Årsberetning 2003

 


Indholdsfortegnelse


Indledning 


Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd

Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab

Tipsungdomsnævnets regnskab og budget

Klagesager 2003

Bilag

Bekendtgørelse af regler for Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af midler til støtte af ungdomsformål. Bekendtgørelse nr. 284 af 29. marts 2004 side 9

Fordelingsregnskab for Dansk Ungdoms Fællesråd for 1.1. 2003 - 31.12. 2003 side 24

Detaljeret oversigt over hvilke organisationer der har modtaget støtte og med hvilket beløb i 2003 side 33

Lovbekendtgørelse nr. 1077 af 11. december 2003 om visse spil, lotterier og væddemål, (Tips- og Lottoloven). side 39

Bekendtgørelse nr. 711 af 13. august 2003 om et Tipsungdomsnævn side 45

Bekendtgørelse nr. 959 af 1. december 2003 om ændring af bekendtgørelse om et Tipsungdomsnævn side 48

Bekendtgørelse nr. 15 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål side 49

Bekendtgørelse nr. 336 af 27. maj 1999 om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål side 60

Bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd side 61

Bekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003 om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd side 65

Regnskab for Tipsungdomsnævnet for 2003 side 67

Forord


Denne 8. beretning, i Nævnets 9-årige eksistens, dækker perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003.

Undervisningsministeriet har pr. 1. april 2003 udpeget 2 nye medlemmer af Tipsungdomsnævnet, nemlig stiftamtmand Peter Christensen samt advokatfuldmægtig Karen Rønde, som afløste henholdsvis statsaut. revisor Gunnar Mikkelsen og advokat Janne Glæsel.

Formanden Christine Antorini fik i 2003 nyt arbejde, hvilket gjorde, at hun i efteråret 2003 anmodede Undervisningsministeren om lov til at fratræde som nævnsmedlem pr. 31. december 2003. Stiftamtmand Peter Christensen blev udpeget som ny formand og har således fungeret som formand siden 1. januar 2004. Som nyt medlem er pr. 1. januar 2004 udpeget skoleleder Kurt Ernst.

Som det fremgår af Nævnets årsberetning 2002/2003 blev Tipsungdomsnævnet i sommeren 2002 opmærksom på, at man i Skatteministeriet arbejdede på en ny Tips- og Lottelov og blev gjort opmærksom på, at der måske ville blive fremsat lovforslag, hvorefter Tipsungdomsnævnet foresloges nedlagt. Tipsungdomsnævnet blev ikke inddraget i dette arbejde, herunder blev ikke inddraget som høringspartner. Tipsungdomsnævnet valgte dog alligevel at afgive et høringssvar den 13. marts 2003 til Skatteministeriet. Høringssvaret er bilagt årsberetningen 2002/2003. Tipsungdomsnævnet har indtil i 2002 sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd arbejdet på en større revision af reglerne for Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af midler til støtte af ungdomsformål, jævnfør årsberetningen 2001/2002. Dette arbejde blev imidlertid stoppet, da Tipsungdomsnævnets fremtid var uvis.

Dansk Ungdoms Fællesråd har siden medio 2003 arbejdet videre med nye regler.

Selve reglerne for fordeling af midler til støtte af ungdomsformål 2002 har således ikke indholdsmæssigt været ændret siden reglerne for fordeling af midler til støtte af ungdomsformål 2000.

De fastsatte takster, som fremgår af takstbilaget, blev dog i 2004 ændret.

I december 2002 blev lovforslaget til ændring af Tips- og Lottoloven fremsat. Nævnet foresloges ikke nedlagt, men Nævnets kompetencer blev foreslået begrænset i forhold til tidligere.

Ændringerne til Tips- og Lottoloven blev vedtaget ved Folketingets 3. behandling den 26. marts 2003. Af lovændringen fremgår, at det fremover er Dansk Ungdoms Fællesråd som forestår regeludstedelsen. Dansk Ungdoms Fællesråd indstiller regler til Tipsungdomsnævnets godkendelse. Tipsungdomsnævnet skal fremover bestå af 1 juridisk uddannet medlem og 2 ungdomssagkyndige medlemmer, som udpeges af Undervisningsministeriet for en højst 4-årig periode ad gangen sammenlagt højst 8 år. Af de 3 medlemmer udpeger Undervisningsministeriet formanden for Nævnet. Undervisningsministeriet godkender fortsat Nævnets budget. Tipsungdomsnævnet skal fortsat være klageinstans over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte.

Endvidere fremgår det, at Nævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration af fordeling af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver og fælles interesse for sine medlemsorganisationer. Af lovbemærkningerne fremgår, at Tipsungdomsnævnet gives mulighed for undtagelsesvis at gribe ind – typisk på grundlag af en revisionsbemærkning herom – over for størrelsen af det beløb, der tænkes anvendt til administration af tipsmidlerne, hvis det vil udgøre en uforholdsmæssig stor andel af de samlede puljemidler, eller hvis Nævnet bliver opmærksomt på, at der sker en urimelig stor ophobning af uforbrugte midler i Dansk Ungdoms Fællesråd. Med lovændringen vil de af Undervisningsministeren hidtil fastsatte opgaver for Nævnet om, at Nævnet altid fastsætter størrelsen af beløbet til fællesrådet og godkender fællesrådets regnskabsaflæggelse herfor, derfor bortfalde.

