Årsberetning 2007

Indholdsfortegnelse


1. Forord

2. Tipsungdomsnævnets virksomhed.

3. Bekendtgørelse nr. 1197 af den 30. november 2006 om ydelse af tilskud
til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer
samt retningslinier for initiativstøtte.
4. Tipsungdomsnævnets tilsyn af Dansk Ungdoms Fællesråd.
5. Klagesager 2007.
6, Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab.
7. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget.
8. Sekretariatet

Bilag:
Bekendtgørelse nr. 1197 af den 30. november 2006 om ydelse af tilskud
til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer
samt retningslinier for initiativstøtte.

Forretningsorden

Tipsungdomsnævnets årsregnskab og budget

Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab Side 24

Oversigt over hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har uddelt
støtte til samt med hvilket beløb

Hermed afgiver Tipsungdomsnævnet sin beretning om Nævnets virksomhed i 2007. Det er den 13. årsberetning. Den første årsberetning blev afgivet i 1996 og vedrørte 1995.

Tipsungdomsnævnet blev oprettet ved en ændring i 1995 af tips- og lotteloven. Baggrunden var kritik fra flere sider af Dansk Ungdoms Fællesråds administration af tips- og lottomidlerne.
Dette havde ført til, at Undervisningsministeren i 1994 bad Kammeradvokaten om at udpege en af firmaets advokater og i samarbejde med et revisionsfirma at udpege en revisor til at føre tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråds administration. Det var de to udpegede særligt sagkyndiges opfattelse, at Dansk Ungdoms Fællesråds behandling af ansøgninger foregik på et sagligt højt niveau i Dansk Ungdoms Fællesråd, ligesom de almindelige regler om inhabilitet blev overholdt. Dette var den væsentligste årsag til, at administrationen af tipsmidlerne forblev i Dansk Ungdoms Fællesråds regi.

Ændringen af tips- og lotteloven var ifølge lovforslaget båret af ønsket om at give administrationen af midler til støtte til ungdomsformål bedre vilkår og at øge sikkerheden ved Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af midlerne. Der nedsattes derfor et uafhængigt nævn, Tipsungdomsnævnet, der blev tilagt en række selvstændige beføjelser, såsom at udstede retningslinier for midlernes fordeling og påse retningsliniernes overholdelse, at godkende budget og regnskab for beløbet til Dansk Ungdoms Fællesråd samt at behandle klager over afgørelser truffet af Dansk Ungdoms Fællesråd. Tipsungdomsnævnets kompetence blev dog ved en ændring af tips- og lotteloven i 2003 indskrænket til fordel for Dansk Ungdoms Fællesråd. Tipsmidlerne til ungdomsformål fordeles nu af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd, men forinden godkendt af Tipsungdomsnævnet og efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd efter bemyndigelse af Nævnet, jf. § 6C, stk. 2.

For at sikre Tipsungdomsnævnets uafhængighed besluttedes det, at Nævntes sekretariatsforretninger ikke - som ved andre tilsvarende nævn - skulle varetages i statsligt regi, men lægges uden for statsadministrationen. Sekretariatsforretningerneer derfor i hele perioden blev varetaget af et advokatfirma.

Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Tilsynet med fordeling og anvendelse af tipsmidlerne samt behandling af klagesager mv. uden for ungdoms området varetages af styrelser på de pågældende ministerområder.

2. Tipsungdomsnævnets virksomhed.

Tipsungdomsnævnet består af 3 medlemmer, som udpeges af Undervisningsministeren, ligesom
Undervisningsministeren udpeger Nævnets formand.
Tipsungdomsnævnets virksomhed reguleres af en forretningsorden. Forretningsordenen er
indeholdt nedenfor som bilag.
12007 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt i alt fire møder. Endvidere har Tipsungdomsnævnet
afholdt et fællesmøde med Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd.
Herudover har formanden for Tipsungdomsnævnet, Peter Christensen, deltaget Dansk
Ungdoms Fællesråds delegeretmøde den 1. december 2007.
Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort ultimo maj 2008.

3. Bekendtgørelse nr. 1197

3. Bekendtgørelse nr. 1197 af den 30. november 2006 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende
og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier
for initiativstøtte.
Som beskrevet i Tipsungdomsnævnets årsberetning for 2006 trådte denne bekendtgørelse i
kraft den 1. marts 2007 og har virkning for det regnskabsår, der ligger til grund for tilskudsansøgninger
pr. 1. juni 2008 og frem. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag nedenfor. Efter
bekendtgørelsen yder Dansk Ungdoms Fællesråd tilskud til ungdomsorganisationer i Danmark,
nemlig

  • samfunds- og foreningsengagerende organisationer baseret på individuelt medlemskab,
  • samfunds- og foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemskaber,
  • samfunds- og foreningsengagerende organisationer der ikke lever op til medlems- eller
  • lokalforeningsdefinitionen samt
  • nystartede samfunds- eller foreningsengagerende organisationer.

Herudover yder Dansk Ungdoms Fællesråd anlægstilskud til landsdækkende samfunds~ og
foreningsengagerende børne- og ungdomsorganisationer, ligesom Dansk Ungdoms Fællesråd
yder støtte til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af aktiviteter og projekter for
og med børn og unge i og uden for foreningslivet, benævnt initiativstøte.

