Årsberetning 2008


Indholdsfortegnelse


1. Forord

2. Tipsungdomsnævnets virksomhed.

3. Bekendtgørelse nr. 1197 af den 30. november 2006 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier for initiativstøtte.

4. Tipsungdomsnævnets tilsyn af Dansk Ungdoms Fællesråd.

5. Klagesager 2008.

6. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab.

7. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget.

8. Sekretariatet

Bilag:

Bekendtgørelse nr. 273 af den 17. april 2008 om visse spil, lotterier og væddemål, § 6 C

Bekendtgørelse nr. 711 af den 13. august 2003 om et Tipsungdomsnævn

Bekendtgørelse nr. 1197 af den 30. november 2006 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisatio-ner samt retningslinier for initiativstøtte.

Forretningsorden

Tipsungdomsnævnets årsregnskab 2008

Budget 2009

Oversigt over hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har uddelt støtte til samt med hvilket beløb

Forord

Hermed afgiver Tipsungdomsnævnet sin beretning om Nævnets virksomhed i 2008. Det er den 14. årsberetning. Den første årsberetning blev afgivet i 1996 og vedrørte 1995.

Tipsungdomsnævnet blev oprettet ved en ændring i 1995 af Tips- og lotteloven. Baggrunden var kritik fra flere sider af Dansk Ungdoms Fællesråds administration af tips- og lottomid-lerne. Dette havde ført til, at Undervisningsministeren i 1994 bad Kammeradvokaten om at udpege en af firmaets advokater og i samarbejde med et revisionsfirma at udpege en revisor til at føre tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråds administration. Det var de to udpegede særligt sagkyndiges opfattelse, at Dansk Ungdoms Fællesråds behandling af ansøgninger foregik på et sagligt højt niveau i Dansk Ungdoms Fællesråd, ligesom de almindelige regler om inhabilitet blev overholdt. Dette var den væsentligste årsag til, at administrationen af tipsmidlerne forblev i Dansk Ungdoms Fællesråds regi.

Ændringen af tips- og lotteloven var ifølge lovforslaget båret af ønsket om at give admini-strationen af midler til støtte til ungdomsformål bedre vilkår og at øge sikkerheden ved Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af midlerne. Der nedsattes derfor et uafhængigt nævn, Tipsungdomsnævnet, der blev tillagt en række selvstændige beføjelser, såsom at udstede retningslinier for midlernes fordeling og påse retningsliniernes overholdelse, at godkende budget og regnskab for beløbet til Dansk Ungdoms Fællesråd samt at behandle klager over afgørelser truffet af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tipsungdomsnævnets kompetence blev dog ved en ændring af Tips- og lotteloven i 2003 indskrænket til fordel for Dansk Ungdoms Fællesråd. Tipsmidlerne til ungdomsformål for-deles nu af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd, men forinden godkendt af Tipsungdomsnævnet og efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd efter bemyndigelse af Nævnet, jf. § 6C, stk. 2.

For at sikre Tipsungdomsnævnets uafhængighed besluttedes det, at Nævntes sekretariatsfor-retninger ikke - som ved andre tilsvarende nævn - skulle varetages i statsligt regi, men læg-ges uden for statsadministrationen. Sekretariatsforretningerne er derfor i hele perioden blev varetaget af et advokatfirma.

Fordelingen af tipsmidlerne - dvs. overskuddet i Danske Spil A/S efter fradrag af statsafgift og gevinster m.v. – er fastsat i Tips- og lottoloven. Den største andel - 66,44 pct. - går til formål under Kulturministeriet. Til formål under Undervisningsministeriet går 12,67 pct., der atter fordeles på støtte til ungdomsformål (63,30 pct.), oplysningsforbundene (24,08 pct.) og folkeoplysning (12,62 pct.).

Ifølge finansforslaget for 2009 udgjorde overskuddet fra Danske Spil A/S (inkl. et udlig-ningsbeløb fra staten) 1.591,4 mio. kr. Heraf går 199,5 mio. til undervisningsformål. Af det-te beløb går atter 127,5 mio. kr. til ungdomsformål og administreres af Dansk Ungdoms Fællesråd.
Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Tilsynet med fordeling og anvendelse af tipsmidlerne samt behandling af klagesager mv. uden for ungdomsområdet varetages af sty-relser på de pågældende ministerområder.

2.
Tipsungdomsnævnets virksomhed.
Tipsungdomsnævnet er nedsat i henhold til § 6 C, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 273 af den 17. april 2008 om visse spil, lotterier og væddemål (Tips- og Lottoloven). § 6 C er medtaget som bilag nedenfor.

Tipsungdomsnævnets virksomhed er reguleret i henhold til lovbekendtgørelse nr. 464 af den 18. maj 2006, hvilken bekendtgørelse er optrykt som bilag nedenfor.

Endvidere reguleres Tipsungdomsnævnets virksomhed af en forretningsorden. Forretnings-ordenen er indeholdt nedenfor som bilag.

Tipsungdomsnævnet består af 3 medlemmer, som udpeges af Undervisningsministeren, li-gesom Undervisningsministeren udpeger Nævnets formand.

I 2008 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt i alt fem møder. Endvidere har Tipsung-domsnævnet afholdt et fællesmøde med Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fæl-lesråd.

Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort ultimo maj 2009.