Tipsungdomsnævnets opgaver er således ændret fra at være et kontrolorgan og klageinstans til primært at være klageinstans. Nævnet skal dog fortsat påse, hvilke beløb som afsættes til Dansk Ungdoms Fællesråds administrative opgaver samt påse, hvorvidt Dansk Ungdoms Fællesråd anvender midler udover Dansk Ungdoms Fællesråds formålsparagraf.

I juni 2003 blev i medierne rejst en debat om størrelsen på modtagerorganisationernes egenkapital, herunder om der er en såkaldt pengerigelighed hos modtagerorganisationerne. Som følge af den pågældende debat anmodede Undervisningsministeren i efteråret 2003 Tipsungdomsnævnet om at iværksætte en undersøgelse af sammensætningen af modtagerorganisationernes egenkapital.

Tipsungdomsnævnet har anmodet KPMG C. Jespersen om at bistå med denne opgave. Tipsungdomsnævnet har udpeget 8 tilfældige organisationer, hvis egenkapital for årene 2000, 2001, 2002 vil blive nærmere analyseret af KPMG C. Jespersen. Når rapporten foreligger, vil Tipsungdomsnævnet til Undervisningsministeriet fremsende sin anbefaling af, hvorvidt modtagerorganisationernes egenkapital og egenkapitalens sammensætning giver anledning til eventuelt at ændre kriterierne for modtagelse af tipstilskud.

Den endelige rapport fra KPMG C. Jespersen forventes at foreligge ultimo maj 2004.

Undervisningsministeriet har anmodet Tipsungdomsnævnet om at foranledige, at aftalen vedrørende Tipsungdomsnævnets sekretariatsfunktion sendes i udbud for derved at sikre, at sekretariatsfunktionen varetages bedst muligt og til den bedst mulige pris. Tipsungdomsnævnet har anmodet Kammeradvokaten om hjælp til at foretage den pågældende ud-budsrunde. Ny sekretariatsaftale forventes indgået pr. 1. juli 2004.

Tipsungdomsnævnets kontrol af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Som det fremgår af årsberetningen 2002/2003 indgik Nævnet i 1995 en aftale med Statsautoriseret Revisionsfirma KPMG C. Jespersen, der på Nævnets vegne førte en nærmere aftalt kontrol med Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling.

I december 2001 besluttede Nævnet at gå væk fra den årlige revision af Dansk Ungdoms Fællesråd til revision på ad hoc basis. Baggrunden herfor var, at det i de forløbne år havde været KPMG C. Jespersens indtryk, at forretningsgangen hos Dansk Ungdoms Fællesråd var tilrettelagt på en betryggende måde. Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandlingssystem gav mulighed for en grundig og effektiv sagsbehandling og sikrede, at alle relevante dokumenter var til stede samt at sagsmaterialet dokumenterede, at reglerne for ydelse og tilskud var overholdt og at tilskuddene blev beregnet korrekt.

Nævnet har således ikke siden 2001 foretaget nærmere gennemgang af forretningsgangen og sagsbehandlingen hos Dansk Ungdoms Fællesråd.

Af revisionspåtegningen, afgivet af Dansk Ungdoms Fællesråds egen revisor, for fordelingsregnskabet 2003 fremgår følgende:

”Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og i øvrigt efter lovbekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd og ændringsbekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003. Revisionsstandarderne kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen tilden af forretningsudvalget valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som forretningsudvalget har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt resultatet af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. januar 2003 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen”.

Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab.

Som bilag til denne årsberetning er vedlagt Dansk Ungdoms Fællesråds fordelingsregnskab for periode 1. januar 2003 - 31. december 2003.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003 uddelt generelt driftstilskud på 71.302.000 kr., rådighedstilskud på 26.593.000 kr. og etableringstilskud på 662.000 kr. Der er i 2003 overført 3.000.000 kr. til InitiativStøtteordningen, herunder har Nævnet bevilget 1.000.000 kr. fra InitiativStøttepuljen til et 2-årigt projekt om etniske minoriteters deltagelse i foreningslivet. Der henstår pr. 31. december 2003 en initiativstøttepulje på 5.131.000 kr.

Generelt driftstilskud gives til landsdækkende idébestemte ungdomsorganisationer med mindst 700 medlemmer under 30 år og med mindst 16 lokalforeninger i mindst 8 amter.

Rådighedstilskud gives til mindre, landsdækkende, idébestemte og/eller samfundsengagerende organisationer med lokalt arbejde i mindst 4 landsdele. Organisationer, som har mindre end 400 medlemmer, kan normalt ikke modtage tilskud. Rådighedstilskud varierer mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. Som baggrund fra beregning af tilskuddets størrelse indgår en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktiviteter på landsplan, egen finansiering samt budget og formueforhold.

