Årsberetning 2006


Indholdsfortegnelse


1. Indledning

2. Bekendtgørelse nr. 1197 af den 30. november 2006 om ydelse af til-skud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorga-nisationer samt retningslinier for InitiativStøtte

3. Bekendtgørelse nr. 1753 af den 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

4. Tipsungdomsnævnets tilsyn af Dansk Ungdoms Fællesråd

5. Klagesager 2006

6. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab 

7. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget 

8. Sekretariatet


Alle bilag, herunder relevant lovgivning, fordelingsregnskab, detaljeret oversigt over, hvilke organisationer, der har modtaget støtte med hvilke beløb i 2006 samt regnskab for Tipsungdomsnævnet for 2006 findes i særskilt bilagsbind.


1. Indledning

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 464 af 18. maj 2006 om visse spil, lotterier og væd-demål (tipsloven), § 6C, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 711 af 13. august 2003 om et Tips-ungdomsnævn, består Tipsungdomsnævnet af tre medlemmer, som udpeges af undervis-ningsministeren. Undervisningsministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de tre medlemmer.

Tipsungdomsnævnets virksomhed reguleres af en forretningsorden.

Tipsungdomsnævnet godkender regler for fordeling af midler efter indstilling af Dansk Ungdoms Fællesråd i henhold til tipsloven.

Endvidere fører Tipsungdomsnævnet tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til idébestemte og samfundsengage-rende ungdomsorganisationer samt retningslinier for InitiativStøtte, ligesom nævnet fø-rer tilsyn med blandt andet Dansk Ungdoms Fællesråds regnskabsaflæggelse for det til-skud, der efter tipsloven kan anvendes af Dansk Ungdoms Fællesråd til administration af fordelingen af midlerne.

Herudover behandler Tipsungdomsnævnet klager over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte.

Tipsungdomsnævnet udarbejder årligt en beretning over sin virksomhed. Denne beret-ning er den 11. beretning.

I 2006 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt i alt 6 møder. Endvidere har Tips-ungdomsnævnet afholdt et møde med Undervisningsministeriet samt et fællesmøde med Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Herudover har formanden for Tipsungdomsnævnet, Peter Christensen deltaget i Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde den 2. december 2006, ligesom nævnsmedlem, Kurt Ernst den 23. maj 2006 har deltaget i den af Dansk Ungdoms Fællesråd afholdte konfe-rence til gennemgang og drøftelse af den af Dansk Ungdoms Fællesråd særligt nedsatte arbejdsgruppes forslag til nye tipstilskudsregler.

Arbejdet med denne årsberetning er færdiggjort i maj 2007.

2.
Bekendtgørelse nr. 1197 af den 30. november 2006 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier for initiativstøtte

Som beskrevet i Tipsungdomsnævnets årsberetning for 2005 nedsatte Dansk Ungdoms Fællesråd i 2005 en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde nye tipstilskudsregler, herunder blandt andet nye regler om medlemsdefinition, der er hensigtsmæssige og tids-svarende.

Den 27. juni 2006 udsendte Dansk Ungdoms Fællesråd til høring forslag til ny og væ-sentlig ændret bekendtgørelse om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og for-eningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier for initiativstøtte.

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler er omkategoriseringen fra idé-bestemt og samfundsengagerende ungdomsorganisationer til henholdsvis samfundsenga-gerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer.

Endvidere ændres medlemstallet, hvoraf halvdelen skal være under 30 år, til 300 under 30 år.

I konsekvens af strukturreformen, hvorefter amtskommunerne nedlægges, stilles der krav om lokalforeninger/lokalt arbejde i mindst fire af de fem nye regioner.

Endvidere skal en lokalforening for at indgå i ansøgningsgrundlaget have mindst ti med-lemmer.

I den nye bekendtgørelse stilles der ikke længere krav om, at indmeldelsesblanketterne skal benyttes som medlemsdokumentation. Blanketterne skal dog fortsat opbevares i fem år efter de nye reglers ikrafttræden.

Forslaget indeholdt endvidere en bestemmelse om, at takstbilaget fremover skulle vedta-ges af Dansk Ungdoms Fællesråds styrelse.

Reglerne har været udsendt i høring til Dansk Ungdoms Fællesråds medlemsorganisati-oner, tilskudsmodtagende organisationer, Undervisningsministeriet, Skatteministeriet, Finansministeriet, Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Forenin-gen Registrerede Revisorer og til Tipsungdomsnævnet.

Tipsungdomsnævnet anmodede i sit foreløbige høringssvar Dansk Ungdoms Fællesråd om uddybende bemærkninger. Endvidere præciserede Tipsungdomsnævnet, at Nævnet fortsat ønsker at godkende takstbilaget, ligesom Nævnet fortsat ønsker at godkende for-delingsnøglen. Tipsungdomsnævnet præciserede også i høringssvaret endvidere, at den samlede kontrol af organisationerne ikke må reduceres.