3. Bekendtgørelse nr. 1197 af den 30. november 2006 om ydelse af tilskud til sam-fundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt ret-ningslinier for initiativstøtte.
Som beskrevet i Tipsungdomsnævnets årsberetning for 2007 trådte denne bekendtgørelse i kraft den 1. marts 2007 og har virkning for det regnskabsår, der ligger til grund for tilskuds-ansøgninger pr. 1. juni 2008 og frem. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag nedenfor. Efter bekendtgørelsen yder Dansk Ungdoms Fællesråd tilskud til ungdomsorganisationer i Dan-mark, nemlig

• Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber.
• Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber.
• Samfunds og foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlem-skaber.
• Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer der ikke lever op til medlems- eller lokalforeningsdefinitionen.
• Nystartede samfunds- eller foreningsengagerende organisationer.

Herudover yder Dansk Ungdoms Fællesråd anlægstilskud til landsorganisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste fem år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, ligesom Dansk Ungdoms Fællesråd yder tilskud til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af ak-tiviteter og projekter for og med børn og unge i og uden for foreningslivet, benævnt initia-tivstøtte.

4. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd.
Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med, om Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbe-kendtgørelsen, fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationer-ne.

Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd selv modtager. Tilsynsvirksomheden består pri-mært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds budget samt årsregnskab med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undta-gelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2008 foretaget seks eksterne revisionskontroller vedrørende udvalgte organisationers ansøgningsgrundlag. Tipsungdomsnævnet har gennemgået disse og behandlet rapporterne på sine møder. En af revisionsrapporterne var problematisk, idet an-søgningsgrundlaget som konsekvens af den eksterne kontrol blev reduceret i et sådant om-fang, at organisationen ikke var tilskudsberettiget. Nævnet har noteret, at DUF, udover at meddele organisationen afslag, også har fulgt op vedrørende fejlen over for såvel organisa-tionen som dennes statsautoriserede revisor. Alle øvrige fem revisionsrapporter har været tilfredsstillende og har ikke givet Nævnet anledning til bemærkninger.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2008 givet anledning til kritik. Dette gælder såvel sagsbehandlingen, budgettet for 2009 samt Dansk Ungdoms Fællesråds overholdelse af forvaltningsloven m.m.

5. Klagesager 2008.
Tipsungdomsnævnet har i 2008 behandlet fem klagesager. To klager vedrørte rådighedstil-skud, to driftstilskud og en initiativstøtte.

I den ene sag vedrørende rådighedstilskud hjemviste Tipsungdomsnævnet sagen til fornyet behandling i Dansk Ungdoms Fællesråd. Efter sagen var genbehandlet af Dansk Ungdoms Fællesråd, klagede organisationen også over den genbehandlede sag vedrørende rådigheds-tilskud. Tipsungdomsnævnet stadfæstede afgørelsen.

I de to sager vedrørende driftstilskud stadfæstede Tipsungdomsnævnet afgørelserne.

Klagen vedrørende initiativstøtte blev stadfæstet af Tipsungdomsnævnet.

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse skal indbringes for Tipsungdomsnævnet senest fire uger regnet fra dateringen af den pågældende afgørelse. I henhold til praksis læg-ges det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse dagen efter
afgørelsens datering, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres. Senest fire uger fra modta-gelsen af klagen betyder således, at klagen skal være indbragt hos Tipsungdomsnævnet in-den for normal kontortid, senest på selve fire ugers-dagen fra modtagelsen af afgørelsen. Klager, som modtages på fire ugers-dagen efter normal kontortid, betragtes son indleveret for sent. Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdomsnævnets formand har dog i et enkelt tilfælde valgt at dispensere fra klagefristen, da der var tale om en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.

På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede klagesager ses.

6. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab.
Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar – 31. december 2008 uddelt kr. 2,6 mio. i driftstilskud fordelt på 113 projekter.

Som bilag til nærværende årsberetning er optrykt en specificeret oversigt over, hvilke orga-nisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har uddelt støtte til samt størrelsen heraf.

I øvrigt henvises til Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk, hvor der kan læ-ses nærmere om driftstilskud, anlægstilskud og initiativstøtte ydet i 2008.

Da Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab 2008 ikke foreligger ved nærværende årsberetnings færdiggørelse, henvises der også herom til Dansk Ungdoms Fællesråds hjem-meside www.duf.dk.

7. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget.
Tipsungdomsnævnet har i 2008 haft et budget, godkendt af Undervisningsministeriet, på kr. 766.250.

Tipsungdomsnævnet har i 2008 haft udgifter på kr. 690.313. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne kr. 144.069 og sekretariatsassistance inkl. moms kr. 470.833. Tipsung-domsnævnet har betalt KPMG kr. 21.000 inkl. moms for udarbejdelse af ny regnskabsin-struks. Endvidere har Tipsungdomsnævnet for udarbejdelse af ny hjemmeside afholdt udgif-ter på samlet kr. 41.405.

Da udgifterne til regnskabsinstruks og hjemmeside i det væsentligste er engangsudgifter, forventer Tipsungdomsnævnet, at udgifterne i 2009 vil være ca. kr. 630.000.

8. Sekretariatet.
Sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet varetages af LETT Advokatfirma, Rådhus-pladsen 4, 1550 København V i henhold til kontrakt med Tipsungdomsnævnet.