Som nævnt ovenfor fører Tipsungdomsnævnet tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne.
Herudover behandler Tipsungdomsnævnet klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser
om tildeling af støtte og Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling i forbindelse hermed.

4. Tipsungdomsnævnets tisyn med Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med, om Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i bekendtgørelsen,
gengivet neden for under pkt. 10, fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud
til ungdomsorganisationerne.
Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de
tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd selv modtager. Tilsynsvirksomheden består primært
i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds budget samt årsregnskab
med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er inden
for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis
skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms
Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af
opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.
Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2007 foretaget fire eksterne revisionskontroller vedrørende
udvalgte organisationers ansøgningsgrundlag. Tipsungdomsnævnet har gennemgået disse og
behandlet rapporterne på sine møder. Alle revisionskontrollerne har været tilfredsstilende
og har ikke givet-Nævnet anledning til bemærknnger.
Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke i 2007 givet anledning
til kritik. Dette gælder såvel sagsbehandlingen, budgettet for 2008 samt Dansk Ungdoms
Fællesråds overholdelse af forvaltningsloven m.m.

5. Klagesager 2007.

Tipsungdomsnævnet har i 2007 behandlet fire sager. To klager vedrørte initiativstøtte og to
klager vedrørende rådighedstilskud.
I den ene sag vedrørende rådighedstilskud gav Tipsungdomsnævnet klager medhold.
I den anden sag vedrørende rådighedstilskud henviste Tipsungdomsnævnet sagen til fornyet
behandling i Dansk Ungdoms Fællesråd.
De to sager vedrørende initiativstøtte blev under sagsbehandlingsforløbet frafaldet af klagerne.
Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse kan indbringes for Tipsungdomsnævnet
senest fire uger regnet fra dateringen af den pågældende afgørelse. I henhold til praksis lægges
det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse dagen efter afgørelsens datering, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres. Senest fire uger fra modtagelsen
af klagen betyder således, at klagen skal være indbragt hos Tipsungdomsnævnet inden
for normal kontortid, senest på selve fire ugers-dagen for modtagelsen af afgørelsen.
Klager, som modtages på fire ugers-dagen efter normal kontortid, betragtes son indleveret
for sent. Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdomsnævnets
formand har dog i et enkelt tilfælde valgt at dispensere fra klagefristen, da der var tale om
en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.
På Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk) kan færdigbehandlede
klagesager ses.

6. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab.

Til denne årsberetning er som bilag neden optrykt Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab,
årsregnskab 2007, Fordeling aftipsmidler i henhold til Tips- og Lottolovens § 6c,
stk. 2,
Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar - 31. december 2007 uddelt kr.
3.133.957,50 tilInitiativStøtte fordelt på 98 bevilinger. I generelt driftstilskud er uddelt kr.
85.389.767, i rådighedstilskud er uddelt kr. 26.647.500 og i etableringstilskud er uddelt kr.
5.150.000. Der er i 2007 overført kr. 2.000.000 til InitiativStøtteordningen. Pr. den 31. december
2007 er hensat til InitiativStøtteordningen kr. 6.201.000.
Generelt driftstilskud, rådighedstilskud og initiativstøtte er i 2007 givet på følgende vilkår:
Generelt driftstilskud gives til landsdækkende idébestemte ungdomsorganisationer med
mindst 700 medlemmer under 30 år og med mindst L 6 lokalforeninger i mindst 8 amter.
Rådighedstilskud gives til mindre, landsdækkende, idébestemte og/eller samfundsengagerende
organisationer med lokalt arbejde i mindst 4 landsdele. Organisationer, som har mindre
end 400 medlemmer, kan normalt ikke modtage tilskud. Rådighedstilskud varierer mellem
kr. 125.000 og kr. 925.000. Som baggrund for beregning aftilskuddets størrelse indgår
en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktiviteter på landsplan,
egen finansiering samt budget og formueforhold.
Initiativstøtte er en særlig pulje, som kan søges af organisationer, foreninger eller enkeltpersoner,
som udviser en særlig initiativrigdom. Der lægges vægt på, at støtten gives til aktiviteter,
organiseret af børn og unge med børn og unge som målgruppe.
Som bilag til nærværende årsberetning er optrykt en specificeret oversigt over, hvilke organisationer
Dansk Ungdoms Fællesråd har fordelt støtte til samt støtens størrelse.

7. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget.

Tipsungdomsnævnet har i 2007 haft et budget, godkendt af Undervisningsministeriet, på kr.
751.250.
Tipsungdomsnævnet har i 2007 haft udgifter på kr. 621.321. Heraf udgjorde vederlag til
nævnsmedlemmerne kr. 139.617, sekretariatsassistance inkl. moms kr. 450.000. Der har ikke
været afholdt udgift til anden assistance i 2007.
Tipsungdomsnævnet forventer, at udgifterne i 2008 vil være på samme niveau som i 2007.

8. Sekretariatet.

Som beskrevet i årsberetningen 2006 varetages sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet
af LETT Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V på samme vilkår som
i henhold til den i kontrakt af2004 indgåede 4-årige aftale.