationen.

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse skal indbringes for Tipsungdomsnævnet senest fire uger regnet fra dateringen af den pågældende afgørelse. I henhold til praksis lægges det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse dagen efter

afgørelsens datering, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres. Senest fire uger fra modtagelsen af klagen betyder således, at klagen skal være hos Tipsungdomsnævnet inden for normal kontortid, senest på selve fire ugers-dagen fra modtagelsen af afgørelsen. Klager, som modtages på fire ugers-dagen efter normal kontortid, betragtes son indleveret for sent. Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdomsnævnets formand har dog i et enkelt tilfælde dispenseret fra klagefristen, da der var tale om en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.

På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede klagesager ses.

  

 1. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1/1 til 31/12 2009 uddelt kr. 108.649.392 i driftstilskud fordelt på 70 landsorganisationer.  

 

Som bilag til nærværende årsberetning er optrykt en specificeret oversigt over, hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har uddelt støtte til samt størrelsen heraf.

 

I øvrigt henvises til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk, hvor der kan læses nærmere om driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte ydet i 2009.

 

Da Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab 2009 ikke foreligger ved nærværende årsberetnings færdiggørelse, henvises der også herom til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk.

 

 1. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget.

Tipsungdomsnævnet har i 2009 haft et budget, godkendt af Undervisningsministeriet, på kr. 741.250.

Tipsungdomsnævnet har i 2009 haft udgifter på kr. 665.314. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne kr. 147.575 og sekretariatsassistance inkl. moms kr. 500.000.

9. Sekretariatet. 

Sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet varetages af LETT Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V i henhold til kontrakt med Tipsungdomsnævnet.