Årsberetning 2005

Indholdsfortegnelse


1. Indledning

2. Bekendtgørelse nr. 219 af 30. marts 2005 om ydelse af tilskud til idébestemte og samfundsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier for InitiativStøtte

3. Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd

4. Klagesager 2005

5. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab

6. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget

7. Sekretariatet

Alle bilag, herunder relevant lovgivning, fordelingsregnskab, detaljeret oversigt over, hvilke organisationer, der har modtaget støtte med hvilke beløb i 2005 samt regnskab for Tipsungdomsnævnet for 2005 findes i særskilt bilagsbind.


1. Indledning

I henhold til bekendtgørelse nr. 711 af 13. august 2003 om et tipsungdomsnævn, § 9, stk. 1, skal Tipsungdomsnævnet udarbejde en beretning om sit virke i det forgangne år, herunder om fordeling af midlerne.

Denne 10. beretning, i Tipsungdomsnævnets 11-årige eksistens, dækker perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005.

I 2005 har der i Tipsungdomsnævnet været afholdt i alt 8 møder, heraf 1 møde med Undervisningsministeriet og 1 fællesmøde med Dansk Ungdoms Fællesråd og Undervisningsministeriet.

Det er Tipsungdomsnævnets opfattelse, at det årlige 3-partsmøde mellem Undervisningsministeriet, Dansk Ungdoms Fællesråd og Tipsungdomsnævnet er til gavn for alle parter, og det er således planen også fremover at afholde et årligt 3-partsmøde.

Arbejdet med nærværende årsberetning er færdiggjort i maj 2006.


2. Bekendtgørelse nr. 219 af 30. marts 2005 om ydelse af tilskud til idébestemte og samfundsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier for InitiativStøtte.

Som oplyst i Tipsungdomsnævnets årsberetning for 2004 trådte bekendtgørelse nr. 219 af 30. marts 2005 om ydelse af tilskud til idébestemte og samfundsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier for InitiativStøtte i kraft den 9. april 2005.

Det nye indhold i tipsreglerne er, at der er oprettet en ny rådighedsgruppe B for organisationer med kollektivt medlemskab. Endvidere er der indført minimumskontingent for organisationer, der søger om generelt driftstilskud og rådighedstilskud gruppe A og B. Kollektive medlemskaber skal betale et minimumskontingent på kr. 400 til organisationen. Individuelle medlemmer skal betale et minimumskontingent på mindst kr. 75 til organisationen eller én af de lokale enheder for at kunne indgå i tilskudsgrundlaget.

Videre kan der søges om InitiativStøtte til transportudgifter til indenlandske aktiviteter. Videre kan organisationerne søge om refusion af afholdte udgifter til internationale aktiviteter, når også aktiviteten foregår i udlandet.

Samtidig med de nye regler trådte i kraft, nedsatte Dansk Ungdoms Fællesråd en arbejdsgruppe med henblik på en større revision af bekendtgørelsen om ydelse af tilskud til idébestemte og samfundsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier for InititativStøtte.

Tipsungdomsnævnet har anbefalet, at arbejdsgruppen vurderer, hvorvidt reglerne om medlemsdefinition er hensigtsmæssige og tidssvarende, og dermed om der kan findes en efter Tipsungdomsnævnets opfattelse mere smidig løsning, som sikrer, at det stadig alene er reelle medlemmer, som indgår i ansøgningsgrundlaget, men som samtidig tager hensyn til, at det ofte i organisationerne vil være svært at gemme medlemsblanketter fysisk i en længere årrække, som følge af skiftende formænd, kasserere m.v.

Dansk Ungdoms Fællesråd har oplyst, at man forventer, at der i 2006 fremsættes forslag til nye regler med henblik på, at disse regler kan træde i kraft i foråret 2007.


3. Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tipsungdomsnævnet fører kontrol med, om Dansk Ungdoms Fællesråd følger de fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til idébestemte og samfundsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinier for InitiativStøtte. Tipsungdomsnævnet fører videre tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd selv modtager. Tilsynsvirksomheden består primært i en nærmere gennemgang af Dansk Ungdoms Fællesråds budget samt årsregnskab med henblik på en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter er indenfor Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf. Tipsungdomsnævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration og fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Som det fremgår af Tipsungdomsnævnets tidligere årsberetninger, indgik Tipsungdomsnævnet i 1995 en aftale med Statsautoriseret Revisionsfirma KPMG C. Jespersen, der på Tipsungdomsnævnets vegne førte en nærmere aftalt kontrol med Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling. I december 2001 besluttede Tipsungdomsnævnet at gå væk fra den årlige revision af Dansk Ungdoms Fællesråd til revision på ad hoc basis. Baggrunden herfor var, at det i de forløbne år havde været KPMG C. Jespersens indtryk, at forretningsgangen hos Dansk Ungdoms Fællesråd var tilrettelagt på en betryggende måde. Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandlingssystem gav mulighed for en grundig og effektiv sagsbehandling og sikrede, at alle relevante dokumenter var til stede, samt at sagsmaterialet dokumenterede, at reglerne for ydelse og tilskud var overholdt, og at tilskuddene blev beregnet korrekt.