Initiativstøtte er en særlig pulje, som kan søges af organisationer, foreninger eller enkeltpersoner, som udviser en særlig initiativrigdom. Der lægges vægt på, at støtten gives til aktiviteter, organiseret af børn og unge med børn og unge som målgruppe.

Som bilag til denne årsberetning er vedlagt en specificeret oversigt over, hvilke organisationer Dansk Ungdoms Fællesråd har fordelt støtte til samt støttens størrelse.

Tipsungdomsnævnets regnskab og budget.

Tipsungdomsnævnet har i 2003 haft et budget, godkendt af Undervisningsministeriet på 917.500 kr. Der var i budgettet ekstraordinært afsat 100.000 kr. til udarbejdelse af nye regler. Disse midler blev ikke brugt, da det ifølge den nye Tips- og Lottolov nu er Dansk Ungdoms Fællesråd, som forestår udarbejdelsen af de nye regler for fordelingen af tipsmidler.

Undervisningsministeriet har i stedet medio 2003 ekstraordinært bevilget 100.000 kr. til Dansk Ungdoms Fællesråd til udarbejdelse af de nye regler for fordeling af tipstilskud.

Nævnet har i 2003 ifølge årsregnskabet haft udgifter på 700.458 kr. Heraf udgjorde vederlag til nævnsmedlemmerne 156.131 kr., sekretariatsassistance, inkl. moms 468.750 kr., anden assistance 37.500 kr.

Vederlag til sekretariatet blev pr. 1. oktober 2003 nedsat med 5.000 kr. + moms pr. måned til 30.000 kr. + moms, idet det må forventes med den nye Tips- og Lottolov, at der fra sekretariatets side skal udføres et mindre stykke arbejde end hidtil. Nævnet måtte imidlertid iværksætte nye initiativer som følge af den fokus, der i juni 2003 blev rettet mod organisationernes egenkapital og opsparing, jævnfør årsberetningen side 4. Når dette ekstraordinære arbejde afsluttes omkring sommeren 2004, er det Nævnets forventning, at vederlaget til sekretariatet ikke vil overstige 30.000 kr. + moms på månedsbasis.

Klagesager 2003.

Nævnet skal behandle klager over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser i følge Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 2.

Der ses et fald på antallet af klager.

Nævnet har i perioden behandlet 7 klager. Heraf vedrører 6 klager generelt driftstilskud og 1 klage rådighedstilskud.

Nævnet modtog endvidere en klage vedrørende etableringstilskud. Klagen blev dog tilba-gekaldt.

Nævnet har i alle 7 tilfælde stadfæstet Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

Af de for Tipsungdomsnævnet indbragte klager kan særlig fremhæves en klage som vedrørte en organisation, som over en 3-årig periode havde opsparet et overskud før henlæg-gelser på 14.100.000 kr., hvilket svarede til 2/3 af det tipstilskud, organisationen havde modtaget i den 3-årige periode. Organisationens samlede egenkapital udgjorde 41.600.000 kr.

Dansk Ungdoms Fællesråds Tipsudvalg havde på baggrund af organisationens seneste års overskud besluttet at tildele organisationen fuldt generelt driftstilskud med fratræk af 15 pct., jævnfør Tipsreglernes punkt 2.8.

Endvidere kan særligt fremhæves 2 klager som vedrørte 2 organisationer, hvor disse og deres revisorer i ansøgningen havde opgivet antallet af medlemmer uden at have kontrolleret om de pågældendes organisationers medlemmer levede op til reglerne for fordeling af tipstilskud 2001, pkt. 2.6.5.1 om, at medlemmerne ved indmeldelsen skriftligt skal have tilkendegivet, at de ønsker at være medlem af organisationen eller en af dens lokale enheder. Organisationerne og deres revisorer havde dermed ikke foretaget en kontrol af, hvorvidt det opgivne antal medlemmer var korrekte. De pågældende organisationer modtog således ikke tipstilskud for 2002 og der blev samtidig iværksat en undersøgelse af, hvorvidt der i de foregående år var udbetalt tilskud på forkert grundlag. Undersøgelserne resulterede i, at organisationerne foretog en delvis tilbagebetaling af det tildelte tilskud for de foregående år.

Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse skal fremover indbringes for Tipsungdomsnævnet senest 4 uger efter modtagelsen af den af Dansk Ungdoms Fællesråds afsagte afgørelse. ”Senest 4 uger fra modtagelsen af klagen” betyder, at klagen skal være indbragt hos Tipsungdomsnævnet indenfor normal kontortid senest på selve 4 ugers-dagen. Klager, som modtages på 4 ugers-dagen efter normal kontortid betragtes som indleveret for sent. Hvis der er tvivl om, hvornår organisationen har modtaget den af Dansk Ungdoms Fællesråd afsagte afgørelse lægges det til grund, at afgørelsen er modtaget dagen efter brevets datering. Hvis Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse er dateret 29. oktober, skal en eventuel klage således indbringes for Tipsungdomsnævnet senest den 27. november kl. 16.30. Klager har bevisbyrden for, at klagen er indbragt rettidigt.


København, den 26. maj 2004


Peter Christensen
(formand) Karen Rønde Kurt Ernst