Efter at have modtaget høringssvar fra de adspurgte, herunder fra Tipsungdomsnævnet, udarbejdede Dansk Ungdoms Fællesråd nyt udkast til ny bekendtgørelse. I dette udkast var Tipsungdomsnævnets krav og henstillinger imødekommet.

Den 30. oktober 2006 blev der mellem Dansk Ungdoms Fællesråd, Undervisningsmini-steriet og Tipsungdomsnævnet afholdt fællesmøde, hvor det nye udkast til bekendtgørel-se blev behandlet og drøftet.

Den 15. november 2006 modtog Tipsungdomsnævnet fra Dansk Ungdoms Fællesråd den endelige bekendtgørelse til godkendelse.

Bekendtgørelsen, der er gengivet til bilagshæftet er trådt i kraft den 1. marts 2007 og har virkning for det regnskabsår, der ligger til grund for ansøgningerne pr. den 1. juni 2008 og følgende år med en enkelt undtagelse, jf. bekendtgørelsens § 47, stk. 1 og stk. 3.

3. Bekendtgørelse nr. 1753 af den 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Fra Undervisningsministeriet modtog Tipsungdomsnævnet den 21. november 2006 ud-kast til ny bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål til høring. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 15 af 11. januar 1999 med ændringer.

Bekendtgørelsen var sendt i høring til Dansk Ungdoms Fællesråd, Foreningen af Stats-autoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, Kommunernes Revision, Rigsrevisionsdirektoratet og Tipsungdomsnævnet.

I forslaget til de nye regnskabsregler er der foretaget en del redigeringer i forhold til be-kendtgørelsen fra 1999. Endvidere stilles der nye krav til regnskabsaflæggelsen, herun-der den væsentlige ændring, at der stilles udvidede minimumskrav til organisationernes årsrapporter, særligt at årsrapporten nu skal indeholde en pengestrømsopgørelse, jf. § 3, stk. 1 nr. 9.

Tipsungdomsnævnet har, som det er oplyst i årsberetningen 2004, over for Undervis-ningsministeriet foreslået, at der ud fra et ønske om større gennemsigtighed og for at skabe større mulighed for sammenligning af organisationernes regnskaber, stillet krav om, at den enkelte organisation skal udarbejde årsrapport efter en særlig standardiseret model. Tipsungdomsnævnet har gentaget dette ønske på et møde den 24. august 2006 med Undervisningsministeriet og igen på et fællesmøde den 30. oktober 2006 med Un-dervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tipsungdomsnævnet anførte i sit høringssvar til Undervisningsministeriet, at Tipsung-domsnævnet har noteret sig, at Undervisningsministeriet ikke finder behov for at stille krav om standardiseret regnskaber, idet de årsrapporter, som Undervisningsministeriet har modtaget fra Dansk Ungdoms Fællesråd i al væsentligt alle opfylder kravene i hen-hold til årsregnskabsloven, bortset fra at der generelt i rapporterne savnes en penge-strømsopgørelse. Nævnet har også i høringssvaret noteret sig, at det er Undervisnings-ministeriet opfattelse, at kravet om en pengestrømsopgørelse vil sikre tilstrækkelig gen-nemskuelighed i organisationernes årsrapporter og de deri indeholdte regnskaber.

Med baggrund i disse bemærkninger til Undervisningsministeriet har Tipsungdomsnæv-net med tilfredshed tilsluttet sig, at der i forslaget nu stilles krav om en pengestrømsana-lyse.

En yderligere ændring i forslaget i forhold til bekendtgørelsen fra 1999 er, at kravet om en stikprøveundersøgelse udgår med den begrundelse, at Dansk Ungdoms Fællesråd fremtidigt vil lade Fællesrådets egen revisor udføre denne kontrol som en del af de eks-terne kontroller, som Dansk Ungdoms Fællesråd foretager. Kontrollen foretages på bag-grund af en række tilfældigt udvalgte organisationers ansøgningsgrundlag.

Endelig indeholder den nye bekendtgørelse kun et enkelt bilag, nemlig et bilag om tro- og loveerklæringer.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdoms-formål trådte i kraft den 15. januar 2007. Bekendtgørelsen fra 1999 og de deri gældende regler finder anvendelse for organisationernes regnskabsaflæggelse og revisionen for 2006 og tidligere år.

4. Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tipsungdomsnævnet fører, som beskrevet i det indledende afsnit, tilsyn med, om Dansk Ungdoms Fællesråd følger de fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til idé-bestemte og samfundsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier for Initia-tivStøtte. Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd selv modtager. Tilsynsvirk-somheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds bud-get samt årsregnskab med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fælles-råds aktiviteter er inden for Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdoms-nævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sin medlemsorganisati-oner.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2006 ligesom i de to foregående foretaget ti eksterne revisionskontroller vedrørende udvalgte organisationers ansøgningsgrundlag. Tipsung-domsnævnet har gennemgået disse og behandlet rapporterne på to møder.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd har ikke givet anledning til kritik vedrørende året 2006. Dette gælder såvel sagsbehandlingen, budgettet for 2007 samt Dansk Ungdoms Fællesråds overholdelse af forvaltningsloven m.m.

5. Klagesager 2006.

Tipsungdomsnævnet har i 2006 behandlet tre sager. To klager vedrørte initiativstøtte og én klage vedrørende rådighedstilskud.

I den ene sag vedrørende initiativstøtte valgte Dansk Ungdoms Fællesråd selv at genop-tage sagen efter, at der var fremkommet nye oplysninger fra klageren.

I den anden sag vedrørende initiativstøtte stadfæstede Tipsungdomsnævnet Dansk Ung-doms Fællesråds afgørelse, hvorefter klageren fik afslag på ansøgningen.

I sagen vedrørende rådighedstilskud har Tipsungdomsnævnet givet klageren medhold og Dansk Ungdoms Fællesråd har efterfølgende udbetalt tilskud til klageren.

Tipsungdomsnævnet har herudover modtaget en yderligere klage vedrørende initiativ-støtte, men denne klage blev frafaldet af klageren.

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse kan indbringes for Tipsungdomsnæv-net senest fire uger regnet fra dateringen af den pågældende afgørelse. I henhold til praksis lægges det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørel-se dagen efter afgørelsens datering, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres. Senest fire uger fra modtagelsen af klagen betyder således, at klagen skal være indbragt hos Tipsungdomsnævnet inden for normal kontortid, senest på selve fire ugers-dagen for modtagelsen af afgørelsen. Klager, som modtages på fire ugers-dagen efter normal kon-tortid, betragtes son indleveret for sent. Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdomsnævnets formand har dog i et enkelt tilfælde valgt at dispensere fra klagefristen, da der var tale om en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.

De færdigbehandlede klagesager kan ses på Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk).

6. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab.

Som bilag til denne årsberetning er vedlagt Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregn-skab, årsregnskab 2006, Fordeling af tipsmidler i henhold til tipslovens § 6c, stk. 2.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar – 31. december 2006 i alt uddelt kr. 116.291.000, som fordeler sig med generelt driftstilskud på kr. 80.783.000, rådighedstil-skud på kr. 30.860.000 og etableringstilskud på kr. 648.000. Der er i 2006 overført kr. 4.000.000 til InitiativStøtteordningen. Pr. den 31. december 2005 er hensat til Initiativ-Støtteordningen kr. 7.124.000.

Generelt driftstilskud, rådighedstilskud og initiativstøtte gives indtil den nye lovbe-kendtgørelses ikrafttræden på følgende vilkår:

Generelt driftstilskud gives til landsdækkende idébestemte ungdomsorganisationer med mindst 700 medlemmer under 30 år og med mindst 16 lokalforeninger i mindst 8 amter.

Rådighedstilskud gives til mindre, landsdækkende, idébestemte og/eller samfundsenga-gerende organisationer med lokalt arbejde i mindst 4 landsdele. Organisationer, som har mindre end 400 medlemmer, kan normalt ikke modtage tilskud. Rådighedstilskud varie-rer mellem kr. 125.000 og kr. 925.000. Som baggrund for beregning af tilskuddets stør-relse indgår en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktivite-ter på landsplan, egen finansiering samt budget og formueforhold.

Initiativstøtte er en særlig pulje, som kan søges af organisationer, foreninger eller en-keltpersoner, som udviser en særlig initiativrigdom. Der lægges vægt på, at støtten gives til aktiviteter, organiseret af børn og unge med børn og unge som målgruppe.

Som bilag til denne årsberetning er vedlagt en specificeret oversigt over, hvilke organi-sationer Dansk Ungdoms Fællesråd har fordelt støtte til samt støttens størrelse.

7. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget.

Tipsungdomsnævnet har i 2006 haft et budget, godkendt af Undervisningsministeriet, på kr. 875.250.

Tipsungdomsnævnet har i 2006 haft udgifter på kr. 653.164. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne kr. 155.147, sekretariatsassistance inkl. moms kr. 450.000. Der har ikke været afholdt udgift til anden assistance i 2006.

Tipsungdomsnævnet forventer, at udgifterne i 2007 vil være på samme niveau som i 2006.

8. Sekretariatet.

Som beskrevet i årsberetningen 2005 varetages sekretariatsfunktionen for Tipsungdoms-nævnet af LETT Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V på samme vilkår som i henhold til den i kontrakt af 2004 indgåede 4-årige aftale.


København, den maj 2007

Peter Christensen (Formand)
Karen Rønde
Kurt Ernst