Efter af Tipsungdomsnævnet ultimo 2005 gennemgik Dansk Ungdoms Fællesråds årsrapport 2004 skrev Tipsungdomsnævnet til Dansk Ungdoms Fællesråd, at Tipsungdomsnævnet fandt det hensigtsmæssigt, at der blev udarbejdet et mere pædagogisk opstillet og forklarende regnskab f.eks. med nærmere oplysninger om lønninger, fordelt på de enkelte områder m.v.

I foråret 2005 besluttede Tipsungdomsnævnet at gennemgå 5 tilfældigt udvalgte sager om ansøgninger om tipsmidler for en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråd i sin sagsbehandling overholder forvaltnings- og offentlighedsloven. Tipsungdomsnævnet konkluderede på baggrund af sagsgennemgangen, at Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling som udgangspunkt var god. Alle ansøgninger var behandlet indenfor rimelig tid. Ved Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling anvender Dansk Ungdoms Fællesråd et tjekskema, som synes meget anvendeligt og nyttigt. Dansk Ungdoms Fællesråd har i sine afgørelser nået frem til det rigtige resultat. Tipsungdomsnævnet påpegede dog, at der i en sag med urette var nægtet aktindsigt i en forenings regnskaber, at der særligt i Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser bør henvises mere præcist til hjemmelsgrundlaget for den pågældende afgørelse, og at det bør fremgå af Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser i sager om ansøgning om tipsmidler, hvordan Dansk Ungdoms Fællesråd er kommet frem til størrelsen af det endeligt tildelte beløb. Tipsungdomsnævnet vil igen i 2006 udtage et antal tilfældigt udvalgte sager for en vurdering af Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling, herunder en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråd overholder forvaltnings- og offentlighedsloven.


4. Klagesager 2005.

Tipsungdomsnævnet skal behandle klager over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser ifølge Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 2.

Tipsungdomsnævnet har i perioden behandlet 5 klager. 1 klage vedrørte generelt driftstilskud og 4 klager initiativstøtte.

Tipsungdomsnævnet modtog endvidere 1 klage vedrørende rådighedstilskud. Klagen blev henlagt, da Dansk Ungdoms Fællesråd selv valgte at genoptage sagsbehandlingen.

Tipsungdomsnævnet modtog endvidere 1 klage vedrørende initiativstøtte. Klager valgte dog at tilbagekalde klagen.

I de 5 sager, som Tipsungdomsnævnet har behandlet, har Tipsungdomsnævnet i alle 5 tilfælde stadfæstet Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

I sagerne vedrørende initiativstøtte har Tipsungdomsnævnet valgt at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser, da Tipsungdomsnævnet har fundet, at der har været tale om aktiviteter, som har været påbegyndt, inden man valgte at ansøge om tipsmidler til aktiviteten, eller der har været tale om tilfælde, hvor arrangørerne tidligere har deltaget i tilsvarende aktiviteter, eller hvor den pågældende forening tidligere har afholdt tilsvarende aktiviteter, og hvor der således ikke har været tale om ny aktivitet.

Et folketingsmedlem stillede i 2005 spørgsmål til undervisningsministeren vedrørende en sag, som Tipsungdomsnævnet behandlede i 2 omgange i henholdsvis 2003 og 2005.

Den pågældende person klagede i 2003 til Tipsungdomsnævnet over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling i en klage til Dansk Ungdoms Fællesråd over at en organisation modtog tipsmidler på et efter klagerens opfattelse forkert grundlag. Tipsungdomsnævnet hjemviste sagen til fornyet behandling i Dansk Ungdoms Fællesråd, da der ikke i Dansk Ungdoms Fællesråd var sket den fornødne partshøring. Efter fornyet sagsbehandling stadfæstede Dansk Ungdoms Fællesråd sin tidligere afgørelse, hvilket på ny blev påklaget til Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnet stadfæstede Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse. Et folketingsmedlem stillede som følge af den pågældende sag flere spørgsmål til undervisningsministeren, herunder spørgsmål om, hvad Tipsungdomsnævnet havde foretaget sig efter fra den pågældende person at have modtaget en henvendelse om uregelmæssigheder i modtagerorganisationens medlemsregistrering. Tipsungdomsnævnet oplyste, at Tipsungdomsnævnet lagde til grund for sin afgørelse, at Dansk Ungdoms Fællesråd ved en nærmere gennemgang af sagen ikke kunne konstatere, at den pågældende organisation havde fået udbetalt tilskud på et fejlagtigt grundlag. Videre havde den pågældende organisation over for Dansk Ungdoms Fællesråd erklæret, at de i deres ansøgning om generelt driftstilskud alene havde medtaget de lokalforeninger samt medlemmer, som opfyldte daværende regler for lokal- og medlemsdefinitionen. Videre havde Tipsungdomsnævnet lagt til grund, at der i 2003 var iværksat en stikprøvekontrol af antallet af medlemmer i organisationen af organisationens statsautoriserede revisor, og at den af den statsautoriserede revisor udfærdigede stikprøvekontrol ikke gav anledning til, at der skulle udfærdiges en særskilt ekstern revisorkontrol, som klager ønskede.

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse kan indbringes for Tipsungdomsnævnet senest 4 uger regnet fra dateringen af den pågældende afgørelse. I henhold til praksis lægges det til grund, at klager har modtaget Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse dagen efter afgørelsens datering, idet Tipsungdomsnævnet samtidig lægger til grund, at brevet afsendes fra Dansk Ungdoms Fællesråd samme dag, som brevet dateres. Senest 4 uger fra modtagelsen af klagen betyder således, at klagen skal være indbragt hos Tipsungdomsnævnet inden for normal kontortid, senest på selve 4 ugers-dagen fra modtagelsen af afgørelsen. Klager, som modtages på 4 ugers-dagen efter normal kontortid, betragtes som indleveret for sent. Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt. Tipsungdomsnævnets formand har dog i et enkelt tilfælde valgt at dispensere fra klagefristen, da der var tale om en ganske kort overskridelse af fristen, og da der i øvrigt ikke var modstridende hensyn.

De færdigbehandlede klagesager kan ses på Tipsungdomsnævnets hjemmeside (www.tipsungdomsnaevnet.dk). Tipsungdomsnævnet vil endvidere fremover udarbejde en oversigt over de klagesager, som Tipsungdomsnævnet behandler. Denne liste vil også kunne ses på Tipsungdomsnævnets hjemmeside.


5. Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab.

Som bilag til denne årsberetning er vedlagt Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 i alt uddelt kr. 125.086.000, som fordeler sig med generelt driftstilskud på kr. 84.978.000, rådighedstilskud på kr. 29.020.000 og etableringstilskud på kr. 7.088.000. Der er i 2005 overført kr. 4.000.000 til InitiativStøtteordningen. Der henstår pr. 31. december 2005 en InitiativStøttepulje på kr. 5.189.000.

Generelt driftstilskud gives til landsdækkende idébestemte ungdomsorganisationer med mindst 700 medlemmer under 30 år og med mindst 16 lokalforeninger i mindst 8 amter.

Rådighedstilskud gives til mindre, landsdækkende, idébestemte og/eller samfundsengagerende organisationer med lokalt arbejde i mindst 4 landsdele. Organisationer, som har mindre end 400 medlemmer, kan normalt ikke modtage tilskud. Rådighedstilskud varierer mellem kr. 125.000 og kr. 925.000. Som baggrund for beregning af tilskuddets størrelse indgår en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktiviteter på landsplan, egen finansiering samt budget og formueforhold.

Initiativstøtte er en særlig pulje, som kan søges af organisationer, foreninger eller enkeltpersoner, som udviser en særlig initiativrigdom. Der lægges vægt på, at støtten gives til aktiviteter, organiseret af børn og unge med børn og unge som målgruppe.

Som bilag til denne årsberetning er vedlagt en specificeret oversigt over, hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har fordelt støtte til samt støttens størrelse.


6. Tipsungdomsnævnets regnskab og budget.

Tipsungdomsnævnet har i 2005 haft et budget, godkendt af Undervisningsministeriet, på kr. 897.500.

Selv om der i budgettet var afsat kr. 125.000 til revisionsmæssig kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd, fandt Tipsungdomsnævnet det mere hensigtsmæssigt selv at udtage et antal sager med henblik på en vurdering af Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling bl.a. for en vurdering af, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråd i sin sagsbehandling overholder offentlighedsloven og forvaltningsloven. Gennemgangen er omtalt under punkt 3.

Tipsungdomsnævnet har i 2005 haft udgifter på kr. 639.860. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne kr. 148.824, sekretariatsassistance inkl. moms kr. 450.000. Der har ikke været afholdt udgift til anden assistance i 2005.

Tipsungdomsnævnet forventer, at udgifterne i 2006 vil være på samme niveau som i 2005.


7. Sekretariatet.

Som beskrevet i årsberetningen 2004 blev der i juni 2004 indgået en ny kontrakt for en 4-årig periode om sekretariatsfunktionen ved Norsker & Jacoby Advokater.

Den del af Norsker & Jacoby Advokater, som forestod opgaven med at være sekretariat for Tipsungdomsnævnet, fusionerede pr. 1. januar 2006 med Lett advokatfirma.

Som følge heraf varetages sekretariatsfunktionen for Tipsungdomsnævnet nu af Lett Advokatfirma på samme vilkår som hidtil.

København, den maj 2006

Peter Christensen
(formand) Karen Rønde Kurt Ernst